Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Фестиваль науки у Західному науковому центріНАН України і МОН України - Бюлетень

Бюлетень

Сторінка6/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Фестиваль науки у Західному науковому центрі
НАН України і МОН УкраїниВже третій рік поспіль в Україні проводиться Фестиваль науки, мета якого сприяти розширенню і зміцненню зв’язків науки і суспільства, популяризувати науку, пояснити суспільству, наскільки важливі наукові результати і що вони можуть дати для покращення якості нашого життя.

Організаторами Фестивалю науки на Львівщині є Західний науковий центр НАН України і МОН України, Рада ректорів вищих начальних закладів Львівщини, Наукове товариство імені Шевченка.

В рамках Фестивалю було проведено багато різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, – виступи провідних вчених з популярними лекціями, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, покази науково-популярних фільмів, екскурсії школярів і студентів до наукових лабораторій
(програма Фестивалю науки знаходиться на сайті ЗНЦ за адресою: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/200905fest_program.doc).
* * *

Урочисті збори, присвячені Дню науки, відбулися 15 травня 2009 р. у Львівському будинку вчених. Відкрив урочисті збори та зробив доповідь голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, академік НАН України Назарчук З.Т.
Доповідь голови Західного наукового центру НАН України і МОН України, академіка НАН України Назарчука З.Т.
Вже стало у нас доброю традицією відзначати День науки прове­денням в установах регіону низки наукових, науково-організаційних та мистецьких заходів, які об’єднані у Фестиваль науки. На теренах восьми західних областей України, які входять до сфери діяльності Західного наукового центру: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька, відзначає своє професійне свято понад 14 тисяч науковців. Святкуючи День науки, звичайно, робимо деякі підсумки нашої роботи.

В першу чергу хочу відзначити, що доробок науковців нашого краю високо оцінений академічним товариством України, зокрема академіками та членами-кореспондентами НАН України цьогоріч обрано 7 провідних науковців Західної України. Дозвольте назвати їх поіменно:


Виступ голови Західного наукового центру акад. Назарчука З.Т.


  • академіком НАН України за спеціальністю "етнологія" став директор Інституту народознавства НАН України, доктор історичних наук, професор Павлюк Степан Петрович;

  • членами-кореспондентами НАН України обрано:

- за спеціальністю "фізика напівпровідників та діелектриків" завідувача ка­федри фізики напівпровідників Ужгородського національного універ­ситету, доктора фізико-математичних наук, професора Височанського Юліана Мироновича,

- за спеціальністю "економіка" директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора економічних наук, професора Загорського Володимира Степановича,

- за спеціальністю "матеріалознавство, міцність і надійність нафтогазового обладнання" ректора Івано-Франківського національного університету нафти і газу, доктора технічних наук, професора Крижанівського Євстахія Івановича,

- за спеціальністю "математичні проблеми механіки" директора Інсти­туту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Кушніра Романа Михайловича,

- за спеціальністю "соціальні комунікації" директора Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, доктора історичних наук, професора Романюка Мирослава Миколайовича.

- за спеціальністю "матеріалознавство, технологія металів" заступника ди­ректора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, доктора технічних наук, професора Федірка Віктора Михайловича.

Про успішну працю науковців нашого краю свідчить також висока оцінка їх роботи на державному рівні. Так, за останній рік 26 науковим та науково-педагогічним працівникам ака­демічних уста­нов і вищих на­вчальних закладів регіону присвоєно Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України", п’ятнадцятеро удостоїлися звання "Заслужений працівник освіти України", двоє – "Заслужений винахідник України", чет­веро – "Заслужений працівник культури України", п’ятеро – "Заслужений діяч мистецтв України". Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено 15 науковців, "За заслуги ІІ ступеня" – троє вчених регіону, орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня – четверо вчених.

Нещодавно ректора Національного університету "Львівська політех­ніка" Юрія Ярославовича Бобала нагороджено орденом "князя Ярослава Мудрого V ступеня". До Дня науки Указом Президента України орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено завідувача відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України, члена-кореспондента НАН України Стасюка Ігоря Васильовича, присвоєно Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" завідувачеві кафедри Національного лісотех­ніч­ного університету України Білею Петру Васильовичу, завідува­чеві відділу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, члену-корес­понденту НАН України Сеньковському Юрію Миколайовичу.

До 90-річчя Національної академії наук України 29 її наукових працівників нагороджено Почесними грамотами Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України. Десять науковців сьогодні отримають Почесні грамоти Львівської обласної державної адміністрації. Особливо приємно мені відзначити, що минулого року науковці нашого краю у складі різних авторських колективів здобули 8 Державних премій в галузі науки і техніки. Багато це чи мало, можна зрозуміти на основі порівняння – за останні п’ять років учені регіону стали лауреатами 16 таких премій.

Сердечно вітаємо наших колег і бажаємо їм плідної наукової та громадської роботи.

Коротко зупинюся на деяких акцентах роботи Західного наукового центру. З кожним роком поглиблюється співпраця науковців і виробнич­ників у рамках "Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи на 2001-2010 рр.". Передовий досвід Львівщини з цього питання враховано у "Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки". Проте, попри схвальну підтримку програми профіль­ними комісіями Львівської обласної ради та клопотання Головного управ­ління промисловості і розвитку інфраструктури ЛОДА, на жаль бюджетна комісія цього року так і не дослухалася до голосу науковців, і з боку облас­ного бюджету не профінансовано жодного заходу по Програмі. Проблема визначення ресурсу нафто- та газопромислового обладнання обговорю­ва­лася науковцями також в м. Івано-Франківську за участю Президента НАН України академіка Бориса Євгеновича Патона.

Приділяючи увагу екологічним проблемам регіону, добрі напра­цю­вання має Шацька міжвідомча науково-дослідна екологічна лабораторія, яка стала базовою структурою щодо створення транскордонного біорезер­вату "Західне Полісся". Лабораторією проведено дослідження зміни берегової лінії озера Світязь за останні 10 років.

Поглибленню інтеграції науки та освіти сприяє робота навчально-наукового комплексу "Економосвіта" та науково-навчального комплексу з правами Відділення цільової підготовки з природничих і технічних наук, створеного ЗНЦ разом з Національним університетом "Львівська політехніка". Шляхом об’єднання інтелектуальних зусиль та експеримен­тальної бази установ-учасників комплексу готуємо фахівців для інститутів НАН України та "Львівської політехніки".

Над підвищенням ролі науки у реалізації ефективної соціогу­ма­нітарної політики та розвитку транскордонного співробітництва працю­вали при Західному науковому центрі Інститут соціогуманітарних проблем людини й Інститут транскордонного співробітництва. Кожен з інститутів регулярно видає окремий журнал.

На шляху підвищення якості наукових досліджень та ефективного використання бюджетних коштів завершуємо інвентаризацію вартісного та унікального обладнання для наукових досліджень й налагоджуємо меха­нізми його використання на взаємовигідних засадах.

Беручи участь в Програмі інформатизації, Центр розробив авто­матизовану інформаційно-пошукову систему, яка дозволяє проводити збір, обробку та збереження наукової інформації регіонального центру. Типова версія готова для впровадження в інших наукових центрах. Готуємо Каталог інноваційних пропозицій наукових установ нашого регіону.

ЗНЦ бере участь у розгляді заяв про створення спеціалізованих учених рад. Питання роботи таких рад нашого регіону обговорювалися на засіданні Ради Центру за участю керівництва ВАК України. Напрацьовано пропозиції із вдосконалення механізмів формування спецрад та підвищення якості підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Аналіз динаміки захистів докторських і кандидатських дисертацій у західному регіоні України свідчить про їх постійне збільшення.

Серед секцій та відділень ЗНЦ хочу відзначити активну і плідну роботу Відділення фізико-технічних і математичних наук. Регулярно від­бувалися засідання, причому часто виїзні – Чернівцях, Івано-Франківську, а також Урочисті академії, присвячені видатним науковцям нашого краю – Г. Вороному, М. Зарицькому. Варто відзначити діяльність Науково-коор­динаційних рад: Івано-Франківської області – зі створення проекту "Регіональна програма: напрями розвитку паливного комплексу західного регіону України" та ініціатив щодо проведення енергоаудиту підприємств і установ, Волинської області – щодо розробки концепції Програми раціонального використання та охорони природного потенціалу Волині.

Пильну увагу приділяємо поповненню наукових установ талано­витою молоддю, наданню їм певних соціальних гарантій. Центр проводить конкурси на здобуття премій Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Щорічно 150 талановитих молодих учених і спеціалістів та 30 відомих учених і фахівців удостоювалися цієї відзнаки. Але найголовніше питання – це забезпечення молодих дослідників житлом. Завдяки проведеній роботі щодо покращення соціальних гарантій наукової молоді. у Львові ведеться будівництво службового житла для працівників НАН України. Зараз на стадії завершення будівництва маємо 14 квартир, які вже розподілені між молодими науковцями установ НАН України м. Львова. У подальшому нам необхідно об’єднати свої зусилля на відновленні Програм забезпечення науковців службовим житлом, і в цьому конче необхідна підтримка органів державної та місцевої влади.

З метою популяризації досягнень учених нашого регіону у ЗНЦ створено центр наукової журналістики. Започатковано тематичні рубрики у засобах масової інформації. Впродовж 2008 р. у місцевих і центральних ЗМІ опубліковано більше 40 статей та інтерв’ю, які популяризують досягнення науковців регіону.

Цього року налагоджено співпрацю з Малою академією наук України. Зокрема, у рамках Фестивалю науки пройшли науково-практичні конференції, на яких науковим товариством заслухано кращі наукові роботи членів Львівської Малої академії наук. У цьому напрямку хочеться бачити активнішу роботу секцій ЗНЦ щодо підготовки талановитої учнівської молоді до наукової роботи, а також дієвою була б участь Рад молодих учених інститутів та ВНЗ у налагодженні контактів з передовим учнівським середовищем та у просвітницькій роботі.

Сьогодні, у нелегкий період нашої держави, суспільство очікує від наукового товариства дієвих пропозицій економічного й технологічного характеру щодо підвищення інноваційної складової розвитку економіки. На регіональному рівні необхідно сформувати перелік важливих проблем та об’єктів, де був би корисним внесок науки. Науковим секціям ЗНЦ технічного профілю слід налагодити співпрацю з міською владою, адже маємо достатній потенціал для вирішення широкого кола завдань

На завершення дозвольте подякувати усім науковцям, які віддають свої сили і наснагу примноженню традицій української науки, за їх сумлінню працю. Нехай ваша нелегка робота буде оточена пошаною, а ті знання, які ви створили, і те добро, яке ви сієте серед своїх вихованців, проростають і дають щедрі плоди на благо народу України. Бажаю вам міцного здоров’я та нових творчих здобутків.
Від Львівської обласної державної адміністрації присутніх привітав заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Держко І.З., який також вручив Почесні грамоти Львівської обласної державної адміністрації науковцям Львівщини.

Нагородження працівників наукових установ ЗНЦ Почесними грамотами Львівської обласної державної адміністрації
Учасників урочистого зібрання привітав також голова постійної комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради Ілик Р.Р.

Учасників урочистих зборів вітає голова постійної комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради Ілик Р.Р.
З науковими повідомленнями виступили директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, член-кореспондент НАН України Мриглод І.М. та д.х.н., провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України Завалій І.Ю. (доповідь на стор. 119)

Мриглод І.М. розказав, що у серпні цього року виповнюється 100 років з дня народження вченого планетарного масштабу, одного із останніх енциклопедистів новітньої хвилі, визначного математика, механіка і фізика-теоретика Миколи Миколайовича Боголюбова. З різницею у кілька днів у грудні 2008 року були оприлюднені Укази Президентів Росії та України про відзначення цієї події. Що вона знаменує собою для України і світу в цілому? Ким був Микола Боголюбов і який вплив спричинили його роботи на "ландшафт" світової, радянської і пострадянської науки?

Як стверджував сам Боголюбов у нього дві батьківщини – Росія і Україна – і дві рідні мови – російська та українська. Українцем по духу він став у селі Велика Круча, де вперше проникся історією цього краю і полюбив поезії Шевченка. Протоколи семінарів Крилова він записував українською мовою і перші публікації були написані українською. А в час, коли почала нищитися українська інтелігенція, а в Харкові розпочався процес над СВУ, Микола Миколайович Боголюбов визнав себе українцем і вважав себе ним впродовж усього свого життя. Під його благотворним впливом кардинально змінилися точні науки в світі, змінився ландшафт науки в Україні. І як любить повторювати Ігор Рафаїлович Юхновський "Над нами витав дух генія...", просто ми ще не всі це оцінили.

Доповідь Мриглода І.М.

На завершення урочистого засідання відбувся концерт за участю дитячих колективів художньої самодіяльності Львівського будинку вчених та студентів Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка.

* * *

У переддень Фестивалю науки 12-13 травня 2009 року в актовій залі Західного наукового центру проходила Науково-практична конференція учнів обласної МАН та презентація збірника тез науково-дослідницьких робіт учнів обласної МАН "Пошуки та знахідки" (фізико-технічні та математичні науки; хімічні, біологічні, медичні та аграрні науки). Детальніше з темами доповідей можна ознайомитись за адресою: http://znc.com.ua/ukr/news/2009/200905fest_man.php.


Засідання науково-практичної конференції
(у центрі – член-кореспондент НАН України Стойка Р.С.)

Нагородження учасників науково-практичної конференції
учнів Львівської обласної МАН
* * *

У рамках відзначення Дня науки у приміщенні Західного наукового центру 5- 22 травня 2009 р. відбулась виставка, на якій були представлені наукові пошукові та дипломні роботи студентів кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету "Львівська політехніка" (завідувач кафедри архітектурного середовища НУ "Львівська політехніка" – доктор архітектури, професор, академік Української академії архітектури Проскуряков В.І.).

* * *

Фестиваль науки успішно пройшов у всіх областях західного регіону. У цьому випуску коротка розповідь про відзначення Дня науки на Прикарпатті.

Обласне свято науки тривало майже тиждень у стінах Івано-Фран­ківського національного технічного університету нафти і газу. Україна віддавна надійно увійшла в світовій науковий простір. За три сторіччя ми пройшли фантастичний та вражаючий шлях від феодального ладу до інформаційного суспільства, суспільства знань. В усьому світі відомі імена славетних співвітчизників В. Вернадського, Є. Патона, І. Сікорського, І. Пулюя та багатьох інших. Прикарпаття також славне давніми науковими традиціями. На сьогодні тут активно працює понад 200 докторів та 1300 кандидатів наук.

Розпочався Фестиваль науки 12 травня презентацією двох наукових шкіл: "Геодинамічна концепція природи аномально високих пластових тисків і методи їх прогнозування в осадовій оболонці земної кори" (науковий керівник – професор, д.г. – м.н. Орлов О.О.) та "Науково-прикладні основи підвищення довговічності нафтогазового обладнання" (науковий керівник – професор, д.т.н. Петрина Ю.Д.). Керівників наукових шкіл тепло привітали учні, колеги і ректорат. За високі досягнення в науковій діяльності і з нагоди професійного свята Дня науки керівники наукових шкіл отримали пам’ятні знаки і атестати, відзначені кращі науковці, нагороджені переможці Всеукраїнських наукових студентських конкурсів та олімпіад.

Фестиваль продовжився 14 травня, коли в університет завітали ке­рівники вищих навчальних закладів регіону – Прикарпатського національ­ного університету ім. В. Стефаника, Івано-Франківського національного медичного університету, Галицької академії, Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, відомі вчені інших навчальних і наукових закладів Прикарпаття, кращі молоді науковці – переможці обласних конкурсів.

Цей день розпочався з доброї традиції – покладання квітів біля пам’ятників великим синам українського народу І. Франку, Т. Шевченку, В. Чорноволу, С. Бандері.

В урочистому засіданні взяли участь голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України З. Назарчук, голова Івано-Франківської ОДА М. Палійчук, голова Івано-Франківської обласної ради І. Олійник, начальник управління освіти та науки Івано-Франківської ОДА З. Болюк, керівництво та працівники Івано-Франківсь­кого національного технічного університету нафти і газу та інших установ. Керівники області відмітили успіхи учених і нагородили кращих з них пам’ятними знаками, грамотами і преміями у різних номінаціях.

Урочисте засідання супроводжувалося музичними вітаннями народного вокального тріо "Водограй", студентів С. Кізюка, Л. Кидик, Р. Андрусіва, Н. Карабіновича, О. Сливки, О. Климковської, Р. Харандюка.Вітальне слово з нагоди Дня науки

ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,

члена-кореспондента НАН України Крижанівського Є.І.


Урочисте засідання з нагоди відзначення Дня науки у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

Информационно методический бюллетень для учителей предметников
Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. – 20 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка