Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг” - Сторінка 7

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка7/49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49
Баланс
на 31 грудня 2012 р.


Форма №1 Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


- залишкова вартість

010

12

10

- первісна вартість

011

39

43

- накопичена амортизація

012

( 27 )

( 34 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

77131

17181

Основні засоби:- залишкова вартість

030

129388

176045

- первісна вартість

031

136823

189441

- знос

032

( 7435 )

( 13396 )

Довгострокові біологічні активи:- справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

- первісна вартість

036

-

-

- накопичена амортизація

037

( - )

(- )

Довгострокові фінансові інвестиції:- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

- інші фінансові інвестиції

045

15146

14156

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

4141

3926

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

5636

5636

Знос інвестиційної нерухомості

057

1495

1710

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

225818

211317

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

165225

61054

Товари

140

69791

170187

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


- чиста реалізаційна вартість

160

21877

20617

- первісна вартість

161

21877

20931

- резерв сумнівних боргів

162

( - )

( 314 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


- за бюджетом

170

4495

31485

- за виданими авансами

180

-

-

- з нарахованих доходів

190

-

-

- із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

202619

82052

Поточні фінансові інвестиції

220

60550

61042

Грошові кошти та їх еквіваленти:


- в національній валюті

230

42682

6925

- у т.ч. в касі

231

-

-

- в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

84322

67537

Усього за розділом II

260

651561

500899

III. Витрати майбутніх періодів

270

153153

303898

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

1 030532

1016114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка