Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Сучасна хімія – це фундаментальна система знань про навколишній світ. В системі природничої освіти хімія як навчальний предмет займає важливе місце, обумовлене її роллю в пізнанні законів природи, матеріального життя суспільства, вирішенні глобальних проблем людства, у формуванні наукової картини світу. Велика роль хімії у вихованні екологічної культури людей, оскільки екологічні проблеми мають у своїй основі переважно хімічну природу. Недостатність хімічної та екологічної грамотності породжує загрозу безпеки людини та природи, недооцінку ролі хімії в науково-технічному розвитку людства. Хімія як навчальний предмет покликана озброїти учнів основними хімічними знаннями, необхідними для життя, продовження освіти, виробничої діяльності, правильної поведінки в навколишньому середовищі.

Хімічні знання є невідʼємною частиною освітньої галузі «Природознавство», вони сприяють формуванню спочатку взаємовідносин «людина - речовина», а далі «речовина - матеріал - практична діяльність». Водночас здійснюється розвиток предметної та базової компетентностей учнів у системі природа-людина-наука-суспільство-виробництво.

Прикладний аспект сучасної якісної шкільної хімічної освіти полягає в наданні на міжпредметній основі випускникам мінімуму хімічних знань, необхідних для повсякденного життя і практичної діяльності в усіх галузях господарства, культури, науки, у тому числі й не повʼязаних з хімією.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. Відповідно до нього метою освітньої галузі «Природознавство» є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обовʼязкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Завданнями освітньої галузі є:

  • забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

  • забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук;

  • набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу;

  • формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку.

Хімічний компонент забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи дослідження, навички безпечного поводження з речовинами, формує ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини.

Відповідно до Типових навчальних планів, розроблених згідно з новим Державним стандартом, хімія вивчатиметься у 7-9 класах на базовому рівні (7 клас - 1,5 години на тиждень, 8 і 9 класи - 2 години на тиждень). Державний стандарт частково упроваджується в базовій та в основній школі з 1 вересня 2013 року. Першими перейдуть на навчання за новими програмами учні 5 класів у 2013-2014 навчальному році. Вивчення хімії за програмою, розробленою за новим Державним стандартом (Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 р. № 664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»), розпочнеться у 2015-2016 навчальному році.

Відповідно до нової програми в основній школі надається мінімальна за обсягом, але функціонально цілісна система знань з основ хімічної науки, достатня для подальшої освіти і самоосвіти учнів. Зміст програми структуровано на основі фундаментальних наукових ідей хімії, з урахуванням вікових особливостей учнів і часу, відведеного на вивчення предмета. Обрано таку послідовність викладання навчального матеріалу:

7 клас

Вступ.

Тема 1. Початкові хімічні поняття.

Тема 2. Кисень.

Тема 3. Вода.

8 клас

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.

Тема 2. Хімічний звʼязок і будова речовини.

Тема 3. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами.

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук.

9 клас

Тема 1. Розчини.

Тема 2. Хімічні реакції.

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки.

Тема 4. Узагальнення знань з хімії.

Зміст матеріалу має чітке спрямування на збереження довкілля і здоровʼя людини завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води, вивченню біологічної ролі кисню, озону, води, розчинів, окисно-відновних реакцій, основних неорганічних і органічних речовин, згубної дії алкоголю. Сучасний урок хімії.

Перед сучасним учителем стоїть завдання розвитку стійкого інтересу учнів до навчання, до знань, підготовки до цілеспрямованої та самостійної пізнавальної діяльності. Для розвʼязування цього завдання необхідно змінювати підходи до викладання хімії, організації взаємодії вчителя та учнів на уроці.

Сучасний урок хімії - це результат спільної діяльності вчителя та учнів. Важливий момент в сучасному уроці - формування мотивації до навчання. Практика показує, що головний мотивуючий фактор - захопленість самого вчителя, його предметні інтереси. Спільна діяльність можлива, якщо є спільна зацікавленість і учні є сподвижниками вчителя, а це можливо, якщо кожен урок буде цікавий як для вчителя так і для учня. Сучасний урок - це пошук відповідей на питання: Як зробити? Як довести? Як перевірити? В даний час поширені запитання: Що? Чому?

Ефективність засвоєння знань можна підвищити завдяки застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які можуть використовуватись і при підготовці до уроку і на уроці. Вони сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, посиленню позитивної мотивації навчання. Засоби на електронних носіях дають змогу унаочнити навчальний зміст, зокрема той, що стосується внутрішньої будови речовин чи хімічних процесів, недоступних для спостереження в умовах шкільної лабораторії.

В даний час особлива увага звертається на розвиваючу роль методів навчання (пізнання, моделювання, проблемне навчання, співпраця вчителя і учнів, навчання, яке супроводжується придбанням досвіду творчої діяльності та пошуку інформації). Підвищенню ефективності навчання сприяє проектна діяльність, але перевагу необхідно надавати практичним проектам, які містять експериментальну частину.

Екологічні аспекти викладання.

При викладанні хімії велика увага повинна приділятися розвитку загальної культури поведінки з хімічними речовинами, підвищенню екологічної грамотності учнів. Одним з мотиваційних компонентів для вивчення предмету є розуміння: без хімії, хімічних процесів і хімічних продуктів не може існувати жодне виробництво, галузь сучасної економіки та соціальної сфери. Тому вчитель на уроках повинен постійно підкреслювати практичну значущість хімії, її звʼязок з повсякденним життям. При поясненні теоретичного матеріалу необхідно давати характеристику речовинам та процесам, які широко використовуються в побуті, з точки зору їх впливу на організм людини і навколишнє середовище. Учні повинні впевнитись у можливості знаходження відповідей на свої різноманітні «чому» з сфери їх життєвих інтересів.

Хімічний експеримент.

Хімія – експериментально-теоретична наука, тому при вивченні її основ важливу роль відіграє хімічний експеримент – складова частина навчально-виховного процесу, яка відповідає за здійснення звʼязку теорії з практикою при навчанні хімії, перетворення знань в переконання. Експеримент дає можливість формувати в учнів спеціальні предметні вміння роботи з речовинами, навчає безпечному і грамотному поводженню з реактивами на уроках, в побуті, на виробництві та проникати в сутність явищ; розвиває інтерес до предмету та його методів. Тому необхідно звернути увагу на виконання практичної частини програми (демонстраційний і учнівський експеримент). Значення у розвитку мотиваційної складової хімічного експерименту можна посилити за допомогою його ужиткового спрямування. Це сприятиме частковому розв’язуванню проблеми дефіциту хімічних реактивів у школі та забезпечуватиме високу пізнавальну діяльність, поглиблюватиме знання з хімії, формуватиме навички екологічно грамотної поведінки у побуті й довкіллі та розвиватиме в учнів здатність реально оцінювати ситуацію.

Практична робота повинна складатися з основних етапів: постановка мети; обговорення правил техніки безпеки; визначення ходу роботи та інструкцій до дослідів; виконання роботи, спостереження; оформлення результатів та формулювання висновків. При проведенні практичних робіт необхідно використовувати проблемні питання, моделювати проблемні ситуації, а як логічне доповнення до уроку – творчі завдання.

У сучасних умовах вчителі прагнуть перевести реальну роботу з речовинами на віртуальний рівень. Це призводить до відчуження дітей від реальних речовин, від хімічних маніпуляцій. На моніторі компʼютера вони бачать умовні кольору, не відчувають запаху, не вчаться користуватися посудом і приладами, тому що не тримають їх у руках, а просто натискають кнопки. Але навчання має вести дітей від живої речовини до компʼютерної моделі. За наявності реактивів необхідно відмовлятися від демонстраційного їх проведення на користь практичної діяльності учнів. При цьому доцільно використовувати групову діяльність.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Програма з хімії для вступників до Донецького державного технікуму...
Програма з хімії для вступників до Донецького державного технікуму економіки І хімічних технологій складена на основі Державного...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

«Готовність педколективу до впровадження державного стандарту базової та повної школи»

Пояснювальна записка програма вступних випробувань з хімії призначена...
Програма вступних випробувань з хімії призначена для оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів при вступі до «Донецького державного...

Пояснювальна записка програма розроблена на основі Державного стандарту...
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи вивчення систематичного...

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Вступ Програма «Інформатика»
Програма «Інформатика» для 5 – 9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої...

Формування успішної особистості учнів на уроках
Державно­му стандарті базової І повної загаль­ної середньої освіти, критеріях оці­нювання навчальних досягнень учнів, програмах з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка