Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Розрахунок та проектування складу пально-мастильних матеріалів

Розрахунок та проектування складу пально-мастильних матеріалів

Сторінка1/39
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


Міністерство освіти і науки України

Національний Авіаційний Університет


К.В. НІКОНОВ


РОЗРАХУНОК ТА ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Навчальний посібник

КИЇВ 2001
УДК 629.735.082(075.8)

ББК 052-082-45я73-1

Н644
Рецензенти: Победінський В.М., Подопригора В.В.
Ніконов К.В.

Розрахунок та проектування складу пально-мастильних

Н644 матеріалів. Навчальний посібник. К.:НАУ, 2001.- 240 с.


Наведено характеристики складів пально-мастильних ма­теріалів, норми проектування його основних об'єктів, те­оретичні основи роботи технологічного устаткування складів паль­но-мастильних матеріалів, методики розрахунку і підбору устаткування в технологічних процесах транспортування, зберігання і підготовки авіаційних пально-мастильних матеріалів до заправки, а також стислу технічну характеристику і конструкцію основного технологічного устаткування складів пально-мастильних матеріалів.

Призначений для студентів вузів цивільної авіації, слухачів факультету підвищення кваліфікації і інженер­но-технічних працівників складів пально-мастильних ма­теріалів.

ББК 052–082–45я73–1

с К.В.Ніконов

Вступ


Цивільна авіація є значним споживачем нафтопродуктів. Високі вимоги до регулярності польотів, до надійності роботи всіх агре­гатів обумовлює виконання великого обсягу робіт з підготовки авіаційних паль­но-мастильних матеріалів (ПММ) до заправки, до збереження їхньої кондиційності.

Технологія зберігання, транспортування і підготовки авіаПММ до зап­равки передбачає використання великої кількості спеціального устаткування і засобів автоматики, зосереджених на складах ПММ. Великі резервуарні пар­ки, потужні зливно-наливні пристрої й інше спеціальне устаткування складу ПММ вимагають технічно грамотної експлуатації, потребують високоор­ганізованого виконання всіх технологічних процесів і проведення ба­гатьох організаційно технічних заходів.

Засоби зберігання, перекачування, фільтрації, устаткування для підго­товки і заправки ПММ, трубопроводи з набором арматури і різно­манітне приборне оснащення, устаткування для пожежогасіння й охорони навколишнього середовища, засоби грозозахисту, зберігання ПММ у тарі та запчастин, а також комплекси помешкань для персоналу складу  далеко не повний перелік об'єктів складів ПММ, із структурою і принципами роботи яких повинен бути ознайомлений інженерно-технічний персо­нал складу ПММ.

Дефіцитність нафтопродуктів і їхня велика вартість обумовлює ощадливе використання ПММ і ефективне використання устаткування, що є однією з актуальних задач діяльності авіапідприємств. Цю задачу можна вирішити тільки за умови грамотної технічної експлуатації всього технологічного устаткування складів ПММ.

Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану підготовки авіаційних спеціалістів із спеціальності 7.100103
"Технологія та техно­логічне обладнання аеропортів", а також робо­чою програмою дисципліни "Розрахунок та проектування складів пально-мастильних матеріалів".

Глава 1. Загальна характерстика складів авіацІйних пально–мастильних матеріалів


Сучасний аеропорт цивільної авіації являє собою велике авіа-транспортне підприємство, оснащене складною сучасною технікою, до задачі якого відносяться регулярний прийом, відправлення й обслугову­вання повітряних судів (ПС), пасажирів і вантажів. В наслідок високих вимог, що їх вимагає забезпечення регулярності й безпеки переве­зень, служба ПММ займає особливе місце в експлуатаційній діяльності підприємств цивільної авіації.

Потреба в нафтопродуктах середнього аеропорту обчислюється сотнями тонн і десятками найменувань. Склади ПММ авіаційних підрозділів забезпечують пальним, мастильними матеріалами і спецрідинами не тільки ПС, але й авіаційну наземну техніку обслу­говування. Номенклатура і кількість авіаПММ, що витрачаются, залежать від категорії аеропорту та річного обсягу перевезень. На сьогодні аеропорти забезпечують такі види польотів:

транспортні (повітряні перевезення пасажирів, вантажів і пошти);

обслуговування різноманітних галузей народного госпо­дарства;

навчально-транспортні польоти;

перегонні польоти (доставка ПС на ремонт і з ремонту, до нового місця базування).

До основних характеристик роботи аеропорту відносять:

річний обсяг перевезень;

інтенсивність руху ПС за типами;

приписний парк літаків за типами.

Правильний вибір організаційної схеми забезпечення аеропорту ПММ, а також необхідного комплексу споруджень і устаткування скла­ду ПММ може бути здійснений, якщо обгрунтована потреба аеропорту в нафтопродуктах по сортах і кількості, інтенсивність руху літаково­го парку за типами протягом кожної доби, а також визначені засоби доставки нафтопродуктів і їхні постачальники.

При визначенні місткості резервуарного парку складу ПММ і но­менклатури устаткування доцільно виходити з того, що склад повинний забезпечувати кондиційними ПММ і спеціальними рідинами літаки і гелікоптери аеропортів, авіаційно-технічні бази, стаціонарні і рухливі установки, агрегати і механізми, що знахо­дяться в безпосередньому веденні аеропорту, або інших підприємств цивільної авіації, що базуються на його території.

За своїми функціональними можливостями склади можуть бути витратними і перевалочними.

У кожному аеропорті передбачається, як правило, один витратний склад, що забезпечує такі технологічні операції:

прийом ПММ;

перекачування пального по внутрішньоскладських і зовнішніх трубопро­водах;

фільтрацію пального при прийомі до резервуарів;

зберігання ПММ;

відстоювання авіаПММ у резервуарах і виведення відстою;

верхній забір пального з видаткових резервуарів;

фільтрацію і водовідділення авіапального перед їхньою подачею до стаціонарних і пересувних засобів заправки;

видачу ПММ для заправки літаків (рухомими і стаціонарними засобами) і для інших потреб аеропорту;

видачу автотракторних ПММ;

добавлення до пального спеціальних присадок;

контроль якості ПММ у процесі прийому, зберігання і видачі;

підрахунок кількості прийнятих ПММ, а також таких, що зберігаються та відпускаються;

скорочення втрат, збирання та утилізація ПММ;

підігрівання мастил і води, впорядкування сумішей авіа–мастил;

збирання, зберігання і відвантаження відпрацьованих нафто–продуктів;

охорону навколишнього середовища.

Для котельні аеропорту, що працює на рідкому паливі, як прави­ло, передбачають окреме сховище, що розташовується на території котельні.

Перевалочні склади ПММ створюються в аеропортах, де відсутні залізничні колії (внаслідок неможливості або неекономічності їхнього спорудження). Перевалочний склад у таких випадках будується біля залізничних колій загального користування або біля причалів (при доставці авіаПММ водним шляхом).

Корисна місткість перевалочного складу повинна забезпечувати прийом і зберігання запасу пального, що зливають з потягу або танкера. До задач перевалочного складу відносять:

прийом авіаПММ;

короткочасне зберігання ПММ;

перекачування ПММ по внутрішньоскладських і зовнішніх трубопрово­дах;

контроль якості ПММ і спецрідин при прийомі, зберіганні і видачі;

видача ПММ до транспортних засобів;

підрахунок кількості прийнятих ПММ, а також таких, що зберігаються та відпускаються;

охорона навколишнього середовища.

Перевалочні склади створюють також у місцях перевалки ПММ з одного виду доставки на інший.

Залежно від ємності резервуарного парку склади ПММ розподіляють на три категорії (табл. 1.1 ) [10].­­

Таблиця 1.1

Класифікація складів ПММКатегорія

Загальна місткість, мз

I

II

III

100000

20000 -­ 100000

до 20000


До загальної місткості складу відносять місткость резервуарів і наф­­топродуктів у тарі, місткість проміжних резервуарів у зливно-нал­них залізничних естакадах і водяних причалах, а також видаткові місткості при котельних і дизельних електростанціях до загальної ємності не входять.

Чим більше обсяг перевезень в аеропорті, тим більше се-редньодобова витрата авіапального і місткость складу. Орієнтовані дані по місткості складу ПММ залежно від класу аеропорту наведені в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Статистичні дані ємності складу ПММ аеропортівНайменування

Клас аеропорту
I

ІІ

ІІІ

IV

V

Місткість складу

ПММ, м3 з урахуванням виду доставки

1270019700

8000 9700

3500 5300

1000 1325

250 550

Середньодобова

витрата пального, м3/доб

1000 1500

500 300

200 300

50100

1030
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок трудового навчання 6 клас Тема : Види текстильних матеріалів....
Тема: Види текстильних матеріалів. Текстильні волокна та їх види. Будова тканини. Підбір матеріалів для виготовлення торбинки для...

Урок у 8 класі Тема: „ Гідроген як хімічний елемент І водень як проста речовина
Він входить до складу багатьох мінералів І гірських порід, усіх органічних речовин, кислот; входить до складу компонентів природного...

Кафедра
Згідно нормативів Постанови Кабінету Міністрів України №1134 розрахунок ставок затверджений в Міністерстві освіти І науки України...

Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд...
М. С. Слободяник, д Х. н проф.; Е. С. Яновська, к Х. н., доц.; І. В. Затовський, к Х. н.; О. Б. Марценюк; А. Д. Дадашев

Каталог матеріалів, опублікованих педагогами Сокальського району у фаховій пресі
Фарина О. З., вчителя англійської мови Сокальського нвк «сш і-іііст. №3- колегіум»

Національний стандарт україни
Ці матеріали на сьогодні не мають конкурентів серед будівельних матеріалів під час виконання ізоляції місць прилягання до стін будинків...

Уроку фізики у 8 класі Тема уроку. Розрахунок кількості теплоти в...
Мета уроку. Закріпити знання учнів про агрегатні перетворення, сформувати навички розрахунку кількості теплоти в процесі зміни агрегатного...

Рентгенофлуоресцентний метод визначення мікроелементного складу питної води
Радіофізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, проспект Глушкова 2, Україна

Урок хімії на тему: «Хімія + екологія = життя»
Обладнання: комп`ютерна презентація,виставка книг І матеріалів періодичної преси з екологічної тематики, творчі роботи учнів, карта...

Базовий компонент з хімії
Визначте І вкажіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Гідрогену, Фосфору та Оксигену, масові частки яких відповідно становлять...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка