Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

23 січня 2009 р. – - Бюлетень

Бюлетень

Сторінка5/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

23 січня 2009 р. – засідання виконкому Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Затвердження плану роботи Західного наукового центру на 2009 р.

 2. Про Етичний кодекс ученого України.

 3. Про Академію екологічних наук України.


1. Директор Західного наукового центру НАН України і МОН України к.т.н. Зинюк О.Д. запропонував на розгляд членів виконкому план роботи Центру, зокрема, зупинився на питаннях, що виносяться на розгляд Ради ЗНЦ і виконкому Ради.

В обговоренні взяли участь акад. НАН України Назарчук З.Т., чл. – кор. НАН України Мриглод І.М., проф. Кушнір Р.М.
2. Про проект "Етичного кодексу ученого України" присутнім доповів та детально його проаналізував акад. НАН України Голубець М.А. Доповідач підтримав його загальну структуру і зміст, але зауважив, що у ньому є багато некоректних висловлювань і низка лінгвістичних помилок. Він також запропонував деякі доповнення до проекту. Проект Етичного кодексу ученого України розміщений для ознайомлення в мережі Internet за адресою http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php.

В обговоренні питання виступили: акад. НАН України Назарчук З.Т., чл. – кор. НАН України Мриглод І.М., чл. – кор. НАН України Сибірний А.А., акад. НАН України Ісаєвич Я.Д., чл. – кор. НАН України Ільницький М.М.
3. Інформацію про створення Академії екологічних наук України надав присутнім голова ЗНЦ НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т. Доповідач зачитав Указ Президента України № 1177/2008 "Про Академію екологічних наук України", згідно з яким підтримується ініціатива провідних учених щодо заснування такої академії, встановлюється її чисельність, а також вказуються основні завдання академії.

Акад. НАН України Назарчук З.Т. також зачитав присутнім від­критого листа Президенту України В.А. Ющенку від провідних науковців НАН України щодо недоцільності заснування такої Академії. Оскільки на­укові дослідження у галузі екології, охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування і сталого розвитку, враховуючи їх комплексний міждисциплінарний характер, здійснюються у багатьох уста­новах національної та галузевих академій наук держави, то створення Ака­демії екологічних наук України жодним чином не забезпечить подальшого поліпшення наукових досліджень у природо­охоронній сфері, а призведе до розпорошення кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів.

В обговоренні виступили: акад. НАН України Голубець М.А., чл. – кор. НАН України Мриглод І.М., чл. – кор. НАН України Сибірний А.А., акад. НАН України Ісаєвич Я.Д., чл. – кор. НАН України Ільницький М.М., проф. Яворський В.Т.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

  1. Затвердити план роботи Західного наукового центру НАН України і МОН України на 2009 рік, врахувавши зміни і доповнення, ви­словлені в ході обговорення; відповідальним виконавцям передбачених у плані заходів забезпечити їх реалізацію в заплановані терміни.

  2. Схвалити ідею, загальну структуру та зміст проекту Етичного ко­дексу вченого України. Підтримати зауваження акад. НАН України Голубця М.А. до проекту Етичного кодексу вченого України.

  3. Внести у проект Етичного кодексу ученого літературні правки, варіант із внесеними змінами направити керівнику робочої групи НАН України з підготовки проекту Етичного кодексу вченого академіку НАН України Наумовцю А.Г.

  4. Взяти до уваги, що в Україні функціонує шість державних академій наук, діють інші державні наукові інституції, які працюють над проблемами екології й фінансуються з державного бюджету. Лише в рамках НАН України над різними аспектами екологічної проблематики працюють 87 наукових установ, а значно більша кількість відповідних установ та закладів має галузевий статус.

  5. Вважати за недоцільне витрачання бюджетних коштів на створення державних академій, які дублюють діяльність уже наявних державних інституцій цього профілю (академій, ВНЗ, НДІ, установ природо-заповідного фонду тощо), а на­правити їх на реалізацію екологічних цільових програм, конкурсних проектів і т.д.

  6. Підтримати відкритий лист учених НАН України на ім’я Президента України В.А. Ющенка.

  7. Ухвалу виконкому Ради ЗНЦ з цього питання направити до Президії НАН України.


27 березня 2009 р. – розширене засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Про роботу ЗНЦ протягом 2004-2008 рр.

 2. Про проведення річної сесії Загальних зборів НАН України 14-17 квітня 2009 р.

 3. Про організацію та проведення Фестивалю науки у травні 2009 р.

 4. Про результати конкурсу на здобуття премій голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради на 2009 р. і затвердження списків претендентів на премії.

 5. Про ювілейне видання, присвячене 40-річчю ЗНЦ.

 6. Різне:

а) про підтримку висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р. роботи "Розроблення та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки";

б) про підтримку висунення професора Мисака Й.С. для присвоєння звання "Заслужений діяч науки і техніки України".
На засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України запрошені усі дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, що працюють у західному регіоні України.
1. Доповідь по першому питанню виголосив голова Західного наукового центру НАН України і МОН України акад. НАН України Назарчук З.Т. (Доповідь на стор.7).
2. Слухали інформацію голови ЗНЦ акад. НАН України Назарчука З.Т. про проведення 14-17 квітня 2009 року річної сесії Загальних зборів Національної академії наук України.

У своєму виступі доповідач нагадав присутнім, що на 14-17 квітня поточного року запланована річна сесія Загальних зборів НАН України. Особливість цієї сесії полягає у тому, що на ній має бути обране керівництво НАН України, зокрема й Президент Академії. На сьогоднішнє розширене засідання виконкому Ради ЗНЦ запрошені члени академії та члени-кореспонденти НАН України (присутні 5 із 9 академіків НАН України та 16 із 24 членів-кореспондентів НАН України), які працюють в академічних установах та університетах західного регіону України. Тому сьогодні є добра нагода обмінятись думками з приводу оцінки роботи НАН України за звітний період та кандидатури нового Президента Академії.

На думку доповідача, за звітний період Академія отримала вагомі наукові, науково-організаційні та науково-практичні результати. Про це, зокрема, свідчать звіти усіх трьох секцій Академії, які відбулися на засіданнях Президії. Відповідні матеріали звітів віце-президентів НАН України академіків НАН України А.Г. Наумовця, В.Д. Походенка, В.М. Литвина є у ЗНЦ і всі, хто бажає, може з ними ознайомитись особисто. На згаданих засіданнях Президії із співдоповідями виступили академіки-секретарі Відділень Академії. На підставі цих матеріалів можемо стверджувати, що за звітний період Президентові НАН України є чим звітувати перед Загальними зборами.

Академік Назарчук З.Т. відмітив, що навіть у цей кризовий для світової (та й вітчизняної) економіки час НАН України, як господарюючий суб’єкт, впевнено тримає стабільний курс – вчасно виплачується зарплата працівникам, йде оновлення дослідницького обладнання, покращується інформаційне забезпечення досліджень, помітна позитивна тенденція щодо поповнення академічних інститутів молодими спеціалістами – випускниками вищих навчальних закладів.

Додатковим аргументом на підтвердження сказаного є нещодавно прийнята Президією НАН України Постанова "Про затвердження заходів щодо активізації участі установ НАН України у подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та економії бюджетних коштів, передбачених на діяльність Академії". Це серйозний і конкретний документ, що передбачає ряд невідкладних заходів, мобілізує колективи академічних установ на оперативне реагування на виклик часу і свідчить про глибоку стурбованість керівництва НАН України щодо можливих наслідків економічної кризи для фундаментальної і прикладної науки в Україні, а також про бачення шляхів її подолання.

Академік Назарчук З.Т. відзначив, що все це є достатньою підставою позитивно оцінити роботу НАН України за звітний період під керівництвом Патона Б.Є. і запропонувати його кандидатуру для обрання Президентом НАН України на новий строк.

В обговоренні виступили академік НАН України В.В. Панасюк, члени-кореспонденти НАН України Д.Д. Зербіно, Ю.М. Сеньковський, О.Є. Андрейків, які погодились з позитивною оцінкою роботи НАН Укра­їни у звітному періоді і підтримали кандидатуру академіка Патона Б.Є. для обрання Президентом НАН України на новий строк.
3. Про проведення Всеукраїнського фестивалю науки у Львові 12-16 травня 2009 р. доповів присутнім директор ЗНЦ, к.т.н. Зинюк О.Д. Він зачитав Постанову Президії НАН України від 11.03.2009 р. за № 72 "Щодо організації третього Всеукраїнського фестивалю науки", а також представив орієнтовний перелік заходів Фестивалю науки, який включає:

– урочисте засідання;

– вручення нагород та інших відзнак;

– відкриті лекції;

– круглі столи;

– дні відкритих дверей в інститутах НАН України;

– зустріч керівництва Академії з членами Малої академії наук.
4. Про результати конкурсу на здобуття премій голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради на 2009 р. і затвердження списків претендентів на премії доповів присутнім завідувач відділу ЗНЦ Романюк Р.Р.

Зокрема доповідач сказав, що вже отримала широкий і добрий резо­нанс серед наукових колективів Львівщини ініціатива Західного наукового центру та Головного управління освіти і науки Львівської ОДА щодо проведення конкурсів на здобуття премій Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради. Це реальна підтримка науковців на місцевому рівні та визнання їх успішної діяльності. Особливо цінним такий захід є для молодих вчених, які найбільше відчувають потребу у додаткових мотиваціях до активної наукової роботи. Це й відображено при кількісно­му розподілі премій між молодими та відомими вченими – 150 премій для молодих учених і 30 для відомих учених. Доповідач відзначив, що в такий непростий для місцевих бюджетів час, яким виявився 2009 рік, обласна влада не оминула своєю увагою працю науковця, завдяки чому і у цьому році також відбудеться нагородження преміями. Більше того, за попе­редніми перемовинами, збільшиться і розмір премії.

Відбір кандидатів, як і в попередні роки, проводився на рівні наукових установ та ВНЗ згідно встановлених квот – пропорційно кіль­кості молодих вчених. За основу взяті квоти, які діяли минулого року. Крім цього, вирішено розширити список установ, представники яких можуть претендувати на премії, включивши до нього Український католицький університет, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
5. Про підготовку ювілейного видання, присвяченого 40-річчю ЗНЦ, доповів директор ЗНЦ Зинюк О.Д. 11 травня 2011 р. виповниться 40 років від дня створення Західного наукового центру. Для гідного відзначення цієї дати пропонується до реалізації проект, суть якого полягає у підго­тов­ці та виданні книги з робочою назвою "Розвиток науки у західному регіоні України за роки незалежності". Питання назви книги потребує додаткового обговорення, оскільки озвучена є калькою з назви "Розвиток науки у захід­них областях Української РСР за роки Радянської влади", яка була видана у 1989 р. у видавництві "Наукова думка" (відп. редактор академік НАН України Я.С. Підстригач).

Мета видання – ознайомити громадськість з основними результатами проведених фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки академічними та галузевими науково-дослідними інститутами і вищими на­вчальними закладами регіону впродовж 1990-2010 рр. та означити перспективні напрямки, що розвиваються або мають розвиватися. Вказаний період вибраний з урахуванням тієї обставини, що в книзі "Розвиток науки у західних областях Української РСР за роки Радянської влади" був охоплений період 1939-1989 рр.

Основою нового видання може бути згадувана книга, однак аналіз її струк­тури показує, що у ній не були представлені результати досліджень у всіх галузях наук, що можливо на той час не набули належного розвитку в регіоні, але які сьогодні активно розвиваються та відображені у структурі секцій ЗНЦ. Це стосується, зокрема, інфор­матики, матеріалознавства, машинознавства, енергетики і енергозбереження, медичних наук, архітек­тури і містобудування. Мабуть заслуговують на більшу увагу і результати досліджень у галузі суспільних та гуманітарних наук, які у попередній книзі були пред­ставлені одним невеликим розділом. Тому означений пе­ріод 1990-2010 рр., впродовж якого мають бути проаналізовані результати досліджень, у окремих випадках може бути розширений.

Питання виноситься на обговорення на нашому засіданні зважаючи на дві обставини:

Отримати підтримку у реалізації вказаного проекту.

Отриману підтримку від усіх учасників сьогоднішнього засідання можна розглядати як згоду до активної участі у реалізації проекту, адже члени виконкому представляють, а у переважній більшості і очолюють наукові колективи, результати досліджень яких мають бути представлені у пропонованій до підготовки та видання книзі і будуть авторами окремих її розділів.

Зинюк О.Д. запропонував створити робочу групу для підготовки видання "Розвиток науки у захід­ному регіоні України за роки незалежності", якій до 22.05.09 р. підготувати пропозиції щодо концепції та структури видання та колективу співавторів і подати їх на затвердження виконкомом Ради ЗНЦ.

6а. Про підтримку висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р. роботи "Розроблення та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки" доповів присутнім заступник директора Фізико-механічного інституту НАН України, д.т.н., проф., член-кореспондент НАН України Федірко В.М. Вказана робота висунута на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2009 рік Науково-технічною радою Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К. Антонова. Робота виконана колективом авторів у складі: Аболіхіна О.В., провідний інженер-конструктор АНТК "Антонов"; Зілинський В.В., заступник головного конструктора АНТК "Антонов"; Василевський Є.Т., к.т.н., начальник відділу АНТК "Антонов"; Гребенніков О.Г., д.т.н., завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"; Дереча В.Я., начальник відділу АНТК "Антонов"; Клімов А.Є., заступник генерального конструктора АНТК "Антонов"; Моляр О.Г., к.т.н., старший науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України; Осташ О.П., д.т.н., завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Учанін В.М., к.т.н., старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; Федірко В.М., д.т.н., заступник директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Професор Федірко В.М. відзначив, що збільшення ресурсу безпеч­ної експлуатації авіаційної техніки є однією з найактуальніших проблем сучасної авіації. В роботі ця задача вирішена шляхом розробки комплексу науково обґрунтованих заходів для виявлення і мінімізації впливу пошкод­жень силових конструкцій, впровадження яких гарантує надійну і безпечну експлуатацію та економічну ефективність авіаційної техніки. В роботі на підставі проведеного аналізу технічного стану великого парку літаків визначено три основні причини експлуатаційних пошкоджень елементів авіаконструкцій: втома матеріалів; корозія і корозійно-механічне руйну­вання та зношування трибологічних пар. Результатом проведеної роботи є зменшення впливу цих факторів. Зокрема, в ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України розроблено нову уніфіковану модель втомного руйнування на стадіях зародження і росту тріщини, яка дозволяє з єдиних позицій оцінити втомну довговічність елементів конструкцій, особливо за наявності конст­руктивних концентраторів напружень. На основі цієї моделі проведено розрахунки втомної довговічності елементів обшивки фюзеляжу і крил літаків з врахуванням деградації конструкційних матеріалів та встановлено поправочні коефіцієнти для оцінки залишкового ресурсу старіючих літа­ків. Проведено дослідження закономірностей деградації алюмінієвих спла­вів типу Д16 і В95 у процесі їх тривалої експлуатації. Визначено найбільш чутливі до деградації механічні характеристики матеріалів, розроблено методику і засоби моніторингу експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів. Запропоновано широкий ряд технологій інженерії поверхні конст­рукційних матеріалів, які забезпечують високі ресурсні характеристик трибологічних вузлів авіатехніки в умовах впливу різних навантажень, температури і корозивного середовища. Для зміцнення і відновлення тита­нових деталей шляхом вакуумного азотування деталей створена техноло­гічна дільниця з поєднанням в одному технологічному циклі зміцнюваль­ної термообробки основи і азотування поверхневого шару, а також розроб­лено технологічний процес вакуумної термічної обробки зварних тита­но­вих трубопроводів повітряної системи літаків, який забезпечує підвищення ресурсу експлуатації в 1,2…1,3 рази. В ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України запропоновано принципи вибору конструкційних матеріалів для виробів авіаційної техніки на основі врахування умов експлуатації та діаграм конструкційної міцності та розроблено нові технологічні процеси підвищення втомної міцності виробів авіаційної техніки з титанових спла­вів. В Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" науково обґрунтовано і розроблено комплекс заходів для усунення експлуатаційних пошкоджень деталей шасі літаків, пов’язаних з втомою матеріалу, зношуванням трибоспряжень і корозійним руйнуванням. Запропоновано нові способи розвантаження крайніх рядів зрізних з’єднань шляхом застосування додаткових накладок і розвантажувальних отворів. Запропоновано способи затримки росту втомних тріщин шляхом встановлення у вершинах тріщин і по їх довжині кріпильних елементів з осьовим затягуванням і радіальним натягом. Комп­лекс розробок з діагностики авіаційних вузлів, які дозволили завчасно виявляти пошкодження втомного і корозійного походження, проведено у ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. Зокрема, для оптимізації засобів вихрострумової дефектоскопії багатошарових авіаційних конструкцій отримано аналітичні співвідношення для визначення сигналу первинного перетворювача залежно від параметрів дефекту, електрофізичних парамет­рів матеріалу і робочої частоти. Досліджено інформативні параметри сигналу вихрострумового перетворювача, на основі яких запропоновано нові способи визначення параметрів виявлених дефектів: довжини, гли­бини залягання, нахилу. Розроблено і поставлено на виробництво серію високочастотних вихрострумових дефектоскопів та нових селективних низькочастотних перетворювачів, які пройшли державні випробування і включені в реєстр засобів вимірювальної техніки України. Дефектоскопи включені в регламент з технічного обслуговування літаків АНТК "Антонов", в тому числі для проведення робіт з продовження їх ресурсу. Розроблено оригінальні технології селективної вихрострумової дефекто­скопії з метою виявлення: поверхневих втомних тріщин в зоні отворів під кріпильні елементи, бічній поверхні отворів, галтельних переходів, крайо­вих зонах та інших зонах концентрації напружень; внутрішнього локаль­ного корозійного пошкодження обшивок, в тому числі в зоні "стрингер-обшивка", внутрішніх тріщин дефектів у стиках обшивок з підсилюючим поясом, тріщин під обшивкою або ремонтною накладкою тощо; дефектів в зоні заклепок, в тому числі тріщин, що не виходять з під головки заклепок; втомних тріщин під шаром герметика баків кесонів крила літаків в зонах концентрації напружень; тріщин під шаром хрому штоків амортизаторів; експлуатаційних дефектів барабанів авіаційних коліс різного типу тощо.

Всі зазначені роботи проводились в тісній співпраці з представ­ни­ками АНТК "Антонов", що дозволило довести їх до впровадження в прак­тику. Розроблений комплекс заходів послужив основою для обґрунтування продовження терміну експлуатації літаків типу "Антонов". Економічний ефект від продовження назначеного терміну служби 50 % парку українсь­ких літаків Ан-12, Ан-24, Ан-26 замість купівлі нових літаків-аналогів складає 1486,15 млн. доларів США. Прямий економічний ефект від про­дов­ження назначеного терміну служби парку цих літаків в країнах СНД і дале­кого зарубіжжя за період 1991-2008 рр. складає 157,81 млн. доларів США.

Отримані результати широко представлені в провідних міжнародних і вітчизняних наукових журналах, автори приймали участь в роботі багатьох міжнародних наукових конференцій. Результати досліджень опубліковані в 3 монографіях, більше 300 наукових статтях, захищені більше 120 авторськими свідоцтвами та патентами України.
6б. З підтримкою щодо висунення проф. Мисака Й.С. для присвоєння звання "Заслужений діяч науки і техніки України" виступив голова ЗНЦ акад. НАН України Назарчук З.Т. Зокрема, він відмітив, що професор Мисак Й.С. – відомий учений та практик у галузі теплоенергетики. Під його керівництвом на об’єктах теплоенергетики України виконуються науково-інженерні роботи з дослідження та введення у експлуатацію нових енергетичних потужностей (енергоблоків 300-800 МВт), розроб­ляється нормативна база та підвищуються техніко-економічні показники роботи Запорізької, Трипільської, Придніпровської, Ладижинської, Старо­бишівської, Бурштинської, Добротвірської ТЕС, Київських ТЕЦ-5 і 6. Економічний ефект від науково-інженерних впроваджень на енергоблоках 200-300 МВт складає понад 500 млн. грн.

Результати багаторічної наукової діяльності проф. Мисака Й.С. опуб­ліковані у 10 книгах, в т.ч. 5 монографіях, більше ніж у 370 наукових пра­цях, 70 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах України. За його редакцією створено "Російсько-український тлумачний словник з тепло­енергетики", посібник з "Правил технічної експлуатації електростанцій і мереж", розроблено 21 нормативний та галузево-керуючий документ для Мінпаливенерго України. Мисак Й.С. є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. Керує науковою роботою аспірантів та докторантів, підготував 36 магістрів та 5 кандидатів техніч­них наук. Учений проводить значну науково-організаційну роботу у галузі енергетичного менеджменту промислових об’єктів, ознайомлення підпри­ємств з новітніми вітчизняними та зарубіжними досягненнями у вироб­ництві теплової і електричної енергії та енергоощадних технологій, актив­но працює над обґрунтуванням заходів, спрямованих на перспективну модернізацію та реконструкцію діючих електростанцій України.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

 1. Затвердити звіт про роботу Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2004-2008 рр.; діяльність Центру за цей період вважати задовільною.

 2. Західному науковому центру на основі узагальнених пропозицій та зауважень до роботи ЗНЦ до 3 квітня внести зміни до плану роботи на 2009 рік (відповідальний Зинюк О.Д.).

 3. Керівникам академічних установ та вищих навчальних закладів регіону до 08.04.09 р. направити у ЗНЦ перелік заходів, які будуть проведені в установах у рамках Фестивалю науки.

 4. Затвердити розподіл премій та кандидатури вчених від установ НАН України і ВНЗ Львівщини на отримання премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих учених й знаних фахівців, талановитих молодих учених і спеціалістів.

 5. Західному науковому центру до 01.04.09 р. звернутися з клопо­танням до Голов­ного управління освіти і науки Львівської ОДА щодо присудження вказаним кандидатам пре­мій Львівської облас­ної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих уче­них й знаних фахівців, талановитих молодих учених і спеціалістів (відповідальний Романюк Р.Р.).

 6. Затвердити робочу групу для підготовки видання "Розвиток науки у західному регіоні України за роки незалежності" у складі: Мриглод І.М. – чл. – кор. НАН України, заступник голови ЗНЦ; Голубець М.А. – академік НАН України, керівник Відділення хімічних, біологічних, медичних та аграрних наук ЗНЦ; Ісаєвич Я.Д. – академік НАН України, керівник Відділення суспільних і гума­нітарних наук ЗНЦ; Пташник Б.Й. – чл. – кор. НАН України, керівник Відділення фізико-технічних і математичних наук ЗНЦ; Зинюк О.Д. – директор ЗНЦ.

 7. Робочій групі до 22.05.09 р. підготувати пропозиції щодо концепції та структури видання та колективу співавторів і подати їх на затвердження виконкомом Ради ЗНЦ НАН України і МОН України.

 8. Відзначити актуальність і комплексний характер циклу наукових праць "Розроблення та впровадження ефективних методів і техно­логій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки", технологічних і конструкторських розробок авторського колективу щодо забезпечення надійної експлуатації елементів конструкцій авіаційної техніки.

 9. Підтримати висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р. роботу "Розроблення та впро­вадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки" у складі авторського колективу: Аболіхіна О.В., Білинський В.В., Василевський Є.Т., Гребенніков О.Г., Дереча В.Я., Климов А.Є., Моляр О.Г., Осташ О.П., Учанін В.М., Федірко В.М.

 10. Підтримати висунення колективом ВАТ "ЛьвівОРГРЕС" відомого ученого у галузі теплоенергетики, професора, доктора технічних наук, керівника секції енергетики та енергозбереження ЗНЦ, завіду­вача кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій НУ "Львівська політехніка" Мисака Йосифа Степановича на відзна­чення державною нагородою України – присвоєння звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

30 квітня 2009 р. – розширене засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Про підсумки сесії Загальних зборів Національної академії наук України 14-17 квітня 2009 року.

 2. Розподіл службового житла між установами НАН України та оформлення результату роботи комісії.

 3. Затвердження плану проведення заходів у рамках Фестивалю науки.

 4. Про підтримку клопотання Президії НТШ щодо нагородження голови НТШ Купчинського О.А. урядовою нагородою.


На засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України запрошені керівники установ НАН України, що розміщені у м. Львові.
1. По першому питанню виступив голова ЗНЦ НАН України і МОН України акад. НАН України Назарчук З.Т. Зокрема, він сказав, що 2008 рік був для Національної академії наук України знаменним. На загально­державному рівні відзначалося 90-ліття від її заснування. Підсумки минулого року переконливо засвідчують, що 90-річчя НАН України її вчені зустріли вагомими науковими здобутками. Важливо й те, що на початку 2009 року персональний склад Академії поповнився 30 дійсними членами та 73 членами-кореспондентами.

14-17 квітня 2009 року відбулися річні звітні загальні збори відділень та Загальні збори НАН України. На Загальних зборах НАН України обрано президента НАН України – акад. НАН України Патона Б.Є., а також обрано новий склад Президії НАН України.
2. Про основні підходи до розподілу службового житла між установами НАН України та результати роботи комісії доповів присутнім член-кор. НАН України Мриглод І.М. Засідання комісії з розподілу службового житла Західного наукового центру НАН України і МОН України відбулося 23 березня 2009 року. Основні принципи та підходи до розподілу службового житла, узгоджені робочою комісією, полягали у наступному:

 • службове житло надається молодим вченим;

 • поєднання квотного та персоніфікованого підходів при розподілі житла – за основу взято кількість молодих науковців в установі та кандидатури вчених;

 • при використанні квотного принципу двокімнатна квартира має коефіцієнт 1,5 у порівнянні із однокімнатною;

 • із загального числа молодих вчених в установах НАН України м. Львова – 480 осіб та кількості квартир для розподілу – 14, випливає: однокімнатна квартира припадає на 30 осіб; двокімнатна на 45 осіб;

 • надання преференцій установам та кандидатам, які здійснювали супровід будівництва службового житла.

Члени виконкому одноголосно підтримали запропонований доповіда­чем підхід до розподілу службового житла:

 1. Розподілити 13 квартир між установами та претендентами на житло відповідно до переліку.

 2. Одну однокімнатну квартиру розподілити на конкурсних засадах між претен­дентами від малочисельних установ на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру.

Однокімнатну квартиру виділено на конкурсних засадах між претендентами від малочисельних установ на засіданні виконкому Ради Західного наукового центру шляхом відкритого голосування.

3. Про план проведення заходів у рамках Фестивалю науки присутнім доповів ди­ректор ЗНЦ НАН України і МОН України Зинюк О.Д. Доповідач сказав, що для зібрання пропозицій щодо проведення заходів у рамках Фестивалю розіслано листи 64 установам.

ЗНЦ планує провести такі заходи:

12-13 травня 2009 року о 16 год. у залі засідань ЗНЦ проходитиме науково-практична конференція членів Львівської обласної Малої академії наук, на якій будуть представлені їх науково-дослідні роботи. Крім цього, відбудеться презентація збірника праць членів Львівської обласної Малої академії наук.

Урочисте засідання з нагоди відзначення Дня науки відбудеться 15 травня 2009 року у приміщенні Львівського будинку вчених.

Пропонується така програма засідання:

 1. Вітальне слово голови ЗНЦ акад. НАН України Назарчука З.Т.

 2. Вітання представників органів державної влади та місцевого самоврядування м. Львова та Львівської області.

 3. Доповідь "М. Боголюбов і Україна" (доповідач – директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, член-кореспондент НАН України Мриглод І.М.)

 4. Доповідь "Водень – паливо майбутнього" (доповідач – провідний нау­ковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, д.х.н. Завалій І.Ю.)

 5. Концерт за участю колективів художньої самодіяльності Львівського будинку вчених та студентів Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка.


4. Про підтримку клопотання Президії НТШ щодо нагородження голови НТШ Купчинського О.А. урядовою нагородою виступив чл. – кор. НАН України Кушнір Р.М. Зокрема, він сказав: О.А. Купчинський – відомий в Україні та за її межами вчений у галу­зях філології, історії, архівознавства. Зробив вагомий внесок у дослідження історії укра­їнської мови XVI-XVII ст. та літературознавства. Збагатив філологічне джерелознавство документами і матеріалами про Т. Шевченка, І. Франка, В. Стефаника, М. Черемшину, І. Труша, І. Вагилевича, В. Гнатюка та ін. Науковий доробок О.А. Купчинського в царині історії пов’язаний передусім із середньовічною історією України і ґрунтується на аналізі прямих та опосередкованих історичних джерел. Вивчаючи середньовічні документи, він висвітлив проблеми дипломатики, хронології, історії та функціонування установ. Йому належать глибокі дослідження з архівознавства, прикладної архівістики, історії картографії. Поряд з проблемами загальної історії і спеціальних історичних дисциплін, учений приділяє значну увагу історичному минулому Церкви в Україні. Він також є автором численних бібліографічних нарисів про відомі й маловідомі постаті української науки і культури ХУШ-ХХ ст.

Загалом О.А. Купчинський є автором понад 500 наукових, науково-популярних і редак­ційних праць, у тому числі монографії "Акти та документи Галицько-Волинського князів­ства XIII – першої половини XIV століть. Документи. Тексти" (2004).

На Установчих зборах наукової громадськості у Львові 21 жовтня 1989 р. Купчинського О.А. було обрано науковим секретарем НТШ, з 1992 р. він дійсний член НТШ, а з грудня 2005 р. – Голова Товариства. Його зусилля спрямовані на проведення системної видав­ничої роботи: він є редактором 36-ти томів "Записок НТШ", курує "Праці НТШ", веде низку серійних видань Товариства.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

 1. Інформацію, надану головою Західного наукового центру академі­ком НАН України Назарчуком З.Т. про підсумки сесії Загальних зборів НАН України 14-17 квітня 2009 року та шляхи активізації роботи ЗНЦ, взяти до відома.

 2. Західному науковому центру на основі прийнятих на засіданні пропозицій до 15 травня внести зміни до організаційної структури та плану роботи ЗНЦ (відповідальний акад. Назарчук З.Т.).

 3. Затвердити запропонований комісією розподіл службового житла між установами НАН України м. Львова:

 4. Керівникам установ НАН України м. Львова, яким надається служ­бове житло, до 15 травня звернутися до Західного наукового центру із клопотанням про виділення працівнику установи службового житла, підписаним керівником та головою профспілкового комітету установи. До клопотання необхідно додати:

 • копію заяви працівника щодо потреби у забезпеченні службовим житлом на ім’я керівника установи;

 • письмову згоду на проживання у службовому житлі членів сім’ї заявника (якщо бажають вселитися у службове приміщення);

 • довідку з місця проживання заявника про склад сім’ї та реєстрацію.

 1. Затвердити представлену Програму проведення Фестивалю науки. Керівникам установ забезпечити проведення включених до Програми заходів та до 22 травня 2009 р. подати у ЗНЦ звіт про проведені заходи.

 2. Затвердити рішення, згідно з яким Урочисті збори, присвячені Дню науки, проводити у п’ятницю, що передує Дню науки.

 3. Звернутися із клопотанням до Львівської ОДА нагородити голову НТШ Купчинського О.А. урядовою нагородою.

12 червня 2009 р. – засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Про розширене засідання Президії НАН України 10.06.2009 р. за участю директорів академічних установ.

 2. Про навчально-науковий центр з правами Відділення цільової під­готовки магістрів за спеціальністю 8.000010 "Економіка довкілля і природних ресурсів".

 3. Про діяльність науково-освітнього центру "Наноматеріали в при­строях генерації та накопичення енергії".

 4. Затвердження кандидатур від установ НАН України м. Львова на отримання службового житла (доповідач – директор ЗНЦ НАН України і МОН України Зинюк О.Д.).


1. Про розширене засідання Президії НАН України 10.06.2009 р. інформував присутніх голова ЗНЦ НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т. Зокрема, він сказав, що велика увага приділя­лась посиленню участі установ НАН України у науковому забезпеченні вирішення актуальних проблем розвитку держави, більш широкому впро­вадженню науково-технічних розробок, трансферу технологій, розвитку інформаційної діяльності академічних установ, поліпшенню кадрової ситуації, залученню молодих здібних вчених для роботи в установах НАН України та їх належному кар’єрному зростанню, підвищенню рівня оплати праці та соціального захисту працівників НАН України, реалізації інших пропозицій, висловлених учасниками Загальних зборів НАН України 15 квітня 2009 р. Що стосується регіональних наукових центрів НАН України і МОН України, то у Постанові Президії НАН України № 171 від 10.06.2009 р. їм ставляться такі завдання:

а) підготувати та узгодити у другій половині 2009 р. з місцевими органами державної влади перелік критичних регіональних проблем, що потребують невідкладного вирішення, та розпочати розробку відповідних цільових програм або їх регіональних розділів, виходячи з перспектив місцевих бюджетів і можливостей, що відкриваються при укладанні і реалізації угод щодо регіонального розвитку між Кабінетом міністрів України і обласними радами;

б) впродовж 2009 р. налагодити тісну співпрацю з регіональними центрами інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій у справі відбору напрацьованих інноваційних проектів, організації їх реалізації і розробки нових інноваційних проектів, важливих для відповідного регіону.
2. Про створення науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки магістрів за спеціальністю 8.000010 "Економіка до­вкілля і природних ресурсів" доповів присутнім ректор Національного уні­верситету водного господарства та природокористування проф. Гурин В.А. Доповідач відмітив, що ННЦ не буде юридичною особою, а буде функціо­нувати на підставі Договору, який укладається між установами, що вхо­дять до його складу і працюють відповідно до Положення.

Метою діяльності ННЦ є підготовка фахівців з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України та Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) з актуальних напрямів розвитку наук і техніки із застосуванням інноваційних моделей організації навчального процесу та наукових досліджень згідно вимог Болонської декларації шляхом об’єднання зусиль установ НАН України і НУВГП та сприяння інтеграції вітчизняної науки та освіти до європейського науково-освітнього простору.

НУВГП для забезпечення навчання у ННЦ здійснює такі заходи:

 • спільно з установами НАН України відбирає талановитих студентів, які проявили здібності до наукової роботи під час навчання за програмами ОКР "бакалавр" і рекомендує їх до зарахування для продовження під­готовки у Відділенні за ОКР "магістр" на конкурсній основі;

 • випускові кафедри НУВГП спільно з представниками НАН України організують і забезпечують навчальний процес за ОКР "бакалавр" та ОКР "магістр" силами викладачів університету та науковців НАН України у ННЦ відповідно до погоджених програм варіативної частини державного стандарту освіти;

 • рекомендує студентів на навчання в провідні освітні і наукові центри світу.

До складу ННЦ будуть входити такі структурні підрозділи: навчально-наукові комплекси, кафедри цільової підготовки, філії випускових кафедр НУВГП в установах НАН України.

Навчально-наукові комплекси об’єднують близькі пріоритетні за значенням напрями підготовки фахівців в області природничих, технічних, економічних та гуманітарних наук. Науково-навчальні комплекси, як правило, поєднують у своїй структурі декілька кафедр НУВГП та декілька установ НАН України, які здійснюють підготовку фахівців одного напрямку.

Вищим керівним органом навчально-наукового центру є Координаційна рада, до складу якої входить:

від НАН України: заступник голови Західного НЦ НАН України і МОН України, відповідальний за вказаний напрям діяльності; керівники установ НАН України, які входять до складу ННЦ цільової підготовки;

від Національного університету водного господарства та природокористування: ректор, перший проректор, проректор з наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр, включених до складу ННЦ.

Координаційна рада розглядає шляхи поглиблення інтеграції навчального процесу та наукових досліджень НУВГП та установ НАН України, розробляє плани та заходи для підвищення якості підготовки фахівців, забезпечує взаємодію НУВГП та установ НАН України з органами державного управління, міжнародними організаціями, фондами, програмами тощо в інтересах розвитку вищої освіти та науки.

Поточне керівництво роботою ННЦ здійснює керівник та його заступник, кандидатури яких погоджує Координаційна рада.
3. Інформацію про відкриття науково-освітнього центру "Нанома­теріали в пристроях генерації та накопичення енергії", яке відбулося 13 травня 2009 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), та перспек­тиви його діяльності присутнім надав заступник директора з наукової роботи центру Коцюбинський В.О.

Метою створення Центру є консолідація роботи науковців універ­ситету, що пра­цюють в галузі прикладного матеріалознавства, впровад­ження результатів цих досліджень в освітню діяльність технічного факультету університету та покращення якості підготовки високо­кваліфікованих фахівців спеціалізації "Фізика" та "Прикладна фізика".

Створення центру є результатом тісної співпраці Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF), Агентства міжнародного розвитку США (USAID) та Міністерства освіти і науки України за програмою "Співробітництво у науково-технічних дослідженнях та освіті (СНТДО) в галузі енергоефективних технологій. Метою програми є прискорення переходу України до економіки знань на основі посилень позицій науки та вищої освіти в Україні.

У церемонії відкриття науково-освітнього центру взяли участь заступник міністра освіти і науки України Максим Віталійович Стріха, посол США в Україні Вільм Тейлор, віце-президент Фонду цивільних досліджень та розвитку США Ерік Новотни, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника член-кореспондент НАН України Богдан Остафійчук, представники міжнародних організацій, які працюють у сфері науково-технологічного розвитку, представники місцевої влади.

Фінансування роботи центру відбуватиметься на паритетних умовах за сприяння уряду України. Фінансова підтримка діяльності науково-освітнього центру дозволить придбати сучасне науково-дослідне устаткування, залучити до реалізації нових науково-навчальних програм висококваліфікованих науковців-викладачів та сприяти у дослідницькій роботі обдарованій студентській молоді.

4. Про затвердження кандидатур від установ НАН України м. Львова на отримання службового житла доповів присутнім директор ЗНЦ НАН України і МОН України Зинюк О.Д. Питання розподілу службового житла для працівників НАН України м. Львова неодноразово було предметом обговорення на виконкомі Західного наукового центру. Комісія з розподілу службового житла, яка діє при Західному науковому центрі, напрацювала критерії такого розподілу. Ці критерії враховують як конкурентність кандидатів, так і чисельність молодих науковців в установі. Від кожної наукової установи отримано списки претендентів на службове житло у порядку пріоритетності (до 3-ох чол.). На засіданні виконкому 30 квітня 2009 р. було закріплено розподіл квартир між установами НАН України м. Львова, залишаючи можливість самим установам ще остаточно утверди­тися у своєму виборі, розглянувши питання більш предметно з врахуванням позиції профспілкових комітетів установ.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

 1. Інформацію голови ЗНЦ НАН України і МОН України академіка НАН України Назарчук З.Т. про розширене засідання Президії НАН України 10.06.2009 р. взяти до відома. Західному науковому центру здійснити заходи, спрямовані на реалізацію завдань, які поставлені перед регіональними центрами Постановою Президії НАН України № 171 від 10.06.2009 р.

 2. Затвердити Угоду про науково-навчальне співробітництво з підготовки магістрів за спеціальністю 8.000010 "Економіка довкілля і природних ресурсів" між Національним університетом водного господарства та природокористування і Західним науковим центром НАН України і МОН України;

 3. Створити Науково-навчальний центр з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування та Західного наукового центру НАН України і МОН України для підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України та НУВГП з акту­альних напрямів розвитку науки і техніки зі застосуванням інноваційних моделей організації навчального процесу та наукових досліджень згідно з вимогами Болонської декларації шляхом об’єднання зусиль установ НАН України і НУВГП та сприяння інтеграції вітчизняної науки і освіти до європейського науково-освітнього простору.

 4. Затвердити склад Координаційної ради Науково-навчального центру з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування та Західного наукового центру НАН України і МОН України:

 • від ЗНЦ НАН України і МОН України: Зинюк О.Д., заст. голови ЗНЦ НАН України і МОН України, співголова Координаційної ради; Кравців В.С., д.е.н., член Ради та виконкому Ради ЗНЦ, директор Інституту регіональних досліджень НАН України;

 • від НУВГП: Гурин В.А., ректор НУВГП, завідувач кафедри експлуатації меліоративних споруд, д.т.н., проф., співголова Координаційної ради; Гіроль М.М., проректор з наукової роботи, завідувач кафедри, д.т.н., професор; Павлов В.І., завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування, д.е.н., проф., керівник ННЦ; Борейко В.І., доцент кафедри фінансів та економіки природо­користування, к.е.н., заступник керівника ННЦ.

 1. Затвердити Положення про Науково-навчальний центр з правами відділення цільової підготовки Національного університету водного господарства та приро­докористування та Західного наукового центру НАН України і МОН України.

 2. Інформацію заст. директора з наукової роботи науково-навчального центру "Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії", к.ф. – м.н. Коцюбинського В.О. про діяльність центру взяти до відома.

 3. Доручити секції фізики при формуванні "Програми розвитку наукових досліджень у галузях нанофізики та нанотехнологій у Західному регіоні" врахувати діяльність науково-навчального центру "Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" та узгодити механізми співпраці з центром для участі у Державній програмі з нанотехнологій.

 4. Підтримати клопотання керівників установ НАН України м. Львова щодо надання працівникам службового житла та затвердити список претендентів на забезпечення у 2009 році службовим житлом НАН України.

 5. Західному науковому центру НАН України і МОН України звернутися до Президії НАН України із клопотанням про виділення науковим працівникам НАН України м. Львова службового житла у відповідності до затвердженого переліку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

Информационно методический бюллетень для учителей предметников
Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. – 20 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка