Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 30.06.2013 р - Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче...

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка5/49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2013 р.


Форма №1 Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:

1000

9

5

первісна вартість

1001

43

12

накопичена амортизація

1002

34

7

Незавершені капітальні інвестиції

1005

17181

151906

Основні засоби:

1010

176045

153372

первісна вартість

1011

189441

168544

знос

1012

13396

15172

Інвестиційна нерухомість:

1015

3926

3830

первісна вартість

1016

5636

5636

знос

1017

1710

1806

Довгострокові біологічні активи:

1020

-

-

первісна вартість

1021

-

-

накопичена амортизація

1022

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

-

-

інші фінансові інвестиції

1035

14156

14156

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

-

-

Відстрочені податкові активи

1045

-

-

Гудвіл

1050

-

-

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

-

-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

211317

323269

II. Оборотні активи


Запаси

1100

231241

163298

Виробничі запаси

1101

-

-

Незавершене виробництво

1102

-

-

Готова продукція

1103

61054

-

Товари

1104

170187

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Депозити перестрахування

1115

-

-

Векселі одержані

1120

-

-

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

20617

38022

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130

-

-

з бюджетом

1135

31485

46900

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

1158

з нарахованих доходів

1140

-

-

із внутрішніх розрахунків

1145

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

82052

51920

Поточні фінансові інвестиції

1160

61042

61042

Гроші та їх еквіваленти

1165

6925

1189

Готівка

1166

-

-

Рахунки в банках

1167

-

-

Витрати майбутніх періодів

1170

303898

307825

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

-

-

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

-

-

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

-

-

резервах незароблених премій

1183

-

-

інших страхових резервах

1184

-

-

Інші оборотні активи

1190

67537

54339

Усього за розділом II

1195

804 797

724 535

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

1 016114

1 047804
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал


Зареєстрований капітал

1400

200

200

Капітал у дооцінках

1405

2084

2084

Додатковий капітал

1410

-

-

Емісійний дохід

1411

-

-

Накопичені курсові різниці

1412

-

-

Резервний капітал

1415

10

10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

50187

56125

Неоплачений капітал

1425

( - )

( - )

Вилучений капітал

1430

( - )

( - )

Інші резерви

1435

-

314

Усього за розділом I

1495

52481

58733

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення


Відстрочені податкові зобов’язання

1500

-

-

Пенсійні зобов’язання

1505

-

-

Довгострокові кредити банків

1510

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

1515

302299

299466

Довгострокові забезпечення

1520

390

390

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

-

-

Цільове фінансування

1525

477937

484431

Благодійна допомога

1526

-

-

Страхові резерви, у тому числі:

1530

-

-

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

-

-

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

-

-

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

-

-

Інвестиційні контракти;

1535

-

-

Призовий фонд

1540

-

-

Резерв на виплату джек-поту

1545

-

-

Усього за розділом II

1595

780626

784287

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення


Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Векселі видані

1605

-

-

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

-

-

за товари, роботи, послуги

1615

13846

26213

за розрахунками з бюджетом

1620

843

574

за у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

за розрахунками зі страхування

1625

210

231

за розрахунками з оплати праці

1630

432

471

за одержаними авансами

1635

-

-

за розрахунками з учасниками

1640

-

7700

із внутрішніх розрахунків

1645

-

-

за страховою діяльністю

1650

-

-

Поточні забезпечення

1660

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

-

-

Інші поточні зобов’язання

1690

167676

169595

Усього за розділом IІІ

1695

183007

204784

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

-

-

Баланс

1900

1 016114

1 047804

1 Визначається в порядку. Встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник

Куделя Валерiй Iванович

Головний бухгалтер

Захарчук Iнна Якiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-холдiнг"

за ЄДРПОУ

16307284
(найменування)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка