Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг” - Сторінка 9

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка9/49
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49
Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

320759

161377

Податок на додану вартість

015

53460

26896

Акцизний збір

020

( - )

( - )
025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

( - )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

267299

134481

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 181769 )

( 64146 )

Валовий:

- прибуток

050

85530

40335

- збиток

055

( - )

( - )

Інші операційні доходи

060

64

1816

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

( 22239 )

( 10534 )

Витрати на збут

080

( 14158 )

( 1569 )

Інші операційні витрати

090

( 31275 )

( 12776 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( - )

( - )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

17922

15456

- збиток

105

( - )

( - )

Доход від участі в капіталі

110

-

150

Інші фінансові доходи

120

7674

2042

Інші доходи

130

163747

1264

Фінансові витрати

140

( 5268 )

(- )

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( 150 )

Інші витрати

160

( 166579 )

( 2170 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

17496

16592

- збиток

175

( - )

( - )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

-

-

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( - )

(- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 1950 )

( 1092 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

15546

15500

- збиток

195

( - )

( - )

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

( - )

Частка меншості

215

-

-

Чистий:

- прибуток

220

15546

15500

- збиток

225

( - )

(- )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

6250

5189

Відрахування на соціальні заходи

250

2160

1876

Амортизація

260

6184

4256

Інші операційни витрати

270

234847

107704

Разом

280

249441

119025
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-
Керівник

Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна


КОДИДата(рік, місяць, число)

2012 | 12 | 31

Підприємство

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об"єднання "Лiко-Холдiнг"

за ЄДРПОУ

16307284

Територія
за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Орган державного управління
за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності
за КВЕД

41.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Звіт про рух грошових коштів
за Рік 2012 р.


Форма №3 Код за ДКУД

1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

296263

324268

Погашення векселів одержаних

015

-

-

Покупців і замовників авансів

020

-

-

Повернення авансів

030

688

67541

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

15

21

Бюджету податку на додану вартість

040

0

-

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

-

-

Отримання субсидій, дотацій

050

-

-

Цільового фінансування

060

29

-

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

-

-

Інші надходження

080

117204

-

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 425098 )

( 263120 )

Авансів

095

( - )

( - )

Повернення авансів

100

( 6633 )

( - )

Працівникам

105

( 4910 )

( 3872 )

Витрат на відрядження

110

( - )

( - )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( - )

( 1000 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 2253 )

( 1030 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 2337 )

( 1692 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 6564 )

( 5409 )

Цільових внесків

140

( - )

( - )

Інші витрачання

145

( 14514 )

( 9989 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

(48 110)

105718

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-48 110

105718
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка