Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет


"Затверджую"

Голова приймальної комісії

Луцького національного технічного

університету

проф. В.В. Божидарнік

" " 2013 р.

ПРОГРАМА

вступних фахових випробувань

для абітурієнтів, які вступають

на напрям підготовки

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

для здобуття ОКР бакалавра

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста
Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № від " " 2013 р.)


Луцьк-2013

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (далі-Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою екології на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0401- «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - біологія;

моніторинг довкілля, методика дослідження стану навколишнього середовища, основи екологічної безпеки територій і акваторій, основи загальної екології; екологічна безпека.

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання з ОКР рівнем бакалавр напрямку підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямку підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Вимоги до рівня підготовки вступників

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь молодшого спеціаліста з прикладної екології та експлуатації апаратури контролю навколишнього природного середовища.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що виносяться на вступне випробування.

Повинен володіти основними положеннями екологічної науки, а саме: вченням про біосферу та екосистеми, закономірностями дії екологічних факторів, а також знаннями біотичних взаємовідносин між окремими організмами та їх популяціями; про походження, структуру гідросфери, хімічні та фізичні властивості природних вод, кругообіг води у природі, вплив антропогенних факторів на стан гідросфери в цілому та окремих її компонентів; концепцію ґрунтоутворюючих процесів та фактори ґрунтоутворення; основні геологічні процеси і рівноваги, що відбуваються в земній корі в природних умовах, а також зміни в них, що обумовлені антропогенним впливом.

Володіти цілісними знаннями: сучасн2их екологічних проблем, етапів розвитку природних і техногенних екосистем, відомостями про походження і розвиток рельєфу, зв'язок рельєфу з геологічною будовою земної поверхні та іншими природними процесами;зміни стану гідросфери в цілому та окремих її компонентів; гідробіологічного, гідрохімічного та гідродинамічного режиму акваторій; сучасного стану і ролі грунтів у функціонуванні екосистем різних природних та антропогенних ландшафтів.

Вміти оцінювати стан і роль грунтів у функціонуванні екосистем різних ландшафтів з сучасних екологічних позицій; користуватися геоекологічними, геологічними і геоморфологічними матеріалами і картами при виконанні комплексних екологічних оцінок природних об’єктів; застосовувати знання з основ гідрології при виконанні екологічних експертих, паспортизації, прогнозуванні зміни стану довкілля.
Програма тестових фахових вступних випробувань для зарахування на скорочену форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напрямку підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Дисципліна: Біологія

 1. Клітина.

 2. Бактерії, водорості: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення.

 3. Мохи та папоротеподібні: загальна характеристика, систематика, поширення, практичне значення.

 4. Гриби та лишайники: особливості організації, загальна характеристика, систематика, поширення.

 5. Голонасінні: загальна характеристика, систематика, поширення, голонасінні занесені в Червону книгу.

 6. Покритонасінні: (квіткові) загальна характеристика, систематика, поширення, покритонасінні занесені в Червону книгу.

 7. Загальний огляд тварин. Характеристика типів.

 8. Віруси. Загальні властивості вірусів. Особливості організації, поширення, різноманітність.

 9. Типи обміну речовин.

 10. Спадковість і мінливість. Короткі зведення з історії генетики. Хромосомна теорія спадковості.

 11. Біосфера і людина. Основні етапи взаємодії біосфери і людини.

 12. Основи екології мікроорганізмів.

 13. Розповсюдження мікроорганізмів у природі.

 14. Мікробіологія харчових продуктів.

 15. Мікробіологія непродовольчих товарів.


Дисципліна: Географія

 1. Атмосфера – повітряна оболонка Землі. Значення. Будова. Хімічний склад.

 2. Основні фактори формування клімату і погоди.

 3. Тепловий режим атмосфери, його зміни та значення для біосфери Землі.

 4. Вода у атмосфері.

 5. Баричний режим атмосфери.

 6. Атмосферна циркуляція та її значення у кліматичних процесах.

 7. Фронтальні системи у атмосфері.

 8. Методи виміру основних параметрів атмосфери.

 9. Основи кліматології. Класифікація кліматів Землі.

 10. Сучасні уявлення про форму та розміри Землі і методи їх дослідження.

 11. Карта – образно-знакова модель. Поняття про карту та її елементи. Картографічні проекції.

 12. Масштаби і їх види.

 13. Системи умовних знаків і способи картографічного зображення, способи зображення рельєфу.

 14. Системи координат на картах.

 15. 2Номенклатура і розграфка топографічних карт.

 16. Надписи на картах. Картографічні шрифти.

 17. Поняття про топографо-геодезичні зйомки: завдання, методи, практика.

 18. Теодолітні зйомки. Будова, принципи роботи і методика застосування теодолітів у геодезії.

 19. Поняття про Космос. Галактики, типи небесних тіл. Сонячна система, її склад, особливості, походження.

 20. Унікальність планети Земля. Добове і річне обертання Землі та його наслідки. Форма і розміри Землі. Внутрішня будова.

 21. Поняття про літосферу. Мінерали та гірські породи, їх утворення, класифікація та властивості. Проблема часу в історії Землі.

 22. Рельєф. Ендогенні та екзогенні процеси походження рельєфу: історія і сучасність. Поняття про морфоструктуру і морфоскульптуру рельєфу.

 23. Поняття про атмосферу. Склад, будова, утворення атмосфери. Роль і місце її у географічній оболонці Землі. Сонячна радіація. Вода в атмосфері, кругообіг води і водний баланс.

 24. Екологічні проблеми атмосфери. Впли2в атмосферних явищ на природні та антропогенно змінені геосистеми.

 25. Поняття про гідросферу. Унікальність природних властивостей води. Склад гідросфери. Характеристика Світового океану.

 26. Біологічний кругообіг. Угрупування живих організмів. Поняття про біогеоценоз. Жива речовина в геосферах. Поняття про грунт.

 27. Загальні закономірності географічної оболонки. Кругообіг речовини і енергії, цілісність, ритмічність, динаміка, зональність.


Дисципліна: Раціональне природокористування і охорона довкілля

 1. Антропогенні забруднення атмосфери та їх екологічний вплив.

 2. Джерела і наслідки антропогенних порушень фізико-хімічних параметрів атмосфери.

 3. Правові основи охорони і раціонального використання атмосферного повітря в Україні.

 4. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: промисловість, важка індустрія.

 5. Галузева специфіка охорони атмосферного повітря: легка, харчова, переробна промисловість, будівельна індустрія, енергетика.

 6. Сільськогосподарське виробництво та агропромисловий комплекс: екологічні проблеми впливу на атмосферу.

 7. Проблеми охорони атмосфери в транспортній галузі: автотранспорт, залізничний, повітряний транспорт.

 8. Екологічні проблеми охорони атмосферного повітря у містах та урбанізованих зонах.

 9. Г2лобальні наслідки впливу людини на атмосферу і кліматичні процеси: огляд проблем.

 10. Природно-заповідний фонд України: принципи організації, категорії, їх специфіка.


Дисципліна: Моніторинг довкілля

 1. Джерела і наслідки забруднення атмосферного повітря.

 2. Види постів спостережень, програми і терміни спостережень.

 3. Програми спостережень за гідрологічними і гідрохімічними показниками, терміни проведення гідрохімічних робіт на пунктах спостереження.

 4. Основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту.

 5. Організація моніторингу забруднення ґрунтів важкими металами.

 6. Моніторинг меліорованих земель.

 7. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища. Радіоекологічний моніторинг, основні складові і завдання.

 8. Біоіндикація. Біомоніторинг забруднення атмосфери за допомогою рослин. Біомоніторинг ґрунтів і водних ресурсів.

 9. Основи організації громадського екологічного моніторингу.

 10. Форми і методи оцінки якості природного середовища і ступеня забруднення довкілля.


Дисципліна: Методика дослідження стану навколишнього середовища

 1. Види антропогенних забруднень: класифікація та методи оцінки.

 2. Природоохоронні стандарти в галузі екологічного нормування: правова база, класифікація, методики визначення і практичне застосування.

 3. Екологічне нормування антропогенних забруднень атмосферного повітря.

 4. Екологічне нормування антропогенних забруднень водного середовища та об’єктів гідросфери.

 5. Нормування антропогенних забруднень ґрунтів.

 6. Екологічне нормування антропогенних забруднень об’єктів біосфери. Проблеми стандартизації в галузі.

 7. Економіко-правове регулювання антропогенного навантаження на природне середовище: поняття, значення, методи застосування.

 8. Правова база регулювання екологічних навантажень на природне середовище в Україні та у світі: принципи, критерії, підходи.


Дисципліна: Основи екологічної безпеки територій і акваторій

 1. Вплив сильних фізичних факторів на стан екосистем і здоров’я людини.

 2. Природні та антропогенні фактори і явища, що можуть негативно впливати на живі організми.

 3. Загальні положення дотримання екологічної безпеки на території України. Географічна локалізація окремих явищ і процесів.

 4. Регіональні особливості екологічної безпеки: Донецько–Придніпровського регіону та акваторії Чорного і Азовського моря.

 5. Регіональні особливості екологічної безпеки: гірських районів Криму і Карпат та Полісся і Чорнобильської зони.

 6. Державні органи контролю за додержанням нормативних вимог безпечної життєдіяльності. Прогнозування розвитку і локалізації окремих явищ і процесів.

 7. Екологічні катастрофи і надзвичайні природні і антропогенні ситуації.

 8. Невідкладна долі карська допомога потер2пілим у деяких поширених екстремальних ситуаціях.


Дисципліна: Основи загальної екології

 1. Еволюція взаємовідносин людини і природи. Основні етапи.

 2. Основні екологічні поняття і терміни. Найголовніші екологічні закони.

 3. Середовище існування та екологічні взаємодії організмів.

 4. Екологія популяції та динаміка її чисельності.

 5. Організація та функціонування екосистем. Біоценози та екосистеми.

 6. Вчення Вернадського про біосферу та ноосферу.

 7. Еколого-економічні основи природокористування.

 8. Екологічні проблеми України та регіонів.

 9. Принципи раціонального природокористування та охорони природи.

 1. Взаємодія людського суспільства і природи на різних історичних етапах.

 2. Геологічні аспекти взаємодії суспільства та природи.

 3. Гідрологічні і гідрогеологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 4. Метеорологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 5. Медичні аспекти взаємодії суспільства та природи.

 6. Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.

 7. Оптимізація та гармонізація системи “суспільство – природа”.

 8. Проблема майбутнього системи “суспільство – природа” в теоріях суспільного розвитку.


Дисципліна: Технологічна екологія з основами ландшафтознавства

 1. Нафтова, газова та вугільна промисловість та її вплив на екологію.

 2. Добувна промисловість та її вплив на стан довкілля.

 3. Електроенергетика та її екологічний вплив.

 4. Вплив металургійного та машинобудівного комплексу на навколишнє середовище.

 5. Хімічна промисловість та засоби боротьби з її шкідливим впливом на довкілля.

 6. Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість та її вплив на довкілля.

 7. Промисловість будівельних матеріалів та її екологічні проблеми.

 8. Транспорт та його екологічний вплив.

 9. Житлово-комунальне господарство та заходи боротьби з його шкідливим впливом.

 10. Предмет, об'єкт та методи дослідження ландшафтної екології.

 11. Ландшафтні територіальні структури.

 12. Геосистема та їх середовища.

 13. Ландшафтно-екологічне прогнозування.

 14. Ландшафтно-екологічне картографування.

 15. Оптимізація геосистем.


Дисципліна: Методи дослідження стану навколишнього середовища

 1. Теоретичні засади моделювання і прогнозування стану довкілля.

 2. Особливості екологічних систем та їх моделей. Складні еколого-техногенні системи та їх властивості. Особливості динаміки складних систем та їх формалізації. Моделі глобального розвитку.

 3. Основні методи моделювання і прогнозування стану довкілля.

 4. Застосування комп'ютерних (інформаційних) технологій у моделюванні і прогнозування стану довкілля.

 5. Прикладні аспекти моделювання і прогнозування стану довкілля.

 6. Критерії оцінки ефективності продукційних процесів.


Дисципліна: Основи екологічного права і експертизи

 1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.

 2. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд.

 3. Нормативна еколого-економічна оцінка ґрунтів.

 4. ЕЕ водних об’єктів.

 5. Державні нормативи негативних впливів в житлово-комунальних об’єктах.

 6. Проекти нормативних ГДВ, ГДК забруднюючих речовин та умови видачі дозволів на їх викиди.

 7. Санітарні норми і правила застосування харчових добавок.

 8. Оцінка екологічної ситуації території та заходи по її стабілізації.


Дисципліна: Основи технології галузі

 1. Екологія, її предмет, об’єкт і завдання.

 2. Екологічні дослідження в Україні.

 3. Система екологічнеої освіти в Україні.

 4. Роль екологічних знань у практиці інженера.

 5. Сучасна екологічна ситуація в Україні.

 6. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою.

 7. Прикладні напрямки екології, як засіб вирішення проблем навколишнього природного середовища.


Дисципліна: Грунтознавство

 1. Генетичні горизонти і їх символіка.

 2. Морфологічні ознаки грунту.

 3. Склад і структура грунту.

 4. Фізика і хімія грунтів. Грунтові колоїди.

 5. Повітряний, тепловий і водний режим грунтів.

 6. Класифікація грунтів. Принципи і методи.

 7. Географія грунтів. Загальні закономірності.

 8. Екологія грунтів.


Дисципліна: Основи геології та гідрогеології

  1. Теоретичні основи гідрології.

  2. Гідрологія поверхневих вод суші.

  3. Гідрологія підземних вод.

  4. Гідрологія океанів і морів.

  5. Водні ресурси.

  6. Речовинний склад земної кори.

  7. Основи мінералогії.

  8. Основи петрографії.

  9. Геологічні процеси та їх роль у рельєфоутворенні. Ендогенні процеси.

  10. Екзогенні процеси рельєфоутворення.

  11. Геологічна робота вітру, еолові форми рельєфу. Флювіальні процеси та сформований ними рельєф.

  12. Геологічна діяльність боліт, льодовиків, підземних вод, мерзлотних процесів та відповідні їм форми рельєфу.

  13. Геологія та геоморфологія України.

  14. Екологічна геологія.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей.

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за наступними критеріями.

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється наступним чином:

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).

Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів.
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.


Декан машинобудівного факультету

___________

С. Пустульга


Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій


___________


І. МурованийСписок використаних джерел


 1. Дітчук І. Л.. Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 168 с.

 2. Кобернік С.Г., Коваленко Р. Р. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчал2ьних закладів: Навчально-методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2007. – 512с.

 3. Бойко Р.Д., Чернюк Г.В. Основи фізичної географії. –К.: ІСДО, 1995. –151 с.

 4. Царик Л., Чернюк Г. Природні рекреаційні ресурси. –Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2001. – 3-80 с.

 5. Котляков В.М. и др. Климат земли: прошлое, настоящее, будущее. / Науки о земле. №12, -М.: Знание, 1985. –48 с.

 6. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К.: Либідь, 1993. – 222с.

 7. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233с.

 8. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2004. – 384 с.

 9. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: Підручник. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 392 с.

 10. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник ∕ Пер. з рос. В.О. Мотузний. – К.: Вища школа, 1992. – 422 с.

 11. Шелест З.М., Войціцький В.М., Гайченко В.А., Байрак О.М. Біологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, 2005.–365 с.

 12. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища / Під.ред. Н.Г.Чумаченко. - Київ: Наукова думка 1979.-320С.

 13. Утилізація та рекуперація відходів: Навчальний посібник / Краснянський М.Є. – видавництво 2-е, виправлене та доп.- Харків: Бурун і К, Київ: КНТ 2007 р.- 288С.

 14. Основи екології та соціоекології. М.М.Назарук.-Львів,Афіша.1999-256с.

 15. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. учебное пособие - Пенза.-2005.-с.246.


Завідувач кафедри екології Іванців В.В.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІНподілитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки України
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Окр «Спеціаліст» зі спеціальності 05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» на базі отриманого окр...

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо кваліфікаційного...
...

Кримінально правова охорона
Новітнє обґрунтування поняття злочинів проти навколишнього природного середовища

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму 050503...

Міністерство охорони навколишнього природного середовища україни...
Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...

"Захисник навколишнього середовища"

Екзаменаційні питання з предмету «Геохімія довкілля» для студентів...
Класифікація хімічних елементів за рівнями екологічно-небезпечного впливу на біологічні об’єкти

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Університету «Україна» Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач...
Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка