Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Орієнтовне календарно - тематичне планування з хімії для 8 класу

Дата

Корек

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу.(3 год.)

1

Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення . Вступний інструктаж з БЖД.2

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.3

Масова частка розчиненої речовини.Тема 1 . Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома. (15 год.)

4

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Інструктаж з БЖД.5

Періодичний закон Д.І. Менделєєва.6

Структура періодичної системи хімічних елементів. Демонстрація

1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (довга і коротка форми).7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число.

Нуклонне число. Демонстрація. 2. Моделі атомів.8

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1–20.9

Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону.10

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1–20. Поняття про радіус атома. Демонстрація 3. Форми електронних орбіталей.11

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.12

Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.13

Характеристика хімічних елементів № 1–20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.14

Значення періодичного закону.15

Підготовка до тематичної роботи.16

Узагальнення і систематизація знань з теми.17

Захист навчальних проектів:

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2. Форми періодичної системи хімічних елементів.18

Проміжне оцінювання № 1.

«Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома».Тема 2 . Хімічний зв'язок і будова речовини . (10 год.)

19

Природа хімічного зв’язку. Електронегативністьелементів. Ковалентний зв’язок. Інструктаж з БЖД.20

Полярний і неполярний ковалентний зв’язок, його утворення. Електронні формули молекул.21

Йони. Йоннийзв’язок, його утворення.22

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йоннікристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації: 4. Кристалічні ґратки різних типів.

5. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.

6. Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Лабораторний дослід

1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Домашній експеримент 1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску23

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки.24

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.25

Підготовка до контрольної роботи.26

Підсумкова контрольна робота № 1.27

Захист навчальних проектів:

3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.28

Проміжне оцінювання № 2. «Хімічний зв'язок і будова речовини» .Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 год.)

29

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.

Розрахункові задачі

1. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі. Інструктаж з БЖД.30

Молярна маса. Розрахункові задачі

2. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.31

Розв’язування розрахункових задач.32

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розрахункові задачі

3. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за н. у.33

Розв’язування розрахункових задач. Розрахункові задачі

4. Обчислення з використанням відносної густини газів.34

Відносна густина газів.35

Підготовка до тематичної роботи.36

Узагальнення і систематизація знань з теми.37

Проміжне оцінювання № 3. «Кількість речовини. Розрахунки за хім. формулами»Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. (27 год).

38

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Інструктаж з БЖД.39

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму,

кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.40

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму,

кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.41

Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля.

Демонстрація 7. Зразки оксидів.42

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрація 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.43

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.44

Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання лугів і вплив на довкілля. Демонстрації 9. Зразки основ.

10. Таблицярозчинності кислот, основ, амфотернихгідроксидів та солей.45

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації.

Лабораторні досліди:

2. Дія водних розчинів лугів на індикатори. 3. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.46

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля.

Демонстрація 11. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ47

Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Демонстрація 12. Зразки кислот.48

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями.

Демонстрація 13. Хімічні властивості кислот.49

Ряд активності металів. Реакції заміщення та обміну.

Лабораторні досліди:

4. Дія водних розчинів кислот на індикатори. 5.Взаємодія хлоридної ки-ти з металами.50

Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання. Вплив на довкілля.

Демонстрація 14. Зразки солей.51

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрація 15. Хімічні властивості солей

Лабораторні досліди:

6. Взаємодія солей з лугами у водномурозчині. 7. Реакціяобмінуміж солями в розчині.

8. Взаємодіяметалівіз солями у водномурозчині.52

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Домашній експеримент:

2. Дія на сік столового буряка, лимонного соку, розчину харчової соди, мильного розчину.53

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (у розчині, за стоплення). Поширеність амфотерних гідроксидів у природі та використання їх. Вплив на довкілля.

Демонстрація 16. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.54

Практична робота № 1.

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.55

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.56

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.57

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач. Демонстрації:

16. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.

17. Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор(\/) оксиду в теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом.58

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Розв’язування експериментальних задач.

Лабораторний дослід 9. Розв’язуванняекспериментальних задач.59

Практична робота № 2.

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук60

Підготовка до контрольної роботи.61

Підсумкова контрольна робота № 2.62

Захист навчальних проектів:

4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

5. Хімічний склад і використання мінералів.63

Захист навчальних проектів:

6. Вирощування кристалів солей. 7. Впливхімічнихсполук на довкілля і здоров’ялюдини.64

Проміжне оцінювання № 4. «Основні класи неорганічних сполук».Тема. Повторення курсу хімії, вивченого за 8 клас.

65

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.

Будова атома. Хімічний зв'язок і будова речовини .66

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.

Розв'язування задач за рівняннями реакцій.67

Основні класи неорганічних сполук. Генетичний зв'язок.68

Екскурсії до краєзнавчого і/або мінералогічного музеїв, складання звітів про них.69

Підсумковий урок70

Повторенняподілитися в соціальних мережахСхожі:

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому
З теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

«періодичний закон І періодична система хімічних елементів д.І. Менделєєва»...
Прохання вказати номер мобільного телефона, логін skype для спілкування (за потребою) в файлі з відповідями

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів
...

Уроку
Наочність: необхідні набори хімічних реактивів; хімічний посуд; періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва; таблиця розчинності,...

План конспект уроку хімії в 7 класі по темі Складання формул бінарних...
Обладнання: періодична система хімічних елементів, алгоритм визначення валентності в бінарних сполукахБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка