Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Методичний та дидактичний супровід викладання фізики у 7 класі

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій Методичний та дидактичний супровід викладання фізики у 7 класі

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Кафедра природничо-математичних дисциплін

та інформаційних технологій

Методичний та дидактичний супровід викладання фізики у 7 класі

(Орієнтовне тематичне планування навчального матеріалу та деякі зауваження щодо викладання фізики за новою програмою)

Л.І. Ятвецька, завідувач науково-методичної

лабораторії природничих дисциплін ООІУВ,

В.М. Ятвецький, старший викладач кафедри

природничо-математичних дисциплін та

інформаційних технологій ООІУВ
Орієнтовне тематичне планування складене на основі навчальної програми «Фізика. 7 – 9 класи», яка розміщена на сайті МОН України під рубрикою «Навчальні програми для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)» (http://old.mon.gov.ua), з урахуванням пропозицій щодо її розвантаження, затверджених наказом МОН України від 25.05.2015 р. № 585.

Навчальна програма розроблена відповідно до вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

У пояснювальній записці до нової програми зазначено, що фізика як навчальний предмет має значні можливості щодо формування не тільки науково-природничої компетентності (як галузевої), а й ключових компетентностей, до яких за класифікацією ЮНЕСКО віднесені уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, природничо-математична, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності.

Для зручності після зразку тематичного планування наводимо невеличкий тезаурус термінів, який, на нашу думку, стане в нагоді вчителям фізики при визначені компетентнісної складової конкретного уроку та допоможе у постановці навчальних цілей і виборі відповідних форм та видів навчальної взаємодії вчителя та учнів.

Поняття компетентності має не тільки когнітивну та операційно-технологічну (які об’єднують в собі інтелектуальну та навичкову складові), але й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову складові освіти. За одним із визначень компетентність розглядають як комплекс знань, умінь і навичок, особистого досвіду, ставлень, цінностей і здібностей, які здобуті завдяки навчанню.

Відповідно до цього у новій навчальній програмі поряд з традиційними видами діяльності з’явився такий вид діяльності як навчальні проекти. У кожному розділі програми виділяється по одній навчальній годині на цей вид навчальної діяльності учнів на уроці і запропоновано орієнтовні теми навчальних проектів, перелік яких вчитель може доповнювати, а також об’єднувати кілька проектів в один. Крім тих, що наведені у запропонованому зразку тематичного планування, досить цікаві теми навчальних проектів можна знайти у підручнику фізики для 7-го класу за редакцією В.Г. Барʼяхтара і С.О. Довгого та у авторів підручника «Фізика -7» Т.О. Засєкіної і Д.О. Засєкіна.

У програмі зазначено що «…навчальні проекти розробляють окремі учні або групи учнів упродовж певного часу у процесі вивчення того чи іншого розділу фізики…». На думку дослідників та вчителів-практиків і індивідуальна і групова форма організації роботи над проектами мають певні позитивні риси.

До переваг персональних проектів відносять в першу чергу те, що учень набуває досвіду на усіх без винятку етапах виконання проекту ‒ від народження задуму до підсумкової рефлексії, а також можливість індивідуального впливу на формування в учня важливих загальнонавчальних умінь та навичок (дослідницьких, презентаційних, оціночних).

Перевагами групових проектів вважають наступні:

 • у проектній групі формуються навички співпраці, процес навчання відбувається у спільній діяльності, що підвищує її ефективність (порівняно з індиві­дуальною роботою за схемою «вчитель — учень» внутрішньогрупова співпраця щодо вирішення тих самих завдань ефективніша майже на 10 %.)

 • проект може бути виконаний найбільш глибоко та різностороннє;

 • у учнів формується почуття відповідальності за отримання спільного результату.

З огляду на те, що запропоновані у програмі теми проектів здебільшого орієнтовані на виконання інформаційних індивідуальних проектів, пропонуємо окремі лабораторні роботи виконувати як групові дослідницькі проекти із створенням колективного проектного продукту (спільного для всього класу). Пом’якшення вимог до обов’язковості виконання фронтальних лабораторних робіт (див. додаток до листа МОН України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305), які передбачають обов’язкове оцінювання результатів виконання однієї з робіт до кожного розділу, дає можливість вчителеві розвивати дослідницькі навички учнів в процесі проектної діяльності.

У деяких джерелах наводяться рекомендації щодо виконання навчальних проектів протягом уроку або його частини (міні-проекти) чи протягом спареного уроку за такою схемою:

Постанов-

ка

проблеми


Висування гіпотез

– шляхів

розв’язан-

ня.

Ділення

групи

Плануван

ня

діяльності. Вибір

форм

продукту

Збір

інформації

Структу-рування

інформації.
Підготовка

продукту.


Вибір форми презен-тації

Підготовка презента-ції

Презентація

Само-оцінка та само-аналіз

Міні-проект

1-й урок серед 2-х спарених: 1 – 20-та хвилини

1 - 2-й уроки

20 - 50-я хвилини

Проект, що виконується на уроках (короткочасовий)

1-ий урок

Тиждень між

1-м та

2-м

уроками

2-й урок

Один - три

тижні  між

2-м  

та 

3-4-м

уроками

3-4-й уроки

(спарені)

В залежності від обсягу навчального матеріалу час на виконання міні-проекту може бути обмежений одним уроком, якщо окремі етапи роботи над проектом провести у позаурочний час (ділення на групи, частково – планування діяльності, збір інформації, вибір форми презентації та її підготовка).

До організації проекту висуваються такі вимоги:

1. Проект повинен розроблятися за ініціативою учнів. Тема проекту для всього класу може бути одна, а шляхи його реалізації в кожній групі - різні. Можливе одночасне виконання учнями різних проектів.

2. Проект є важливим для найближчого оточення учнів-однокласників, батьків, знайомих.

3. Робота над проектом є дослідницькою, вона моделює роботу в науковій лабораторії або в іншій організації.

4. Проект має педагогічне значення: учні набувають знань, будують стосунки, опановують необхідні способи мислення і дії.

5. Проект завчасно спланований, водночас він гнучкий, можливі зміни в процесі виконання.

6. Проект зорієнтований на вирішення конкретної проблеми, його результат має споживача.

7. Проект реалістичний, він враховує наявні у школі ресурси.

Наведемо приклад міні-проекту за темою " Електричний струм та його застосування" (Автор проекту Бєлова М.І. – учитель фізики Бобринської ЗОШ) .

Час реалізації – 90 хвилин.

Організаційний момент – 2 хвилини.

Мотивація (цілепокладання) – 7 хвилин.

Групова робота (створення проектів за поданими завданнями) – 45 хвилин

Захист проектів – 30 хвилин

Теми проектів: Освітлення

Обігрів

Вентиляція

Інструкції для груп:

1.Ознайомтесь з текстами завдань.

2. Поміркуйте та визначтесь, яку життєву проблему буде вирішувати Ваш проект.

3. Визначте мету та сформулюйте завдання проекту.

Проект "Освітлення"

Завдання 1. Конструкторське

Складіть проект електричної схеми освітлення приміщення. Доберіть необхідне обладнання. Схема має забезпечувати виконання наступних умов:

 • здійснення освітлення трьома лампами розжарювання з окремими вимикачами;

 • роботу ламп при перегорянні або вимиканні однієї з них;

 • автоматичне відключення кола від джерела струму при короткому замиканні;

 • можливість отримати напругу 3 В на вході схеми

Обладнання:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Електрична схема:Завдання 2. Інженерне

Для електричної схеми розрахуйте силу струму та напругу на окремих ділянках кола. Укажіть, який запобіжник треба взяти.

Завдання 3. Практичне

Зберіть електричне коло за розробленою схемою. Виміряйте силу струму та напругу на споживачах. Порівняйте з розрахунковими.

Зробіть висновок.

Підготуйте презентацію Вашого проекту.

Проект "Обігрів"

Завдання 1. Конструкторське

Розробіть проект схеми електричного кола, за якою можна скласти установку для обігріву приміщення складу. Схема має забезпечувати виконання наступних умов:

 • здійснення обігріву трьома однаковими обігрівачами;

 • припинення роботи обігрівачів при перегорянні одного з них;

 • автоматичне відключення кола від джерела струму при короткому замиканні;

 • плавне регулювання кількості теплоти, яку виділяють нагрівачі;

 • можливість вмикання та вимикання нагрівачів;

 • можливість отримати напругу 3 В на вході схеми

Завдання 2. Інженерне

Визначте кількість теплоти, яку виділяють нагрівачі протягом 1 години, а також обчисліть, на яку силу струму має бути розрахований кожний нагрівач та запобіжник.

Завдання 3. Практичне

Зберіть електричне коло за розробленою схемою та виміряйте максимальну силу струму. Порівняйте отримане значення з розрахованим. Поясніть, які зміни відбуваються у роботі кола, коли змінюється положення регулятора кількості теплоти. Поясніть, що виконує цю функцію.

Зробіть висновок.

Підготуйте презентацію Вашого проекту.

Проект "Вентиляція"

Завдання 1. Конструкторське

Складіть проект схеми установки для вентиляції приміщення. Схема має забезпечувати виконання наступних умов:

 • здійснення вентиляції двома однаковими двигунами;

 • відповідність робочої напруги кожного двигуна напрузі джерела струму;

 • можливість вмикання та вимикання обох двигунів одночасно;

 • захист кола від короткого замикання;

 • можливість отримати напругу 3 В на вході кола.

Завдання 2. Інженерне

Розрахуйте потужність струму у колі за умови, що допустима сила струму для електродвигуна дорівнює1А. Яку роботу виконує струм за 1 годину? Укажіть, які вимірювальні прилади необхідні для визначення потужності струму у колі. Який запобіжник знадобиться для цього кола?

Завдання 3. Практичне

Зберіть електричне коло за розробленою схемою. Виміряйте силу струму та напругу на споживачах. Укажіть межі вимірювань амперметра і вольтметра. Що ще треба знати про прилади, щоб розрахувати похибку вимірювання струму та напруги? Як це зробити?

Зробіть висновок.

Підготуйте презентацію Вашого проекту.

Посилення уваги до проектної технології навчання зрозуміло оскільки воно має особистісно - орієнтований характер через орієнтацію на самостійну діяльність учнів ‒ індивідуальну, парну або групову. У парадигмі особистісно-орієнтованої освіти технологія проектів розглядається як ефективне доповнення до інших педагогічних технологій, що сприяють становленню особистості учня як суб'єкта діяльності та соціальних відносин. Освітньо-виховний потенціал проектної технології полягає у можливості набуття учнями цілісних знань, у підвищенні мотивації школярів до здобуття додаткової інформації, опануванні найважливішими методами наукового пізнання (висунути та обґрунтувати задум, самостійно формулювати завдання проекту, знайти метод аналізу ситуації тощо), навичками пошуково-дослідницької роботи, а також рефлексії та інтерпретації результатів. Відповідно до діяльнісного підходу етапи засвоєння знань розглядаються разом з етапами засвоєння діяльності, знання з самого початку включаються у структуру дій. Діяльність учнів у проекті передбачає проведення ними самостійної роботи з продукування ними нового знання, отже якість знань визначається адекватністю їх діяльності, що використовується для засвоєння. Існує думка, що системне використання у навчально-виховному процесі методу проектів дасть змогу змінити виявлені за результатами міжнародних, національних та регіональних моніторингових досліджень проблеми, які стосуються репродуктивного характеру шкільної освіти.

Метою проектного навчання є формування таких умов навчального процесу, за яких його результатом стає здобуття індивідуального досвіду проектної діяльності учня. Основна цінність проектної технології навчання полягає в тому, що вона орієнтує учнів на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на просте вивчення певної теми. На шляху до мети школярі мають актуалізувати або здобути нові необхідні знання, радитись з учителем і між собою, виконувати індивідуально чи в групах пізнавальну, дослідницьку, конструкторську та іншу роботу.

Визначають наступні цілі, яких мають бути досягнуті у ході проектного навчання:

 • когнітивні:  пізнання об'єктів навколишньої реальності; вивчення способів вирішення виникаючих проблем, оволодіння навичками роботи з першоджерелами; постановка експерименту, проведення дослідів. 

 • оргдіяльні: оволодіння навичками самоорганізації; вміння ставити перед собою цілі, планувати діяльність; розвивати навички роботи в групі, освоєння техніки ведення дискусії

 • креативні (творчі): конструювання,  моделювання, проектування, синтезування і т.д.

Особливої уваги потребує підготовка вчителя до організації проектної діяльності, змістом якої стає теоретичне, методичне та практичне засвоєння основ проектної технології, набуття досвіду організації урочної проектної діяльності та усвідомлення ролі педагогічного керівництва нею.

У науково-методичних джерелах наводяться наступні поради до підготовки уроку-проекту:

 • виберіть таку навчальну тему для проектної діяльності, у змісті якої учні зможуть виділити актуальну для себе проблему;

 • поміркуйте, чи посильним буде цей проект для учнів, чи мають вони достатній досвід для самостійної діяльності;

 • з’ясуйте,чи зможете Ви з учнями протягом уроку розробити проект за всіма етапами та чітко сплануйте діяльність всіх учасників проекту;

 • визначте дидактичну мету (яким має бути результат проекту, яке в нього застосування і які нові знання та уміння учням треба засвоїти);

 • завчасно підготуйте всі необхідні засоби (навчальні, інформаційні, технічні тощо).

Для реалізації проекту треба визначити не тільки, які уміння необхідні для його виконання для учнів, а й уміння, які необхідні для вчителя. Необхідно підготувати завдання та матеріали для учнів, а також матеріали для вчителя, таблиці оцінювання та самооцінювання тощо.

Для оцінки готовності учнів до проектної діяльності можна використати наступну анкету:

Вміння та навички, які повинен мати учень для ведення проектної роботи


Чи мають їх ,на Вашу думку, більшість учнів?

"так"

скоріше

"так"

ніж "ні"

скоріше

"ні"

ніж "так"

"ні"

Рефлексивні

- осмислення задачі,для вирішення якої недостатньо знань

- вміння відповідати на запитання: чого слід навчитися для вирішення поставленої задачі?

Пошукові (дослідницькі)

- вміння самостійно генерувати ідеї, тобто винаходити спосіб дії, залучаючи знання з різних галузей знань

- вміння самостійного пошуку інформації, якої не вистачає в інформаційному полі

- вміння формулювати запитання до експерта (вчителя, консультанта, фахівця) з метою отримати інформацію, якої бракує

- вміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми

- вміння висувати власну гіпотезу

- навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків

Комунікативні

- вміння ініціювати в процесі навчання взаємодію з дорослими з метою отримання інформації чи рекомендації щодо способів та засобів дії

- навички ведення дискусії, доступного формулювання власної думки, аргументованого її доведення, інтерв’ювання, опитування тощо

- навички відстоювання своєї точки зору

- вміння домовлятися і знаходити компроміс, обирати у доброзичливій атмосфері найбільш оригінальне, раціональне, правильне рішення

- вміння та навички керування голосом: чітка, з доречною гучністю голосу, в залежності від ситуації, мова

Презентаційні

- навички монологічного мовлення

- психічна витримка під час публічного виступу

- артистичні уміння

- навички використання різних засобів наочності під час виступу

- вміння відповідати на незаплановані і несподівані запитання

Навички оціночної самостійності

- адекватне оцінювання своєї роботи і роботи однокласників

- обґрунтоване та доброзичливе оцінювання як результату, так і процесу розв’язування навчальної задачі з акцентом на позитивному

- пошук недоліків, визначення конструктивних побажань,зауважень

Вміння і навички співпраці

- колективне планування роботи групи

- взаємодія з будь-яким партнером

- надання взаємодопомоги у групі під час вирішення спільних задач

- навички ділового партнерського спілкування

- вміння знаходити і виправляти помилки в роботі іншого учасника групи


Продуктом проектної діяльності на уроках фізики можуть бути відеофільми, виставки, газети, журнали, колекції, моделі, матеріали для WEB-сайту, довідник, навчальний посібник, мультимедійний продукт, колекція «неможливих» фізичних об’єктів, екскурсія тощо.

Презентації навчальних проектів можуть бути проведені у наступному вигляді: ділової гри, демонстрації відеофільму / продукту на основі інформаційних технологій, захисту на Вченій раді, наукової конференції, наукової доповіді, звіту дослідницької експедиції, подорожі, реклами, змагання, театралізації (втілення у роль людини, живої або неживої істоти), телепередачі, екскурсії. Екскурсійні проекти як вид проектної діяльності відомі ще за часів виникнення проектної технології, коли американський професор Коллінгс запропонував цей вид проектів саме для вивчення проблем, які пов’язані з оточуючою природою та процесів, що пов’язані з втручанням людини у природу.

Звертаємо увагу вчителів, що у пояснювальній записці до програми зазначено, що навчальні екскурсії та уроки серед природи є необхідними складниками навчально-виховного процесу і відіграють певну роль у формуванні в них життєво необхідних компетентностей. За новою програмою екскурсії можуть проводитися відповідно до обраної вчителем мети можуть бути випереджувальними (напередодні вивчення нової теми), тематичними ‒ для поліпшення розуміння учнями певної теми або розділу, комплексними, що охоплюють широке коло питань основ наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь. Програмою визначено, що кількість екскурсій (як мінімум одна на рік), час їх проведення визначаються учителем за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Оцінювання та облік, навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя на відповідних сторінках класного журналу. Для проведення екскурсій може бути, зокрема, використаний час з резерву навчальних годин.

У деяких випадках пропонуємо протягом одного уроку виконувати дві лабораторні роботи, зважаючи на те, що частина з них входить до програми з природознавства 5-го класу (лабораторні роботи №1, №6)

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
Новий тип речовин, виявлений у вихлопах автомобілів, що працюють на дизельному паливі, на думку вчених, викликає мутації в організмі...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...

Урок-пракутикум учителя історії Великоберезнянської гімназії Савко...
Використання додаткових джерел інформаційних та інтерактивних методик на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів...

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

План роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
«Затверджую» Директор Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Кавалеров В. А 26 грудня 2014 р

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет
Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти І науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Міністерства освіти І науки України від 22. 09. 2011р. №1099 надсилаємо Вам «Доповідну записку про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської...

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних...
Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік
Моніторинговий аналіз роботи шмк вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014н р. – Кривий Ріг, 2014. – 24 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка