Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4 Урок №2. Тема. Хімічний зв’язок. 6

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4 Урок №2. Тема. Хімічний зв’язок. 6

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Р
ОБОЧИЙ ЗОШИТ

«НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ»

Викладач: Ревут В.В.

Житомир

2014

ЗМІСТ

Урок №1. Тема.Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок №2. Тема. Хімічний зв’язок. 6

Урок №3-4. Тема: Класи неорганічних сполук 10

Урок №5. Тема. Загальна характеристика неметалічних елементів, їх простих речовин. 19

Урок № 6. Тема. Загальні фізичні та хімічні властивості неметалів. 25

Урок №7-8. Тема. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. 29

Урок №9. Тема. Солi амонiю 34

Урок №10. Тема. Оксиди неметалічних елементів. 37

Урок №11. Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми: « Неметалічні елементи їх оксиди та сполуки з Гідрогеном, прості речовини неметали» 42

Урок 12. Тема: Сульфатна кислота. Сульфати 43

Урок №13. Тема. Нітратна кислота 46

Урок № 14. Тема. Нітрати 49

Урок №15. Тема: Загальні відомості про мінеральні добрива 53

Урок №16. Тема. Карбонатна кислота . Солі карбонатної кислоти. 58

Урок №17. Тема. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання 61

Урок №18. Тема. Колообіг Оксигену, Карбону, Нітрогену 65

Урок №19. Практична робота № 1. Добування карбон (ІV) оксиду. Взаємоперетворення

карбонатів і гідрогенкарбонатів 69
Урок №20. Тема. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки» 72

Урок №21. Тема. Загальна характеристика металічних елементів 74

Урок №22. Тема. Загальні хімічні властивості металів 77

Урок №23. Тема. Корозія металів 81

Урок №24.Тема.Лужні лементи, їх прості речовини. Основний характер оксидів і гідроксидів 84

Урок №25-26. Тема. Лужноземельні елементи і Магній, їх прості речовини, оксиди і гідроксиди. Поняття про твердість води і способи її усунення 88

Урок №27.Тема. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Алюміній оксид і

гідроксид 93
Урок №28-29. Тема. Ферум як хімічний елемент. Проста речовина залізо. Сполуки Феруму (ІІ) Феруму (ІІІ) 97

Урок №30. Тема. Загальні способи добування металів. Металічні елементи у природі 102

Урок №31. Тема. Поняття про сплави 105

Урок №32. Тема. Розвиток металургійного виробництва на Україні 108

Урок №33. Тема. Практична робота «Розв´язуваня експериментальних задач» 111

Урок №34. Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки» 112

Урок №35. Тема. Контроль рівня навчальних досягнень з теми «Металічні елементи та їх сполуки». 113

Урок №1

Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома.


Мета: повторити основні питання теми закріпити знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів, будову атома.

Очікувані результати.

Формулювати періодичний закон; знати: структуру періодичної таблиці, фізичний зміст номера групи, періоду, періодичного закону, порядкового номера елемента, будову атома; характеризувати зміну металічних - неметалічних властивостей елементів та їх сполук у періодах і групах, хімічний елемент за положенням у періодичній системі; вміти писати електронні формули розподілу електронів у атомі.

І. Узагальнення знань.

План

1. Корекція знань.

2. Виконання вправ.

1. Корекція знань

1. Назвіть періодичний закон з точки зору будови атома. ( Властивості елементів та їх сполук перебувають в періодичній залежності від величини зарядів ядер їх атомів).

2. Як побудована періодична система? (Періодична система є графічним відображенням періодичного закону. Всі елементи розміщені в порядку зростання їх атомних мас. Кожен елемент має порядковий номер, який відповідає заряду ядра (протонове число) і загальній кількості електронів. В системі 7 періодів, 8 груп. Група – це вертикальний ряд хімічних елементів. Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів).

3. В чому фізичний зміст

а) періодичного закону? ( Періодичне повторення властивостей елементів зв´язане з періодичним повторенням будови зовнішнього енергетичного рівня атома).

б) номера періоду ? ( Номер періоду відповідає кількості енергетичних рівнів в електронній оболонці атома. В елементів головних підгруп однакова електронна формула зовнішнього енергетичного рівня, однакова кількість валентних електронів, яка збігається з номером групи. Вища валентність атомів хімічних елементів дорівнює номеру групи (є винятки)).

г) номера групи ? ( Номер групи вказує на можливе число електронів, які можуть приймати участь в утворенні хімічних зв’язків).

4. Як змінюються металічні-неметалічні властивості хімічних елементів. ( В групах металічні властивості зростають, а неметалічні спадають зверху донизу. Це зв’язано із зростанням радіусів атомів хімічних елементів. В періодах зліва направо металічні властивості спадають, неметалічні зростають у зв’язку із зростанням зарядів ядер атомів хімічних елементів).

5. Яка будова атома? ( Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів. Ядро складається із нейтральних нейтронів і позитивно заряджених протонів. Кількість протонів у ядрі відповідає порядковому номеру (заряду ядра), кількості електронів у електронній оболонці атома. Кількість нейтронів у ядрі атома дорівнює різниці між відносною атомною масою хімічного елемента та його порядковим номером).

6. Що таке електрон? ( Має двоїсту природу,це частинна і хвиля,елементарна частинка, яка має заряд (-1) і незначну масу).

7. Що таке електронна хмара? ( Це квантово-механічна модель електрона в атомі. Різні положення електрона навколо ядра).

8. Що таке орбіталь? ( Простір навколо ядра, в якому знаходження електрона найбільш імовірне, в ньому близько 90% електронної хмари, обмежується поверхнею і є об,ємною геометричною фігурою).

9. Як розміщуються електрони в атомі? (Електрони мають неоднакову енергію і розміщуються на різних відстанях. Розміщуються шарами на певній відстані від ядра і один від одного. Шари називають енергетичними рівнями. Їх позначають 1,2,3,…..,n. n – головне квантове число, найменше значення n=1, відповідає першому енергетичному рівню (біля ядра) з найменшою енергією).

10. Яка будова електронної оболонки (рівня) атома хімічного елемента в межах одного шару?

(Орбіталі в атомах мають певну форму, яка характеризується значенням орбітального квантового числа L. Воно набуває значення від 0 до n-1. Якщо n=1, то L=0, якщо n=2 – L має значення 0 і 1. Орбіталі s, p, d, f мають різну форму. S-орбіталі (L=0)мають сферичну форму, якщо L=1, то це p орбіталі. Вони мають форму гантелі. L=2 і L=3 відповідають d і f орбіталям і мають складну форму. В межах одного шару електрони з однаковим значенням L утворюють підрівні (підшари). Так S-орбіталі відповідає s підрівень, p-орбіталі – p підрівень і т.д. Орбіталі мають певне розміщення у просторі, його визначає магнітне квантове число m. m- набуває значень від –L до +L і 0. Якщо L=0, то m=0, тобто s-орбіталь має одне положення у просторі, якщо L=1, то m= -1,0,+1. Їм відповідають три взаємно перпендикулярні p-орбіталі. d-орбіталям відповідає 5 значень m, а f-орбіталям – 7 значень. Крім n, L, m є спінове квантове число s, яке характеризує напрямки обертання електронів навколо осі і набуває двох значень: +1/2 і -1/2. Це зображають так: ).

11. Як визначається стан електронів у атомах? (Стан електронів визначає принцип Паулі: в атомі не може бути двох електронів з чотирма однаковими квантовими числами. На одній орбіталі може знаходитись не більше двох електронів).

12. Як визначають кількість електронів на енергетичному рівні? (За формулою N=2n2, n – число електронів, n – номер рівня).

13. Які електрони називають:

а) спареними?

б) неспареними?

(Якщо на орбіталі знаходиться один електрон, то він називається неспареним, якщо два – це спарені електрони).

14. Що таке електронна формула? (Це формула, яка показує розподіл електронів у атомі на енергетичних рівнях і підрівнях, енергетичні рівні позначають (1,2,3,…), підрівні літерами (s,p,d,f), а зверху індексами – кількість електронів на підрівнях).

15. Який порядок заповнення електронами рівнів і підрівнів?

(Кожний електрон в атомі намагається зайняти вільну орбіталь з найнижчою енергією. Заповнення відбувається в такому порядку:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2

5d1 4f 145d2-10 6p6 7s26d15f14 6d2-107p6

Наприклад:

1

H 1s1 2 He 1s2 3 Li1s22s1 4 Be 1s22s2 5 B 1s22s22p1.


16. Які елементи називають s, p- ? (Якщо електронна формула завершується S-підрівнем, то це s елемент, p – підрівнем – p елемент).→

17. Які форми називають графічними? (Це відображення розподілу електроні в електронній оболонці атома за допомогою комірок і стрілок.).

2. Виконання вправ.

  1. Напишіть електронні формули для елементів з протонними числами 12 і 9. Який з цих елементів є S елементом?

  2. Що дозволяє вважати елементи Сl і I аналогічними? А що вказує на їх відмінність?

  3. У якого елемента – Берилію чи Магнію – розмір атома більший? Чому?

  4. Від якого з елементів – Літію чи Калію- легше відірвати електрон зовнішнього шару?

  5. Атом якого елемента має на 6 електронів більше ніж у Магнію? Назвіть елемент і напишіть його електронну формулу?

  6. Як змінюється електронегативність у періодах, групах?(В періодах зростає зліва на право, в групах-знизу до верху.)

  7. Що спільного і відмінного в будові атомів елементів з протонними числами

а) 1 і 14; б) 11 і 15.

II. Домашнє завдання: опрацювати матеріал відповідного параграфа підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Написати електроні і графічні формули для елементів третього періода.

Урок №2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому
З теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів
...

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

«періодичний закон І періодична система хімічних елементів д.І. Менделєєва»...
Прохання вказати номер мобільного телефона, логін skype для спілкування (за потребою) в файлі з відповідями

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка