Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»

Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»


Примірник №___

Договір поставки №___ від «___» _______ 201__ року


Договір поставки № _______


Україна, місто Київ

«____»_________ 201__ року


Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах (далі – Постачальник), в особі Генерального директора АФ «Юніверсал Моторз Груп» АТ «Українська автомобільна корпорація» Шпака Андрія Михайловича та Головного бухгалтера АФ «Юніверсал Моторз Груп» АТ «Українська автомобільна корпорація» Ісаєвої Тетяни Василівни, які діють на підставі положення про філію та довіреності від № 751/1 від 11 січня 2012 року, з другої сторони,

___________________, (вказати статус платника податків), (далі – Покупець), в особі _____________________________, як__ діє на підставі __________________, з другої сторони,

далі іменовані як Сторони, а кожне окремо як Сторона, уклали цей Договір поставки (далі – Договір) про наступне.

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та сплатити вартість Товару.

  2. Товар: запасні частини для дорожніх транспортних засобів, обладнання, оливи, фарби, допоміжні матеріали, автохімія та автоаксесуари.

  3. Кількість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) вартість кожної одиниці Товару, визначаються в накладних, які є невід’ємною частиною цього Договору та вважаються специфікаціями в розумінні ст.266 Господарського кодексу України.

СТАТТЯ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ.

  1. Ціна Договору, що є звичайною, складається з вартості усього поставленого Покупцю Товару.

  2. Вартість усіх поставлених Покупцю товарів за цим договором не може перевищувати 400 000 (чотириста тисяч) грн. 00 коп., в тому числі ПДВ - 80 000 (вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.

СТАТТЯ 3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

  1. Якість Товару повинна відповідати стандартам країни виробника, а також технічним, санітарним та екологічним стандартам і вимогам, що діють в Україні.

  2. Постачальник, за письмовою заявою Покупця, на визначену останнім одиницю Товару, що є предметом поставки за цим Договором, видає необхідні супровідні документи, які посвідчують відповідність Товару вимогам діючих стандартів.

  3. Постачальник має право:

   1. Своєчасно та у повному обсязі отримати оплату вартості Товару;

   2. У разі невиконання Покупцем будь-якого обов’язку за цим Договором застосувати право притримання, що закріплене ст.594-ст.597 Цивільного кодексу України.

  4. Постачальник зобов’язаний:

   1. Своєчасно поставити Товар відповідно до ст.6 цього Договору.

  5. Покупець має право:

   1. Набути право власності на Товар, що визначається Сторонами у накладних.

  6. Покупець зобов’язаний:

   1. Сплатити вартість Товару у повному обсязі.

СТАТТЯ 4. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРУ.

  1. Упаковка Товару повинна відповідати вимогам стандартів і забезпечувати його схоронність під час перевезення та зберігання.

СТАТТЯ 5. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ.

  1. Товар поставляється Покупцю відповідно до його письмової заявки протягом 7 (семи) календарних днів з моменту підтвердження такої Постачальником.

  2. В заявці Покупця повинно бути зазначено її дату, дата та номер цього Договору, асортимент, кількість Товару.

  3. Постачальник, за умови наявності Товару, підтверджує заявку Покупця про дату та час поставки Товару протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання заявки. Вказане повідомлення також повинно містити, номер і дату цього Договору, найменування та кількість товару.

  4. Заявки та повідомлення, які визначені в п.5.1., п.5.3. Договору, направляються Сторонами за допомогою факсу, або електронної пошти (Е-mail), або вручаються особисто.


СТАТТЯ 6. УМОВИ ПОСТАВКИ.

  1. Поставка здійснюється на умовах терміну ________ відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати “ІНКОТЕРМС” 2010.

  2. Пунктом поставки товару є склад ______________, що знаходиться за адресою: місто ______, вулиця _______________, будинок _______________.

  3. Поставка товару здійснюється партіями.

  4. Разом з Товаром Постачальник зобов’язується передати Покупцю наступні документи: товарну накладну.

    1. Податкову накладну постачальник передає Покупцю після реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних.

  5. Датою поставки Товару є дата надання Товару Покупцю у розпорядження за адресою вказаною у п.6.2. цього Договору, відповідно до підтвердження заявки (п.5.3. Договору) направленого Постачальником.

СТАТТЯ 7. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР.

  1. Перехід права власності на Товар, а також ризиків випадкового знищення або пошкодження Товару, відбувається в момент його поставки (п.6.5. Договору).

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ.

  1. Товар вважається прийнятим за кількістю, що зазначена у накладній; за якістю - згідно із документами, що передаються Постачальником разом з Товаром та підтверджують його якість.

  2. Передача-прийняття Товару за кількістю та якістю відбувається з дотриманням вимог Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю», затвердженою 15/06/1965 постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР №П-6 та Інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю», затвердженою 25/04/1966 постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР №П-7 в частині, що не протирічить вимогам діючого законодавства України та відповідно до нього.

  3. Усі претензії Покупця щодо якості та комплектності Товару, Покупець направляє Постачальнику у письмовій формі.

  4. Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника про отримання Товару шляхом підписання уповноваженою особою відповідної видаткової накладної Постачальника.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

  1. Відповідно до кожної окремої заявки та її підтвердження Постачальником (стаття 5 цього Договору), Покупець зобов’язаний оплатити повну (100 %) вартість Товару, протягом 3-х днів з дати отримання рахунку на сплату. Обов’язок про оплату вартості Товару, вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника вказаний у статті 16 цього Договору або на інший поточний рахунок, ним повідомлений.

  2. Покупець має право оплатити вартість Товару у готівковій формі через реєстратор розрахункових операцій Постачальника в строк визначений п.9.1. Договору.

  3. У разі невиконання обов’язку про оплату вартості Товару протягом строку визначеному п.9.1. цього Договору, керуючись статтею 652 Цивільного кодексу України, Сторони вважатимуть це істотною зміною обставин, якими сторони керувались при укладанні договору та Постачальник має право вимагати повернення Товару протягом трьох днів з моменту отримання Покупцем вимоги про таке повернення. Заявлення вимоги про повернення Товару не зупиняє нарахування неустойки, річних та інфляційного збільшення суми боргу (п.11.5 Договору) до моменту фактичного повернення Товару.

  4. У разі наявності заборгованості Покупця за поставлену партію Товару, сплачені грошові кошти за наступну партію Товару, або помилково зараховані на поточний рахунок Постачальника зараховуються Постачальником як оплата заборгованості вартості партії Товару, що є найдавнішою з неоплачених, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

СТАТТЯ 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

  1. Сторони дійшли згоди, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що передбачені діючим в Україні законодавством.

  2. Особи, які підписали від імені Сторін цей Договір, надають свою згоду на обробку їх персональних даних в обсязі та з метою, передбаченими цим Договором та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Такі особи підписами у Договорі підтверджують, що ознайомлені з правами закріпленими ст.8 Законом України «Про захист персональних даних», місцем зберігання персональних даних, умовами доступу до персональних даних. Вказані особи згодні, що будь-яка обробка таких персональних даних, у тому числі передача третім особам не потребує отримання окремої згоди та здійснення письмового повідомлення про таку обробку.

СТАТТЯ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

  1. У випадку порушення прийнятих зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

  2. У разі недотримання строку, що визначений п.5.1 цього Договору, Покупець має право вимагати сплати Постачальником штрафу в розмірі 1% від вартості не своєчасно переданого Товару.

  3. У разі прострочення оплати вартості партії Товару, понад строк вказаний у п.9.1., п.9.2. цього Договору, Постачальнику має право вимагати сплати Покупцем пені в розмірі 1% від суми заборгованості, за кожний день прострочення платежу, яка нараховується до фактичного виконання зобов’язання.

  4. У випадку самостійного не виконання будь-якою зі Сторін цього Договору рішення Третейського суду «Захист прав», протягом строку визначеного ч.2 ст.25 Закону України «Про виконавче провадження», така Сторона за письмовою вимогою, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від вартості позову, але не менше ніж 1 000 (одна тисяча) гривень на користь іншої Сторони.

  5. У разі прострочення виконання зобов’язання про оплату вартості Товару, Постачальник має право вимагати сплати Покупцем за користування чужими грошовими коштами 24 відсотки річних від простроченої суми за весь час прострочення виконання грошового зобов’язання, в порядку визначеному ст.536, ст.625 Цивільного кодексу України.

СТАТТЯ 12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

  1. Сторони не несуть відповідальність за затримки у виконанні або невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вказані затримки чи невиконання сталися в наслідок настання та дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорними вважаються надзвичайні або невідворотні обставини, настання та дію яких Сторони не могли передбачити, які знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають або роблять неможливим навіть при докладанні розумних зусиль виконання покладених цим Договором на Сторону (Сторони) обов'язків, включаючи наступні, але не обмежуючись ними: землетруси, пожежі, повені чи інші стихійні лиха, війни, прийняття або скасування нормативно-правових актів компетентними органами України тощо.

  2. У разі настання форс-мажорних обставин Сторона, яка «оголошує форс-мажор», зобов'язана негайно, але не пізніше 2-х робочих днів після того, як вона дізналася про існування таких обставин, письмово повідомити про це іншу Сторону. Факт настання обставин форс-мажору підтверджується Стороною, яка оголосила форс-мажор, довідкою Торгово-промислової палати України, або довідкою, рішенням відповідного компетентного органу державної влади.

  3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути у іншої Сторони в наслідок настання та/або дії форс-мажорних обставин.

  4. Якщо форс-мажорні обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, триватимуть 90 і більше днів, то Сторони провадять переговори щодо врегулювання питань, які стосуються шляхів подальшої співпраці та можливості виконання зобов'язань за цим Договором.

СТАТТЯ 13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

  1. Суперечки та непорозуміння які можуть виникнути під час дії даного Договору вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів з метою вирішення конфлікту по суті. Якщо, протягом 20 (двадцяти) днів з моменту виникнення конфлікту відсутнє рішення Сторін про шлях його вирішення, Сторони діють в порядку передбаченому п.13.2. цього Договору.

  2. Усі спори, які можуть виникнути між Сторонами з Договору або у зв’язку з ним, будуть передаватись для остаточного врегулювання на розгляд Третейського суду „Захист прав” (далі по тексту – Третейський суд).

  3. Розгляд справи буде здійснюватись у відповідності з Законом України „Про третейські суди” та Регламентом Третейського суду.

  4. Місцезнаходження Третейського суду: м. Київ, п.і.01004, вул. Червоноармійська, 15/2.

  5. Третейський суд буде розглядати справу в складі одного третейського судді, якщо Сторони додатково не погодять іншого.

  6. Сторони погодились, що розгляд справи буде здійснюватись Головою Третейського суду або Третейським суддею, призначеним Головою Третейського суду.

  7. У випадку необхідності призначення проведення експертизи, Сторони попередньо та остаточно погодились, що вона буде проводитись Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, якщо інше не буде визначено Третейським судом. При цьому Сторони цього Договору гарантують та зобов’язуються належним чином виконувати всі вказівки призначених для проведення експертизи експертів, своєчасно надавати для проведення експертизи необхідні матеріали, докази, за першою вимогою Третейського суду чи експерта.

  8. Сторони погодились, що після подання позову і до прийняття рішення Третейським судом позовні вимоги не підлягають зміні, доповненню чи уточненню.

  9. Рішення Третейського суду буде обов’язковим для виконання Сторонами цього Договору.

СТАТТЯ 14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

  1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін і діє до 31-12-2013р. Зобов’язання, що виникли до дати припинення Договору діють до повного виконання Сторонами.

  2. Даний Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін.

  3. У випадку дострокового припинення даного Договору, зобов’язання Сторін, що виникли до такої дати, залишаються діючими до моменту повного виконання Сторонами.

СТАТТЯ 15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

  1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні Договори, угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору, яка вступає в силу з моменту підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін.

  3. Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, перший залишається у Постачальника, другий передається Покупцю.

  4. Сторони домовились, що прийняття товару, розрахунки, передача документації, листування та інші дії, що необхідні для виконання Договору та з ним пов’язані здійснюються Покупцем через Автосервісну філію «Юніверсал Моторз Груп» Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація», 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-а., п/р 26003022419000 в АТ "Брокбізнесбанк", МФО 300249.
СТАТТЯ 16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТОРОНИ, В ТОМУ ЧИСЛІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ.

  1. У разі зміні місцезнаходження однієї зі Сторін, статусу платника податку на прибуток, або іншої інформації, що повідомляється у зв’язку з укладанням, виконанням цього Договору, така Сторона повинна повідомити іншу Сторону про такі зміни рекомендованим листом протягом 3-днів з моменту зміни вказаної інформації.

  2. Місцезнаходження, реквізити, банківські реквізити Сторін.
ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

Публічне акціонерне товариство

«Українська автомобільна корпорація»

АФ «Юніверсал Моторз Груп»
ЄДРПОУ 24256282 та адреса для листування: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167-а,

п/р 26003022419000 в АТ "Брокбізнесбанк", МФО 300249

Свідоцтво плат. ПДВ № 100332000,

ІПН 031215626558
Генеральний директор

АФ «Юніверсал Моторз Груп»

_____________________________ Шпак А.М.
Головний бухгалтер

АФ «Юніверсал Моторз Груп»

____________________________ Ісаєва Т.В.

м.п.Постачальник

Покупець


м.п.
м.п.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Українська література

Складання розкладу
Українська та російська мови, математика, загальна біологія, фізика(9-11 кл.), іноземна мова

Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми

Українська мова
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Українська мова
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

Переліки білетів для проведення атестації в усній формі Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поемиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка