Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Хроніка засідань виконкому Ради Західного наукового центру НАН України та МОН України у 2008-2009 рр

Бюлетень

Сторінка4/29
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Хроніка засідань виконкому Ради Західного наукового центру НАН України та МОН України у 2008-2009 рр.


26 вересня 2008 р. – засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Обговорення проекту Закону України "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації".

 2. Наукова доповідь "Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів"

 3. Про хід підготовки ювілейного видання "Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України" та "Бюлетень ЗНЦ 2008".

 4. Про створення комісії для аналізу пропозицій установ НАН України при розподілі квот службового житла.


1. По першому питанню виступив директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України чл. – кор. НАН України Мриглод І.М. Доповідач детально зупинився на окремих розділах проекту Закону України "Про атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації". Найбільшу увагу привернув ІІ розділ цього Закону, а саме "Наукові ступені, вчені звання, їх присудження та присвоєння". Певні зауваження викликають умови присудження наукових ступенів доктора філософії і доктора наук.

Вища атестаційна комісія України разом з НАН України, МОН України та галузевими академіями контролюватимуть якість атестації кадрів відповідно до цього Закону. Спеціалізовані учені ради утворюються за рішенням ВАК України у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, науково-дослідних та інших організаціях, що проводять фундаментальні та прикладні дослідження. Якщо спеціалізовані учені ради у своєму складі за науковою спеціальністю мають шість і більше докторів наук, які працюють за основним місцем роботи в установі, при якій створено раду, то рішення таких рад щодо присудження наукових ступенів доктора філософії та доктора наук є остаточними. У такому випадку президія ВАК України приймає рішення про видачу відповідного диплома без рекомендації експертної ради ВАК України.

ВАК України залишає за собою право вибіркового контролю з боку експертних рад атестаційних справ та дисертацій, захист яких проходив у таких спеціалізованих учених радах. А рішення спеціалізованих вчених рад, які у своєму складі за науковою спеціальністю мають менше шести докторів наук, мають бути підтверджені експертними радами ВАК України та затверджені президією ВАК України.

В обговоренні взяли участь акад. НАН України Назарчук З.Т., акад. НАН України Голубець М.А.
2. З науковою доповіддю на тему: "Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів" виступив завідувач кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Гладишевський Р.Є.

Енергетичні проблеми сьогодення стимулюють пошук і розробку нових матеріалів, використання яких дозволить вирішувати питання, пов’язані з генеруванням, акумулюванням і заощадженням енергії. Актуальними є матеріали на основі інтерметалічних сполук, метало гідридів і складних оксидних систем. Авторами синтезовано та визначено кристалічну структуру понад 1700 нових сполук цих класів, відкрито та описано більше 150 нових структурних типів, для переважної більшості сполук досліджено комплекс фізичних і хімічних властивостей, встановлено низку закономірностей "склад-структура-властивості", що стало науковою основою створення технічно важливих матеріалів. Майже 200 нових сполук запропоновано для використання як накопичувачів водню, електродів літієвих і металогідридних хімічних джерел енергії, матеріалів для термоелектричних генераторів і охолоджуючих пристроїв, високотемпературних надпровідників у вигляді дротів і стрічок, іонних провідників, магніторезистивних матеріалів, сегнетоелектриків-напівпровідників з позитивним температурним коефіцієнтом електроопору або надвисокочастотних діелектриків для систем зв’язку.

На основі інтерметалідів Ti, Zr, Mg та рідкісноземельних металів (R) розроблено матеріали для накопичувачів водню, електроди, гетери. Вперше застосовано кристалохімічний підхід до вибору атома-замісника у твердих розчинах на основі сполук RNi5. Частковим заміщенням атомів Ni на атоми Al та Li в LaNi5 на 12 % збільшено абсорбційну ємність цього класичного воденьсорбційного матеріалу. Запропоновано технологію отримання порошків сплавів рідкісноземельних металів методом газового розпилення. Розроблено технології виготовлення металогідридних електродів у вигляді стрічок, а також у вигляді платівок на основі поруватого нікелю. На основі виявлених кристалохімічних особливостей реальних структур надпровідних матеріалів із високими критичними параметрами для стрічок Т1-1223/Ag досягнуто значення густини критичного струму 20000 А/см2, що є одним з найвищих значень у світі для стрічок цього типу. Часткове заміщення Bi на Pb у кераміці Ві-2212 призводить до зникнення структурної модуляції, що супроводжується суттєвим зменшенням анізотропії надпровідних властивостей. Знайдено умови керування розмірами зерен сегнетоелектричної-напівпровідникової кераміки, що дозволяє впливати на величину варисторного ефекту. В результаті створено термостабілізовані керамічні нагрівні елементи різноманітного призначення. Розроблено дешеві надвисокочастотні діелектрики, електрична добротність яких перевищує на 30-50 % існуючі аналоги, що значно підвищує чутливість систем зв’язку.

В обговоренні доповіді взяли участь акад. НАН України Назарчук З.Т., чл. – кор. НАН України Сибірний А.А., проф. Яворський В.Т.
3. Інформацію про хід підготовки ювілейних видань "Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України" та "Бюлетень ЗНЦ 2008" надав директор Західного наукового центру НАН України і МОН України доц. Зинюк О.Д. Він сказав, що на засіданні виконкому Ради ЗНЦ 1 лютого 2008 року було затверджено структуру ювілейного видання "Академічні установи Західного наукового центру", випуск якого присвячено 90-річчю НАН України. Всі установи НАН України західного регіону подали матеріали до ювілейного видання відпо­відно до запропонованого переліку питань. Отримані матеріали пройшли літературну правку. Крім цього, Західний науковий центр видає щороку Бюлетень Західного наукового центру. Бюлетень "Західний науковий центр – 2008" теж присвячений 90-річчю НАН України. Підготовку до друку цих видань завершено, зауваження та пропозиції, запропоновані в ході сьогоднішнього обговорення, будуть враховані, а видання і будуть вручені учасника Урочистих зборів з нагоди відзначення ювілею.
4. Інформацію про стан та перспективи будівництва службового житла надав голова Західного наукового центру НАН України МОН України акад. НАН України Назарчук З.Т. Доповідач сказав, що згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2007 рік" Національній академії наук України виділені бюджетні кошти на придбання (будівництво) службового житла для вчених НАН України. ЗНЦ активно клопотав перед Президією НАН України щодо врахування потреб та інтересів академічних установ регіону при розподілі коштів. Приємно відзначити, що Львів вперше охоплений програмою придбання (будівництва) службового житла і для часткового задоволення потреб академічних установ Львова у житлі у 2008 р. виділено 3 млн. грн. На основі проведеного тендеру акцептовано пропозицію, надану ТзОВ "Будімекс", за якою за вказану суму запропоновано 6 однокімнатних і 2 двокімнатні квартири. Для розподілення квот між академічними установами акад. Назарчук З.Т. запропонував створити комісію при ЗНЦ, склад якої було підтримано членами виконкому Ради.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

 1. Інформацію, надану чл. – кор. НАН України Мриглодом І.М. та учасниками обговорення даного законопроекту, взяти до відома.

 2. Вважати, що проект Закону України "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів" вимагає суттєвого доопрацювання, оскільки не окреслює основних дієвих механізмів державного регулювання питань атестації наукових працівників в Україні і не забезпечує реалізацію поставлених перед ним основних завдань.

 3. Західному науковому центру НАН України і МОН України узагальнені критичні зауваження та пропозиції, сформульовані доповідачем та учасниками дискусії, направити у Міжвідомчу раду з координації наукових досліджень, Комітет з питань освіти і науки Верховної ради України та до Вищої атестаційної комісії України.

 4. Наукову тематику, розроблену авторським колективом і пред­ставлену проф. Гладишевським Р.Є., вважати однією з найбільш актуальних для сучасної хімії твердого тіла та матеріалознавства; відмітити значний внесок учених в розробку наукових основ і створення нових функціональних матеріалів з особливими властивостями, ефективних воденьакумулюючих матеріалів, які можуть зв’язувати водень у вигляді хімічних сполук, що забезпечить широке використання нових джерел енергії.

 5. Підтримати і рекомендувати роботу "Інтерметаліди, гідриди та ок­сиди як основа нових енергоощадних матеріалів" у складі авторсь­кого колективу Білоуса А.Г., Гладишевського Р.Є., Завалія І.Ю., Заремби В.І., Каличака Я.М., Котура Б.Я., Павлюка В.В., Солоніна Ю.М., Стадника Ю.В. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2008 рік.

 6. Доручити голові Західного наукового центру НАН України і МОН України академіку НАН України Назарчуку З.Т. підтримати роботу "Інтерметаліди, гідриди та ок­сиди як основа нових енергоощадних матеріалів" на засіданні Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

 7. Рекомендувати видання "Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України" та "Бюлетень ЗНЦ 2008" до друку.

 8. Інформацію, викладену академіком НАН України Назарчуком З.Т. щодо перспектив забезпечення працівників НАН України службовим житлом взяти до відома.

 9. Для аналізу пропозицій установ НАН України при розподілі квот на службове житло при Західному науковому центрі створити комісію у складі: Назарчук З.Т. – голова комісії; Мриглод І.М. – заст. голови комісії; Зинюк О.Д. – секретар комісії; члени комісії – Долішній Б.В., Кравців В.С., Кушнір Р.М., Романюк М.М.


26 грудня 2008 р. – засідання виконкому Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України з розгляду питань:

 1. Про формування регіональної програми розвитку наукових досліджень у галузях нанофізики і нанотехнологій.

 2. Про підтримку кандидатур на виборах дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України у лютому 2009 р.


1. З доповіддю "Про формування регіональної програми розвитку наукових досліджень у галузях нанофізики і нанотехнологій" виступив д.ф. – м.н., професор, зав. кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка Волошиновський А.С.

Сучасний етап розвитку природничих наук, що визначається інтересом до об’єктів нанорозмірного масштабу, для яких виникає якісно нова ситуація, коли квантові ефекти (тунелювання, розмірне квантування, інтерференційні ефекти) мають визначальний вплив на процеси в наноструктурах, призвів до принципово нових галузей – нанонауки та нанотехнологій. Для того, щоб ці нові підходи успішно запроваджувались у виробництво різного профілю, починаючи від техніки і закінчуючи медициною, необхідно щоб зусилля науковців різних галузей наук поєднувались і доповнювали одні одних.

Розвиток наукових досліджень в галузі нанонауки та нанотехнологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка ґрунтується на фундаментальних дослідженнях з фізики, хімії та біології, спрямованих на вивчення будови та властивостей нанооб’єктів різного типу. Застосовуються експериментальні методи у поєднанні з теоретичними розрахунками та комп’ютерним моделюванням у співпраці з іншими науковими закладами Західного регіону.

Однак, зрозуміло, що існуючої кооперації недостатньо і тому необхідно об’єднати зусилля основних наукових шкіл регіону для підвищення ефективності цих досліджень і впровадження результатів у реальне виробництво. Така загальна програма повинна враховувати основні світові тенденції розвитку нанонауки і нанотехнологій, практичні потреби і особливості України та західного регіону, передбачати співпрацю з країнами-сусідами і ґрунтуватися на здобутках основних шкіл, які вже тут існують. Основою Програми повинні бути фундаментальні дослідження, які мали б перспективу практичного використання. Нижче представлені основні напрямки таких досліджень, що на протязі останніх років виконуються у Львівському національному університеті імені Івана Франка та інших установах регіону.

1) Багатофункціональні люмінесцентні матеріали на основі нанокомпозитів, утворених твердотільним наповнювачем (кристали, скло, полімери) та нанорозмірним порошковим люмінофором, синтезованим золь-гель та міцелярними методами, для створення великорозмірних, швидкодіючих, високоефективних сцинтиляторів довільної форми, лазерних активних елементів, люмінофорів різного призначення, для застосування в світлодіодах та інших оптоелоктронних приладах. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет "Львівська політехніка").

2) Наносистеми на основі оксидних фосфорів та нанокомпозити "полімерна матриця+нанокристали фероїків", які володіють принципово новими властивостями порівняно з об’ємними матеріалами. Передба­чається створення ультрафіолетових світловипромінювальних пристроїв і високочутливих хімічних сенсорів. Шляхом оптимізації властивостей нанокомпозитів на основі фероїків планується створення надвисоко­час­тотних перетворювачів принципово нового типу, а також нових нелінійно-оптичних матеріалів. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

3) Неорганічні та органічні наночастинки, що володіють люміне­сцентними, магнітними та іншими властивостями, з функціональною поверхнею здатною до приєднання антитіл, для використання у якості міток у біомедичних дослідженнях, забезпечення транспорту ліків, створення контрастних та активних матеріалів у випадку рентгенівської, позитрон емісійної та магнітної резонансної томографії. (Національний університет "Львівська політехніка", Інститут біології клітини НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка)

4) Металеві та напівпровідникові рідинні наносистеми, які після керованого фазового переходу у твердий стан набувають покращених механічних, електричних, магнітних та інших властивостей. Наголос буде зроблено на вивченні структури та фізико-хімічних властивостей у передкристалізаційному інтервалі температур та закономірностей транс­формації ближнього порядку та кластер-кластерної структури в процесі переходу з рідкого стану в твердий. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

5) Вивчення впливу фрактальної структури на кінетику утворення нанокристалів у аморфних металевих сплавах. Встановлення взаємозв’язку між магнітними характеристиками та параметрами функції розподілу роз­мі­ру нанокристалів та відстаней між ними з метою створення нових маг­нітних матеріалів. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

6) Фотонні структури з фрактальною геометрією. Вивчення оптичних спектрів фрактальних агрегатів експериментальними методами і шляхом моделювання у рамках різних наближень. Розрахунки оптичних спектрів в рамках моделі дискретної дипольної взаємодії, з врахуванням взаємодії елементів фрактальної структури між собою. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

7) Нові методи комп’ютерного моделювання нанокластерів на основі карбонових нанотрубок. Моделювання властивостей нанокомпозитів на основі фулеренів і нанотрубок. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут фізики конденсованих систем НАН України).

8) Одержання аморфних багатофазних тонкоплівкових наноструктур систем РЗМ – ПМ – Ge (РЗМ: Y,La,Sc; ПМ: Fe,Ni,Co;) методом узгоджено­го випаровування компонент у вакуумі та методом дискретного випарову­вання сплавів (Львівський національний університет імені Івана Франка).

9) Дослідження фундаментальних фізичних явищ, що відбуваються на сильно розгалуженій поверхні нанопоруватого кремнію під впливом парогазової атмосфери та контрольована модифікація поверхні поруватого кремнію з метою застосування таких об’єктів в оптоелектронних приладах, сенсорних і біомедичних технологіях (Львівський національний універ­ситет імені Івана Франка).

10) Наноструктуровані гібридні системи – електропровідний полімер-напівпровідник з електрооптичними, магнітними та фотовольтаїчними функціями для використання в гнучких дисплеях, системах пам’яті, оптич­них сенсорах та пластичних сонячних комірках великої площі. Фізико-хімічне обґрунтування та оптимізація умов одержання самоорганізованих моно- та мультишарів спряжених полімерів на поверхні напівпровідників і діелектриків, їх композитів з наноструктурованими матрицями, вивчення впливу полімерної матриці, типу і рівня її легування на перенесення заря­ду, оптичні, електрооптичні та магнітні характеристики нанокомпозитів (Львівський національний університет імені Івана Франка).

Для координації робіт по дослідженню нанооб’єктів і впровадженню результатів у виробництво пропонується зробити семінар "Фізика ", який діє в університеті, регіональним семінаром. Також доцільно провести в кінці наступного року наукову конференцію з фізико-хімії нанооб’єктів.
2. З питання про підтримку кандидатур на виборах дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України у лютому 2009 року виступив голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Назарчук З.Т., який дав коротку характеристику наукових здобутків кожного кандидата.

В обговоренні кандидатур на вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів взяли участь: академік НАН України Голубець М.А., чл. – кореспонденти НАН України Пташник Б.Й., Дмитрах І.М., Мриглод І.М., Стасюк І.В., Стойка Р.С., проф. Кушнір Р.М.

Виконком Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ухвалив:

 1. Наукову тематику, представлену проф. Волошиновським А.С., яка пов’язана з вивченням будови та фізико-хімічних властивостей нанооб’єктів різного типу, вважати однією з найбільш актуальних для сучасної фізики, хімії та біології.

 2. Науково-аналітичному відділу Західного наукового центру НАН України і МОН України узагальнити сформульовані учасниками обговорення пропозиції та зауваження до проекту програми, та спільно з університетами й НДІ регіону створити "Програму розвитку наукових досліджень у галузях нанофізики та нанотехнологій у Західному регіоні", яку направити до Президії НАН України і Міністерства освіти і науки України.

 3. Відмітити значний науковий здобуток вчених – кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України та підтримати кандидатури:

 • д.ф. – м.н., професора, директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Кушніра Романа Михайловича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню математики НАН України за спеціальністю "Математичні проблеми механіки";

 • д.ф. – м.н., професора, завідувача відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України Козловського Михайла Павловича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Теоретична фізика";

 • д.ф. – м.н., професора, провідного науко­вого співробітника Інституту фізики конденсованих систем НАН України Головача Юрія Васильовича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Нанофізика";

 • д.ф. – м.н., професора, заступника дирек­тора Інституту фізичної оптики МОН України Влоха Ростислава Орестовича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Фізика напівпровідників і діелектриків";

 • д.і.н., професора, члена-кореспондента НАН України, директора Інституту народознавства НАН України Павлюка Степана Петровича для обрання його академіком НАН України по Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України за спеціальністю "Етнологія";

 • д.б.н., члена-кореспондента НАН України, директора Інституту біології клітини НАН України Сибірного Андрія Андрійовича для обрання його академіком НАН України по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України за спеціальністю "Біологія клітини";

 • д.б.н.. професора, завідувача відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України Гончара Михайла Васильовича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України за спеціальністю "Клітинна біологія";

 • д.ф. – м.н., професора, керівника Чернівецького відділення ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України Ковалюка Захара Дмитровича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Нанофізика";

 • д.ф. – м.н., професора, завідувача кафедри механіки Львівського наці­онального університету імені Івана Франка Сулима Георгія Теодо­ровича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню механіки НАН України за спеціальністю "Механіка";

 • професора, завідувача кафедри фізики і хімії твердого тіла, директора Фізико-хімічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Фреїка Дмитра Михайловича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Фізика напівпровідників і діелектриків";

 • д.е.н., проректора Хмельницького національного університету Войнаренка Михайла Петровича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню економіки НАН України за спеціальністю "Економіка";

 • д.е.н., професора, першого проректора Луцького національного технічного університету Герасимчук Зоряни Вікторівни для обрання її членом-кореспондентом НАН України по Відділенню економіки НАН України за спеціальністю "Економіка";

- д.т.н., професора, заступника директора Фізико-механічного інсти­туту ім. Г.В. Карпенка НАН України Федірка Віктора Мико­лайовича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем матеріа­лознавства НАН України за спеціальністю "Матеріалознавство, технологія металів";

 • д.ф. – м.н., завідувача відділу Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Ситенка Юрія Олексійовича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню фізики і астрономії НАН України за спеціальністю "Нанофізика";

 • д.т.н., завідувача лабораторії гірничої геофізики Інституту геотех­нічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України Скіпочки Сергія Івановича для обрання його членом-кореспондентом НАН України по Відділенню механіки НАН України за спеціальністю "Механіка";

 • д.т.н., професора, завідувача відділу Інституту технічної механіки НАН України і НКА України члена-кореспондента Гудрамовича Вадима Сергійовича для обрання його академіком НАН України по Відділенню механіки НАН України за спеціальністю "Механіка".

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

Информационно методический бюллетень для учителей предметников
Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. – 20 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка