Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Література з теми проекту Очікувані результати реалізації проекту Етапи реалізації освітнього проекту Фінансово-економічне обґрунтування проекту Форми представлення

Література з теми проекту Очікувані результати реалізації проекту Етапи реалізації освітнього проекту Фінансово-економічне обґрунтування проекту Форми представлення

Освітній проект

"Інформаційно-комунікаційні технології на уроках хімії в 10-11-х класах суспільно-гуманітарного профілю"

Харченко О.В., учитель хімії вищої категорії, «старший учитель» Харківської гімназії № 86 Харківської міської ради Харківської області

ЗМІСТ

ВСТУП

Актуальність

Основні цілі проекту

Основні задачі проекту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Напрями реалізації освітнього проекту

2. Науково-методичне забезпечення проекту

2.1. Опис аналогічних досліджень в системі освіти

2.2.Нормативно-правова база реалізації проекту

2.3. Література з теми проекту

3. Очікувані результати реалізації проекту

4. Етапи реалізації освітнього проекту

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

6. Форми представлення результатів проекту

Освітній проект «Інформаційні технології на уроках хімії в 10-11-х класах суспільно-гуманітарного профілю »

ВСТУП

Актуальність

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Сам час диктує необхідність по-новому організувати і роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» передбачено впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, єдиної інформаційної системи управління освітою, створення єдиної електронної бази освіти, формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. Реалізація цих задач неможлива без включення інформаційного компонента в систему хімічної освіти. Тож використання на уроках хімії нових інформаційних технологій вважаю необхідним.

Основні цілі проекту

 1. Опанування інноваційної технології та електронно-освітніх ресурсів, розроблених у відповідності з вимогами до змісту навчального предмету - хімії та їх впровадження.  

 2. Оновлення освітнього процесу шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 3. Підвищення ефективності уроків  

Основні задачі проекту 

 1. Визначити місце ІКТ в педагогічному процесі шляхом вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

 2. Створити в кабінеті хімії колекцію цифрових освітніх ресурсів з предмету.

 3. Розробити календарне-тематичне планування з врахуванням застосування цифрових освітніх ресурсів цифрових освітніх ресурсів.

 4. Розробити дидактичний мультимедійний матеріал з навчальних тем шкільного курсу хімії10-11 кл. (рівень Стандарту).

 5. Опанувати методи та прийми планування уроків з використання ІКТ

 6. Сформувати інформаційну культуру учасників навчально-виховного процесу.

Загальні положення

 1. Напрями реалізації освітнього проекту:

організаційний, науково-інформаційний, експериментальний, інноваційний, науково-практичний, аналітичний.

Організаційний напрям:

 • розробка освітнього проекту «Інформаційні технології на уроках хімії в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю»;

 • підвищення кваліфікації вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Використання ІКТ в процесі викладання предметів природничого циклу»,

 • апробація та проходження навчання з використанням програмного продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управлінням навчанням «Moodle»» ;

 • розробка програми курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

 • створення в кабінеті хімії колекції цифрових освітніх ресурсів за напрямами: інформаційно-довідкові, програми-тренажери та тестові системи, електронні підручники, електронні репетитори

 • створення каталогу Інтернет ресурсів з хімії

Науково-інформаційний напрям:

 • вивчення науково – методичної літератури з проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладання хімії

 • вивчення досвіду вчителів з втілення інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

 • підготовка інформаційного супроводу реалізації освітнього проекту (розробка тематичного планування з врахуванням застосування цифрових освітніх ресурсів, конспектів уроків з використанням ІКТ, дидактичного мультимедійного матеріалу з навчальних тем шкільного курсу хімії);

 • підготовка науково-методичного забезпечення курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Експериментальний напрям:

 • упровадження, апробування ППЗ з хімії, тестової оболонки Test Students та інших тестових оболонок в курсі хімії 10-11-х класів.

 • упровадження курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Інноваційний напрям:

 • упровадження системи уроків з використанням ІКТ у навчальний процес;

 • розробка та апробація завдань у тестовій формі з навчальних тем курсу хімії 10-11 класів;

Науково-практичний напрям:

 • забезпечення науково-методичного супроводу реалізації проекту;

 • створення системи роботи з питань використання ІКТ в процесі викладання хімії;

Аналітичний напрям:

 • вивчення й узагальнення ефективності використання інформаційних технологій в процесі викладання хімії

 • узагальнення результатів досліджень рівня якості знань учнів з хімії протягом втілення проекту;

 • виявлення недоліків з питань використання інформаційних технологій й розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів апробації ППЗ з хімії, тестових оболонок, тестових завдань;

 • вивчення ефективності впровадження курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»;

 • підготовка для друку в періодичних науково-методичних виданнях досвіду роботи з втілення інформаційних технологій

2. Науково-методичне забезпечення проекту

2.1. Опис аналогічних досліджень в системі освіти

Побудова ефективних систем інформатизації освіти з урахуванням світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних наукових і практичних проблем. Важливою складовою інформатизації освітнього процесу є накопичення досвіду використання мультимедійних засобів на шкільному уроці. Це досить новий напрямок у педагогіці, який нині активно вивчається та досліджується в роботах В.В. Гузєєва, С.В. Дендебер, Г. Мальченко, О.П. Окопелова, О.І. Пометун, О.Г. Смолянинової та ін.

Питання інформатизації освіти розглядаються на державному рівні, а різні її аспекти описуються в дослідженнях науковців. Це роботи таких авторів, як Р.Бдєєв, В.Биков, Ю.Жук, В.Кремень, І.Лазарєв, О.Пилипчук, А.Федоров, В.Шейко та ін.

У Концепції національної програми інформатизації (Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 02.02.1998 р № 75/98-ВР) визначено, що інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, модернізацію форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожного учасника навчального процесу тощо.

2.2.Нормативно-правова база реалізації проекту

 1. Концепція Національної програми інформатизації, схвалена Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04. 02.1998 року № 75/98-ВР.

 2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту».

 3. Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, затверджено Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року № 537-V.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р. Про

схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015року

2.3. Література з теми проекту

 1. Безруков Р.А., Тищенко Н.В., Безрукова Н.П. "Oprosnik-2" - програма-оболонка для створення комп'ютерних тестів по хімії", Тези Всеросс. науч. конф. "Молодь і хімія", Красноярськ, 1998 р., с.140-141.

 2. Безрукова Н.П., Козлова Л.Я., Изместьева Н.Д., Комп'ютерні технології у викладанні хімії в школі.

 3. Бородіна О.Є. Особливості використання інформаційних технологій у викладанні хімії, Комп’ютер у школі та сім’ї – 2004, №5

 4. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе.-М, 1989

 5. Круглик В.С. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. /Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон:Видавництво ХДУ, 2008. – 190 с

 6. Непогодьєва А.А. Застосування комп'ютерних моделей і інформаційних технологій у процесі навчання хімії.

 7. Пехота О.М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник- Київ; 2001

 8. Роберт И. Сучасні інформаційні технології в освіті: дидактичні проблеми; перспективи використання.- М: Школ-Пресс, 1994.-205с. – С. 114-120.

 9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.-М:  1998р.-255с.

3. Очікувані результати реалізації проекту

 1. Підвищення рівня підготовки вчителя і рівня проведення навчальних занять

 2. Зростання якості хімічної освіти і мотивації навчання.

 3. Формування ключової інформаційної компетентності у учасників НВП

 4. Підвищення рівня індивідуалізації навчання і можливості організації оперативного контролю за засвоєнням знань учнями.

 5. Розвиток творчого потенціалу учнів, їх здібностей, умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної діяльності.

 6. Можливість здійснювати дистанційне навчання учнів під час їх хвороби і виникнення труднощів під час опанування теми.

 7. Успішність проведення державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання з хімії випускниками школи.

 8. Зростання учасників і переможців олімпіад, конкурсів з предмету

 9. Формування позитивного відношення батьків до організації навчального процесу, задоволення освітніми послугами школи

4. Етапи реалізації освітнього проекту

4. Етапи реалізації освітнього проекту
Назва заходу

Срок реалізації

І Організаційний напрям

1.1


1.2


1.3

1.4

1.5

Розробка освітнього проекту «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках хімії в 10-11-х класах суспільно-гуманітарного профілю»

Курсова підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти з проблеми «Використання ІКТ в процесі викладання предметів природничого циклу»

Апробація та проходження навчання з використанням програмного продукту «Учбово-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управлінням навчанням «Moodle»»

Розробка програми курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Створення в кабінеті хімії колекції ЦОРів за напрямами: інформаційно-довідкові, програми-тренажери та тестові системи, електронні підручники, електронні репетитори

Створення каталогу Інтернет ресурсів з хімії


Серпень 2013 року


Вересень-жовтень

2014 року

Січень-березень 2014 року

Січень-березень 2015 року


Листопад-грудень

2014 року


Грудень 2014 року

ІІ Науково-інформаційний напрям

2.1


2.2

2.3

2.4

Вивчення науково – методичної літератури з проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні хімії

Вивчення досвіду вчителів з втілення інформаційних технологій в навчально-виховний процес

Підготовка інформаційного супроводу реалізації освітнього проекту (розробка тематичного планування з врахуванням застосування цифрових освітніх ресурсів, конспектів уроків з використанням ІКТ, дидактичного мультимедійного матеріалу з навчальних тем шкільного курсу хімії)

Підготовка науково-методичного забезпечення курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Січень 2014 року


Січень 2014 року

Лютий –серпень

2014 року
Січень-травень

2014 року

ІІІ Експериментальний напрям

3.1

3.2


3.3

Упровадження, апробування ППЗ з хімії, тестової оболонки opentest та інших тестових оболонок.

Упровадження курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Дослідження рівня якості знань учнів з хімії протягом втілення проекту

Лютий – грудень

2014 року
Вересень-грудень 2015 року


Січень 2014 року – грудень 2015 року

ІV Інноваційний напрям

4.1
4.2

Упровадження системи уроків з використанням ІКТ у навчальний процес

Розробка та апробація завдань у тестовій формі з навчальних тем шкільного курсу хімії

Вересень 2014 року – травень 2015 року

Лютий 2014 року-травень 2015 року

V Науково-практичний напрям

5.1
5.2

Забезпечення науково-методичного супроводу реалізації проекту

Створення системи роботи з питань використання ІКТ в процесі викладання хімії

Лютий 2014 року-травень 2916 року

Вересень 2014 року – травень 2916 року


VІ Аналітичний напрям

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5


6.6

Аналіз результатів апробації ППЗ з хімії, тестових оболонок, тестових завдань

Вивчення й узагальнення ефективності використання інформаційних технологій, розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в процесі викладання хімії

Узагальнення результатів досліджень рівня якості знань учнів з хімії протягом втілення проекту

Виявлення недоліків з питань використання інформаційних технологій

Вивчення ефективності впровадження курсу за вибором «Формування інформаційної компетентності засобами хімії для учнів профільних класів суспільно-економічного напрямку»

Підготовка для друку в періодичних науково-методичних виданнях досвіду роботи з втілення інформаційних технологій

Вересень 2013 року- травень 2016 року

Вересень – грудень

2015 року


Вересень – грудень

2015 року
Вересень 2014 року- травень 2015 року
Січень

2016 року

Травень –грудень

2016 року


5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

5.1. Реалізація проекту буде здійснюватися за рахунок:

 • бюджетних коштів, які виділяються згідно з діючими нормативами фінансування загальноосвітніх навчальних закладів;

 • позабюджетних коштів (добровільні внески батьків учнів, юридичних і фізичних осіб).

5.2. Кошти, які будуть отримані для фінансування проекту планується використовувати:

 • на утримання обладнання кабінету хімії: комп’ютерної техніки, мультимедійного проектору, інтерактивної дошки

 • на придбання програмного забезпечення, навчальних, методичних, інформаційних матеріалів на різноманітних носіях

 • на створення дидактичних матеріалів у вигляді електронної та поліграфічної продукції.

6. Форми представлення результатів проекту

У ході реалізації проекту будуть створені:

в кабінеті хімії колекції цифрових освітніх ресурсів за напрямами:

 • інформаційно-довідкові, програми-тренажери та тестові системи, електронні підручники,

 • електронні репетитори

 • каталог Інтернет ресурсів з хімії 

 • науково-методичний, інформаційний супровід реалізації проекту

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про надання послуг з розробки техніко-економічного обґрунтування...
Національного проекту «Місто майбутнього» формування стратегічного плану та системи проектів розвитку міста»

План навчального проекту Автор навчального проекту Прізвище, ім’я та по-батькові
Українківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012: назустріч...
Загальна характеристика екологічного, технічного та соціально-економічного стану територій – місць реалізації складових проекту

Наказ
«Обдарована молодь», а також заходів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради щодо виконання комплексного...

3 Характеристика конкурентів Аналізуючи конкурентне середовища проекту...
Аналізуючи конкурентне середовища проекту Технополіс П’ятихатки, необхідно враховувати спеціалізації головної наукової установи Технополісу...

Об'єкт проекту приймально-намотувальна частина машини для формування...

Вебінару
Орієнтовний перелік авторських вебінарів першої сесії онлайн-проекту Видавництва «Ранок»

Методична підтримка протягом всього року
Орієнтовний перелік авторських вебінарів сесій онлайн-проекту Видавництва «Ранок»

Сценарій відкритого урочистого заходу з нагоди запуску проекту «Енергоефективні школи»
Фойє: веселі сніговики, банер «Енергоефективна школа», плакат «Містечко тепла». Стоїть вказівник з назвами вулиць – Енергодрайв (спортзал),...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка