Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Конспект Від лат. Conspectus- «огляд основного змісту роботи»

Конспект Від лат. Conspectus- «огляд основного змісту роботи»

Факультативне заняття «Хімія для допитливих»

Мета студії:

Розвиток самостійної та творчої активності школяра в реалізації індивідуального навчального маршруту через науково- дослідницьку діяльність.

Керівник студії: Молодняк Олена Олександрівна,учитель хімії.

Учасники студії: учні хімічно - біологічного напрямку навчання 9-Л класу,запрошені.

Форма проведення:Майстер-клас.

Дидактичне забезпечення: телевізор,DVD,диски з відеоматеріалами,засоби побутової хімії,хімічне обладнання,зразки науково-дослідницьких робіт.

Не все так просто,як нам хотілося б,

але не все так складно,як нам здається.

Народна мудрість

Шановні колеги!

В студії розглядаються практичні аспекти організації роботи з обдарованими дітьми методом науково-дослідницького пошуку. Ця робота формується на інтересах учнів до наукової діяльності завдяки факультативного курсу «Хімія для допитливих для 7-9 класів».

Заняття передбачають створення умов для наукової підготовки старшокласників,вихованню їх цілеспрямованості,відповідальності,свідоме ставлення на цій основі до пошукового, дослідницького способу мислення, потреби в самоосвіті,самовихованню й адекватній самооцінці своєї наукової діяльності.

Понятійний апарат.

1.Види записів.

Робота з книжкою обов`язково вимагає записів, які полегшують розумову працю і загострюють увагу. При цьому записи легше запам’ятовуються і надовго зберігаються у пам’яті. Під час роботи з навчальною та іншою літературою застосовуються такі види записів : складання плану прочитаного, конспект, тези виписки, цитування, анотація, реферат, рецензія (див. табл. 1). Працюючи з книжкою необхідно визначити вид записів виходячи з цілей читання, використовуючи при цьому поєднання різних записів .

Таблиця 1

Види записів

Вид запису

Визначення

Загальна характеристика

1

2

3

1. План прочитаного

Перелік основних питань, які розглядаються у книзі, главі, окремій статті.

Дає можливість відновити зміст прочитаного.

2. Конспект

Від лат. Conspectus- «огляд основного змісту роботи».

Стисле ,зв’язане викладення найсуттєвішого з прочитаного тексту, результат його глибокої логічної переробки.

Найкращий, найпрактичніший вид запису. Відкидаючи слова , фрази, іноді абзаци , читач ущільнює рід фраз в одну , точно передаючи суть , не перекручуючи думки автора . В інших випадках,навпаки, необхідно доповнення прочитаного своїми словами , для того , щоб зробити прочитане більш доступним

3. Тези.

Від грецьк. tezo , що означає «стверджую». Це коротке формулювання положень та доказів.

Головний структурний елемент аргументації ; відповідає на запитання : «Що обумовлюють ?».

Тезами можуть виступати теоретичні положення науки , які складаються з одного , кількох, або цілої системи взаємопов’язаних суджень; в емпіричних дослідженнях можуть бути результатами узагальнень конкретний фактичних даних.

4. Виписки

Записи тексту або статті, близькі до тексту.

Дати, цифри, та інший матеріал , який цікавить читача.

5. Цитати.

Від лат. «цитата»-» свідок», дослівне переписування частини тексту.

Виконують роль свідчень,які використовуються для надання словам ваги ; при цитуванні обов’язково указується автор,назва книги ,статті, видавництва, рік видання ,сторінка.

6. Анотація


Коротка інформація про основний зміст.,характер та призначення книги.


Анотація використовується для первинного пошуку необхідного матеріалу або статті.

7. Реферат

Від лат. refero-«доповідаю»,коротке викладення у письмовому вигляді або у формі публічного докладу змісту книги , наукової проблеми.

Доклад на визначену тему визначену тему висвітлює її питання на основі огляду літератури та інших джерел

8. Рецензія

Від лат. recensio- «розгляд,обстеження»

Різні точки зору з визначенням при цьому власного ставлення до книги,статті.

 1. Реферування тексту.

Дуже важливо вміти виконувати наукове реферування матеріалу. Реферат-це короткий виклад первинного документу (або його частини)з основними фактичними відомостями та висновками , який виконує пізнавальну функцію. За цільовим призначенням, характером інформації та способом викладення реферати діляться на два види (див. табл. 2 )

1)інформативний;

2)індикативний;

У рефератах виділяють три основні частини :

*заголовну-включає тему реферату та бібліографічний опис документа;

*реферативну-основна частина , в якій висвітлюється об’єкт , мета роботи , методи її дослідження(для нових методів дається опис,широко відомі-лише називаються),конкретні результати роботи (теоретичні,експериментальні ,описові) та характеристика галузі її застосування;

*довідникову - містить схеми, таблиці,літературу тощо.

Таблиця 2

Види рефератів

Вид реферату

Характерні ознаки

Структура

Інформативний

Творча робота, в якій вказується предмет дослідження, мета роботи, основні методи, умови дослідження , результати та можливості їх застосування

 1. Висвітлюється основна фактографічна інформація первинного документа у поаспектному викладенні.

 2. Повідомляється, що сказано про предмет дослідження у першоджерелах.

 3. Інформативність реферату обумовлена способом передачі інформації

Індикативний

Характеризує ступінь розробки нових даних, новизни, корисності , повноти висвітлення теми у першоджерелах.

 1. Указує на основні аспекти змісту первинного документу ,які заслуговують на увагу.

 2. Цільове призначення-звернути уваги споживача інформації на важливість наукового документа .

 3. Повідомляється , яка інформація може бути знайдена у першоджерелах, з якою повнотою вона викладена у ньому

Характеристика реферату:

1)призначення - систематичне викладення актуальної наукової інформації ц стислому вигляді на основі її смислової обробки;

2)жанрова ознака-інформативність;

3)у тексті переважають констатуючі повідомлення,які оформлюються простими поширеними реченнями ;

4)Відсутність виносок ,порівнянь;

5)узагальнення точних дат із зазначенням періодів.

3.Самоуправління навчальною діяльністю У класі можна розмістити таблицю 3 (див. с. 29) для постійного нагадування учням про необхідність саморозвитку та складання плану дій.

Таблиця 3

Самоуправління навчальною діяльністю

Навички самоуправління

Здатність володіти собою

Розумні особисті цілі

Чіткі особисті цілі

Постійний особистий ріст

Взаємодія о оточуючими

Вміння завжди підтримувати продуктив-

ність своїх дій.

Вміння справляти

ся зі стресом.

Стримувати

хвилювання

та турботи.

Ефективна реалізація свого потенціалу.

Сумісність цілей та сучасних реалій .

Вміння оцінювати свої можливості , вибирати альтернативні варіанти

Саморозвиток,

динамічність. Знання своїх слабостей та робота над своїм творчим ростом.

Наполегливість,вміння само виражатися, слухати інших тощо.

Декілька простих порад для тих ,хто хоче навчатися ще продуктивніше та цікавіше працювати?

1.Перед початком будь-якої великої та відповідальної справи потрібно спочатку подумати ,як її виконати якомога ефективніше. Пам’ятайте, що кінцевий результат залежить не тільки від того ,до чого та скільки докладати зусиль, як саме їх докладати.

2.Практичне володіння різними прийомами розуміння ,конспектування та експериментування дозволяє у конкретній ситуації використовувати найефективніші з них,причому даний арсенал прийомів повинен постійно розширюватися.

3.Спосіб ,за допомогою якого учень виконує будь-яку діяльність, зазвичай здається йому єдино можливим та ефективним. Але завжди знайдеться той, хто виконає цю роботу краще . Тому вчіться у того ,хто вміє це робити краще за вас! Шукайте книги ,узагальнюйте досвід інших людей, які займаються аналогічною діяльністю!

4.Найстрашніше у будь-якій справі-формалізм,тобто створення видимості діяльності замість реальної дії, яке дозволяє одержати необхідний результат. Проаналізуйте, де і в чому ви дійсно займаєтеся справою,а де - лише робите вигляд.

Робота з обдарованими учнями . Хімічна секція МАН

Схема 1

Науково-дослідна робота старшокласників у позаурочний час

І етап - загально ознайомлювальний

1. Наочна агітація:

*прес-центр-консультування;

*виставки-добірки науково-популярної літератури, ознайомлення з досвітом наукової роботи ;

*відкриті засідання клубів за інтересами - обмін думками

2. Зустрічі з викладачами профілюючих кафедр вузів

3. Участь у роботі шкільного наукового товариства

4. Самостійна робота школярів з науковою і науково-популярною літературою

ІІ етап - підготовчий

 1. Визначення теми , об’єкта й предмета дослідження

 2. Збір і систематизація наукових даних

ІІІ етап – безпосередньо дослідницька робота

 1. Дослідницька частина роботи

 2. Виконання контрольної роботи

 3. Захист наукової праці


Тема заняття «Чистота пагубна для здоров’я. За і проти?

Мета заняття:

- формування вмінь встановлювати причино-наслідкові зв’язки між хімічними поняттями і питаннями повсякденного життя;

- виховання культури спілкування учнів в групах при розвитку особистості учня як суб’єкта пізнань,дозволяючи реалізовувати себе в різних галузях творчої діяльності.

Задачі заняття:

- познайомитись з поняттями індикатори,реакція середовища,СМЗ та ПАР з практичної точки зору;

- стимулювати розвиток пізнавальних здібностей учня при виборі дослідницького матеріалу;

- виховувати готовність до самоосвіти.

Очікуваний результат:

1.Вміння працювати з додаткової літературою,комп’ютером.

2.Аналізувати та узагальнювати добуті результати пошуків.

3.Вільно висловлювати свої думки,робити висновки та оформлювати добутий результат у формі реферату,проекту та науково-дослідницької роботи.

Алгоритм проведення заняття.

1.Визначення теми пошукової роботи. Виділення основних навчальних елементів:

- перегляд відеоматеріалу для визначення теми роботи;

- хімічна термінологія для наданої теми.

2.Вибір найбільш оптимальної по технічних та технологічних особливостях моделі заняття:

- навички складання тезисів з наданого матеріалу (лабораторія учителів + лабораторія учнів);

- практичний експеримент навчального напрямку(змішані лабораторії);

- ознайомлення з статистичними даними соціально - хімічні дослідження:

А) асортимент побутової хімії на ринку,

Б) вибір СМЗ за віковим станом,

В) дослідження магазинів побутової хімії,

Г)характеристика досліджуваних засобів,

Д) правила безпечних засобів користування СМЗ.

3.Підготовка глосарію за тематикою заняття.

4.Підбір списку літератури і гіперпосилань на ресурси Інтернету(анотований перелік кращих сайтів з даної тематики, сайти електронних бібліотек).

5.Підведення підсумків заняття:

- інтерактивне спілкування на основі заповнення «Листа результатів експерименту».

Дати відповідь на питання в балах.

Лист результатів експерименту
Чи отримали ви нову інформацію?

Чи бачили ви нові методи та прийоми роботи?

Чи взяли корисне та потрібне для себе,для роботи вчителів вашої школи?

Як оцінюєте актуальність ідеї?

Ваш емоційний стан після «майстер-клас».

Загальна сума балів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

О боч ий зошит з предмета «основ и латинс ь ко мови з медично ю терм...
Мови з медичною термінологією призначений для самостійної доаудиторної та аудиторної роботи студентів, його розроблено у відповідності...

Про організацію від 05 вересня 2014 року методичної роботи
В основі організації методичної роботи з педагогами було покладено диференційований підхід, який реалізовувався трьома моделями

Хмельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25
До проведення робіт допускаються учні, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж з безпеки життєдіяльності при...

Конспект уроку з хімії у 7-му класі на тему: Підготувала
На дошці зображений багатоповерховий будинок, на даху якого зображений ключ від країни „Елементи”. Щоб до нього дістатися, потрібно...

План-конспект уроку біології 24 10 06 Тема: Білки, їх будова, класифікація, функції
Мета: вивчити особливості будови, класифікації І властивостей амінокислот та білків, розвивати пізнавальну активність учнів І навики...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення...

Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу...
Питання оновлення змісту І запровадження компетентнісного підходу – основа реформи середньої школи. Ми повинні навчити наших дітей...

Дослідження даної курсової роботи виступає Снятинський районів Івано-Франківської області
Особливості заселення території Снятинського району від найдавніших часів до теперБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка