Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Львівського державного аграрного університету

Львівського державного аграрного університету

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СТРИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«Одноатомні насичені спирти»

Розширений конспект заняття

БЕРНИК Ніла Петрівна

кандидат хімічних наук,

спеціаліст вищої категорії

Стрий

2013-2014

Наші знання ‒ тобі, Україно!

Тема заняття: Насичені одноатомні спирти.

Навчальна мета : Сформувати уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки, функціональну групу. Поглибити знання про взаємний вплив атомів у молекулах, про гомологію, ізомерію, генетичний зв'язок між класами сполук. Вивчити будову, фізичні і хімічні властивості метанолу та етанолу, методи добування, можливості практичного застосування, фізіологічну дію спиртів.

Виховна мета: Виховання у студентів зацікавленості, логічного мислення, розвитку творчих здібностей, що створює ситуацію успіху, за якої кожен відчуває свою інтелектуальну спроможність, любов до обраної професії, показати, що одна із складових успіху – вести здоровий спосіб життя.

Тип заняття комбінований

Методи проведення: розповідь, бесіда з використанням евристичних та інтерактивних прийомів, використання дедуктивного підходу і послідовного застосування принципу унаочнення, демонстрація, розв'язування вправ , задач та тестів

Обладнання: Інтерактивна дошка,мультимедійний проектор,підручники.

Унаочнення: періодична система елементів, таблиця «Гомологічний ряд спиртів», опорний конспект, роздатковий матеріал, набір реактивів, кулестержневі моделі

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина

1.1. Перевірка присутності студентів та їх готовності до заняття

1.2. Вступне слово викладача

Сьогодні у нас з вами не зовсім звичне заняття – у нас присутні гості.

Шановні студенти і гості!

Хімія знаходить справжній ключ до істинної природи найважливіших тіл тільки при дослідженні органічних сполук.

Тому сьогодні ми продовжимо вивчення органічних сполук, відкриваючи нові грані хімічної науки.

Отже, давайте зосередимося, побажаємо один одному натхнення в роботі і почнемо наше заняття.

2. Повторення пройденого матеріалу, вступний інструктаж

2.1. Перевірка задачі (на дошці)

Вивести молекулярну формулу органічної сполуки, що містить 52,17% Карбону, 13,04% Гідрогену і 34,78% Оксисену (Відповідь (С2Н6О).

2.2. Перевірка правильності здійснених перетворень (на дошці)

Здійснити перетворення і назвати сполуки:

СaC2 C2H2 C2H4 C2H5Cl C4H10 C2H4 C2H5OH.

2.3. Виконання вправ (завдання 3-ом студентам на карточках різного ступеня складності)

Студентам пропонуються картки трьох кольорів (різного ступеня складності); вони самі визначають посильне їм завдання.

Завдання 1 (синя картка середній рівень навчальних досягнень).

 1. Установіть відповідність між назвою вуглеводню та його формулою:

Бутан а) С3Н4

Етен б) С4Н10

Бензен в) С2Н4

Пропін г) С6Н6

 1. Згорів ацетилен кількістю речовини 4 моль. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що виділився.

 2. Напишіть скорочену структурну формулу речовини за її назвою:
  3,5 – діетилоктан.

Завдання 2 (зелена картка – достатній рівень навчальних досягнень).

1. Закінчити рівняння реакцій:

а) C2H4 + О2

б) С4 Н10 + Cl 2

в) C2H4 + HCl

2. За загальною формулою алканів складіть формули сполук, що містять 3 та 8 атомів Карбону.

3. Бензен масою 15,6 г піддали нітруванню. Яка маса утвореного продукту? Назвіть речовину, що утворилася.

Завдання 3 (червона картка – високий рівень навчальних досягнень).

 1. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають схемі:

C CH4 CH3Cl C2H6 C2H4

 1. Напишіть скорочені структурні формули речовин за їх назвами:

3,5 – диметилоктен -2;
3,4 – діетил-3,5- диметилгептин – 1.


 1. У двох пробірках під шифрами є гексан і бензен. Як розпізнати ці речовини? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

2.4. Хімічна розминка («мікрофон»)

Під час хімічної розминки решта студентів, що не задіяні у виконанні вищенаведених завдань, задають один одному питання по темах «Насичені вуглеводні» і «Ненасичені вуглеводні».

 1. Актуалізація опорних знань студентів

До сьогоднішнього дня ми вивчали сполуки, що складалися із Карбону і Гідрогену. Із виконаних завдань видно, що до складу органічних речовин може входити і Оксиген.

Сьогодні ми розпочнемо вивчення сполук, що за складом, будовою і властивостями відрізняються від раніше вивчених речовин.
Які це речовини? Відповідь ми одержимо, розв’язавши кросворд.

1. Символ хімічного елементу, що становить основу органічних сполук
2. Назва насиченого вуглеводню, що містить 3 атоми карбону
3. Атом або група атомів, що мають неспарені електрони
4. Сполуки, що мають однакову молекулярну формулу, але різну хімічну будову і різні властивості
5. Вчений, який сформулював основні положення теорії хімічної будови органічних сполук.
6. Органічна сполука, яку вперше було одержано в лабораторних умовах

Відповідь -СПИРТИ

 1. Мотивація вивчення даної теми

Хімію можна назвати наукою про якісні зміни тіл, що відбуваються під впливом зміни кількісного складу. Сьогодні на занятті ми розглянемо як впливає на властивості речовини наявність ще одного елемента – Оксигену.

Отже, тема заняття «Одноатомні насичені спирти».

Насичені одноатомні спирти знаходять широке застосування в народному господарстві, їх використання як моторного палива зменшує забруднення атмосфери; але необхідно пам’ятати, що метанол і етанол згубно впливають на організм людини.

Мета. Сформувати у студентів уявлення про оксигеновмісні органічні сполуки, дати визначення спиртам та їх функціональній групі, удосконалити вміння складати структурні та електронні формули органічних речовин. Поглибити знання про взаємний вплив атомів у молекулах, про гомологію, ізомерію, генетичний зв'язок між класами сполук. Вивчити будову, фізичні і хімічні властивості спиртів, методи добування, можливості практичного застосування, фізіологічну дію спиртів на прикладі етанолу та метанолу.

 1. План викладу нового матеріалу

5.1. Поняття про оксигеновмісні органічні речовини

Як ми вже побачили раніше, до складу органічних речовин може входити не тільки Карбон і Гідроген, а й атоми інших елементів, зокрема, Оксиген. Різних органічних оксигеновмісних сполук існує величезна кількість – набагато більше, ніж вуглеводнів.

Одним з найпростіших класів органічних оксигеновмісних сполук є спирти. Саме з цього класу розпочнемо вивчення гетероелементних органічних речовин.

Історична довідка. Термін «спирти» виник в часи алхімії і застосовувався у відношенні до всіх летких речовин, які перетворювалися в «дух» (від лат. «spiritus» - дух).

5.2 Будова спиртів, взаємний вплив атомів у молекулах спиртів, поняття про функціональну групу (Обговорення проблеми з студентами)

 • Що ви знаєте про спирти?

 • Враховуючи основні положення теорії хімічної будови органічних речовин О. Бутлерова, спробуйте написати структурну формулу сполуки С2Н6О, що була виведена в задачі, яка була задана додому.

Варіанти можливих записів:

а) структурні формулиб) електронні формулиФормула І

Формула ІІ

Аналіз: в формулі І всі атоми Н рівнозначні, зв’язані σ- зв’язком з атомами Карбону , в формулі ІІ – один атом Гідрогену сполучений з атомом Карбону через атом Оксигену, тобто знаходиться в особливому положенні.

Яка ж із наведених формул відповідає спирту?

Для цього проведемо такий дослід і зробимо відповідні розрахунки.

Дослід.

До етилового спирту масою 4,6 г спирту додаємо металічний натрій. Виміряємо об’єм водню, що виділився - 1,12 л.

Такі дані показують, що провзаємодіяло 4,6г : 46 г/моль=0,1 моль спирту і виділилося 1,12л : 22,4 л/моль = 0,5 моль водню.

Висновок: з кожної молекули спирту натрій витісняє один атом Гідрогену тобто ½ молекули водню, а це відповідає реакції, рівняння якої можна представити таким чином:

С2Н6О + Na C2H5ONa + 1/2 Н2

Результати кількісного досліду узгоджуються із формулою ІІ.

Історична довідка. Елементний склад етилового спирту встановив французький хімік А. Лавуазьє , а молекулярну формулу С2Н6О визначив у 1833 році шведський хімік Й. Берцеліус, він же запропонував усі подібні сполуки називати алкоголями.

Проблема : Як впливатиме атом Оксигену на властивості атомів Гідрогену в молекулі спирту?

Розгляньте уважно формули етану, спирту – етанолу і води:

С2Н6 C2H5OH H2O

Порівняйте спирт за радикалом з етаном, за групою ‒ОН ‒ з водою.

В ході обговорення встановлюємо, що в етані атоми Гідрогену не заміщуються натрієм, а в спирті заміщуються.

Висновок. Причиною цього явища є те, що один з атомів Гідрогену зв'язаний з радикалом через Оксиген.

Як впливає радикал на гідроксильну групу?

Порівнюємо здатність до заміщення атомів Гідрогену у воді і спирті.

Дослід.

Додаємо до склянки з водою і до склянки з спиртом по шматочку висушеного фільтрувальним папером натрію. Натрій активніше взаємодіє з водою.2Na + 2H2O→2NaOH + H2

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa +H2

Висновок: Атоми Гідрогену у воді більш рухливі, ніж у спирті.

Чим пояснюється причина цього явища?

В обох випадках у гідроксильній групі спільні електронні пари зміщені до атома Оксигену.

Вуглеводневі радикали мають властивість злегка відштовхувати від себе електрони, тому зміщення електронної густини завдяки радикалам веде до зменшення полярності зв'язку О─Н порівняно з водою, до зменшення рухливості атома Гідрогену гідроксильної групи у молекулі спирту.

Отже, радикал ─С2Н5 впливає на гідроксильну групу.

Аналізуючи й порівнюючи проведену реакцію з натрієм з властивостями етану, який не вступає в таку реакцію, пов'язуємо відмінність їх з наявністю в спирті реакційно здатної частини молекули − групи ─ОН.

Такі групи атомів, що зумовлюють характерні властивості речовин, називаються функціональними.

Отже, група ─ОНфункціональна група спиртів.

Часто формула цього спирту записується так: CH3 ─ CH2 ─OH або
C2H5─OH. Такий запис означає, що в молекулі спирту міститься гідроксильна група ─ОН, з'єднана з вуглеводневим радикалом.

Загальну формулу для насичених одноатомних спиртів можна записати так:

CnH2n+1 ─OH або R ─OH.

Про просторове розташування атомів у молекулі спирту дають уявлення моделіПроаналізуйте ще раз склад спиртів і спробуйте дати визначення спиртам.

Спиртице похідні вуглеводнів, у яких один або декілька атомів Гідрогену заміщується гідроксильною групою OH.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Витяг з Робочої книги практичного психолога
Полякова О. М., Чирва Н. С., викладачі Сумського державного педагогічного університету

Програма з хімії для вступників до Донецького державного технікуму...
Програма з хімії для вступників до Донецького державного технікуму економіки І хімічних технологій складена на основі Державного...

Правила конкурсного приймання до Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Пояснювальна записка програма вступних випробувань з хімії призначена...
Програма вступних випробувань з хімії призначена для оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів при вступі до «Донецького державного...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Університет «Україна» сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний І науковий процеси, спрямовані...

Упродовж звітного періоду керівництво університету особливу увагу...
Мон україни та дак, зокрема за наслідками перевірок університету цими органами влади, питання організації навчального процесу, його...

В. О. Сухомлинський І нститут соціальних технологій Університету...
На даний час – це один із найбільших інститутів Університету «Україна». За трьома спеціальностями в ньому навчається близько 1100...

«Готовність педколективу до впровадження державного стандарту базової та повної школи»

Класифікатор відходів дк 005-96
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний стандарт професійно
Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка