Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка1/49
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: "Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи”


 1. Інформація про емітента:


1) Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”

Скорочене найменування: ”ТМО ”ЛІКО-ХОЛДІНГ”
2) Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88

Поштова адреса:03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88.

Електрона адреса: liko_invest@ukr.net

Телефон: 8 (044) 206 01 01

Факс: 8 (044) 206 01 66
3) Дата заснування, зміни в організаційно-правовій формі, назві емітента (в разі їх наявності):

Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” зареєстровано в органах державної влади Виконавчим комітетом Київської міської ради народних депутатів, реєстраційний номер 005-137 лтд від 01.08.1991 року. Товариство з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ЛІКО-ХОЛДІНГ” є правонаступником „Територіального міжгосподарчого об‘єднання Московського району м. Києва”.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - Серія АОО № 051220 видане Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією 26.01.1995 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 001431.
4) Перелік засновників:

Лисова Руслана Петрівна, яка мешкає за адресою: м. Хмельницький, вул. Примакова, 25 кв.18, паспорт серії НА № 745803 виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 25 червня 1999 року,

Куделя Валерій Іванович, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 11, к.1, кв.56, паспорт серії СК № 825690 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 01 квітня 1998 року,

Посвістак Марія Григорівна, яка мешкає за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 13, кв.19, паспорт: серія СН № 342627, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 грудня 1996 року.
5) Структура управління емітентом

Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників Товариства, в яких беруть участь Учасники або призначені ними представники.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді. Загальна кількість голосів – 1000.

Для головування на Зборах Учасників Товариства із числа Учасників Товариства (їх представників) обирається Голова Зборів простою більшістю голосів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою Зборів Учасників Товариства.

Збори Учасників Товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

До компетенції Зборів Учасників Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

г) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

ґ) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;

д) затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства;

е) затвердження річних та квартальних звітів по результатам діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

є) обрання та відкликання Голови зборів Учасників, Президента Товариства, Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства, членів Ревізійної комісії, призначення тимчасово виконуючих обов’язки перерахованих посадових осіб до їх обрання на вказані посади в порядку, передбаченому Статутом.

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

з) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

і) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

ї) прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника.

к) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про Фонди, що створюються в Товаристві.

л) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 (десять) мільйонів гривень.

м) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Брати участь у загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про прийняття та виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, решту - простою більшістю.

Кожен з Учасників Товариства на загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на загальних зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількість членів Дирекції визначається Зборами учасників Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор. Члени Дирекції Товариства є заступниками Генерального директора. З числа членів Дирекції загальними зборами учасників Товариства обирається Перший заступник Генерального директора, який у разі необхідності виконує повноваження Генерального директора, передбачені Статутом та додатково – визначені Рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Генеральним Директором. У випадку відсутності Генерального директора та Першого заступника Генерального директора їх обов’язки тимчасово виконують члени Дирекції Товариства, визначені загальними зборами Учасників.

У разі необхідності члени Дирекції рішенням загальних зборів Учасників призначаються директорами по відповідних сферах діяльності Товариства.

Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції загальних зборів Учасників. Дирекція підзвітна загальним зборам Учасників i організує виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.

Генеральний директор здійснює керівництво поточної діяльністю Товариства в межах компетенції i прав, що визначені Статутом та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства.

Генеральний директор Товариства:

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях України i за кордоном, загальних, господарських, третейських та інших судах України та поза її межами;

- розпоряджається майном та коштами Товариства, здійснюючи щодо них будь-які операції, в тому числі придбання або відчуження;

- підписує будь-які документи, укладає угоди, договори, контракти та здійснює інші юридичні акти від імені Товариства, видає доручення, відкриває в банківських установах рахунки;

- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад, погоджений зі Зборами Учасників i посадові оклади працівників Дирекції, встановлює порядок їх заохочення;

- приймає на роботу i звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними договори або контракти, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;

- видає накази, розпорядження та інші обов’язкові до виконання працівниками Товариства;

- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні;

- організує ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності у Товаристві;

- подає на затвердження Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;

- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників Товариства;

- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства в межах його компетенції.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам Учасників і забезпечує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників Товариства.

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією. За рішенням загальних зборів Учасників ревізія може проводитись Ревізійною комісією за участю незалежної аудиторської фірми. Ревізійна комісія обирається із числа Учасників Товариства (їх представників) на загальних зборах Учасників. Ревізійна комісія створюється у кількості не менше ніж трьох осіб. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний директор та інші члени Дирекції Товариства не можуть бути членами Ревізійної комісії.

Перевірка діяльності Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної iнiціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не щороку. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією на вимогу Учасників або з власної ініціативи.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної перевірки вищому органу Товариства.

Загальні збори учасників, до обрання перерахованих у цьому розділі посадових осіб, призначають тимчасово виконуючих обов’язки посадової особи терміном на шість місяців. Після закінчення шестимісячного терміну загальними зборами учасників приймається одне з наступних рішень:

- про обрання тимчасово виконуючого обов’язки на відповідну посаду на постійній основі;

- про призначення тимчасово виконуючого обов’язки посадової особи на новий шестимісячний термін;

- про призначення іншого кандидата тимчасово виконуючим обов’язки посадової особи на шестимісячний термін.
6) Предмет та мета діяльності.

Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення комерційної, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності.
Предметом діяльності Товариства є:

Будівництво:

 1. Здійснення вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

 2. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

 3. Здійснення будівельних, ремонтних, монтажних, реставраційних, оздоблюваних та сантехнічних робіт;

 4. Будівельне проектування та конструювання, в тому числі житлові будинки та громадські споруди, реконструкція будівель та споруд, підсилення, відновлення та заміна фундаментів, несучих та огороджувальних конструкцій;

 5. Розроблення спеціальних розділів проектів, проектування організації будівництва, проект виконання будівельних робіт, кошториси;

 6. Роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів, фарбувальна та обклеювальна гідроізоляція, захист будівельних матеріалів та конструкцій від корозії;

 7. Архітектурне проектування, реконструкція будівель і споруд, житлових і громадських будівель і споруд, будівель і споруд промислових підприємств, транспорту, гідротехнічного та водогосподарчого призначення, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, інженерних мереж і систем, розробка проектів інтер’єрів та дизайну;

 8. Реставрація, реконструкція та капітальний ремонт приміщень, будівель та споруд; художнє оформлення приміщень, будівель та споруд;

 9. Виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

 10. Діяльність у сфері інжинірингу;

 11. Виконання функцій генпроектувальника та генпідрядника по житловим, громадським та промисловим об’єктам;

 12. Будівництво об’єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. в країнах СНД), виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;

 13. Опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;

 14. Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;

 15. Виконання проектних, підготовчих, монтажних та оздоблювальних робіт в будівництві;

 16. Проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об’єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;

 17. Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, проектування та будівництво житлових будинків;

 18. Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів та споруд;

 19. Будівництво та експлуатація автостоянок, мотелів, авто кемпінгів;

 20. Створення загальнобудівельних організацій.

Торгівельна діяльність:

1.Здійснення оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами вітчизняного та імпортного виробництва; купівля, реалізація медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів;

2. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

3. Реалізація та придбання прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон;

4. Оптова та роздрібна торгівля автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;

5. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів;

6 Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

7. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, нафтою, скрапленим газом, електроенергією, паливно-мастильними матеріалами;

8. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

9. Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля промисловою, побутовою технікою, запасними та комплектуючими частинами, інструментом, обладнанням для ремонту та технічного обслуговування промислової та побутової техніки;

10. Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендних торговельних площ;

11. Оптова та роздрібна торгівля тарою та упаковкою;

12. Оптова та роздрібна реалізація медичної техніки, оптики, предметів санітарії та гігієни вітчизняного та іноземного виробництва, предметів медичного призначення, в т.ч. для інвалідів;

13. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;

14. Реалізація медичних препаратів, засобів і обладнання, лікувально-профілактичної продукції;

15. Реалізація, закупівля лісопродукції, деревини та продуктів її переробки, реалізація живиці, заготівля та реалізація деревини під час рубок.
Послуги:

1. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна невиробничого призначення;

2. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна виробничого призначення;

 1. Надання консультацій і роз’яснень з юридичних питань і письмових довідок по законодавству;

 2. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;

 3. Здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у кримінальних, цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення;

 4. Здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у місцевих радах, виконавчих і розпорядчих органах, а також в державних органах та інших організаціях;

 5. Здійснення правового обслуговування підприємств, установ та організацій;

 6. Розробка установчих документів підприємств усіх форм власності;

 7. Правовий захист авторських та винахідницьких прав;

 8. Надання консультацій з питань господарської діяльності та бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності;

 9. Інформаційно-консультаційні послуги за договорами з українськими та іноземними замовниками,

 10. Представницькі, агентські та посередницькі послуги;

13. Збереження та транспортування медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів;

14. Надання послуг населенню в галузі медицини, в т. ч. стоматології;

15. Надання лікувально-оздоровчих послуг;

16. Технічне обслуговування медичної апаратури;

17. Фінансування програм оздоровлення дітей за кордоном, програм захисту екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

18. Розробка алгоритмів контролю та управління, програмного забезпечення систем автоматизації для контролерів та ПЕОМ та їх впровадження у промисловість;

19. Проведення наукових досліджень та технічного аудиту в цукровій промисловості та інших галузях народного господарства;

20. Розробка та впровадження комп’ютерних систем у виробництво та банківську діяльність;

21. Сервісний ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та систем;

22. Сервісне обслуговування, ремонт та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;

23. Обслуговування електротехнічного обладнання та автотранспорту;

24. Надання допомоги юридичним і фізичним особам в проведенні реєстрації, перереєстрації автотранспортних засобів та отриманні державних номерних знаків в органах ДАІ;

25. Надання сервісно-впроваджувальних послуг з передачі технологій, монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту, дослідження різних видів складних та наукоємних технічних систем;

26. Посередницькі послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

27. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом на території України, країн СНД, іноземних держав;

28. Експедиційні послуги;

29. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних перевезеннях вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;

30. Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та сервісного і технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;

31. Створення та експлуатація автозаправних станцій;

32. Сервісне та технічне обслуговування, монтаж, постачання устаткування автозаправних станцій;

33. Організація і експлуатація стоянок автомобільного транспорту;

34. Виконання представницьких, агентських, посередницьких, продюсерських, брокерських, митно-брокерських, лізингових послуг, в тому числі в зовнішньоекономічній діяльності;

35. Здійснення маркетингової, лізингової, комісійної, інвестиційної, факторингової, консигнаційної, брокерської, митно-брокерської, дилерської діяльності, в тому числі в зовнішньоекономічній сфері;

36. Рекламна діяльність, здійснення та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами;

37. Підготовка та проведення урочистих заходів. Організація та проведення банкетів, фуршетів та весіль;

38. Здійснення підприємницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, охорона і використання земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу;

39. Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність, книговидавнича діяльність;

40. Тиражування записів на магнітних носіях, тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів;

41. Тиражування відеозаписів: тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів. Тиражування звукозаписів та відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення. Тиражування записів програмного забезпечення комп’ютерів;

42. Здійснення представницьких та посередницьких послуг в галузі права на інтелектуальну власність;

43. Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів “ноу-хау”, екологічних програм тощо;

44. Підготовка, видання та розповсюдження друкованих засобів масової інформації;

45. Інформаційно-консультативні послуги;

46. Здійснення реалізації та іншої комерційної діяльності в мережі INTERNET;

47. Надання послуг з розробки програмного забезпечення;

48. Створення і розвиток усіх типів мультимедійної продукції;

49. Здійснення ремонту та обслуговування промислової та побутової техніки;

50. Сервісне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;

51. Послуги у сфері громадського харчування;

52. Побутові послуги;

53. Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;

54. Інноваційна діяльність;

55. Благодійна діяльність;

56. Патентно-ліцензійна діяльність, організація та проведення експертиз;

57. Обслуговування пожежної техніки, систем пожежної безпеки та сигналізації;

58. Медична практика. Ветеринарна практика.

Зовнішньоекономічна діяльність:

 1. Операції, пов’язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

 2. Експорт-імпорт будівельних матеріалів;

 3. Здійснення операцій з експорту-імпорту автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;

 4. Здійснення операцій з експорту-імпорту запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;

 5. Здійснення операцій з експорту-імпорту транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;

 6. Здійснення операцій з експорту-імпорту тари та упаковки;

 7. Здійснення операцій з експорту-імпорту сировини, будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, робіт, послуг;

 8. Здійснення операцій з експорту-імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;

 9. Здійснення операцій з експорту-імпорту, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами, в тому числі будівельними, оздоблювальними вітчизняного та імпортного виробництва в зовнішньоекономічній сфері;

 10. Експорт, імпорт, постачання та монтаж торговельно-холодильного устаткування, систем вентиляції та кондиціонування повітря;

 11. Експорт, імпорт, постачання та монтаж обладнання для підготовки та видавництва друкованих засобів масової інформації;

12. Експорт-імпорт, постачання та монтаж технологічного устаткування для переробки та збереження сільськогосподарської сировини;

13. Здійснення операцій з експорту-імпорту лісоматеріалів, деревини, відходів після переробки деревини;

14. Здійснення операцій з експорту-імпорту харчових спецій, прянощів, ароматизаторів, концентратів, добавок тощо.

Діяльність у сфері науки, культури, освіти та спорту:

 1. Організація навчання та підготовка фахівців в межах відповідних шкіл на семінарах, конференціях, симпозіумах і т.д.;

 2. Організація та проведення заходів по рекламі та розповсюдженню міжнародних досягнень в галузі медицини;

 3. Організація, фінансування програм навчання та стажування медичного персоналу, в т.ч. за кордоном;

 4. Організація та проведення спортивних змагань та фестивалів, заснування спортивних, учбових закладів;

 5. Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг в галузі виставкової діяльності;

 6. Організація та проведення концертів, вистав, салонів, творчих зустрічей, атракціонів;

 7. Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

7) Розмір статутного капіталу станом на дату прийняття рішення 27.09.2013 року: 200 000,00 (двісті тисяч грн. 00 коп.) грн. на дату прийняття рішення повністю оплачений.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка