Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок ( 8 клас ) Тема: Кількість речовини. Моль-одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі

Урок ( 8 клас ) Тема: Кількість речовини. Моль-одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі

Урок ( 8 клас )Тема: Кількість речовини. Моль-одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Розрахункові задачі.
Мета: закріплення знань про закон збереження маси речовин, та його значення при складанні хімічних рівнянь, вивчення понять «кількість речовини», «моль-одиниця кількості речовини», «число Авогадро», удосконалення вмінь та навичок написання рівнянь реакцій та підбору коефіцієнтів, ознайомлення з прикладами розрахунків з використанням сталої Авогадро, формування умінь та навичок що до розв’язування задач.
Обладнання: картки з завданнями, плакат « Число Авогадро», підручник «Хімія 8 клас» П.П.Попель, Л.С. Крикля.

Тип уроку: урок набування нових знань.

Методи активації навчання: Дослідницький підхід до явищ що вивчаються, опора на повсякденний досвід ,використання різних форм роботи ( індивідуальні, парами, фронтальні).
Основні поняття: кількість речовини, число структурних частинок ( атомів, молекул), стала Авогадро, моль – одиниця кількості речовини.
До занять учні повторюють:

1.Закон збереження маси .

2.Хімічні рівняння та підбір коефіцієнтів.

3.Будова речовини ( структурні частинки ).

4.Відносна атомна маса та відносна молекулярна маса.

Хід уроку

1.Вступна частина.

2.Організація класу.

3.Актуалізація опорних знать.

Учитель починає урок – «На уроках в 7-му класі ми вивчили хімічну «мову», з,ясували що перебіг хімічних реакцій записують у вигляді хімічних рівнянь, за допомогою хімічних формул та коефіцієнтів, навчилися рівняти хімічні рівняння. Перед вивченням нової теми повторимо основні питання попереднього матеріалу».

Викликає учня, що виходить до дошки і виконує домашнє завдання конспект,

розставляє коефіцієнти в схемах:

… Ca + O2 = … CaO

… Fe + …Cl2 = …FeCl3

… Al + … S = Al2S3

Zn + … HCl = ZnCl2 + H2

P2O5 + … H2O = … H3PO4

пояснює свої діі.

Під час роботи учня на дошці учитель проводить фронтальне опитування учнів:

1.Що відображує схема реакціі, а що - хімічне рівняння? Яка відмінність між ними?

2.В який частині рівняння записують формули реагентів? В який частині рівняння записують формули продуктів реакції?

3.Що показують коефіцієнти в хімічному рівнянні?

4.На якому положенні відбувається підбір коефіцієнтів у рівняннях хімічних реакцій?

Потім пропонується самостійна робота по варіантах, що дозволяє перевірити вміння учнів розставляти коефіцієнти в схемах.


Варіант 1.

Варіант 2.

Розставте коефіцієнти в схемах (знайдіть вірні відповіді)

1.С+O2=СO2

a)2,1,4; б)1,1,1; в)1,3,2

2.Al+Br2=Al Br3

a) 2,3,2; б) 2,3,3; в) 3,2,2

3.К+Н2О=КОН+Н2

а) 1,1,2,2; б) 1,2,3,4; в) 2,2,2,1

Розставте коефіцієнти в схемах (знайдіть вірні відповіді)

1.B+O2=B2O3

a) 3,4,2 ;б) 4,3,2;в) 2,3,4

2.Al+HCl=Al Cl3+H2

a) 2,6,2,3;б) 6,2,2,3;в) 2,3,6,2

3.Ca+N2=Ca3N2

a) 1,2,3; б) 3,1,1;в) 1,1,2


На виконання даної роботи відводиться 10 хвилин, потім вчитель пропонує учням помінятися завданнями з сусідом по парті та перевірити роботу сусіда, виставити олівцем оцінку. Після закінчення перевірки вчитель підводить підсумки виконання завдання, просить підняти руки учнів, що виконали вправу на високому та середньому рівні. Картки з завданнями збираються , вони будуть провірені вчителем і на наступному уроці будуть наголошені оцінки.


4. Мотивація вивчення матеріалу.

Учитель повідомляє тему, мету уроку та навчальні питання, пояснює порядок роботи на уроці.

Зараз вчитель звертає увагу учнів на дошку, де записані схеми рівнянь що були надані в завданнях 1-го та 2-го варіантів. Разом з учнями знаходить вірні відповіді , пояснює т обговорює іх. На дошці залишає тільки одне рівняння:

С+O2=СО2

Вчитель звертається до учнів і розказує , що для вивчення навколишнього світу недостатньо лише спостерігати й описувати обєкти, а важливо характеризувати іх кількісно, тобто якимись величинами. Будь яка фізична величина-це певна характеристика обєкта (тіла, речовини, явища ), яку можна виміряти.

Разом з учнями вчитель надає приклади фізичних величин :маса, довжина, час, температура, обєм та інші, запитує учнів відносно одиниць вимірювання відомих фізичних величин. Потім запитує учнів:

«скільки атомів Карбону та скільки молекул кисню вступило у реакцію? Скільки молекул карбон (IV) оксиду утворилось під час реакціі ?»

« Яка фізична величина відповідає на запитання «скільки»?» Учні відповідають – «кількість».

Вчитель: «сьогодні на уроці ми будемо розглядати нову для нас фізичну величину – кількість речовини».

5. Вивчення нового матеріалу.

Учитель пояснює що Кількість речовини-це фізична величина, що визначається числом структурних частинок (атомів, молекул, іонів тощо), які містяться в даній порції речовини ( позначається n, читається «ен» маленька .

Учитель пропонує учням згадати в яких одиницях вимірюється маса атома та маса молекули. Нагадує, що еталоном вимірювання маси частинок речовини є 1/12 маси атома Карбону. Карбон утворює просту речовину що називається вуглець. Одиницею вимірювання кількості речовини є «моль».

Учні працюють з підручником ( стр.7), читають правило «1 моль- це порція речовини, яка містить стільки формульних одиниць, скільки атомів Карбону міститься у12г вуглецю.»

Це означає що 1 моль будь якої речовини містить однакове число атомів або молекул і кількість формульних частинок дорівнює числу атомів в 1 моль вуглецю. А скільки атомів міститься в 12г вуглецю? Це число атомів було встановлено експериментально, воно дорівнює 6,02* 1023.

Число 6,02*1023 назвали на честь італійського вченого Амедео Авогадро «числом Авогадро», а відповідну фізико-хімічну константу, яка відповідає цьому числу-«сталою Авогадро» ( позначається NA) . Учні читають ( стр.6) визначення « 1 моль- це порція речовини, яка містить6,02*1023 її формульних одиниць» . Так 1 моль різних речовин ( води, вуглецю, кисню - речовин молекулярної будови) містять однакове число молекул 6,02*1023. Також 1 моль кухонної солі ( речовина йонної будови) містить6,02*1023 пар йонів Na+ та CI- , тобто 6,02*1023 йонів Na+і 6,02*1023 йонів CI- .Якщо 1 моль речовини містить таке число формульних одиниц (атомів, молекул, йонів тощо), то

NA =6,02.1023/ 1 моль-1= 6,02 .1023 моль-1

Вчитель формулює правило, учні записують в робочих зошитах- «Стала Авогадро показує число формульних одиниць речовини(атомів, молекул, йонів тощо ), які містяться в 1 моль речовини незалежно від іі агрегатного стану».

Учитель розказує учням що число Авогадро дуже велике. На сторінці 7 та 8 у підручнику учні зачитують приклади , що показують чисельне значення сталої Авогадро. Користуючись числом Авогадро можна розраховувати число структурних частинок в певній порції речовини .
Учитель пояснює розв,язування задачі (9 стр.) с використанням поняття «число Авогадро».

Задача №1

У якій кількості речовини міститься 3,01*1024 атомів алюмінію?


Дано:

N(Al)=3,01*1024 атомів
n (Al)-?


Для зв’язування задачі учитель пропонує скористатися схемою яку він малює на великому аркуші а учні оформлюють в довідковому розділі зошита
Схему учитель розказує у вигляді казки: «У великому лісі на центральній галявині мешкає фізична величина n - «ен» маленьке- кількість речовини. А біля лісу проживає її подружка інша фізична величина –N «ен» велике- тобто число формульних одиниць речовини. N полюбляє ходити у гості дo n, але щоб не було самотньо і страшно йти по темному лісу, вона бере з собою іншу подругу Na - «Число Авогадро» що визначається за формулою Na= N/n. Для того щоб добратися до галявини треба провести дію: n= N/Na.

Тобто для розв’язування задачи треба провести розрахунки:

n (Al)=24*1023/ 6*1023= 4 (моль)

Відповідь: кількість речовини n(Al)= 4 моль.


n=Ν/ΝA n=Ν/ΝA n=Ν/ΝA n=Ν/ΝA n=Ν/ΝA n=Ν/ΝAxЗадача № 2.

Скільки молекул води містить 5 моль води?

Учитель знову повертає увагу учнів до схеми:

« Тепер n (кількість речовини) йде у гості до N (число структурних частинок) , для цього проводимо розрахунки за формулою N= Na *n.

Розв’язування проводимо на дошці, користуючись схемою.


Дано:

n( H2O) =5 моль
N(H2O)- ?


N(Н2О)= 6,02*1023* 5= 30,1*1023 ( молекул)

Відповідь: число молекул води N( Н2О)=30,1*1023.
6. Закріплення матеріалу:

Учитель пропонує учням самостійно розв,язати задачі. Учень, що першим розв’язує задачу, піднімає руку , на дошці записує розв’язування ,пояснює його і отримує оцінку.

Задача №3.

«Скільки атомів і молекул містить азот N2 , кількістю речовини 2 моль?».Дано:

N = Na*n

n( N2 )= 2 моль

N ( N2 )= 6,02* 1023* 2=12,04*1023 (молекул)

N( N2 )= ?

N ( N )= 12,04* 1023*2= 24,08*1023 ( атомів )

N ( N )= ?
Відповідь : число молекул азоту N ( N2 )= 12,04*1023 , число атомів Нітрогену N(N)=24,08*1023.


Задача №4.( стр.11)

У якій кількості речовини містяться а) 12,04*1023 атомів цинку; б) 3,01*1023 молекул вуглекислого газу?

а) Дано:

n= N/Na

N( Zn)= 12,04*1023 атомів

N (Zn)= 12,04*1023 / 6,02*1023= 2 ( моль)

n-?б) Дано:

n= N/Na

N( CO2 )= 3,01*1023 молекул

N (СО2)= 3,01*1023 / 6,02*1023= 0,5 ( моль)

n-?
Відповідь: а) n(Zn)= 2моль; б) n(CO2)= 0,5 моль.

Вчитель рекомендує учням відкрити робочі зошити и на останній сторінці намалювати схему, яка допоможе розв,язати задачі за формулами ( схема буде поповнюватися на наступних уроках).
Фронтальне опитування:

1.Чому в хімії використовують поняття « кількість речовини»?

2.Назвати одиницю вимірювання кількості речовини.

3.Скількі формульних одиниць речовини містить 1 моль речовини?

4.Якє чисельне значення „числа Авогадро”?

5.Як можна розрахувати число формульних одиниць речовини якщо відома кількість речовини.6.Як можна розрахувати кількість речовини якщо відомо число формульних одиниць речовини ?

7. Підсумок уроку. Учитель разом з учнями виставляє оцінки за роботу в класі та на дошці, наголошує домашнє завдання:

§1 вправа 3, 9 (стр.11.)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кількість речовини. Моль одиниця кількості речовини. Стала Авогадро
«кількість речовини»; ознайомлення з сутністю фізичної величини кількості речовини та з одиницею її вимірювання; розвиток вміння...

Тема: Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Мета
Засоби навчання: підручник, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва; зразки різних речовин кількістю речовини 1 моль:...

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Уроку фізики у 8 класі Тема уроку. Розрахунок кількості теплоти в...
Мета уроку. Закріпити знання учнів про агрегатні перетворення, сформувати навички розрахунку кількості теплоти в процесі зміни агрегатного...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

«Хімічні формули»
Після символу елемента внизу ставиться цифра (нижній індекс), що показує число атомів цього елемента в молекулі (одиниця не пишеться)....

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Хімія, 11 клас І варіант
При спалюванні 13,8 органічної речовини утворилось 26,4 г вуглекислого газу І 16,2 г води. Відносна густина пари речовини за вуглекислим...

Тема: «Тіла, речовини та явища навколо нас»
Як називається взаємне проникнення частинок однієї речовини між частинками іншої?

Тема. Експедиція до Піка знань. Контроль знань з теми «Кількість...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка