Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Від 14. 02. 2014 №1/9-115 Переліки білетів для проведення атестації в усній формі Українська література Білет №1 - Сторінка 3

Від 14. 02. 2014 №1/9-115 Переліки білетів для проведення атестації в усній формі Українська література Білет №1

Сторінка3/4
1   2   3   4

Білет № 14

1. Розкрийте суть періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Поясніть структуру періодичної системи.

2. Охарактеризуйте склад, назви оксидів. Опишіть поширення оксидів у природі. Наведіть приклади способів їх добування.

3. Визначте три органічні речовини за допомогою якісних реакцій визначить або три неорганічні речовини за допомогою індикаторів.

Білет № 15

1. Дайте характеристику ковалентного зв'язку, розкрийте механізм його утворення. Поясніть різницю між ковалентним полярним і неполярним зв’язком.

2. Охарактеризуйте склад, класифікацію солей. Наведіть приклади загальних способів добування солей.

3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення маси речовини, яка виділяється на катоді, якщо крізь розчин пропускається струм певної сили.

Білет № 16

1. Поясніть періодичну зміну властивостей хімічних елементів ІІ періоду від зарядів ядер їхніх атомів.

2. Охарактеризуйте склад, класифікацію основ. Наведіть приклади загальних способів добування лугів та нерозчинних основ. Опишіть заходи безпеки під час роботи з лугами.

3. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій, відповідно до наданих схем, підберіть коефіцієнти методом електронного балансу.

Білет № 17

1. Розкрийте суть перетворення енергії під час хімічних реакцій. Наведіть приклади екзо- та ендотермічних реакцій. Поясніть поняття: «тепловий ефект реакції», «термохімічне рівняння».

2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості, застосування етанолу.

3. Складіть рівняння реакцій гідролізу солей.

Білет № 18

1. Поясніть сутність закону Авогадро та поняття «молярний об’єм газів».

2. Охарактеризуйте основи, їх склад. Поясніть хімічні властивості основ у світлі теорії електролітичної дисоціації.

3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення за рівнянням хімічної реакції кількості речовини реагуючої речовини, якщо відомі маси продуктів або маса іншої реагуючої речовини.

Білет № 19

1. Поясність суть поняття «швидкість хімічної реакції». Обґрунтуйте залежність швидкості реакції від різних чинників.

2. Охарактеризуйте молекулярну, структурну формули, фізичні та хімічні властивості етилену.

3. Добудьте амфотерний гідроксид і доведіть його амфотерність.

Білет № 20

1. Поясність суть поняття «електронегативність хімічних елементів». Поясніть взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та їх електронегативністю.

2. Охарактеризуйте оксиди, їх склад, класифікацію, хімічні властивості. Наведіть приклади використання оксидів.

3. Розв’яжіть розрахункову задачу на обчислення з використанням об’ємних відношень газів при хімічних реакціях.

Фізика

Білет № 1

 1. Обґрунтуйте роль фізики у повсякденному житті та у розвитку техніки. Розкажіть про внесок українських учених у розвиток фізики. Охарактеризуйте методи дослiдження фiзичних явищ. Наведіть узагальнені плани характеристики фізичного явища, фiзичної величини, закону.

 2. Лабораторна робота. Дослідження коливань тіла, підвішеного на нитці.

 3. Задача на період піврозпаду ізотопу (розділ 17).

Білет № 2

 1. Розкрийте суть понять «механічний рух» і «відносність руху». Охарактеризуйте прямолінійний рівномірний рух. Дайте означення середньої швидкості нерівномірного руху. Зобразіть і прокоментуйте графіки рівномірного та нерівномірного рухів.

 2. Лабораторна робота. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

 3. Задача на застосування поняття коефіцієнту корисної дії електричного нагрівника (розділ 8).

Білет № 3

 1. Охарактеризуйте рівномірний рух тіла по колу. Розкрийте поняття «лінійна швидкість рівномірного руху по колу», «період обертання» та «обертова частота».

 2. Лабораторна робота. Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії.

 3. Задача на розрахунок кількості речовини, що виділяється під час електролізу (розділ 10).

Білет № 4

 1. Охарактеризуйте взаємодію тіл. Розкрийте поняття «маса» та «сила». Поясність, що таке додавання сил. Дайте визначення рівнодійної сили.

 2. Лабораторна робота. Дослідження залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу.

 3. Задача на рівняння ядерних реакцій (розділ 17).

Білет № 5

 1. Наведіть приклади гравітаційної взаємодії тіл. Порівняйте поняття «сила тяжіння» та «вага тіла». Розкрийте зміст поняття «невагомість».

 2. Лабораторна робота. Визначення роботи та потужності споживача електричного струму.

 3. Задача на застосування закону збереження енергії в теплових та механічних процесах (розділ 6).

Білет № 6

 1. Дайте характеристику силам пружності. Розкрийте сутність закону Гука. Охарактеризуйте сили тертя. Наведіть приклади використання сил пружності та тертя в природі й техніці.

 2. Лабораторна робота. Визначення питомої теплоємності речовини.

 3. Задача на розрахунок загального опору послідовного й паралельного з'єднання провідників (розділ 8).

Білет № 7

 1. Порівняйте поняття «тиск» і «сила тиску». Дайте визначення закону Паскаля та наведіть приклади його використання в природі та техніці. Розкрийте зміст поняття «атмосферний тиск». Поясність, як визначається тиск рідини на дно і стінки посудини.

 2. Лабораторна робота. Визначення густини твердих тіл і рідин.

 3. Задача на застосування закону Джоуля-Ленца (розділ 8).


Білет № 8

 1. Дайте характеристику силі Архімеда. Поясність умову плавання тіл та наведіть приклади її використання в судноплавстві та повітроплаванні.

 2. Експериментальне завдання. Визначення характеристик рівномірного руху тіла по колу (період обертання, обертова частота, лінійна швидкість)

 3. Задача на розрахунок роботи або потужності електричного струму (розділ 8).

Білет № 9

 1. Розкрийте суть понять «кінетична» та «потенціальна» енергія. Наведіть та поясніть приклади перетворення одного виду механічної енергії на інший. Розкрийте сутність закону збереження енергії в механічних процесах.

 2. Лабораторна робота. Визначення центра тяжіння пласких пластин.

 3. Графічна задача на побудову ходу променів у лінзах (розділ 15).

Білет № 10

 1. Охарактеризуйте коливальний рух. Наведіть приклади видів коливань. Розкрийте зміст понять «амплітуда», «період» і «частота коливань». Дайте характеристику видам маятників.

 2. Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили збиральної лінзи.

 3. Задача на застосування закону Кулона (розділ 7).

Білет № 11

 1. Дайте визначення внутрішньої енергії та поясніть способи її зміни. Назвіть види теплопередачі та наведіть приклади їх використання в природі й техніці. Розкрийте суть понять «кількість теплоти» та «питома теплоємність речовини».

 2. Лабораторна робота. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра.

 3. Задача на розрахунок механічної роботи або потужності (розділ 3).

Білет № 12

 1. Охарактеризуйте процеси плавлення й кристалізації тіл. Розкрийте зміст поняття «питома теплота плавлення». Зобразіть та прокоментуйте графічну інтерпретацію процесів плавлення та кристалізації.

 2. Експериментальне завдання. Визначення питомого опору провідника.

 3. Задача на розрахунок механічної енергії (розділ 3).

Білет № 13

 1. Порівняйте процеси випаровування та конденсації. Поясніть, як здійснюється процес кипіння рідин. Розкрийте зміст поняття «питома теплота пароутворення». Наведіть приклади процесів пароутворення в природі та побуті.

 2. Експериментальне завдання. Визначення коефіцієнта корисної дії простого механізму.

 3. Задача на застосування законів заломлення світла (розділ 15).

Білет № 14

 1. Розкрийте сутність закону збереження енергії в теплових і механічних процесах. Поясніть принцип дії теплових двигунів. Розкрийте зміст поняття «коефіцієнт корисної дії». Обґрунтуйте роль теплових двигунів у життєдіяльності людини та виробництві; екологічні проблеми, пов'язані з використанням теплових двигунів.

 2. Експериментальне завдання. Вимірювання жорсткості пружини.

 3. Задача на застосування закону Ома для ділянки електричного кола (розділ 8).

Білет № 15

 1. Назвіть види електричних зарядів, наведіть приклади їхньої взаємодії. Поясність, як здійснюється електризація тіл. Охарактеризуйте сутність закону збереження електричного заряду та закону Кулона. Розкрийте суть поняття «електричне поле».

 2. Лабораторна робота. З’ясування умов рівноваги важеля.

 3. Задача на застосування закону збереження механічної енергії (розділ 3).

Білет № 16

 1. Розкрийте суть поняття «електричний струм» та наведіть приклади дії електричного струму. Поясніть умови виникнення та існування електричного струму. Порівняйте природу електричного струму в різних середовищах. Розкрийте суть понять «сила струму» та «напруга», поясніть, як здійснюються їх вимірювання.

 2. Лабораторна робота. Визначення густини тіла гідростатичним методом.

 3. Задача на застосування закону Гука (розділ 2).

Білет № 17

 1. Розкрийте сутність закону Ома для ділянки електричного кола. Розкрийте суть понять «електричний опір» та «питомий опір провідника». Поясніть, яка залежність опору провідника від температури. Наведіть приклади використання реостатів.

 2. Лабораторна робота. З'ясування умови плавання тіл.

 3. Задача на відбивання світла від плоского дзеркала (розділ 15).

Білет № 18

 1. Дайте визначення понять «робота» й «потужність електричного струму». Розкрийте сутність закону Джоуля–Ленца. Наведіть приклади використання теплової дії електричного струму в техніці.

 2. Лабораторна робота. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 3. Задача на застосування рівняння теплового балансу (розділ 6).

Білет № 19

 1. Дайте характеристику магнітного поля. Назвіть види магнітів, наведіть приклади їхньої взаємодії та практичного за­стосування. Охарактеризуйте магнітне поле провідника та котушки зі струмом. Поясніть, у чому полягає дія магнітного поля на провідник зі струмом.

 2. Лабораторна робота. Вивчення теплового балансу під час змішування води різної температури.

 3. Задача на застосування умови плавання тіл (розділ 2).

Білет № 20

 1. Наведіть приклади оптичних явищ у природі та використання їх в техніці. Поясніть різницю між поняттями «світловий промінь» та «пучок світла». Розкрийте сутність законів прямолінійного поширення світла та відбивання світла. Побудуйте зображення, що дає плоске дзеркало, та охарактеризуйте його.

 2. Лабораторна робота. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

 3. Задача на застосування закону Архімеда (розділ 2).

Білет № 21

 1. Дайте характеристику лінз. Розкрийте суть понять «оптична сила» та «фокусна відстань лінзи». Поясніть формулу тонкої лінзи. Побудуйте зображення, що дає тонка лінза, і охарактеризуйте їх. Охарактеризуйте вади зору та способи їх корекції.

 2. Лабораторна робота. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

 3. Задача на механічні коливання (розділ 11).

Білет № 22

 1. Поясніть суть понять «атом» і «атомне ядро». Опишіть досліди Йоффе-Міллікена та Резерфорда. Охарактеризуйте ядерну модель атома. Розкрийте зміст поняття «йон».

 2. Експериментальне завдання. Одержання зображень за допомогою збиральної лінзи, визначення характеристик зображень.

 3. Задача на відносність механічного руху (розділ 1).

Білет № 23

 1. Розкрийте суть поняття «радіоактивність». Назвіть види радіоактивного випромінювання. Поясніть, у чому полягає йонізуюча дія радіоактивного випромінювання та який його вплив на живі організми. Наведіть приклади ядерних реакцій.

 2. Експериментальне завдання. Вимірювання лiнiйних розмірів, площі поверхні, об’єму фізичних тіл та визначення інструментальної похибки вимірювальних приладів.

 3. Задача на рівномірний рух тіла по колу (розділ 1).


Художня культура

Білет № 1

1. Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови.

2. Назвіть основні форми духовної культури.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 2

1. Поясніть, що являє собою процес творчості у мистецтві.

2. Розкрийте зміст понять «художня картина світу», «художній образ».

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя)

Білет № 3

1. Назвіть види візуальних об’ємно-просторових видів мистецтва. Наведіть приклади.

2. Поясніть роль художньої культури як засобу самопізнання і творчої самореалізації особистості.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 4

1. Назвіть основні види та художні засоби архітектури. Які основні вимоги висуваються до архітектури?

2. Розкрийте зміст поняття «стиль епохи». Які ознаки йому притаманні? Назвіть основні європейські стилі в мистецтві.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 5

1. Назвіть основні види та особливості художньої мови скульптури.

2. Чим зумовлена багатозначність поняття «стиль»? Поясніть поняття «індивідуальний стиль» у мистецтві.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 6

1. Назвіть види графіки та вкажіть особливості кожного з них.

2. Розкрийте зміст поняття «національний стиль» у мистецтві.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 7

1. Розкажіть про основні види живопису та особливості їх художньо-образної мови.

2. Назвіть видатні досягнення культури народів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, наведіть приклади.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 8

1. Назвіть жанри живопису та вкажіть особливості їх художньо-образної мови. Наведіть приклади.

2. Назвіть характерні риси романського стилю в архітектурі, наведіть приклади.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 9

1. Назвіть народні художні промисли. Яким основним вимогам має відповідати витвір декоративно-ужиткового мистецтва?

2. Визначте характерні особливості стилю готики, наведіть приклади.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).

Білет № 10

1. Назвіть найпоширеніші види та центри декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та вашому регіоні.

2. Назвіть видатні досягнення мистецтва епохи Відродження, наведіть приклади.

3. Упізнайте та охарактеризуйте твір мистецтва (на вибір учителя).
1   2   3   4

Схожі:

Переліки білетів для проведення атестації в усній формі Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Українська література Білет №1
Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Зарубіжна література Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

Назва відділення Секція
Світова література Українська мова та література, світова література (за вибором)

Українська література

Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація»
Груп» ат «Українська автомобільна корпорація» Шпака Андрія Михайловича та Головного бухгалтера аф «Юніверсал Моторз Груп» ат «Українська...

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Новопечерська школа у травні-червні 2014 року буде проведено Конкурс «Діти Науки» (міждисциплінарна олімпіада за предметами: українська...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка