Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія

Сторінка1/3
  1   2   3ПРОГРАМА
для загальноосвітніх навчальних закладів
ХІМІЯ

10–11 класи
Академічний рівень

10 клас

(1 год на тиждень, разом 35 год, з них 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення основних питань курсу хімії основної школи

(3 год)

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок.

Основні класи неорганічних сполук і генетичний зв’язок між ними.

Учень (учениця)

пояснює властивості представників основних класів неорганічних сполук;

характеризує хімічні елементи за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів; види хімічного зв’язку;

складає рівняння реакцій, у тому числі в йонній формі.

Демонстрації. 1. Періодична система хімічних елементів. 2. Моделі будови атомів елементів 1-го та 2-го періодів, набори трафаретів моделей атомів.

Лабораторний дослід. 1. Визначення йонів H+, OH-.


Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

(15 год)

Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширеність у природі. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.

Загальні хімічні властивості неметалів: взаємодія з киснем, воднем, металами.

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон.

Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію. Добування амоніаку в лабораторії та загальна схема добування у промисловості.

Оксиди неметалічних елементів: сульфур(ІV) оксид і сульфур(VІ) оксид, нітроген(ІІ) оксид і нітроген(ІV) оксид, фосфор(V) оксид, карбон(ІІ) оксид і карбон(ІV) оксид, силіцій(ІV) оксид. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів. Кислотні дощі.

Сульфатна кислота. Фізичні властивості. Хімічні властивості: електролітична дисоціація, взаємодія з металами, оксидами металічних елементів, основами, солями. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон.

Нітратна й ортофосфатна кислоти, їх властивості. Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи.

. Карбонатна кислота. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон.

Силікатна кислота. Силікати. Поняття про будівельні матеріали.

Застосування сполук неметалічних елементів. Поняття про адсорбцію. Принцип дії вогнегасника.

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.


Учень (учениця)

дотримується правил безпечного поводження зі сполуками неметалічних елементів, техніки безпеки під час виконання хімічного експерименту;

описує місце неметалічних елементів у періодичній системі, поширення в природі Оксигену, Нітрогену, Карбону, Силіцію, галогенів; фізичні властивості простих та складних речовин, утворених цими елементами;

називає оксиди неметалічних елементів, амоніак, хлоридну кислоту і її солі, сульфатну кислоту та її солі, нітратну кислоту та її солі, ортофосфатну кислоту та її солі, карбонатну кислоту та її солі, силікатну кислоту та її солі;

складає електронні та електронно-графічні формули Оксигену, Сульфуру, Нітрогену, Карбону, Фосфору, Силіцію, хімічні формули оксидів Сульфуру, Карбону, Нітрогену, Фосфору, Силіцію, молекулярну, електронну і структурну формули амоніаку, хімічні формули хлоридів, сульфатів, нітратів, ортофосфатів, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силікатів;

ілюструє рівняннями хімічних реакцій: хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію; кислотний характер оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію; хімічні властивості амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної, силікатної кислот.

розрізняє нітратні й фосфатні добрива, будівельні матеріали: скло, кераміку, цемент;

пояснює відмінність та подібність будови атомів Оксигену та Сульфуру, Нітрогену та Фосфору, Карбону та Силіцію; явище алотропії на прикладі простих речовин Оксигену, Сульфуру, Фосфору, Карбону; добування амоніаку в лабораторії та в промисловості; суть парникового ефекту, адсорбції, причини утворення кислотних дощів;

порівнює фізичні та хімічні властивості неметалів, оксидів неметалічних елементів; характеризує фізичні та хімічні властивості сірки, вуглецю, азоту, фосфору, силіцію; найважливіших оксидів Сульфуру, Нітрогену, Фосфору, Карбону, Силіцію; амоніаку, хлоридної, сульфатної, нітратної, ортофосфатної, карбонатної кислот;

експериментально визначає йон амонію, хлорид-іон, сульфат-іон, карбонат-іон;

обґрунтовує фізіологічну дію озону, кисню, азоту, застосування неметалів та оксидів неметалічних елементів, амоніаку, хлоридної кислоти та хлоридів, сульфатної кислоти та сульфатів, нітратної кислоти, нітратів, практичне значення карбонатів та силікатів;

обчислює вихід продукту реакції від теоретичного; масу (об’єм, кількість речовини) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку;

встановлює залежність між властивостями неметалів і будовою атомів неметалічних елементів;

оцінює згубну дію на здоров’я людини і довкілля оксидів Нітрогену та Сульфуру, згубний вплив нітратів і продуктів їх обміну в організмі на здоров’я людини; значення добрив для підвищення врожайності сільськогосподарських культур;

висловлює судження щодо заходів збереження природи і здоров’я людини від шкідливого впливу сполук неметалічних елементів.

Розрахункові задачі. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного. Обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один з яких узято в надлишку.

Демонстрації. 1. Взаємодія заліза з сіркою. 2. Добування карбон(ІV) оксиду. 3. Гідратація фосфор(V) оксиду та карбон(ІV) оксиду, випробування розчинів індикатором. 4. Добування амоніаку в лабораторних умовах та розчинення його у воді (“фонтан”). 5. Хімічні властивості хлоридної кислоти. 6. Хімічні властивості розбавленого розчину сульфатної кислоти. 7. Взаємодія концентрованого розчину сульфатної кислоти з міддю (під тягою!). 8. Взаємодія концентрованого і розбавленого розчинів нітратної кислоти з міддю (під тягою!). 9. Дія хлоридної кислоти на кальцій карбонат.

Лабораторні досліди. 1. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з розчином кальцій гідроксиду. 2. Якісна реакція на йон амонію. 3. Якісна реакція на хлорид-іон. 4. Виявлення сульфат-іонів у розчині. 5. Ознайомлення із зразками азотних добрив. 6. Ознайомлення із зразками фосфорних добрив. 7. Визначення карбонат-іонів. 8. Ознайомлення зі зразками природних силікатів.

Практична робота. Добування карбон(ІV) оксиду, взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів (1 год).


Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

(12 год)

Місце металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів, металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.

Характерні хімічні властивості металів.

Лужні елементи. Натрій і калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію. Калійні добрива.

Кальцій. Кальцій оксид і кальцій гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води та способи її усунення. Застосування найважливіших сполук Кальцію.

Алюміній. Алюміній оксид і алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Застосування найважливіших сполук Алюмінію.

Ферум. Ферум(ІІ) оксид і ферум(ІІІ) оксид та відповідні їм гідроксиди. Солі Феруму. Застосування найважливіших сполук Феруму.

Металічні елементи у природі. Загальні способи добування металів. Поняття про сплави. Виробництво чавуну і сталі. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

Корозія металів, захист від корозії.

Охорона навколишнього середовища під час виробництва і застосування металів.

Значення неорганічних сполук у природі, техніці і житті.


Учень (учениця)

дотримується правил техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів;

описує місце металічних елементів у періодичній системі; поширеність металічних елементів у природі;

називає оксиди та гідроксиди Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму, металічні руди, їх родовища та металургійні виробництва в Україні;

складає електронні й електронно-графічні схеми будови атомів металічних елементів, формули оксидів і гідроксидів Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

ілюструє рівняннями реакцій хімічні властивості металів, оксидів і гідроксидів, солей Калію, Натрію, Кальцію, Алюмінію, Феруму;

пояснює суть металічного хімічного зв’язку, правила користування рядом активності металів, загальні способи добування металів, утворення сплавів, суть амфотерності, суть виробництва чавуну і сталі; відмінність властивостей сплавів від властивостей тих металів, з яких вони складаються;

характеризує загальні фізичні та хімічні властивості металів, оксидів та гідроксидів металічних елементів;

експериментально досліджує хімічні властивості металів, характер оксиду та гідроксиду Кальцію, амфотерність алюміній оксиду і алюміній гідроксиду, характерні властивості гідроксидів Феруму;

обґрунтовує фізичні властивості металів, використання оксидів найважливіших сполук Натрію, Калію, Кальцію, Алюмінію, Феруму, вплив калійних добрив на підвищення врожайності сільськогосподарських культур, причини твердості води і способи її усунення, запобігання корозії металів, необхідність охорони праці і навколишнього середовища у металургійному виробництві;

обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм (газуватих речовин) продуктів реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок;

встановлює залежність між властивостями металів і будовою атомів металічних елементів, особливістю хімічного зв’язку;

висловлює судження про роль металургії в суспільному господарстві; значення якості питної води;

оцінює наслідки корозії металів.

Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Демонстрації. 1. Взаємодія натрію з водою і дослідження утвореного розчину фенолфталеїном. 2. Горіння магнію. 3. Ознайомлення зі зразками калійних добрив. 4. Ознайомлення зі зразками металів і сплавів. 5. Ознайомлення зі зразками чавуну і сталі. 6. Показ залізорудних родовищ на географічній мапі України. 7. Схеми й макети доменного виробництва. 8. Модель кисневого конвертера. 9. Взаємодія кальцій оксиду з водою і випробування утвореного розчину фенолфталеїном.

Лабораторні досліди. 1. Порівняння хімічної активності металів. 2. Взаємодія металів із розчинами кислот. 3. Ознайомлення зі зразками металічних руд. 4. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності. 5. Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ) гідроксиду, взаємодія їх із кислотами.

Практична робота. Розв’язування експериментальних задач (1 год).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
Міністерства освіти І науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи

Конкурс «Хімія у моєму житті». №1 (649); №8 (656). Мальченко Г. День...
Величко Л., Ярошенко О. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7—11-й класи (витяг). — №19—21 (667—669)

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче мистецтво»
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка