Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг” - Сторінка 4

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка4/49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

* але не раніше, ніж через десять днів після: публікації проспекту емісії в офіційному друкованому виданні НКЦПФР; розміщення проспекту емісії в загальнодоступній базі данних НКЦПФР у повному обсязі; розміщення проспекту емісії облігацій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі.

Можливість дострокового закінчення розміщення.

У випадку дострокового укладання договорів з першими власникамина запланований обсяг емісії та повної оплати, Генеральний директор Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення і звіту про результати розміщення згідно Протоколу №14 від 27.09.2013 р.

Порядок оплати облігацій

Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.

Укладання договорів з першими влансиками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного на біржі Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „ІК „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу облігацій першим власниками не може бути меншою за номінальну вартість облігацій. Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні.

Оплата за придбані облігації здійснюється згідно укладеного договору купівлі-продажу шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ„ № 26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ” м. Києва, МФО 300614 у терміни визначенні договором купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками. Для набуття права власності на цінні папери, зарахування, зберігання та здійснення операцій з облігаціями, власник повинен відкрити рахунок в цінних паперах у обраного ним зберігача.

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті Власниками. Право власності на облігації власник набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперахта підтверджується випискою зберігача з цього рахунку.Власник облігацій має право реалізовувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України

Строк обігу облігацій: з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.

серія

дата закінчення обігу облігацій

BA

30.08.2014

BB

30.04.2015

BC

30.04.2015

BD

30.04.2017

BE

30.11.2017

BF

30.11.2017

Особливі умові.

В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери звертаються до торговців, які зареєстровані на біржі «Перспектива» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій. Повірений зобов’язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в терміни та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах Власника. Рахунок в цінних паперах Довіритель повинен відкрити у обраного зберігача. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.

З метою захисту прав власника облігацій та можливості безперешкодного виконання Емітентом своїх зобов’язань щодо погашення випущених облігацій провадиться наступна схема реалізації цінних паперів. Потенційний власник облігацій здійснює вибір приміщення, Емітент визначає необхідну кількість та серію цінних паперів та сторони укладають договір про бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій.

Договір на бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій для передачі у власність визначає конкретне приміщення, що буде отримане власником облігацій при погашенні, необхідну кількість та серію облігацій та умови отримання у власність обраного приміщення. Зазначеним договором визначаються умови розрахунків між Емітентом та Власником облігацій у випадку невідповідності кількості перерахованих, до погашення облігацій.

У випадку придбання цінних паперів на вторинному ринку власник облігацій звертається до Емітента щодо вибору та бронювання конкретного приміщення.

Договір про бронювання приміщення для передачі у власність є дійсним за наявності на рахунку в цінних паперах власника облігацій відповідної серії та кількості.

При погашенні власнику облігацій, який уклав та виконав договір про бронювання приміщення для передачі у власність та має необхідну кількість облігацій відповідної серії надається право на отримання визначеного приміщення.

Після придбання облігацій власник набуває прав та обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

Додаткову інформацію щодо планування приміщень, порядку передачі у власність житлового або нежитлового приміщень та іншу інформацію, що стосується випуску, обігу та погашення облігацій можна отримати за адресою відділів резервування приміщень:м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, тел. 8 (044) 206 01 11; 206 01 44 та м. Київ, вул. Вільямса 9, корп. 1 тел.: +38 (044) 206-01-76.

Можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу

Викуп емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін.

Для здійснення викупу Власник облігацій повинен надати Заяву про викуп облігацій до ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, 88. Заява про викуп облігацій юридичної особи має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження та поштову адресу, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій запропонованих до викупу, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява про викуп облігацій юридичної особи має бути засвідчена уповноваженою особою.

Заява про викуп облігацій фізичної особи має містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) власника облігацій та прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій (за наявністю), яка від імені власника підписує заяву та відомості про документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи надавати заяву та укладати договори; реквізити документу, що посвідчує особу власника облігацій; ідентифікаційний податковий номер власника облігацій; адресу проживання та поштову адресу власника облігацій; контактні номери телефону та факсу; кількість облігацій, які надаються для викупу; номер рахунку в цінних паперах власника облігацій у зберігача, найменування зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облігацій в цінних паперах, номер рахунку зберігача в Депозитарії. Протягом 10-ти банківських днів з моменту надання заяви, Сторони можуть укласти Договір купвлі-продажу на умовах визначених Сторонами. Перерахування облігацій власниками в кількості, що вказана в Заяві, на рахунок Емітента в Депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України ». Викуп облігацій може бути здійснений за номінальною вартістю облігацій. Емітент має право здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно– правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.
3.10. Порядок виплати доходу за облігаціями – дохід по облігаціях не виплачується.

3.11. Порядок погашення облігацій:

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

Облігації погашаються за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська,88 та в наступні терміни.

серія

дата початку погашення

дата закінчення погашення

BA

31.08.2014

30.08.2015

BB

01.05.2015

30.04.2016

BC

01.05.2015

30.04.2016

BD

01.05.2017

30.04.2018

BE

01.12.2017

30.11.2018

BF

01.12.2017

30.11.2018

Умови та порядок надання товарів (послуг).

Погашення облігацій здійснюється майном за номінальною вартістю облігацій (в т.ч. ПДВ), а саме шляхом надання житлових та нежитлових приміщень, загальна площа яких відповідає серії та кількості придбаних облігацій.

Погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Отримання приміщення власникам облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на житлове або нежитлове приміщення відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості та серій облігацій.

У разі прийняття обов’язкових до виконання нормативних актів органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування, які унеможливлюють погашення облігацій шляхом видачі Свідоцтва про право власності, сторони укладають нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу приміщення. В якості розрахунку за приміщення виступає відповідна кількість облігацій відповідної серії. Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією Договору купівлі-продажу несе Власник облігацій.

Одна облігація відповідної серії дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового або нежитлового приміщення у об’єкті будівництва відповідно до нижченаведеного переліку:

Об’єкт будівництва

Серія облігацій

Номінальна вартість за якою здійснюється погашення однієї облігації шляхом передачі майна, в т.ч. ПДВ,грн

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

(1 п.к.*)

BA

52,00

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

(2 п.к.*)

BB

52,00

нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

BC

52,00

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул.Маршала Конєва 10/1 (1 п.к.*)

BD

52,00

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул.Маршала Конєва 10/1 (2 п.к.*)

BE

52,00

нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул.Маршала Конєва 10/1

BF

52,00

*п.к. – пусковий комплекс

Погашення облігацій відбувається на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій Емітента, що складається депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Зведений обліковий реєстр складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на день початку погашення облігацій.

Всі витрати пов’язані з оформленням права власності на нерухомість несе власник облігацій. Умовою отримання нерухомості є пред‘явлення до погашення облігацій відповідної серії та кількості. Виконання сторонами своїх зобов‘язань оформлюється актом.

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов’язаний:

 • надати документи, що посвідчують його особу;

 • надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної або фізичної особи;

 • перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» за наступними реквізитами:

  Скорочена назва
  власника рахунку

  ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”


  ЄДРПОУ

  16307284

  Номер рахунку

  100024-UA70004076

  Розпорядник рахунку

  Куделя Валерій Іванович

 • надати дійсний договір бронювання;

 • за результатами обмірів БТІ або іншої уповноваженої організаціїпровести остаточні розрахунки з Емітентом за фактичну площу обраного приміщення на умовах визначених договором бронювання;

 • на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії необхідні для оформлення права власності на приміщення.

У період погашення забороняється здійснювати будь-які операції з облігаціями, за виключенням перерахування для погашення Емітенту.

Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що надаються Емітенту

При погашенні облігацій, слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного кодексу приміщення є неподільна річ, тому для безперешкодного отримання у власність вибраного за договором бронювання, приміщення необхідно мати у власності необхідну кількість облігацій.

Конкретне приміщення, що отримується власником визначається тільки дійсним договором бронювання укладеним з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного договору або перерахування кількості облігацій, що не відповідає дійсному договору бронювання Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення) у спільну власність відповідно до кількості облігацій пред’явлених до погашення, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. При передачі та отриманні у власність частини приміщення сторони керуються главою 26 Цивільного кодексу України ”Право спільної власності”.

Умови розрахунків між Емітентом та Власником облігацій у випадку невідповідності серії та кількості перерахованих до погашення облігацій визначаються Договором бронювання.
Можливість дострокового погашення.

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій може бути передбачено за рішенням Емітента у разі дострокового введення в експлуатацію об’єкта будівництва. Рішення приймається Генеральним директором Куделею Валерієм Івановичем згідно Протоколу № 14 від 27.09.2013 року. Емітент публікує повідомлення про дострокове погашення відповідної серії облігацій в тих же друкованих виданнях де був опублікований проспект емісії облігацій не менш як за 5 (п’ять) календарних днів до початку дострокового погашення. Кінцевий термін пред’явлення облігацій до погашення є незміннима саме:

серія

дата закінчення погашення

BA

30.08.2015

BB

30.04.2016

BC

30.04.2016

BD

30.04.2018

BE

30.11.2018

BF

30.11.2018

Порядок дострокового погашення тотожній порядку запланованого погашення.

Погашення облігацій до введення в експлуатацію об’єкта будівництва передбачається, за умови викупу 100% кількості кожної з серій облігацій.
Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення.

У разі несвоєчасного перерахування облігацій на рахунок Емітента, тобто після закінчення термінів погашення, розрахунки між сторонами визначаються договором бронювання, а у випадку відсутності зазначеного договору за домовленістю сторін.

Власники облігацій, які прострочили термін подання облігацій до погашення, мають право на відшкодування вартості облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати закінчення термінів погашення.

Емітент може здійснити погашення облігацій їх власникам, які прострочили термін подання облігацій до погашення, майном, а саме квадратними метрами новозбудованої площі відповідно до серії та кількості облігацій. Власник облігацій повинен надати Емітенту письмові роз‘яснення з обґрунтуванням причин несвоєчасного пред‘явлення облігацій до погашення та проханням погасити облігації шляхом оформлення права власності на приміщення відповідно до умов випуску облігацій. Кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку та при наявності можливості погашення облігацій на час подання письмової заяви власником облігації.

В разі недосягнення згоди порядок розрахунків між сторонами визначається у порядку встановленим чинним законодавством України.
3.12. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

В разі неспроможності емітента облігацій погасити свої зобов’язання за облігаціями в термін та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не пізніше першого дня погашення облігацій.

Рішення про оголошення дефолту приймається Зборами Учасників ТОВ ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”.

Якщо вартість майна ТОВ ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”.

У разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій, Власники облігацій можуть звернутись до Поручителя ТОВ «АУРІС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ – 34833300) згідно Договору Поруки №10/13 від 27.09.2013 року.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій наведені в Додатку №6.

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності посадових осіб Емітента:

Прізвище, ім’я, по батькові власника

Участь у статутному капіталі

грн.

%

Генеральний директор Куделя Валерій Іванович, фізична особа, громадянин України

3 000,00

1,5

Директор з питань економіки Посвістак Марія Григорівна, фізична особа, громадянка України

1 000,00

0,5


6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:

Прізвище, ім’я, по батькові власника

Участь у статутному капіталі

 грн.

%

Лисова Руслана Петрівна, фізична особа, громадянка України

196 000,00

98

7. Відомості про депозитарій.

Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, розташований за адресою: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001; 19 вересня 2006 Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку видала Національному депозитарію України ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років. (Ліцензія серії АВ № 581322) тел.  (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711 Шевченківська районна в місті Києві Державна адміністрація дата внесення до ЄДРПОУ 17.05.1999 р. Дата заміни свідоцтва про Державну реєстрацію 04.05.2011 р.

8. Дані про осіб відповідальних за інформацію наведену у проспекті емісії:

Генеральний директор Куделя Валерій Іванович, телефон 8 (044) 206 01 01.

Головний бухгалтер Захарчук Інна Яківна, телефон 8 (044) 206 01 32.

Дані про осіб відповідальних за проведення аудиту Емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Аналітичні системи ” (код за ЄДРПОУ 22944598).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 344953, видано Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 12.10.1995 р., номер запису про заміну свідоцтва 1 065 107 0010 002795.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1211, видане Аудиторською палатою України. Строк дії з 26.01.2001 року по 30.11.2015 року.

Адреса: м. Київ, вул.Срібнокільська, буд.20, кв.39. Місцезнаходження: м.Київ вул. Льва Толстого, буд. 6 кім.201,203. телефон 8 (044) 234 80 55

Аудитор – Красовська Марина Іванівна
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Імона-Аудит" (код за ЄДРПОУ 23500277).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 725462, видано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 7.07.1995р., номер запису про заміну свідоцтва 1074 107 0008 003522 від 14.07.2010.

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 р., Свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року.

Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги ринку цінних паперів, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року (серія АБ №000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року).

Місцезнаходження: м. Київ, проспект М. Бажана, буд. 26, оф. 95 тел.8 (044) 565-99-95

Аудитор: Величко Ольга Володимирівна
9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента:

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій цінні папери Емітента обертаються на фондовій біржі:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», розташованою за адресою: Україна, Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон/факс: (056) 373-95-94. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33718227

Дата внесення до ЄДРПОУ 29.01.2008 року. Місце реєстрації – м. Дніпропетровськ.

Дані ліцензії на провадження діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів-серія АВ № 483591 від 31.08.2009 р.
10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.

На момент прийняття рішення про розміщення облігацій цінні папери Емітента не перебувають у лістингу на організованому ринку.


Додаток 1КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-холдiнг"

за ЄДРПОУ

16307284

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

за КОАТУУ

8036100000

Вид економічної діяльності

Будівництво житлових і нежитлових будівель

за КОПФГ

240

Середня кількість працівників

70

за КВЕД

41.20

Адреса, телефон

Червоноармiйська, буд. 88, 03150

2060132

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка