Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджую

Затверджую


Міністерство освіти і науки України


Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайнуЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу,

голова приймальної комісії

__________О.О.Гайдей

__________2016 рік
ХІМІЯ

програма для вступних екзаменів


2016


Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну. – Чернігів, 2016
Укладач: голова предметної екзаменаційної комісії з хімії Федорченко Л.П.

ЗМІСТ
1 Пояснювальна записка.

2 Цілі навчального предмета: абітурієнт повинен знати і уміти.

3 Зміст програми для вступного екзамену.

4 Критерії оцінювання навчальних досягнень.

5 Нормативи оцінювання відповіді.

6 Список рекомендованої літератури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма призначена для проведення вступного екзамену з хімії до Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти і розроблена на

основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005) та 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Тернопіль: Мандрівець, 2011).

Програма з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Під час вступу до Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну абітурієнт на базі 11 класів складає вступний екзамен з хімії в тестовій формі.

Для вступного екзамену з хімії добираються завдання, зміст яких відповідає чинним навчальним програмам з хімії.

Загальна кількість завдань – 60.

На виконання тесту відводиться 150 хвилин.
Методика проведення вступного екзамену включає такі обов'язкові етапи:

- кожний абітурієнт отримує індивідуальне завдання та бланки для відомостей;

- формулювання завдань абітурієнти не переписують, а вказують тільки номер завдання;

- правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань;

- у бланках відповідей абітурієнти записують лише правильні відповіді, завдання розв’язують на окремих аркушах зі штампом коледжу.

- відповіді абітурієнти вписують чітко до вимог інструкції до кожної форми завдань;

- неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку вважатимуться помилкою.

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:
абітурієнт повинен знати:

 • Періодичний закон і структуру періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 • Будову атома.

 • Основні хімічні поняття.

 • Загальні відомості про неметали та їх сполуки

 • Загальні відомості про метали

 • Основні класи неорганічних речовин.

 • Хімічний зв'язок і будову речовини

 • Класифікацію хімічних реакцій за різними ознаками.

 • Характеристику розчинів.

 • Електроліти і неелектроліти. Електролітичну дисоціацію.

 • Найважливіші класи органічних сполук

 • Роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ

 • Роль хімії в житті суспільства

абітурієнт повинен уміти:

 • Користуватися періодичною системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

 • Правильно записувати символи хімічних елементів .

 • Правильно записувати хімічні перетворення за допомогою хімічних рівнянь.

 • Правильно розв’язувати розрахункові задачі.

 • Користуватись науковою хімічною термінологією

 • Пояснювати науковий зміст основних хімічних понять, законів.

 • Застосовувати хімічні знання на практиці.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ
Основні хімічні поняття

Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Прості і складні речовини. Метали і неметали.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в речовині.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні та хімічні властивості речовини.

Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Молярна маса. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами.
Кисень і водень – прості речовини

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні та хімічні властивості, добування в лабораторії та промисловості. Умови виникнення й припинення горіння. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

Гідроген. Водень, склад молекули, фізичні та хімічні властивості, добування в лабораторії. Застосування водню.
Основні класи неорганічних сполук

Оксиди, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. Класифікація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів.

Кислоти, їх склад, назви. Класифікація кислот. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основними солями. Поняття про ряд активності металів. Заходи під час роботи з кислотами. Використання кислот.

Основи, їх склад, назви. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання.

Амфотерні оксиди та гідроксиди. Хімічні властивості.

Середні солі, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей в природі та їхнє практичне значення.

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома

Перші спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени.

Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Будова періодичної системи Д.І.Менделєєва.

Будова атома: ядро, електрони. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне число. Сучасне формулювання періодичного закону. Значення періодичного закону.

Будова атомів хімічних елементів 1-3 періодів періодичної системи.

Ізотопи. Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів, види радіоактивного розпаду, шкідливий вплив на живі організми радіоактивного випромінювання.

Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук з Гідрогеном та Оксигеном.

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.
Хімічний зв'язок і будова речовини

Природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів.

Ковалентний зв'язок, його види – полярний і неполярний. Утворення ковалентного зв’язку. Електронні формули молекул речовин.

Йонний зв'язок, його утворення.

Кристалічні ґратки, їх типи. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формул сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.
Розчини. Електролітична дисоціація

Значення розчинів у природі та житті людини. Вода як розчинник, будова молекули води, поняття про водневий зв'язок. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істині розчини. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені і ненасичені розчини. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Поняття про кристалогідрати. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Електроліти і неелектроліти. Електролітична дисоціація. Механізм електролітичної дисоціації. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.

Реакції йонного обміну, умови їх протікання до кінця.
Хімічні реакції

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакція сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні й необоротні реакції.

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості хімічної від різних чинників.
Загальні відомості про метали

Положення металів у періодичної системі хімічних елементів і особливості будови їх атомів. Металічний зв'язок і металічна кристалічна решітка. Загальні фізичні властивості металів.

Хімічні властивості металів. Корозія металі, способи захисту від корозії.

Порівняльна характеристика підгрупа лужних металів. Фізичні та хімічні властивості, добування, застосування натрію і калію.

Характеристика Магнію, Кальцію та їх сполук на основі положення елемента в періодичній системі і будови атома. Важливіші сполуки, їх значення.

Характеристика Алюмінію і його сполук на основі положення елемента в періодичній системі і будови атома. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Амфотерність алюмінію, його оксиду та гідроксиду.

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза. Властивості ферум (ІІ) і ферум (ІІІ) гідроксидів. Якісні реакції на йониферум (ІІ) і ферум (ІІІ). Поширення Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах.

Метали в природі. Загальні способи добування металів. Електроліз і його значення.

Поняття о сплавах. Чавун і сталь – сплави заліза. Застосування металів і сплавів у сучасній техніці. Виробництво чавуна і сталі. Проблема безвідходних виробництв у металургії та охорона навколишнього середовища.
Загальні відомості про неметали та їх сполуки

Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру, будова їх атомів, властивості, поширення в природі. Поняття про алотропію. Озон, його властивості, застосування. Роль озонового шару для життя організмів на Землі.

Хімічні властивості кисню і сірки, застосування. Оксиди Сульфуру.

Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості сульфатної кислоти. Якісна реакція на сульфат-іон. Значення сульфатної кислоти і сульфатів у народному господарстві.

Хімічні реакції, покладені в основу виробництва сульфатної кислоти, закономірності їх перебігу, охорона праці і довкілля.

Нітроген Фосфор, їх місце в періодичній системі. Будова атомів. Алотропні модифікації Фосфору. Азот і фосфор як прості речовини: будова молекул, поширення в природі. Фізичні властивості азоту і фосфору. Хімічні властивості: взаємодія з металами(магній, літій),воднем, киснем. Застосування.

Аміак:будова молекули, добування в лабораторії. Фізичні властивості аміаку. Хімічні властивості: взаємодія з киснем, водою, кислотами. Застосування.

Солі амонію. Фізичні властивості солей амонію. Хімічні властивості: взаємодія з лугами, солями, розкладання під час нагрівання. Якісна реакція на йони амонію. Добування в лабораторії солей амонію.

Промисловий синтез аміаку: вибір оптимальних умов синтезу, будова і робота колони синтезу.

Оксиди нітрогену (IV) і нітрогену (II). Оксид фосфору (V). Застосування.

Нітратна і фосфатна кислоти їх властивості. Взаємодія розбавленого і концентрованого розчинів нітратної кислоти з металами. Застосування.

Нітрати і фосфати. Поняття про нітрати, проблема їх вмісту в продуктах харчування. Загальні відомості про азотні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі.

Карбон і Силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону. Хімічні властивості вуглецю і силіцію: взаємодія з киснем, воднем, відновні властивості.

Оксиди карбону (II)і карбону(IV). Оксид силіцію (IV). Їх властивості, застосування. Добування оксиду карбону (II). Поняття про парниковий ефект.

Карбонатна кислота і карбонати. Якісна реакція на карбонат - іони. Перетворення карбонатів. Кругообіг Карбону в природі. Силікатна кислота і силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.
Органічні сполуки

Поняття про органічні сполуки. Елементи – органогени. Спільні й відмінні ознаки неорганічних та органічних речовин (елементний склад, типи хімічного зв’язків, розчинність, термічна стійкість.

Метан – найпростіша органічна сполука. Його склад, електронна і структурна формули, тетраедрична будова молекули. Фізичні властивості, поширення в природі. Хімічні властивості: горіння, термічний розклад. хлорування. Застосування метану та його галогенопохідних. Гомологічний ряд метану. Загальна формула парафінів. Молекулярні й структурні формули гомологів метану, гомологічна різниця. Будова карбонового ланцюга. Фізичні властивості насичених вуглеводнів. Хімічні властивості: відношення до розчинів кислот, взаємодія з киснем та галогенами.

Явище ізомерії. Ізомерія насичених вуглеводнів. Міжнародна номенклатура. Залежність властивостей речовин від їх хімічної будови. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Розвиток теорії будови, її значення.

Ненасичені вуглеводні. Етен і етин. Будова молекул. структурні формули, кратні зв’язки. Гомологи етилену й ацетилену. Загальні формули етиленових і ацетиленових вуглеводнів. Ізомерія карбонового скелета і положення кратного зв’язку. Поняття про номенклатуру алкенів і алкінів. Фізичні властивості етилену й ацетилену. Хімічні властивості: окислення, приєднання водню, галогенів, галогенoводнів. Застосування етилену й ацетилену.

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Реакція полімеризації. Загальна формула поліетилену. Будова полімерного ланцюга.

Застосування поліетилену. Склад поліпропілену, полівінілхлориду, політетрафлуоретилену, застосування пластмас на їх основі.

Бензен, як представник ароматичних вуглеводнів. Його склад, електронна й структурна формула, фізичні властивості. Хімічні властивості бензину: горіння, реакції заміщення (бромування), приєднання ( водню, хлору), відношення до розчину перманганату калію. Застосування бензину. Поняття про хімічні засоби захисту рослин.

Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина. Склад і використання природного та супутніх нафтових газів. Склад і властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Охорона довкілля під час переробки і використання вуглеводневої сировини.

Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів. Склад їх молекул, електронні й структурні формули. Поняття про функціональну гідроксильну групу. Гомологічний ряд спиртів, загальна формула. Ізомерія карбонового скелета і за місцем функціональної групи. Поняття про номенклатуру спиртів. Фізичні властивості метанолу й етанолу. Хімічні властивості: горіння, взаємодія з лужними металами, галогеноводнями, внутрішньомолекулярна дегідратація. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Застосування метанолу й етанолу.

Гліцерин як представник багатоатомних спиртів. Склад його молекули, структурна формула, фізичні властивості. Взаємодія з натрієм, гідроксидом купруму (II). Застосування гліцерину.

Фенол, склад його молекули, структурна формула, фізичні властивості. Взаємодія з натрієм, лугом, бромною водою. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

Поняття про альдегіди( на прикладі оцтового альдегіду). Склад молекули, електронна і структурна формули. Функціональна альдегідна група. Реакції окислення і відновлення. Застосування оцтового альдегіду.

Насичені одноосновні карбонові кислоти. Функціональна карбоксильна група. Оцтова кислота як представник карбонових кислот. Склад молекули, електронна і структурні формули, фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, лугами, спиртами. Застосування оцтової кислоти.

Естери. Реакція етерифікації. Застосування естерів.

Жири як естери. Гідроліз жирів. Поняття про гідрування жирів. Значення жирів у життєдіяльності організмів.

Склад мила, його мийна дія. Поняття про синтетичні мийні засоби, охорона довкілля від забруднень ними.

Глюкоза як представник вуглеводів, альдегідоспирт. Молекулярна і структурна (альдегідна форма) формули глюкози. Фізичні властивості. Поширення в природі. Спиртове бродіння глюкози, взаємодія з гідроксидом купруму (II) та аміачним розчином оксиду аргентуму.

Сахароза, крохмаль, целюлоза, склад їх молекул. Поширення в природі, застосування. Загальна схема виробництва цукру. Значення вуглеводів у життєдіяльності організмів. Поняття про штучні волокна.

Аміни. Анілін. Фізичні та хімічні властивості. Застосування аніліну. Амінокислоти як складові частини білків, функціональні групи амінокислот. Здатність амінокислот утворювати полімерні молекули. Білки, склад їх молекул, хімічна будова. Значення амінокислот і білків у життєдіяльності організмів. Поняття про синтетичні волокна на прикладі капрону.

Взаємозв’язок меж органічними сполуками, їх різноманітність.
Роль хімії в житті суспільства

Значення хімії у створенні нових матеріалів.

Значення хімії у вирішенні сировинної й енергетичної проблем, в повсякденному житті.

Хімія й екологія.

Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу.

Розрахункові задачі:

 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 2. Обчислення масової частки елемента в речовині.

 3. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

 4. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.

 5. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

 6. Обчислення відносної густини газів.

 7. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

 8. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

 9. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

 10. Розв’язування задач на надлишок.

 11. Розв’язування задач на вихід продукту.

 12. Розв’язування задач на виведення молекулярної формули речовини.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

На екзамен виносяться такі тестові завдання:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді - до кожного завдання запропоновано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання буде вважатися виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей .

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей .

Завдання на встановлення правильної послідовності - до кожного завдання подано перелік дій (понять, формул, характеристик тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю - під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.

Максимальна кількість тестових балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії – 200.

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ


 • Максимальна кількість тестових балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання

 • з вибором однієї правильної відповіді – 20;
 • Максимальна кількість тестових балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання на встановлення відповідності (логічні пари) – 40; • Максимальна кількість тестових балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання на встановлення правильної послідовності – 60; • Максимальна кількість тестових балів, яку зможе набрати абітурієнт, правильно виконавши всі завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 80;

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., КрикляЛ.С./. - К: Академія, 2007.

2 Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./. - К: Станіца, 2008.

3 Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./. - К: Перун, 2007.

4 Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./. - К: Генеза, 2007.

5 Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./. - К: Академія, 2008.

6 Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./. - К: Освіта, 2008.

7 Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./. - К: Перун, 2008.

8 Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./. - К: Перун, 2009.

9 Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./. - К: Генеза, 2009.

10 Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./. - К: Академія, 2009.

11 Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./. - К: Освіта, 2009.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Графік навчального процесу відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну

Затверджую
Аналіз роботи Новомиргородського районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Уроків по Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів погоджено погоджено затверджую
Начальник Білоцерківського міжрайонного Голова профспілкового Директор Дроздівської загальноосвітньої

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Затверджую
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Єдиний план роботи технікуму на квітень 2013 р. «Затверджую»
Факультет правових знань ІІ к. Лекція «Особливості працевлаштування та трудового законодавства в країнах єс та Україні», 2 курс,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка