Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма навчальної дисципліни № з/п Перелік тем лекцій, їх анотації к-сть

Програма навчальної дисципліни № з/п Перелік тем лекцій, їх анотації к-сть

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
з/п

Перелік тем лекцій, їх анотації

К-сть

годин

1

Психологія агресії як практична галузь психологічної науки. Агресія та агресивність. Види та функції агресії. Агресія як поведінка. Агресія як намір. Агресія як завдання шкоди та образи. Ворожа (емоційна, імпульсивна) та інструментальна

агресія. Реактивна та проактивна агресія. Деструктивна та конструктивна агресія.

[4, с. 22-32], [6, с. 6-14], [7, с. 16-37], [9, с. 14-22], [12, с. 115-168; 327-351; 354-427], [14, с. 253-510] [4, с. 12-13], [5, с. 69-72], [7, с. 54-57]

2

2

Основні теорії агресії. Причини агресії. Теоретичні підходи до вивчення агресії:

• агресія як інстинктивна поведінка (психоаналітичний та еволюційний підхід);

• агресія як вияв спонуки (теорії агресії Берковіца, Зільмана);

• когнітивні моделі агресивної поведінки;

• агресія як набута соціальна поведінка (теорія соціального научіння).

[1], [3, с.58-114], [4, с. 32-53], [7, с. 37-62], [14, с.29-127], [4, с. 12-13], [20, с. 113-116], [17], [22]

2

3

Становлення агресивної поведінки. Засвоєння агресивної поведінки: сімейні взаємини, моделі сімейного впливу, взаємодія з ровесниками. Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії: виникнення, закріплення, апробація і корекція агресивних форм поведінки.

[4, с. 92-125], [7, с. 182-225], [12, с.169-227; 446-654], [7, с. 54-57], [8, с. 451-454], [14, с. 12-15], [21, с. 194-197]

2

4

Біологічні основи агресивної поведінки. Роль спадкового чинника у формуванні агресивної поведінки людини. Аномалії, пов’язані з Y- та X-хромосомами. Гормони та агресивна поведінка. Збудження і агресія: вплив збудження на агресивність та вплив агресії на збудження.

[2, с. 58-105], [4, с. 227-256], [8], [14, с. 127-253], [15]

2

5

Зовнішні детермінанти агресії. Фрустрація: перешкода на шляху до бажаного як передумова агресії. Від фрустрації до агресії. Вербальний та фізичний напад: реальна та уявна провокація до агресії. Характеристики об’єкта агресії – стать та раса об’єкта як передумова агресії. Вплив з боку оточуючих як передумова агресії: підкорення наказам, ефект присутності та вчинків третьої сторони. Агресія і спека. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив забрудненого повітря на агресію). Вплив наркотичних речовин та алкоголю на виникнення і прояви агресії. Сексуальна агресія: види сексуальної агресії, характеристики сексуального агресора, мотиви зґвалтування, психологічні типи ґвалтівників. Вплив еротики і порнографії на агресію. Агресія, пов’язана зі спортивними подіями: агресія глядачів; агресія серед учасників.

[2, с. 230-265; 301-329], [4, с. 125-188; 256-286], [7, с. 86-113; 148-182; 225-259], [9, с. 344-411], [10, с. 219-394], [12, с.76-114], [5, с. 69-72], [6, с. 55-59]

2

6

Індивідуальні детермінанти агресії. Особистість та агресія: риси, що впливають на агресивність (тривога, страх соціального несхвалення; упередженість; дратівливість, емоційна чуттєвість; локус контролю; сором). Насильники як агресори. Установки, система цінностей та агресія. Гендер і агресія: чоловіки і жінки як агресори, чоловіки і жінки як об’єкти агресії.

[4, с.188-227], [12, с.65-76], [15, с.117-143], [16, с. 97-102], [18, с. 157-159], [19, с. 1179-182], [22, с. 341-351]

2

7

Агресія і ЗМІ. Частота трансляції програм агресивного змісту в ЗМІ. Вікові групи споживачів екранного насилля. Ефект від короткотривалого і довготривалого регулярного перегляду програм із проявами агресії. Діти і підлітки як найбільш сприйнятливі глядачі.

[4, с.178-181], [5], [7, с.113-148], [13, с. 481-486], [21]

2

8

Методи діагностики агресії. Експериментальні та неекспериментальні підходи у дослідженні агресії. Дослідження агресивної поведінки за допомогою стандартизованих та нестандартизованих методів діагностики. Діагностика видів та форм агресії та агресивності.

[4, с. 55-90], [6, с.112-124] [9, с. 24-27], [10, с. 46-50]

2
Разом за 2 семестр:

16

Примітка: [] – список базової літератури, [] – список допоміжної літератури
Перелік практичних занять
з/п

Тема практичного заняття


К-сть

годин

1

Психологія агресії як практична галузь психологічної науки

[4, с. 22-32], [6, с. 6-14], [7, с. 16-37], [9, с. 14-22], [12, с. 115-168; 327-351; 354-427], [14, с. 253-510] [4, с. 12-13], [5, с. 69-72], [7, с. 54-57]

2

2

Основні теорії агресії. Причини агресії

[1], [3, с.58-114], [4, с. 32-53], [7, с. 37-62], [14, с.29-127], [4, с. 12-13], [20, с. 113-116], [17], [22]

2

3

Становлення агресивної поведінки

[4, с. 92-125], [7, с. 182-225], [12, с.169-227; 446-654], [7, с. 54-57], [8, с. 451-454], [14, с. 12-15], [21, с. 194-197]

2

4

Біологічні основи агресивної поведінки

[2, с. 58-105], [4, с. 227-256], [8], [14, с. 127-253], [15]

2

5

Зовнішні детермінанти агресії

[2, с. 230-265; 301-329], [4, с. 125-188; 256-286], [7, с. 86-113; 148-182; 225-259], [9, с. 344-411], [10, с. 219-394], [12, с.76-114], [5, с. 69-72], [6, с. 55-59]

2

6

Індивідуальні детермінанти агресії

[4, с.188-227], [12, с.65-76], [15, с.117-143], [16, с. 97-102], [18, с. 157-159], [19, с. 1179-182], [22, с. 341-351]

2

7

Агресія і ЗМІ

[4, с.178-181], [5], [7, с.113-148], [13, с. 481-486], [21]

2

8

Методи діагностики агресії

[4, с. 55-90], [6, с.112-124] [9, с. 24-27], [10, с. 46-50]

2
Разом за 2 семестр

16

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Види та функції агресії.

2. Убивство як крайній прояв агресії. Психологічний портрет серійного убивці.

3. Смертна кара: за і проти.

4. Психологія терору і терористів.

5. Рекомендації щодо психологічного супроводу перегляду телепрограм із проявами агресії.

6. Проведення емпіричного дослідження для виявлення різноманітних показників агресії (одна тема на вибір: вікових, статевих, етнічних, соціальних тощо)

7. Статеві особливості прояву агресії.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.com/book/bandura_albert/teoriya_sotsialnogo_naucheniya.html

 2. Бартол К. Психология криминального поведения / К Бартол. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 352 с.

 3. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – СПб. : Прайм-Еврознак: Нева; М. : Олма-Пресс, 2001. – 512 с.

 4. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб. : Питер, 2001. – 352 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html

 5. Гущин Ю.В. Агрессия и преступность подростков / Ю. Гущин. // Флогистон – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/general/gushin

 6. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості: навчальний посібник / О. Дроздов, М. Скок. – Чернігів: ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2000. – 156 с.

 7. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии [Текст] = The social psycholigy of aggression / Бараба-ра Крэйхи; пер. с англ. А. Лисицыной – СПб. : Питер, 2003. – 336 с.

 8. Лоренц К. Так называемое зло / К. Лоренц; пер. С. нем. А. Федоров; ред. пер. А. Гладких. – М. : Культурная революция, 2008. – 616 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://baguzin.ru/wp/?p=14520

 9. Налчаджян А. А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – СПб.: Питер, 2007. – 734 с.

 10. Налчаджян А.А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Учебное пособие для вузов / А. Налчаджян. – Ереван : Изд-во Огебан, 2000. – 408 с.

 11. Петрюк А.П. Агрессивное поведение при различных психических расстройствах с учётом качества жизни пациентов / А Петрюк // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2004. – № 3. – С. 99-102. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/articles/paper169.htm

 12. Психология человеческой агрессивности : Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 2003. – 656 с.

 13. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии / Ф. Сафувнов.М. : Смысл, 2003.300 с.Гл. 3: Психология криминальной агрессии – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://psychlib.ru/mgppu/spk/spk-001-.htm

 14. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм; пер. с нем. Э. Телятниковой. – М. : АСТ : Астрель, 2012. – 635 с.

 15. Холмс Д. Анормальная психология / Д. Холмс. – СПб. : Питер, 2003. – 304 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/6307716/

 16. Хьелл Л. Теории личности. Основные положення, исследования и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер (пер. С. Меленевской, Д. Викторовой). – СПб. : Питер Пресс, 1997. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt20.htm


Допоміжна

 1. Антонян Ю.М. Личность преступника : Монография. / Ю. Антонян, В. Кудрявцев, В Эминов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.366 с.

 2. Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности / Ю. Антонян. – М. : ИД «Камерон», 2006. – 304 с.

 3. Бандурка A.M., Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография / А. Бандурка, Л. Давыденко. – Харьков : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. – 368 с.

 4. Дамир Р. Осторожно, агрессия! / Р. Дамир // За семью печатями. – 2009. – № 3. – С. 12-13.

 5. Дышлевой А. Ю. Агрессия как форма противоправного сексуального поведения / А. Дышлевой // Международный медицинский журнал. – 2002. – Т. 8, № 4. – С. 69-72. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/articles/paper102.htm

 6. Дышлевой А.Ю. Причинные факторы и условия совершения гетеросексуальных изнасилований лицами с психическими аномалиями / А. Дышлевой // Вісник Харківського державного університету. Серія «Психологія». – Харків, 2001. – № 517. – С. 55–59. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/articles/paper020.htm

 7. Дроздов О.Ю. Молодіжна агресія: до проблеми поширення феномену та його факторів / О. Дроздов // Вісник Харківського Університету. Серія Психологія. – 2000. – № 472. – С.54-57.

 8. Дроздов О.Ю. Агресивність сучасної молоді: соціально-психологічні аспекти / О. Дроздов // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань. В 3 т.- К. : Гнозис, 1998. – Т.І. – С.451 - 454.

 9. Дроздов О.Ю. Проективна методика «Тест руки»: з досвіду використання на молодіжних вибірках / О. Дроздов // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 7. – С. 24-27.

 10. Дроздов О.Ю. Проективна методика «Тест руки»: досвід вивчення агресивної поведінки сучасної молоді / О. Дроздов // Методичні матеріали до тренінгових курсів психологів установ виконання покарань «Використання сучасних психотехнологій у роботі психологів установ виконання покарань» (9-10 жовтня 2001 року) / За ред. В.Ю. Дмитрієва, С.О. Чебоненко, І.Г. Богатирьова. – ЧЮУ ДД ПВП, 2001. – С. 46-50.

 11. Дроздов О.Ю. Ситуативні фактори агресивної поведінки молоді / О. Дроздов // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : ІП, 2001. – Частина 1. – С.38-49.

 12. Дроздов О.Ю. Соціальні фрустратори як фактор агресивної поведінки молоді / О. Дроздов // Вісник Харківського Університету. Серія Психологія. – 2001. – № 517. – С. 46 – 50.

 13. Дроздов О.Ю. Телебачення, як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді / О. Дроздов // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. – К. : Гнозис,1998. – С.481-486.

 14. Ениколопов С.Н. Агрессия – одна из форм защиты «Я» / С. Ениколопов // Химия и жизнь – XXI век. – 2006. – № 10. – С. 12-15.

 15. Жариков В.Б. Звери в человеческом обличье... : криминальные очерки на материалах Запорожских судов и прокуратуры / В. Жариков.Запорожье : Днепровский металлург, 2004.222 с.

 16. Спринська З.В. Гендерні особливості агресивної поведінки / Зоряна Спринська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Випуск 31 Серія: психологічні науки, том ІІІ, 2005. – С. 97 –102.

 17. Спринська З.В. Порівняльна характеристика прояву форм агресивної поведінки у юнаків школи та ВТК / Зоряна Спринська // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2006. – № 3 – 4 – С. 55 – 58.

 18. Спринська З.В. Взаємозв’язок агресивної поведінки особистості з її ціннісними орієнтаціями Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. –2007. – № 4 – 5 – С. 157 – 159.

 19. Спринська З.В. Психологічний портрет осіб з різним рівнем показників агресивної поведінки / Зоряна Спринська // Наука і освіта Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України. – 2007. – № 8 – 9 – С. 179 – 182.

 20. Спринська З.В. Теоретичний аналіз феномену агресії та її детермінант / Зоряна Спринська // Формування цінностей сучасної особистості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 20 – 21 вересня 2007 р. – С. 113 – 116.

 21. Спринська З.В. Агресія як один із засобів досягнення життєвих цілей / Зоряна Спринська // Вісник соціально-гуманітарного факультету. Вип. ІІ: [зб. наук. праць / наук. ред. Чепіль М.]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 194 – 197.

 22. Спринська З.В. Порівняльна характеристика особистісних проявів вихованців колонії та учнів школи / Зоряна Спринська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛДТ, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – 534 с. – С. 341-351.

 1. Фрейд З. «Я» и «ОНО» / З. Фрейд. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freyd/ya_ono.php

 2. Фрейд З. Вступ до психоаналізу : Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками (П. Таращук, пер.з нім.) – К. : Основи, 1998 – 709 с. http://javalibre.com.ua/java-book/book/2925162

 3. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд. – СПб. : Питер, 1999. – 237 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/book.php?book=60703

 4. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд. – М. : Наука, 1989. – 445 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osp.kgsu.ru/library/PDF/315.pdf

 5. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність в Україні [Текст] : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. / В. І. Шакун.Х. : Б. в., 1996.57 с.

 6. Юнг К-Г. Архетипи і колективне несвідоме / К-Г. Юнг. – Львів : Астролябія, 2012. – 588 с.

 1. Юнг К-Г Психологічні типи / К-Г. Юнг. – Львів : Астролябія, 2010. – 692 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Перелік тем для самостійного самоопрацювання

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” кременчук
Одне з найважливіших завдань економічної історії – узагальнення та аналіз господарського досвіду (як позитивного так І негативного),...

Харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 26. 08. 2014 №1/9-425 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства...

Рогатинський державний аграрний коледж
Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни “Неорганічна хімія”. Викладено теоретичні основи загальної...

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації
...

Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт
Стратегія соціально-економічного розвитку України Харківської області: географічні наслідки сучасних економічних перетворень

І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення теми, мети І завдань уроку...
О. С. Полонська, учитель хімії І категорії Степненської зош, Запорізький р-н, Запорізька обл

Міністерство освіти І науки україни
За якими програмами вивчаються українознавчі дисципліни, кількість годин на тиждень, форма вивчення

Конспект лекцій з курсу Вікова фізіологія для студентів спеціальності...
Тема Предмет та завдання вікової фізіології. Основні закономірності росту І розвитку дітей І підлітків

Історія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка