Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку

Тема уроку


ТЕМА ПРОГРАМИ: ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕМА УРОКУ: Антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Вид уроку:навчальна лекція з елементами бесіди

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів із поняттям «забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних вод, атмосфери, грунту; формування науково-обгрунтованого світогляду

 • розвиваюча: сприйняття і усвідомлення нової навчальної інформації, запам’ятовування основних суттєвих факторів, понять, закономірностей, формування раціонального мислення

 • виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, особисту відповідальність за збереження природних ресурсів.

Ключові слова, поняття, терміни: урбанізація, опустелювання, деградація земель, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин,парниковий ефект, кислотні дощі

Міжпредметні зв’язки:біологія, хімія, агротехнологія, агрономія, організація і технологія механізованих робіт в сільському господарстві

Обладнання й матеріали: мультимедійний проектор, опорні конспекти-схеми «Класифікація видів забруднювачів природного середовища»,«Вплив хімічних забруднювачів на здоров’я людини й тварин»,таблиці, слайди презентації із зображенням та характеристикою різних видів і джерел забруднення навколишнього середовища; підручник: Г.О.Білявський Основи загальної екології

Хід уроку:

 1. Організаційний етап, підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу: повідомлення теми та завдань уроку,налаштування учнів на активну розумову діяльність.

 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

1. Які види забруднення вам відомі?

2. Які забруднення загрожують навколишньому середовищу в місцевості де ви проживаєте?

3. Як ви вважаєте, який вплив на довкілля має сільське господарство?

Вивчивши дану тему, учні повинні знати:

 • Класифікацію видів забруднювачів довкілля;

 • Основні антропогенні джерела забруднень навколишнього середовища;

 • Вплив промисловості, транспорту на стан навколишнього середовища;

 • Вплив сільського господарства на стан довкілля;

 • Екологічні проблеми України, спричинені функціонуванням паливно-енергетичного комплексу;

 • Проблеми радіоактивного забруднення територій;

 • Стан навколишнього середовища та здоров'я людини

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу

Забруднення — це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин — виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення — результат людської діяльності. . На даний час людина прямо чи опосередковано впливає на всі кругообіги речовин, що здійснюються в біосфері. У результаті виробничої діяльності змінюються шляхи міграції речовин та швидкість проходження багатьох процесів у біосфері.

Сільськогосподарська діяльність

урбанізація

Антропогенний

вплив на

навколишнє

середовище
Військова діяльність
Видобування корисних копалин


Споживаючи все більше природних ресурсів за допомогою все більш досконалих технічних засобів, людство в прогресуючій формі покращувало умови розвитку своєї цивілізації і свого існування як біологічного виду. Однак, завойовуючи природу, людство значною мірою підірвало природні умови власної життєдіяльності.

В результаті такого нерозумного природокористування вся планета нині страждає від антропогенного тиску, що виявляється в забрудненні середовища, виснаженні природних ресурсів і деградації екосистем, ерозії ґрунтів і хижацькому винищенні лісів.

Класифікація забруднень природного середовища ( показ слайдів презентації)

Фахівці по різному класифікують забруднення природного середовища в залежності від того, який принцип беруть за основу класифікації, зокрема - за походженням, часом взаємодії з довкіллям, способом впливу.

Розглянемо класифікацію забруднювачів за масштабами, типом походження. За цим принципом виділяють наступні типи забруднень.

За масштабами забруднення поділяють на такі види:

 • глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;

 • регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря;

 • локальні: забруднення невеликих масштабів від локальних джерел забруднення (вихлопна труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства).

За типом забруднення поділяються на такі види:

 • Механічні — це забруднення навколишнього середовища механічними відходами без хіміко-фізичних наслідків.

 • Хімічні — це забруднення , що ведуть за собою зміну хімічних властивостей середовища, що негативно впливає на екосистеми й техногенні системи.

 • Фізичні — цезабруднення зміна фізичних параметрів навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

 • Біологічні — це проникнення в екосистеми чи техногенні системи живих істот, ворожих певним співтовариствам.

Фізичні забруднення поділяються на підвиди:

-температурно-енергетичне (теплове) забруднення — це вид фізичного за бруднення, пов'язаний з підвищенням температури середовища під впливом антропогенних факторів. Стосовно міського середовища теплове забруднення поки що носить локальний характер. «Острови тепла» з підвищеною температурою на кілька градусів — це великі міста, виробничі комплекси тощо. Так, відповідно до температурного режиму, Париж має бути розташований на 170 км південніше від свого дійсного місця розташування;

-світлове — це вид фізичного забруднення, пов'язаний з порушенням природної освітленості в результаті дії штучних джерел світла (яскравий спалах світла, спалах під час ядерного вибуху, включені на близькій відстані вогні далекого світла в зустрічного автомобіля);

-електромагнітне — зміна електромагнітних властивостей середовища. Це своєрідні електромагнітні хвилі, дія яких підсилюється під високовольтними лініями, у районі локаторів, біля телевізорів. Воно негативно позначається на живих організмах через порушення роботи клітинних і молекулярних біологічних структур. Є дані про вірогідність появи катаракти кришталика ока під впливом цього виду забруднення;

-радіоактивне забруднення — забруднення, пов'язане з перевищенням природного рівня радіації над природним фоном;

-шумове забруднення — це перевищення природного рівня шуму, викликаного механічними коливаннями пружних тіл.

Основні антропогенні джерела забруднень

Промисловість

До основних антропогенних факторів розвитку екологічної кризи належать передусім великі промислові комплекси — споживачі сировини, енергії, води, повітря, земельних ресурсів і водночас найпотужніші джерела практично всіх видів забруднень (механічних, хімічних, фізичних, біохімічних). Серед цих об'єктів найнебезпечнішими забруднювачами довкілля є металургійні, хімічні, нафтопереробні й машинобудівні заводи, кар'єри та збагачувальні фабрики, деякі військові підприємства.

Джерела забруднення довкілля важкими металами

Виробничий процес

Токсичні елементи у відходах

Спалювання вугілля

Sc, As, Zn, Hg

Кольорова металургія, виробництво сплавів

Sc, As, Cu, Ag, Sr, Zn, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, Mo, W, Co, Ni

Лакофарбова промисловість

Cu, Sc, Sr, Zn, Cd, Hg, Al, Sn, Pb, V, Mo, W, Co

Гальванічне виробництво

Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Al, Pb, Bi, Cr, Ni

Поліграфія

Sc, As, Zn, Hg, Pb, V, Co, Ni

Акумуляторне виробництво

Cu, Ag, Sr, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Ni

Текстильна промисловість

Sc, Sb, Al, Sn, Pb, V, Cr, W

Скловиробництво

Sc, As, Sb, Ag, Zn, Cd, Al, Pb, V, Cr, Co

Побутове сміття і стоки

Cr, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Bi, Cr, Mo,

Автотранспорт

Sc, Pb

Хімічний захист рослин

As, Cu, Zn, Pb, Co, Hg, F, B, Sn, Bi,

Внесення мінеральних добрив

Sr, F, Pb, Cu, As

Енергетика

Сильно забруднюють довкілля об'єкти енергетики, передусім ТЕЦ і ГЕС. Поглинаючи величезну кількість нафтопродуктів, газу й вугілля, вони викидають в атмосферу мільйони кубометрів шкідливих газів, аерозолей і сажі, захаращують сотні гектарів землі шлаками й золою. ГЕС вважаються екологічно найбезпечнішими. Та за період свого існування водосховища перетворилися на накопичувачі відходів і забруднень із прилеглих регіонів. Екологічно небезпеку становлять і АЕС. Не тільки зберігається загроза нових аварій на АЕС, а й додається дуже складна проблема поховання ядерних відходів.

Військова діяльність

Багато з військових об'єктів становлять реальну й потенційну небезпеку для населення й довкілля, забруднюючи навколишнє природне середовище хімічними речовинами, зокрема сполуками важких металів, підвищуючи радіаційний фон, спричиняючи деградацію природних комплексів.

Транспорт

Транспортна мережа в Україні доволі густа, кількість та активність автотранспорту в містах великі, до того ж він завдає відчутної шкоди довкіллю. Основні причини цього — застарілі конструкції двигунів, використовуване паливо (бензин, а не газ чи інші, менш токсичні, речовини) та погана організація руху, особливо в містах, на перехрестях. Залізничний транспорт екологічно чистіший, особливо електричний. Та проблемою стало сильне забруднення залізниць нечистотами, що викидаються з вагонних туалетів. Забруднюється смуга завширшки в кілька метрів обабіч колій.

Сільське господарство

Для сільськогосподарських регіонів найхарактернішим є забруднення природних вод і ґрунтів пестицидами й мінеральними добривами.

Особливе місце в забрудненні довкілля відіграють азотні й фосфорні добрива. Загалом у світі з полів змивається до 30-50% внесених мінеральних добрив. Землеробство, особливо зрошувальне, стає щораз бруднішою галуззю народного господарства. Нітрати, нітрити й амоній проникають у водоносні горизонти на глибину в десятки метрів. Ще гірші наслідки має широке використання пестицидів.

Відкриття пестицидів - хімічних засобів захисту рослин і тварин від шкідників та хвороб, з одного боку, стало важливим досягненням сучасної науки. Зараз у світі в середньому на 1 га вноситься 300 г хімічних засобів захисту тільки рослин, у т.ч. в Західній Європі і США - 2-3 кг, в країнах Азії (крім Японії), Африки і Латинської Америки – близько 200 г. Залежно від об'єкту дії, їх поділяють на такі групи:

Назва хімічного засобу

Об’єкт дії

Гербіциди 

призначені для знищення бур'янів

Інсектициди

застосовують для знищення шкідливих комах

Зооциди 

використовують для боротьби з гризунами

Фунгіциди

призначені для боротьби із збудниками грибкових захворювань рослин

Бактерициди

призначені для боротьби із збудниками бактеріальних хвороб рослин

Лімациди

застосовуються проти різноманітних молюсків

Дефоліанти

призначені для видалення листків

Десиканти

застосовують для висушування листків на кореню

Дефлоранти

призначені для видалення зайвих квіток і зав'язі

Ретарданти

регулятори росту й розвитку рослин

Репеленти

застосовують для відлякування комах, гризунів та інших тварин

Атрактанти

використовують для приваблення комах з наступним їх знищенням

Комунальні стоки

Дедалі нагальнішою екологічною проблемою міст України, особливо великих і курортних, стає очищення різних комунальних відходів — побутових і промислових — та їх переробка. Щорічно у водойми України скидається близько 4 млрд м3 забруднених стоків.

Джерела фізичного забруднення

До небезпечних забруднювачів довкілля належать об'єкти, які генерують потужні фізичні поля: електромагнітні, радіаційні, шумові, ультра- та інфразвукові, теплові, вібраційні (великі радіостанції, теплоцентралі, РЛС, трансформаторні підстанції, ЛЕП, ретрансляційні станції, спеціальні фізичні лабораторії й установки, кібернетичні центри, АЕС та ін.).

IV. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

 1. Що таке забруднення?

 2. Які основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища?

 3. Як класифікують антропогенні забруднення за масштабами забруднення та типом походження?Практична робота (Заповнити таблицю)Антропогенні

забруднення

Механічні

Тверді частки та предмети ( викинуті як непридатні, спрацьовані, вилучені з вжитку)

Хімічні

Тверді, газоподібні й рідкі речовини, хімічні елементи й сполуки штучного походження, які надходять у біосферу, порушуючи встановлені природою процеси кругообігу речовин

Біологічні

Різні організми, що з’явилися завдяки життєдіяльності людства - бактеріологічна зброя, нові віруси.Катастрофічні розмноження рослин і тварин, навмисне чи випадково переселених людиною з одного середовища в інше

Фізичні

Зміни теплових, електричних, радіаційних, світлових полів у природному середовищі шуми вібрації гравітаційні сили спричинені людиною

Матеріальні

Атмосферні забруднення (газоподібні, пароподібні, тверді, змішані)

Стічні води (оборотні,умовно чисті й забруднені, зі значним перевищенням концентрації шкідливих речовин

Тверді відходи ( токсичні та нетоксичні)

Енергетичні

Теплові викиди, шуми, вібрації, ультразвук, інфразвук, ультрафіолетове випромінювання, іонізація,електромагнітне випромінювання

V. Домашнє завдання: Підготувати повідомлення на тему: «Проблеми забруднення навколишнього середовища місцевості де ви проживаєте»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Уроку фізики у 8 класі Тема уроку. Розрахунок кількості теплоти в...
Мета уроку. Закріпити знання учнів про агрегатні перетворення, сформувати навички розрахунку кількості теплоти в процесі зміни агрегатного...

Урок №10 Тема уроку: Атоми та хімічні елементи
Мета уроку: формувати в школярів уявлення про атоми та хімічні елементи; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; розширити життєвий...

Тема уроку
Навчальна: ознайомити з основними відомостями про лакофарбові матеріали,які використовують в машинобудуванні

Тема: Алюміній та Ферум, їхні сполуки
Кабінет хімії підготовлений для уроку. Вчитель запрошує команди зайняти свої місця

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Тема: Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Мета
Обладнання: моделі молекул алканів, парафін, таб. «Будова алканів», мультимедійна презентація до уроку

Урок хімії в 11 класі Тема уроку: Естери
Сформувати поняття естерів, розглянути їх будову, номенклатуру, властивості, добування в результаті реакції етерифікації, застосування....

Уроку
Мета уроку: поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з’ ясувати їх суттєві відмінностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка