Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про організацію від 05 вересня 2014 року методичної роботи

Про організацію від 05 вересня 2014 року методичної роботи

Сторінка1/2
  1   2

Україна

Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області імені Олени Журливої»

вул. Авіаційна, 64, м. Кіровоград, 25005 тел.34-53-24

kir_school_3@ukr.net код ЄДРПОУ 31704044

__________________________________________________________________


Н А К А З № 268


Про організацію від 05 вересня 2014 року

методичної роботи


з педагогічними кадрами

в 2014/2015 навчальному році
Методична робота комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області імені Олени Журливої» протягом 2009-2014 років була спрямована на реалізацію методичної проблеми школи «Сучасний урок як основна організаційна форма отримання якісних знань в школі». Протягом даного періоду основними завданнями методичної роботи були: вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів та отримання ними якісних знань, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації; розвиток учительської творчості; формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи.

Робота над загальношкільною методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур для підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) ставилося включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи шкільних методичних об’єднань були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

В основі організації методичної роботи з педагогами було покладено диференційований підхід, який реалізовувався трьома моделями:

  • перша модель - для вчителів із низьким рівнем сформованості дидактичних умінь, змістом якої є система знань з методики викладання навчальних предметів, власне фахові знання, масовий позитивний досвід;

  • друга модель - із середнім рівнем дидактичних умінь, зміст якої становить заповнення прогалин у професійній компетентності, перспективний педагогічний досвід.

  • третя модель для педагогів з високим рівнем сформованості дидактичних умінь, зміст якої пов'язаний з новими знаннями і вміннями педагогів, інноваційними процесами у викладанні предметів, конструюванням нестандартних технологій, альтернативними програмами.

Зроблено детальний аналіз методичної роботи над вищеназваною проблемою (Додаток №1)

Слід відмітити, що в роботі загальноосвітнього закладу часто спостерігається існуюча невідповідність між наростаючою складністю світу, його мінливістю та здатністю випускника загальноосвітнього закладу орієнтуватися і діяти в ньому, реалізовуючи себе. Тому завданням школи, на нашу думку, повинна стати підготовка випускника, здатного адекватно реагувати на зміни оточуючого світу, озброєного компетентностями, які дозволять йому реалізовувати свої потенційні можливості: орієнтуватися в інформаційному просторі, керувати технологічними процесами, володіти комунікативними навичками, свідомо робити моральні вибори та знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність.

Тому у 2014-2015 педагогічний колектив школи розпочинає роботу над методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності».

Вибір даної проблеми передував глибокий аналіз проблем, які існували в школі. З цією метою було проведено анкетування, діагностика, психолого-педагогічні дослідження в педагогічному, батьківському і учнівському середовищах. Це дозволило з’ясувати існуючи педагогічні проблеми, визначити рівень готовності вчителів до пошуково-дослідницької роботи та сформулювати завдання кожного наступного етапу методичної роботи.

Систематична робота педколективу над різними методичними проблемами дозволила освоїти вчителями школи особистісно орієнтований підхід, компетентісний підхід, творчий підхід та застосовувати у своїй діяльності інформаційно-комунікативні технології, проектну технологію, систему розвивального навчання. Все це сприятиме роботі педколективу школи над новою методичною проблемою.

Отже, метою реалізації методичної проблеми є створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня.

Завдання, які ставляться перед педагогічним колективом для виконання нової методичної проблеми є:

1. Вивчити й узагальнити питання формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей у психології, педагогіці та методиці викладання.

2. Визначити вихідні методичні умови на початку роботи педагогічного колективу над методичною проблемою.

3. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності.

4. Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності учнів, в основі якої – сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.

5. Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини.

6. Сприяти виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти.

7. Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.

8. Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.

9. Забезпечити реалізацію моделі випускника.

10. Забезпечити психологічну підтримку управлінського та навчально – виховного процесів у школі.

11. Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки – школа, школа – громадськість для збільшення ефективності загально-педагогічного впливу.

12. Створити модель інформаційного забезпечення процесу вдосконалювання професійного потенціалу вчителя з точки зору формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності.

13. Проаналізувати ефективність проведеної роботи з точки зору реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.

Очікуваний результат:

- підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;

- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;

- підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;

- вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

- розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;

- обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;

- використання набутого досвіду на практиці;

- поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

Отже, враховуючи вищесказане та метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчального закладу, розвитку їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період

Н А К А З У Ю:


  1. Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в 2013/2014 навчальному році взяти до відома. (аналіз додається, додаток № 1)
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення...

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році
Міністерства освіти І науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист мон від 11. 06. 2014 №1/9-303)...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів...
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561, Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого...

Нака з «06» листопада 2015 р м. Луцьк №578-04-34 Про затвердження екзаменаційних
Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положенням про порядок створення та організацію...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» навчальні заняття організовуються...

Витяг з протоколу №1 від 17. 11. 2014р. Порядок денний
Ознайомлення з наказом мон україни від 15 жовтня 2014 року №1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Наказ
Департаменту освіти І науки Вінницької обласної державної адміністрації «Про організацію безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка