Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок хімії в профільному 10 класі Тема: Азотні та фосфорні мінеральні добрива

Урок хімії в профільному 10 класі Тема: Азотні та фосфорні мінеральні добрива

Урок хімії в профільному 10 класі
Тема: Азотні та фосфорні мінеральні добрива.

Проблема охорони довкілля під час використання мінеральних добрив.
Мета:

 • навчальна: сформувати поняття учнів про мінеральні добрива, їх класифікацію за походженням, складом та вмістом поживних елементів, вивчити властивості азотних й фосфорних добрив шляхом самоосвітньої діяльності та проведення лабораторних досліджень, навчити визначати їх поживну цінність, встановити межі застосування добрив в сільському господарстві, їх вплив на рослини та навколишнє середовище, з’ясувати географію виробництва мінеральних добрив в Україні;

 • виховна: формувати в учнів елементи наукового світогляду, виробити в учнів екологічну культуру використання мінеральних добрив, з’ясувати шляхи вирішення проблеми охорони довкілля під час їх використання;

 • розвиваюча: розвивати логічне, аналітичне і порівняльне мислення, навички самостійної експериментальної роботи, вміння застосовувати набуті знання до практичних потреб, навички обговорення проблем, вдосконалювати навички написання рівнянь реакцій різних типів, розвивати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв`язки, робити висновки; удосконалювати вміння роботи з хімічним обладнання, реактивами

Тип уроку: Урок формування загально навчальних компетентностей. Урок-дослідження

Методи і прийоми роботи: випереджальне завдання по ІКТ-технологіям (складання презентацій про видатних вчених-агрохімії, види мінеральних добрив, їх впливу на навколишнє середовище), бесіда, робота в парах, лабораторні досліди, розв’язування розрахункових задач та вправ, дидактичні ігри

Різновиди інтерактивного навчання: інтерактивні технології кооперативного навчання – робота в парах; колективно-групового навчання – «дерево рішень», «відкритий мікрофон», «займи позицію»; ситуативного моделювання – ігрове моделювання явищ

Обладнання: зразки мінеральних добрив, набір реактивів для визначення властивостей мінеральних

добрив, мультимедійні презентації, ноутбуки, комп’ютер, портрети вчених Ю.Лібіха,

К.А.Тімірязєва, Д.М.Прянишникова, П.А.Власюка, Д.І.Менделєєва

Міжпредметні зв’язки: біологія, географія, математика, екологія

Базові поняття і терміни: агрохімія, мінеральні добрива, прості добрива, комплексні добрива,

макроелементи та мікроелементи, нітратні та фосфатні добрива
Дерево науки усіма коренями поєднане із практикою.

О.М. Несмеянов
ХІД УРОКУ:
I. Активізація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань:


 1. Інтерактивний прийом – відкритий мікрофон «Нітроген і Фосфор – елементи V-А групи»
 1. Фронтальне опитування:
 1. Як називають солі нітратної кислоти?

 2. Як називають солі ортофосфатної кислоти?

 3. Користуючись таблицею розчинності визначте, до якої групи відносяться нітрати, а до якої ортофосфати за здатністю розчинятися у воді?

 4. Які солі ортофосфатної кислоти практично розчинні у воді?

 5. Запишіть формули наступних сполук(учні працюють біля дошки і в зошитах):
 • Натрій нітрату, амоній сульфату, амоній нітрату, амоній дигідрогенортофосфату

 • Кальцій ортофосфату, кальцій дигідрогенортофосфату, кальцій гідрогенортофосфату, амоній гідрогенортофосфату
 1. Здійснити перетворення (робота в парах – один учень біля дошки, один – на місці):


N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → N2

N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NаNO3

Р → Са3Р2 → РН3 → P2O5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2
IІІ. Мотивація теми уроку, визначення його мети
Нещодавно вчені зробили висновок про те, що Земля як планета, як довкілля не вічна. Вона не встигає загоювати рани, завдані людською діяльністю, особливо внаслідок розвитку техніки і виробництва.

Природу не можна розуміти тільки як світ тварин і рослин. Природа - це все, що оточує нас від народження. Вона дає можливість людині жити, задовольняючи її фізичні потреби, збагачує її духовний світ своєю красою та активізує її розум, демонструючи зразки найкращого, найдосконалішого у світі. Коли ж людина починає шкодити природі, вона шкодить і собі, адже людина - також складова природи

Отже, для того щоб Земля не загинула, слід кардинально змінити ставлення людини до природи.

Всі ґрунти мають запас поживних речовин, але більша їх частина знаходиться в малодоступній формі. Тому для оптимізації живлення рослин в ґрунт вносять добрива.

Наука про живлення рослин і застосування добрив з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення якості врожаю називається агрохімією.
Велику роль у становленні агрохімії відіграли:

- французький вчений Ж. Буссенго, який дослідив кругообіг речовин у землеробстві та роль Нітрогену в живленні рослин;

- німецький хімік Ю. Лібіх, який обґрунтував теорію виснаження ґрунтів (1840 р.) через винесення поживних речовин рослинами і показав необхідність повернення цих речовин у ґрунт у вигляді мінеральних добрив;

- російський вчений Д.І.Менделєєв, який передбачав майбутнє фосфорних добрив» Ера фосфорних добрив ще настане», досліджував роль вапнування ґрунтів, був ініціатором вивчення в грунтових умовах ефективності кісткового борошна;

- російський вчений К. А. Тиміря́зєв, природознавець-дарвініст, біолог, фізіолог, один з основоположників російської і радянської школи фізіологів рослин, працював експериментально та теоретично над розробкою поняття фотосинтезу, розробив питання водного режиму та мінерального живлення рослин;

- російський вчений Д.М.Прянишніков, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіології рослин і рослинництва, який розробив теорію нітратного живлення рослин, називав амоніак альфою й омегою в живленні рослин;

- український вчений П.А.Власюк, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіології рослин, ґрунтознавства, який розробив органо-мінеральну систему добрив рослин у сівозмінах.

(демонстрація учнівських презентацій)
Тому, метою нашого уроку є:

 • сформувати поняття про добрива;

 • визначити їх класифікацію;

 • встановити склад азотних та фосфорних добрив;

 • дослідити та вивчити фізичні властивості деяких добрив;

 • систематизувати отримані компетентності

(інтерактивна технологія колективно-групового навчання – «дерево рішень», учитель на дошці записує мету, до якої повертається в кінці уроку)

ІV. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів


 1. Макроелементи та мікроелементи


Сучасними методами аналізу встановлено, що рослини з грунту засвоюють понад 60 хімічних елементів.

Для нормального росту і життєдіяльності рослин необхідні 15 хімічних елементів: C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Mn, Cu, Mo, Zn. Кожний з цих елементів виконує в рослинах свою специфічну роль і не може бути замінений.
Макроелементи - хімічні елементи, який міститься у тілі живих організмів у концентрації від

0,001% до 70%: Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген, Фосфор, Калій, Кальцій,

Сульфур, Магній, Натрій, Хлор.
Мікроелементи — хімічні елементи, що присутні в організмі у низьких концентраціях (від 0,001 до 0,000000000001%).
Сучасна класифікація. виглядає так: за життєвою необхідністю: 1) есенціальні — Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn; 2) умовно-есенціальні — As, В, Br, F, Li, Ni, V, Si; 3) токсичні — Al, Cd, Pb, Hg, Be, Ba, Vi, Tl; 4) потенційнотоксичні — Ge, Au, In, Rb, Ag, Ti, Ті, U, W, Sn, Zr; за імуномодулювальним ефектом: 1) необхідні (есенціальні) для імунної системи — Fe, I; 2) Сu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, Li; 3) імунотоксичні: Al, As, В, Ni, Cd, Pb, Hg, Be, Vi, Tl, Ge, Au; 4) Sn та ін.


 1. Загальне поняття про добрива.


Добрива — основа підвищення кількості та якості сільськогосподарської продукції. Їх доцільне використання покращує родючість ґрунтів, підтримує позитивний баланс біогенних елементів та гумусу. Правильне застосування їх дає змогу активно втручатися у кругообіг речовин на Землі, створювати.
ДОБРИВА— органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості
ДОБРИВА:

 • підвищують кількість та якістіь сільськогосподарської продукції;

 • поліпшують родючість ґрунтів;

 • підтримують позитивний баланс біогенних елементів та гумусу;

 • дають змогу активно втручатися у кругообіг речовин на ЗемліКЛАСИФІКАЦІЯ ДОБРИВ


 • ЗА АГРЕГАТНИМ СТАНОМ: рідкі та тверді;

 • ЗА ПОХОДЖЕННЯМ: мінеральні та органічні;

 • ЗА СКЛАДОМ: прості та комплексні;

 • ЗА ВМІСТОМ ПОЖИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ: азотні, фосфорні, калійні


 1. Азотні добрива (демонстрація учнівської презентації)
 1. Фосфорні добрива (демонстрація учнівської презентації)
 1. Склад та властивості азотних та фосфорних добрив (дослідження, під час виконання учнями досліджень лунає музика)


І – проведення статистичного дослідження (розв’язування розрахункових задач)
Група 1. Молодий фермер восени вніс у грунт фосфоритне борошно, яке за зимовий час не розчинилося, тому навесні бажаних результатів він не отримав. Досвідчений фермер запропонував виправити йому помилку, вносячи в грунт добре розчинне добриво, яке містить Фосфор. Але сам забув назву цього добрива. Проблему вирішив запис результатів його аналізу (%):

 • Нітрогену – 12,2,

 • Гідрогену – 5,5,

 • Фосфору – 27,0,

 • Оксигену – 55,6.

Що це за добриво? Визначте формулу даної речовини.
Група 2. При недостачі Нітрогену у ґрунті листя яблунь стає блідо-зеленим, рано жовтіє і опадає. Який об’єм 2% розчину амоній нітрату (ρ = 1006 г/л) слід внести для живлення яблуневого саду площею 150 м2, при нормі 50 г/м2.
Група 3. Знайти найпродуктивніше для використання азотне добриво: NH4NO3 чи (NH4)2CO, визначивши масову частку елемента Нітрогену в ньому, підтвердити результат математичними обчисленнями.
ІІ – проведення лабораторного дослідження (вивчення фізичних властивостей азотних та

фосфорних добрив, виконання лабораторного досліду «Ознайомлення зі зразками азотних та

фосфорних добрив», стор. 182)

Група 4. Проведення лабораторного дослідження «Ознайомлення із NH4NO3» .

Інструктаж з БЖД

Дослідити мінеральне добриво:

1) зовнішній вигляд; та довести склад добрива.

2) розчинність його у воді;

3) здійснити якісні реакції на катіони та аніони, якщо це можливо.

Результати спостереження запишіть до таблиці. Зробіть висновок про дослідження добрива.


Назва добрива

(формула)

Поживний елемент добрива

Зовнішній вигляд

Розчин-ність у

воді

Склад добрива

Реакція на катіон

Реакція на аніонВисновок:
Група 5. Проведення лабораторного дослідження «Ознайомлення із (NH4)2SO4» .

Група 6. Проведення лабораторного дослідження «Ознайомлення із Ca(H2PO4)2 · 2H2 .

Група 7. Проведення лабораторного дослідження «Ознайомлення із _____________________» .
ІІІ – проведення аналітичного дослідження (визначення центрів виробництва азотних та

фосфорних добрив в Україні)
Група 8. Проведення аналітичного дослідження

Використовуя фізичний атлас України й підручник «Фізична географія України», визначте центри виробництва азотних й фосфорних добрив, принципи їх розміщення. Результати дослідження занесіть до таблиці:


Вид добрива

Центри виробництва добрив

Принцип розміщення виробництв


Азотні добрива

Фосфорні добрива

Група 9. Проведення аналітичного дослідження

Використовуя матеріал підручника на стор. 181-182 «Хімія, 10, профільний рівень» та опорними листками «Азотне голодування», «Фосфорне голодування», «Вплив добрив на організм людини», власну ерудицію, визначте позитивне та негативне значення використання азотних й фосфорних добрив. Результати дослідження занесіть до таблиці:


Вид добрива

Позитивне значення добрив

Негативне значення добрив


Азотні добрива

Фосфорні добрива
ІV – проведення емпіричного дослідження (систематизація та узагальнення основних понять теми)
Група 10. Проведення емпіричного дослідження

Користуючись підказкою, необхідно зашифрувати поняття, які були розглянуті на уроці


1

абв

2

где

3

єжз

4

иіїй

5

клмн

6

опр

7

сту

8

фхц

9

чшщ
0

ьюя


 1. Виробництво мінеральних добрив в Україні, їх структура, принципи розміщення і основні центри.


Однією з провідних підгалузей хімічної промисловості України є виробництво мінеральних добрив.
В країні вироблялись усі три основних види добрив — азотні, фосфорні, калійні.
Азотні добрива (аміачна селітра, карбомід, сульфат амонію тощо) отримують в результаті синтезу азоту повітря і водню, виділеного з відходів коксохімічного і доменного виробництва, а також природних газів. Підприємства, що виготовляють азотні добрива, розміщують поблизу крупних коксохімічних заводів у Донбасі і Придніпров'ї (Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Горлівка тощо), а також на трасі газопроводів в районах інтенсивного розвитку сільського господарства (Лисичанськ, Черкаси, Рівне) і в припортовому районі Одеси. Поряд з добривами тут, як правило, виготовляють азотну кислоту і супутні продукти, що використовуються для виробництва пластмас, синтетичних волокон, кіноплівки, різноманітних барвників.
Виробництво фосфорних добрив, як правило, тяжіє до районів їх споживання (на 1 т простого суперфосфату витрачається 0,5 т сировини). Їх виготовляють у Сумах, Вінниці, Костянтинівці і Одесі. Сировиною для їх виробництва до останнього часу були апатитові концентрати, що надходили з Кольського півострова (Мурманська обл. Росії). Останніми роками в зв'язку із значними фінансовими труднощами в країні сировина постачається нерегулярно і у малих обсягах, що є однією з причин різкого скорочення виробництва добрив. А втім в Україні є реальні геологічні і економічні передумови для використання своїх сировинних баз фосфоритів (особливо Кролевецького родовища Сумської обл.) і апатитів. Фосфорні добрива виготовляють також і в Маріуполі із томас-шлаків, що їх отримують з фосфоромістких керченських залізних руд у процесі доменного виробництва.


 1. Ознаки нестачі добрив


Несвоєчасна зміна фарбування листів часто вказує на нестачу важливого елемента.
Азотне голодування

При цьому вповільнюється ріст рослини. Листи й стебла стають ясно-зелені, потім жовтіють і відмирають. Листи дрібні, стебла тонкі й тендітні. Цвітіння спізнюється, бутони обсипають, плоди дрібні.


Фосфорне голодування

У рослини вповільнюється ріст, цвітіння, зав'язування плодів, дозрівання врожаю. Стебла тонкі, дерев'янисті, листи часто мають більш темне фарбування. На нижній стороні з'являється пурпурний відтінок, і вони швидко відмирають.Калійне голодування

У рослини вповільнюється ріст. Листова пластинка між жилками стає блідою. Листи тендітні, зморшкуваті, краю їх закручуються догори, буріють і відмирають. Припиняється ріст междоузлий.

 1. Вплив добрив на організм людини

V. Узагальнення та систематизація загальнонавчальних компетентностей учнів


 1. повертаємось до «дерева рішень» - учні записують на листочках поняття, з якими ознайомилися на уроці;

 2. проведення дидактичної гри «Дешифрування»;

 3. завдання № 3 стор. 184 на встановлення відповідності між формулами і назвами мінеральних добривVІ. Підсумки уроку, мотивація та виставлення оцінок учням
Сьогодні ми говорили про основні азотні та фосфорні добрива.


 1. Які добрива є найпродуктивніші і чому?

 2. Чи можна вносити добрива в необмежених кількостях?

 3. Яких правил необхідно дотримуватись під час роботи з мінеральними добривами?

 4. Чому добрива вважають одним з основних забруднювачів ґрунтів?

 5. Вирішення проблеми: чи потрібно у ґрунт вносити мінеральні добрива? (Для цього використаємо метод «Займи позицію»)

 6. Чому для освіченої сучасної людини дана проблема є важливою?


(Лунає пісня «Призрачно всё, в этом мире бушующем»)
Отже, під час застосування мінеральних добрив у сільському господарстві потрібно бути особливо грамотним, правильно вносити їх у ґрунт, здійснювати жорсткий контроль за їх вмістом в продуктах та в навколишньому середовищі, щоб не зашкодити здоров’ю.

Дана проблема є як екологічною так і соціальною. З цією проблемою пов’язане майбутнє всього людства.

Вона поки що не розв’язана. Зробити це доведеться вам, як майбутнім випускникам. Знаєте, чому? Щоб зберегти життя на Землі…
Учитель закінчує урок словами:
Довкілля — це природний капітал,

Без нього людство жде загибель і провал.

Слід повернутися обличчям до проблеми

І не лише писати про красу поеми,

А зберегти, примножити природу,

Для нас і для майбутнього народу!!!

VІІ. Домашнє завдання
Вивч. мат-л § 43, повт § 31-42.

Виконати завдання № 1, 2 (усно), № 5, 6 (пис.) стор.185

Проч. інструкцію до ПР № 8 стор. 185

Творче завдання на стор. 185

Відділ освіти

Апостолівської районної державної адміністрації
Апостолівський районний ліцей – інтернат
Урок хімії
в 10-БХ (профільний рівень) класі
з теми:


«Азотні та фосфорні добрива.

Проблема охорони довкілля

під час використання мінеральних добрив»

Учитель хімії

Бойченко Н.К.


м. Зеленодольськ

2013 рік

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Мінеральні добрива. Користь І шкода
...

Урок хімії в 11 класі Тема уроку: Естери
Сформувати поняття естерів, розглянути їх будову, номенклатуру, властивості, добування в результаті реакції етерифікації, застосування....

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»
Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій

За новою програмою!!!
Розробки контрольних робіт згідно нової програми з біології у 6 – 7 класі та хімії у 7 класі

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

Урок хімії в 7 класі Підготувала та провела
«прості речовини», «складні речовини»; вивчити поділ простих речовин на метали й неметали; навчитися розрізняти прості й складні...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка