Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»

Апостолівський районний відділ освіти

Великокостромська зош I-III ступенів
Урок в 7 класі

Тема : « Хімічні рівняння»
Підготувала вчитель хімії

першої категорії

Микольченко Наталія Степанівна


2014 н. р.
Тема:

Хімічні рівняння.

Цілі уроку:

дидактичні: повторити і розширити знання про хімічні реакції; сфор­мувати уявлення про хімічне рів­няння як умовне зображення хі­мічної реакції; пояснити правила складання рівнянь хімічних реак­ції, підбору коефіцієнтів, спира­ючись на закон збереження маси речовини; сформувати навички складати хімічні рівняння, під­бирати коефіцієнти;

розвивальні: формувати системність мислення, розвивати вміння пра­цювати з підручником та дидак­тичним матеріалом;

виховні: виховувати дисципліно­ваність, уважність; здійснюва­ти міжпредметні (математика) та внутрішньопредметні (закон збе­реження маси речовини) зв'язки.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен­делєєва,

мультимедійна дошка, проектор.

Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи та прийоми: розповідь учите­ля з поясненням, робота учнів з опорним конспектом, підруч­ником, дидактичним матеріалом, групова та індивідуальна робота учнів, ігрові моменти, пояснювально-ілюстративні: бесіда, розповідь; прак­тичні: виконання вправ.
Засоби навчання:

1. Підручник.

2. Опорний конспект.

3. Картки із завданням.
Структура уроку

I. Організаційний етап ( 2 хв.)

II. Актуалізація опорних знань та мотивація пізнавальної діяльності. (4 хв.)

Фізкультхвилинка.

III. Оголошення теми і мети уроку (1хв.)

IV. Вивчення нового матеріалу (15 хв.)

V. Узагальнення та закріплення знань учнів (15 хв.)

VI. Підбиття підсумків уроку (2 хв.)

VII. Рефлексія (3 хв.)

VIII. Домашнє завдання (3 хв.)

Хід уроку
I. Організаційний етап. Привітання. Створення позитивного емоційного

настрою. (2 хв.)

Добрий день,діти! Сідайте. Я хочу,щоб ви за дверима залишили все погане: поганий настрій, напруження, незібраність. Посміхніться один одному, як оцей смайлик, і з гарним настроєм розпочнемо урок.

.

Працювати ми будемо за таким девізом:

Девіз уроку:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів ( 3 хв.)

Графічний тест.

Знаком «» позначте правильне твердження ,знаком « » неправильне. Слайд № 1

1. Одержання цукрової пудри – це хімічне явище.

2. Прокисання молока - це хімічне явище.

3. Іржавіння заліза – це фізичне явище.

4. Горіння електричної лампи – це хімічне явище.

5. Танення льоду – це хімічне явище.

6. Фотосинтез - це фізичне явище.

7. Горіння свічки - це фізичне явище.

8. Випаровування спирту – це хімічне явище.

А тепер перевіримо правильність Слайд №2

Експрес – опитування: продовж речення

1. Атом – це…

2. Молекула – це…

3. Індекс - це…

4. Коефіцієнти – це…

5. Хімічна формула – це,..

6. Закон збереження речовин – це…

Фізкультхвилинка

Всі учні встають біля парт.

За допомогою ваших рухів зобразити:

  • Атом

  • Молекула

  • Проста речовина

  • Складна речовина

Потерли свої долоні,підзарядилися енергією і сідаємо за парти.
Ми з вами знаємо,що в науці хімія існують свої умовні знаки і записи, тобто хімічна абетка. Слайд №3

І сьогодні на уроці ми з вами в наш фундамент «Початкова хімія» будемо класти другу цеглинку під назвою « Хімічні рівняння».

III. Оголошення теми і мети уроку
А тепер відкрийте будь-ласка зошити і запишіть число й тему уроку: «Рівняння хімічних реакцій». Учні формулюють мету уроку, яка записується на дошці. (Ми повинні навчитися записувати ті процеси, які відбуваються в результаті хімічних реакцій)

VI. Вивчення нового матеріалу


  1. Сутність хімічної реакції та її схема.


Розповідь учителя з елементами бесіди

Отже, вам відомо, що сутністю хімічних реакцій є утворення но­вих речовин із вихідних речовин, під час якого проходить перегрупу­вання атомів, які входять до їх складу.

— Як можна стисло записати таке перетворення?

(Реагенти —> Продукти реакції)
Розповідь учителя

Складемо, наприклад, рівняння реакції утворення води Н2О – основна речовина життя. Вода складається з атомів Оксигену та Гідрогену.

Отже, для її добування необхідні прості речовини, одна з яких складається з атомів Оксигену (кисню О2), а друга — з атомів Гідрогену (водень Н2).

У лівій частині рівняння записуємо вихідні речовини (реагенти) О2 і Н2, а у правій — продукт реакції Н2О:

Н2 + O2 →Н2О

Цей схематичний запис називається схемою хімічної реакції. У лівій частині наведеного рівняння записана одна молекула водню і одна молекула кисню, які складаються з двох атомів Гідрогену й Оксигену (відповідно) — це реагенти. У правій частині рівняння записана одна молекула води— продукт реакції.

Схема реакції є тільки її якісною характеристикою. Кількісну характеристику реакцій відбиває закон збереження маси речовин. Відповідно до цього закону число атомів різних елементів під час хімічної реакції не змінюється. Число атомів одного елемента до і після реакції мають дорівнювати. Це має бути відображено в схемі хімічної реакції, тоді вона стає хімічним рівнянням.
2. Рівняння хімічних реакцій.

Це ще не є рівнянням реакції - це схема ре­акції. Для того, щоб схема перетворилася на рівняння, необхідно зрівняти число атомів кожного елемента в лівій і правій части­нах.

Число атомів зрівнюють за допомогою коефіцієнтів.

Для цього необхідно розставити коефіцієнти — цифри перед хімічними формулами, які вказують число молекул (атомів). Як видно, у лівій і правій частинах схеми по два атому Гідрогену, але в лівій частині два атоми Оксигену . Це суперечить закону збереження маси. Щоб це виправити, перед формулою води в правій частині рівняння необхідно поставити коефіцієнт 2.і перед гідрогеном теж 2.

2 Н2 + O2 →2 Н2О

Тепер в обох частинах рівняння число атомів Гідрогену та Оксигену однакове. Щоб підкреслити, що коефіцієнти розставлені, стрілку між реагентами і продуктами в рівнянні можна замінити знаком « = ». Тепер число атомів усіх елементів однакове, отже, коефіцієнти розставлені правильно.

Число атомів у лівій частині дорівнює числу атомів в правій час­тині І обумовлена цім рівність мас речовин є доказом правильності розташування коефіцієнтів.

Рівняння хімічної реакції — це умовний запис хімічних перетворень за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів.

Умовно записувати хімічні реакції намагалися ще в середні віки. Однак тоді алхіміки притаювали свої знання та зашифровували за­писи. Зараз рівняння хімічних реакцій записують на основі загально­прийнятих положень, які може прочитати будь-яка людина, знайома з основами хімії. Якщо говорити про те, що символи хімічних еле­ментів — це літери хімічної мови, тоді формули сполук — це слова, а рівняння реакцій — цілі вислови.

VII. Узагальнення та закріплення знань учнів

Робота біля дошки

Написати рівняння реакцій і розставити коефіцієнти.

1. Сa+ О2 → СaО

2. АgВг →Аg+ Вг2

3. Al + S → Al2S3;

4. Mg + O2 → MgO;

5. Fe + O2 → Fe3O4;

6. Hg + O2 →HgO

7. Cr + Cl2 → CrCl3

Робота в парах. Слайд №4
«Хімічне лото»

1 пара

… + O2 → CO2

2 парa

… + Cl2 → FeCl2

3 пара

Al + … → Al2O3

4 пара

… +S → Ag2 S

5 пара

… + O2 →Na2 O

6 парa

Ba + … → BaS

7 пара

… + H2→ MgH2

Складаючи рівняння реакцій, враховуйте, що молекули хлору, кисню, йоду та азоту складаються з двох атомів.
VIII. Підбиття підсумків уроку. Слайд №5

Вправа « підіб’ємо підсумки»

Закінчити речення:

На уроці я :

дізнався…

зрозумів...

навчився…

Найбільше труднощів я відчув…

Не вмів, а тепер умію…

На наступному уроці я хочу...
IX. Рефлексія
Де в майбутньому ви зможете викорис­товувати набуті знання і вміння?
X. Домашнє завдання
1. Опрацювати § 16 підручника.

2. Виконати завдання 4 (усно), № 5, 6 (письмово) на с.125

Додаток 1.

Пам’ятка №1

Розставляючи коефіцієнти, слід пам'ятати такі правила:

1. коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнян­ні реакції;

2. коефіцієнт ставиться тільки перед хімічною формулою;

3. коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молеку­ла, перед якою він стоїть:

4. індекс показує число атомів елемента (або груп атомів) у складі

молекули;

5. коефіцієнт 1, як і індекс 1, не записується.

Пам’ятка №2
У написаннi хімічних рівнянь не можна:

а) ставити коефiцiєнти в середину формули:

Н2 + О2 = Н22О;

б) мiняти iндекси у формулi :

Н2 + О2 = Н2О2;

в) ставити коефiцiєнти в декiлько раз бiльше:

4Н2 + 2О2 = 4Н2О.

Додаток 2
Бланк оцінювання активності на уроці учнів

7 класу

Тема: «Хімічні рівняння»
ПІ ____________________ дата ______________
Форма роботи

Самооцінка

Взаємооцінка

1.

Графічний тест2.

Експрес опитування3.

Робота біля дошки4.

Робота в парахЗагальна сума балів
Оцінювання:

0 б. – не брав участі

1 б. – іноді брав участь в обговоренні

2 б. – намагався бути активним

3 б. – весь час був активним

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Урок 18. Тема «Фізичні І хімічні явища»
Навчальні. Спираючись на знання учнів з курсу природознавства, повторити І поглибити знання про фізичні та хімічні явища

Урок №10 Тема уроку: Атоми та хімічні елементи
Мета уроку: формувати в школярів уявлення про атоми та хімічні елементи; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; розширити життєвий...

Контрольна робота з хімії у 8 класі (ІІ семестр) Варіант І
...

Урок хімії в 11 класі Тема уроку: Естери
Сформувати поняття естерів, розглянути їх будову, номенклатуру, властивості, добування в результаті реакції етерифікації, застосування....

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Тема: Фотоелектричний ефект. Досліди О. Г. Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекта

Урок з хімії та основ здоров'я Тема. Фізичні й хімічні властивості...
Повторити особливості основних класів неорганічних речовин: визначення, класифікацію, властивостіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка