Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Термін

Термін

Державний інститут управління та економіки

водних ресурсів за організаційною підтримкою Інноваційного центру «Екосистема»

проводить курси підвищення кваліфікації за екологічною тематикою

План-графік

курсів підвищення кваліфікації на 2015 р.

Тема

Термін

проведен-ня

Вартість, грн.


1. «Екологічний аудит»,

140 годин (2 тижні), група – до 15 осіб

Навчання проводиться з метою підготовки слухачів до кваліфікаційного іспиту в Мінприроди України на отримання сертифікату екологічного аудитора у відповідності до вимог Закону України «Про екологічний аудит». Навчальна Програма узгоджена з Мінприроди України та складається з теоретичного курсу, практичних занять, тренінгів та екзаменаційного іспиту.

Головна мета курсу – формування системи знань та практичних навичок, необхідних для планування, організації та проведення екологічних аудитів на підприємствах з урахуванням вимог українського природоохоронного законодавства.

Програма охоплює широке коло питань: законодавчо-нормативні та правові засади природоохоронної діяльності, глобальні екологічні проблеми, системи екологічного менеджменту (ISO 14000), екологічний аудит в системі управління природоохоронною діяльністю, стажування під наглядом сертифікованого екологічного аудитора.

За результатами іспиту слухачі курсу отримують свідоцтво відповідного зразку. За результатами стажування слухачі курсу отримують Довідку про проходження стажування за формою, наведеною у Додатку 2 до «Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» (Наказ Мінприроди від 29.01.2007, зареєстрований в Мін’юсті 30.03.2007 за № 295/13562).

За фактом формуван- ня групи

Навчан-ня:

5 100

Стажу-вання

510

Разом:

5 610

(без ПДВ)

2. «Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів».,

40 годин, група – до 15 осіб

Навчання проводиться на виконання п.10.1 Положення про сертифікацію екологічних аудиторів (Наказ Мінприроди від 29.01. 2007 року № 27, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за №295/13562 30.03.2007 року).

Головна мета курсу – забезпечення постійної підтримки компетентності екологічних аудиторів.

Курс є обов’язковим для продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора.

Програма курсу розроблена з акцентами на практичні аспекти при проведенні екологічного аудиту, узагальнює практику проведення екологічних аудитів провідними сертифікованими екологічними аудиторами України. Програма узгоджена з Мінприроди.

За фактом формуван- ня групи

3 000

(без ПДВ)

3. «Курс підготовки внутрішніх екологічних аудиторів підприємств»,

24 години, 3 дні, група – до 15 осіб

Курс є базовим для підготовки внутрішніх екологічних аудиторів, а також спеціалістів в галузі екології і призначений для слухачів, які в подальшому будуть здійснювати аудити підприємств, а також бажаючих придбати знання та навички, необхідні для розробки та впровадження систем екологічного менеджменту організацій у відповідності до вимог ISO 14001 «Система менеджменту навколишнім середовищем. Зміст та опис елементів. Настанови щодо їх застосування.»

Курс складається із лекцій, практикуму, обміну досвідом.

За фактом формуван- ня групи

2 000

(без ПДВ)


4. Практикум з розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» (ОВНС),

24 години (3 дні), група – до 20 осіб

Розглядаються таки теми:

Законодавчі основи розробки екологічного розділу проектно-кошторисної документації (ПКД). Історія розвитку екологічного розділу у складі ПКД. Загальні положення. Структура і склад розділу ОВНС. Загальна характеристика об'єкту проектування. Оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище, у тому числі: клімат і мікроклімат, повітряне середовище, фізичні чинники впливу, водне середовище, земельні ресурси і ґрунти, рослинний і тваринний світ, соціальне й техногенне середовища, оцінка ризику. Комплексна оцінка впливу. Оцінка впливу будівельних рішень. Заява про наміри та заява про екологічні наслідки.

Стратегічна екологічна оцінка, її місце в розвитку системи екологічної оцінки.

За фактом формуван-ня групи

2 600

(без ПДВ)

5. «Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців, в тому числі впровадження технологічних нормативів у систему регулювання»,

40 годин, група – до 20 осіб.

Розглядаються питання впровадження нової системи регулювання в галузі охорони атмосферного повітря; законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність в галузі охорони атмосферного повітря; проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; порядок реєстрації організацій, які займаються розробкою документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та інш.

Після закінчення курсу проводиться атестація, видається свідоцтво відповідного зразку.

Лютий-березень 2015р. (за фактом формуван- ня групи)

3 500

(без ПДВ)

6. «Впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від окремих типів обладнання»

16 годин, група – до 20 осіб.

Розглядаються питання впровадження нової системи регулювання в галузі охорони атмосферного повітря.

Нормативно-правова база щодо впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих типів обладнання та інш.

Після закінчення курсу проводиться атестація, видається свідоцтво відповідного зразку.

За фактом формуван-ня групи

1 900

(без ПДВ)

7. «Вимоги до експлуатації установок очистки газу», 24 годин, група – до 20 осіб

Програма курсу розроблена відповідно до вимог Ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та

«Правил технічної експлуатації установок очистки газу» (Наказ Мінприроди від 06.02.2009 р за № 52., зареєстрований в

Міністерстві юстиції України 13 квітня 2009 року за № 327/16343)

За фактом

формуван-ня групи.

2 400

(без ПДВ)

8. «Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря»,

40 годин, група – до 25осіб.

До програми курсу включено: законодавчі та нормативно-правові акти у сфері організації та виконання вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря, вимоги нормативних документів до точності контролю викидів забруднюючих речовин, вимоги до обладнання місць відбору проб на організованих джерелах та джерелах утворення забруднюючих речовин, методи вимірювань, що застосовуються при визначенні вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря, вимоги до застосування методик виконання вимірювань вмісту забруднюючих речовин у викидах організованих джерел забруднення атмосферного повітря, ведення внутрішньої документації та оформлення результатів вимірювань, індивідуальні консультації та ін.

Березень – квітень 2015 р. за фактом формування групи

2 500

(без ПДВ)

9. «Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод»,

30 год., група до 20 осіб

Програмою передбачено розглянути: законодавчі та нормативно-правові акти у сфері організації та виконання вимірювань показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод, вимоги нормативних документів до точності контролю, вимоги до застосування методик виконання вимірювань, ведення внутрішньої документації та оформлення результатів вимірювань, організація та проведення внутрішнього контролю якості вимірювань, індивідуальні консультації та інш.


Квітень-травень 2015р


2 200

(без ПДВ)

10. «Розроблення індивідуальних норм водопостачання та водовідведення з урахування якості води, що використовується та відводиться. Складання балансів водопостачання та водовідведення»,

18 годин, група до 20 осіб.

Програмою передбачено розглянути: Нормативно-правову базу щодо впровадження норм водопостачання та водовідведення. Ознайомлення з Директивами ЄС в галузі управління водними ресурсами та якості води. Процедура адаптації національного законодавства до вимог водного законодавства ЄС. Склад норм водопостачання та водовідведення , методи їх розробки. Особливості нормування водоспоживання залежно від систем водопостачання (прямоточна, оборотна, повторно - послідовна). Розглядається механізм розрахунку об’ємів водопостачання і водовідведення та особливості розробки індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення. Надається алгоритм складання балансів водопостачання та водовідведення. Розглядається порядок розробки, оформлення, узгодження, затвердження норм і контролю за їх виконанням. Надаються рекомендації по розробці організаційно-технічних заходів по раціональному використанню водних ресурсів. Обґрунтування економічної ефективності заходів по раціональному використанню водних ресурсів. Встановлення лімітів водоспоживання і водовідведення підприємства


За фактом формуван-ня групи

1 900

(без ПДВ)

11. «Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню при заборі води із природних водних об’єктів (підземних, поверхневих джерел водопостачання та для водойм, що знаходяться в оренді)»

24 години, група - до 20 осіб.

Програма курсу передбачає розгляд наступних питань:

Нормативно-правова база у сфері спеціального водокористування.

Аналіз змін у Водному кодексі України.

Ознайомлення з Директивами ЄС в галузі управління водними ресурсами та якості води. Процедура адаптації національного законодавства до вимог водного законодавства ЄС. Наводяться характеристики джерел водопостачання та особливості водокористування. Розглядаються документи, необхідні для узгодження умов спеціального водокористування з органами геології та органів охорони водних ресурсів України.

Аналізується процедура розробки проекту спеціального водокористування при заборі води із природних водних об’єктів. Розбирається порядок отримання Дозволу на спеціальне водокористування при заборі води із природних водних об’єктів в державних уповноважених органах України.

Розглядається система ведення облікової та звітної документації. Надається розрахунок платежів за спецводокористування.

Обговорюються підстави для припинення права спеціального водокористування. Надаються рекомендації по розробці організаційно-технічних заходів з охорони та раціональному використанню водних ресурсів.

За фактом формуван-ня групи

2 400

(без ПДВ)

12. «Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню та гранично допустимому скиданню стічних вод в природні водні об’єкти (ГДС)» (підприємства Донецької області),

24 години, група до 20 осіб.

Програма курсу передбачає розгляд наступних питань: Нормативно-правова база у сфері спеціального водокористування. Аналіз змін у Водному кодексі України. Ознайомлення з Директивами ЄС в галузі управління водними ресурсами та якості води. Процедура адаптації національного законодавства до вимог водного законодавства ЄС.

Обговорюються нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, нормативи екологічної безпеки водокористування, екологічні нормативи якості води водних об'єктів,нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Наводяться характеристики джерел водопостачання та особливості водокористування. Розглядається приклад розрахунку об’ємів водоспоживання та водовідведення. Розбирається умови скидання стічних вод у водні об’єкти. Особливості експлуатації очисних споруд. Організація лабораторного аналізу якості всіх категорій води. Розглядаються перелік документів, необхідних для узгодження умов спецводокористування та ГДС з державними уповноваженими органах України. Розбирається порядок отримання Дозволу на спеціальне водокористування при відведенні стічних вод в природні водні об’єкти

Обговорюється способи обліку всіх категорій води, що використовується та скидається. Розглядається система ведення облікової та звітної документації. Обговорюються підстави для припинення права спеціального водокористування. Надаються рекомендації по розробці організаційно-технічних заходів з охорони та раціональному використанню водних ресурсів.

За фактом формуван-ня групи

2 400

(без ПДВ)

13. «Організація природоохоронної діяльності на підприємствах»,

30 годин, група - до 20 осіб.Огляд природоохоронного законодавства в галузі охорони повітряного басейну, раціонального використання водних ресурсів, поводження з відходами.
Аналіз документації з екології, яка необхідна розроблятися та підтримуватися на підприємстві

Характеристика нормативів екологічної безпеки, екологічні нормативи якості повітря та води, нормативи гранично допустимого скидання та гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

Аналіз дозвільної документації з охорони природних ресурсів (повітря, водні ресурси, відходи, земельні ресурси)

Складання балансів природокористування

Порядок здійснення первинного обліку витрат та процедура ведення журналів первинного обліку усіх екологічних аспектів діяльності підприємства

Державна статистична звітність у сфері екологічного користування. Порядок заповнення звітів та узгодження їх з державними уповноваженими органами.

Екологічний податок.
Відповідальність за порушення вимог природоохоронного законодавства.

Розробка планів з раціонального використання та охорони природних ресурсів та

планів ліквідації аварійних ситуацій.

Розробка паспорту водного господарства.


За фактом формуван-ня групи

2 400

(без ПДВ)14. «Поводженням з відходами. Взаємовідносини суб’єктів господарювання, місцевих і регіональних уповноважених органів влади у сфері поводження з відходами»

24 годин, група - до 20 осіб


Програма курсу передбачає розгляд наступних питань:

Національна нормативно-правова база у сфері поводженням з відходами. Прогнозування, вияв, ідентифікація і класифікація відходів. Оцінка матеріально-енергетичного балансу і нормування у сфері поводження з відходами. Первинний облік відходів, пакувальних матеріалів і тари. Системне розгалуження поводження з відходами, викидами у атмосферне повітря і скидами у водні об’єкти. Державний облік і статистична звітність у сфері поводження з відходами. Дозвільно-ліцензійна система у сфері поводження з відходами. Дозволи і ліміти, реєстри місць утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів. паспортизація відходів відповідно до чинних стандартів для визначення кращих доступних технологій поводження з ними. Паспортизація відходів відповідно до чинних стандартів. Замкнений цикл поводження з відходами. Пошук і визначення кращих доступних технологій. Моніторинг, контроль і метрологічне забезпечення у сфері поводження з відходами. Після закінчення курсу видається свідоцтво відповідного зразку.

Березень-квітень 2015р. за фактом

формуван-ня групи

2 600

(без ПДВ)

15. «Державне регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами»

24 годин, група - до 20 осіб


Програма курсу передбачає розгляд наступних питань:

Правові засади у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами.

Розвиток законодавства у зазначеній сфері. Особливості юридичної відповідальності як засіб забезпечення поводження з небезпечними хімічними речовинами і з небезпечними відходами. Глобальні міжнародні документи у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і з небезпечними відходами.

Порядок віднесення відходів до категорії небезпечних.

Критерії оцінки небезпечності відходів. Ліцензування у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами. Поводження з пестицидами та агрохімікатами.

Непридатні пестициди та агрохімікати.

Перевезення небезпечних хімічних речовин і відходів.

Визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів.

Страхування відповідальності щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час перевезення небезпечних хімічних речовин і небезпечних відходів.

Аналіз сучасних технологічних рішень з утилізації, знешкодження та видалення небезпечних відходів.

Впровадження систем поводження з небезпечними відходами відповідно до міжнародної практики (відпрацьовані нафтопродукти, медичні відходи, інші.)

За фактом

формуван-ня групи

2 800

(без ПДВ)


16. «Оцінка екологічної ефективності підприємства. Методи оцінки екологічної ефективності відповідно до міжнародних вимог»,

18 годин, група до 30 осіб

Вивчаються та пояснюються вимоги міжнародних стандартів:

ДСТУ ISO 14015:2005. Екологічне керування. Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій;

ДСТУ ISO 14024:2002. Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи;

ДСТУ ISO 14031:2004. Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики;

ДСТУ ISO 14040:2004. Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура;

ДСТУ-Н 4340:2004 (ISO Guide 64:1997). Настанови щодо внесення екологічних вимог до стандартів на продукцію. Загальні положення;

Будуть наведені приклади найкращої міжнародної практики застосування цих стандартів за економічними та екологічними показниками.

Семінар включає проведення практикуму щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції із врахуванням методу оцінки її життєвого циклу, а також елементів екологічного маркетингу.

За фактом формуван-ня групи

1 500

(без ПДВ)


Після закінчення курсу слухачі отримують свідоцтво відповідного зразку.

*Вартість семінарів може уточнюватись протягом року.
Наша адреса: Україна, 03035, м. Київ-35, вул. Солом’янська, 1, кафедра екологічного менеджменту, аудиту та сертифікації (кім. 816)

Для участі у навчанні необхідно зателефонувати за тел./факс (044) 248-70-72, тел. (044) 587-76-18; запросити заявку та надіслати її факсом або за електронною поштою: ecoauditdei@ukr.net

Контактні особи: Колупаєва Любов Григорівна

Кравченко Лариса Леонідівна

По питаннях співпраці: Куруленко Святослав Сергійович - (044) 587-76-18, e-mail: s_kurulenko@ukr.net

Данилкіна Ірина Леонідівна - +38 050 680 92 32, e-mail: Irina.Danilkina@ic-ecosystem.com

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка