Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Засідання педагогічної ради Профільна школа

Засідання педагогічної ради Профільна школа





Сторінка1/4
  1   2   3   4
Засідання педагогічної ради

«Профільна школа

в особистісно-розвивальному середовищі:

практика, проблеми, перспективи»

План проведення: 21.03.- практична частина:

1. проведення відкритих уроків/занять

2.обговорення, випуск « Методичного

сигналу з уроку/заняття»

24.03.- теоретична частина:

1. основна доповідь

2. робота в групах

3. співдоповіді

4. рішення ради
Методичний сигнал з уроку\заняття повинен відображувати:

- ПІБ вчителя

- клас, тема уроку\заняття

- форми співпраці вчителя і учнів

- методи досягнення мети уроку\заняття

- «родзинки» уроку\заняття
Критерії аналізу проведених уроків\занять:

  1. Досягнення триєдиної мети уроку\заняття.

  2. Наявність мотивації відповідно до профілю( поглиблення).

  3. Ефективність використання інтерактивних методів, форм роботи учнів.

  4. Диференціація роботи учнів ( зі слабовстигаючими, обдарованими учнями)

  5. Пізнавальна активність учнів.

  6. Результативність уроку\заняття.

  7. Практична спрямованість уроку\заняття.

  8. Об’єктивність оцінювання роботи учнів.

  9. Рефлексія


«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Доповідь ЗДНВР Бойко С.С.
Профільне навчання в старшій школі — один із найважливіших компонентів модернізації загальної середньої освіти, спрямований на забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до окремих предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації, полегшення адаптації до самостійного життя, виховання відповідальності за прийняття рішень та на формування єдиної життєвої світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їх подальше самовдосконалення та самореалізацію.

Профільна школа передбачає практичну спрямованість освіти, подолання відірваності знань від реального життя, посилення прикладного аспекту знань, необхідність вивчення предмета у тісному зв'язку з потребами практики, науки і техніки, тобто вміння учнів застосовувати знання на практиці.

Школа № 40 ще з 2003-2004 навчального року працює над впровадженням профільного навчання учнів старшої школи.

Попередня програма забезпечення профільного навчання на 2007-2012 навчальні роки була виконана завдяки роботі всіх учасників навчально-виховного процесу, батьків, громадськості. Аналіз результатів профільного навчання за 2007-2012 роки засвідчив наявність низки проблем, а саме:

- неможливість 100% задоволення освітніх запитів учнів щодо профільності навчання;

- задовільний рівень викладання профільних предметів вчителями школи;

- недостатній психолого-педагогічний супровід профільного навчання;

- слабка матеріально-технічна база профільної школи.

Все це повинна вирішити нова Програма впровадження профільного навчання на 2013-2017 роки, яка була затверджена рішенням педагогічної ради від 28.08.2013р.
Профільне навчання в школі реалізується відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, положень Міської Програми впровадження профільного навчання на 2011-2015 роки.
За цей час в школі були відкриті класи природничого профілю

(біолого-хімічний напрям), філологічного профілю( українська філологія), суспільно-гуманітарного профілю( історичний напрям), математичний , інформаційно-технологічний, універсальний профілі. Але слід зауважити, що вибір профілю навчання в більшості випадків залежав від предмету, який викладав класний керівник 10го класу, від навантаження окремих вчителів-предметників, їх досвіду, наявності відповідної матеріально-технічної бази кабінетів, а менше від бажання самих учнів. Хоча, усі батьки учнів написали заяви у клас відповідного профілю. Слід зауважити, якщо дитина не бажала навчатися в класі цього профілю, у неї була можливість перейти в клас іншого профілю.Так, Сєднєва Лідія, яка знала, що обиратиме подальше навчання у медичному коледжі, перешла з 10А до 10Б класу, класу природничого профілю( біолого-хімічного напряму). Ще слід звернути увагу на те, що при визначенні профілю навчання відбувається дотримання наступності навчання: у 2009-2010н.р були 9ті класи з поглибленим вивченням української мови та історії, а в 2010-2011 н.р. були відкриті 10 класи філологічного профілю(українська філологія ) та суспільно-гуманітарного профілю ( історичний напрям)
Якщо проаналізувати кількість класів з профільним навчанням, з поглибленням окремих предметів починаючи з 2007-2008 н.р., то маємо:

Навчальний рік

Кіл-сть класів з поглибленням

Кіл-сь профільних класів

2007-2008

2

6

2008-2009

5

5

2009-2010

5

4

2010-2011

4

4

2011-2012

4

4

2012-2013

4

4

2013-2014

5

4

З таблиці видно, що кількість класів з поглибленням, профільних класів то збільшується, то зменшується. Все залежить від набору учнів, вчителів-предметників, які працюють в цих класах, заяв дітей і батьків.
Кадровий потенціал педагогів профільних класів такий:

- вчителів вищої категорії- 43,5 %

- вчителів І категорії- 34,8%

-вчителів ІІ категорії – 8,6%

- спеціалістів – 13%.



Тому можна зробити висновок, що кадрове забезпечення профільних класів відповідає вимогам викладання в профільних класах (78,3 % -вчителі вищої, І категорій)

По підготовці до педради було проведено анкетування щодо визначення готовності учителів до впровадження профільного навчання. Нажаль, не всі повернули роздані за 2 місяці анкети з власними відповідями. Це: ……. Це вказую на низьку виконавчу дисципліну вказаних вчителів. Якщо самі вчителі несвоєчасно здають потрібні матеріали, то як вони можуть вимагати цього від своїх учнів.

На запитання «Які джерела самоосвітньої підготовки ви використовуєте у своїй діяльності щодо підготовки до роботи у профільній школі?» були отримані такі відповіді:

- вивчаю науково - методичну літературу та відбираю методичні знахідки для власної пед. діяльності;

- робота з фаховою літературою, інтернет-ресурсами;

- обмін досвідом з вчителями

- відвідування міських семінарів.

З відповідей видно, що вчителі школи розуміють важливість самоосвіти для власного самовдосконалення, для роботи в профільній школі і джерела самоосвітньої діяльності постійно оновлюються, але є ще до чого прагнути.

З точки зору наших вчителів якостями, якими повинен володіти учитель для здійснення профільного навчання, є такі:

- бути професіоналом, цікавою особистістю, творчим, добре знати психофізіологічні особливості учнів старших класів, терплячим

- мати ґрунтовну підготовку, володіти різними формами і методами роботи

- вміти використовувати диференційовані завдання, творчі вправи

- має вміти забезпечувати варіативність і особистісну орієнтацію освітнього процесу та практичну з введенням інтерактивних діяльнісних компонентів

- закоханість у свій предмет, бажання вчителя бути фанатом своєї справи

-професійно-значущими якостями, комунікативними, організаторськими

- загальна культура, ерудованість в різних сферах, наполегливість, високий рівень самоорганізації, самоконтролю, саморозвитку

- аналітичні здібності, толерантність.

Тобто, наші вчителі вважають, що учитель, якій здійснює профільне навчання повинен об’єднувати в собі особливі особисті риси з професійними якостями. Нажаль, перераховані якості мають тільки 73% вчителів ( за висновками самих вчителів).

І якщо порівняти % вчителів (вища, І категорія), які викладають в профільних класах, з % вчителів, які мають потрібні, зазначені вище особисті риси, професійні якості, то маємо: 78,3% і 73% відповідно. Різниця в 5%, тобто в класах профільної школи працюють 5% вчителів, які не відповідають вищеперерахованим вимогам.

З точки зору батьків 10-11 класів (нажаль, думку батьків 10Б класу ми так і не отримали) якостями, які повинен мати учитель профільного класу, є:

- « требовательный, внимательный, умеющий доступно и интересно преподнести свой предмет»

- « знание предмета, объективность»

-« высококвалифицированный, трудолюбивый»

- терплячий, добрий, бути лідером, мати довірливі стосунки з учнями

- стриманим; щоб міг допомогти в праці

- цілеспрямованим, грамотним.

Ось такими нас хочуть бачити батьки. Є до чого нам прагнути.
На семінарах, круглих столах було визначено вимоги до вчителя, який працює у профільних класах. А саме:

- необхідність підвищення кваліфікації на базі обласного інституту перепідготовки вчителів ( за результатами курсової перепідготовки 2012-2014р пройшли курсову перепідготовку 7 вчителів профільних класів, вчителів, які працюють в класах з поглибленим вивченням окремих предметів, з них на добре-1 ( 14,3%) , на дуже добре - 0, на відмінно- 6 ( 85,7%) . З результатів видно, що вчителі плідно та результативно підвищують свій фаховий рівень.
- участь в обласних, міських семінарах, конференціях, читаннях ( слід згадати веб-семінари з інформатики ( брала участь Семенова М.О.), фізики (вч.Могилевець О.В); міський семінар-практикум « Поглиблене вивчення окремих предметів як одна з форм реалізації до профільної підготовки та профільного навчання учнів» ( брали участь Ковальчук О.М, Могилевець О.В, Рябцева І.В., Кучеренко Т.О), міський семінар-практикум « Оптимізація сучасного уроку історії на інноваційних засадах» ( Кучеренко Т.О, керівник міської групи істориків), міський семінар керівників методичних об’єднань вчителів світової літератури та російської мови « Уроки словесності як джерело духовного виховання учнів» у формі творчого звіту , під час якого Іванова О.М, Кучеренко Т.О. провели бінарний урок в універсальному 11Б класі.)
- самоосвіта ( кожен вчитель має папку самоосвіти, яка постійно оновлюється, але слід зауважити, що 56% вчителів заносять туди багато теоретичного матеріалу з проблемної теми, свої виступи на нарадах, педрадах, семінарах, а результативності роботи вчителя над своєю проблемною темою , з обдарованими, здібними учнями не видно. Як висновок: такої результативності немає.);
- підготовка вчителів до роботи за різнорівневими навчальними програмами (аналіз анкет показав, що вчителі школи готові до роботи за різнорівневими освітніми програмами, але рівень готовності різниться: 100% готові-2 вчителя (14.3 %),75% готовності-10 вчителів (71,4 %), 50%-2 вчителя (14.3%), що вказує на невпевненість у своїй роботі, заниження самооцінки, недостатню роботу в цьому напрямку);
- впровадження технологій особистісно – орієнтовного навчання, використання сучасних комп’ютерних технологій та Інтернет – ресурсів при викладанні профільних предметів ( за результатами анкет вчителі, які працюють в профільних класах, впроваджують такі педагогічні технології на основі використання активних форм навчання:

- технології ігрового навчання, критичного мислення, проектна технологія

- ІКТ, гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі, проблемного навчання.

Слід зауважити, що 50% опитаних вчителів не розуміють поняття « педагогічна технологія» і замінюють це поняття формами і методами проведення уроку. Нагадаю, педагогічна технологія - це продумана у всіх деталях модель спільної педагогічної діяльності учнів та вчителя з проектування, організації та проведення навчального процесу);
- результативність професійного зросту вчителя, (результати олімпіад, МАН, ЗНО, участь у виставках педагогічного досвіду) : так, Єгорова Анжеліка посіла ІІ місце у ІІ (міському) етапі ІV Міжнародного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 8 класів(2013р); Бучковська Катерина-ІІІ місце у міському конкурсі виразного читання поезій Т.Шевченка « Слухайте голос безсмертний Тараса» (2014р). Це учениці 8Б класу, класу з поглибленим вивченням української мови (вчитель Криницька С.Й.). З класу універсального профілю слід згадати Кінаша Романа(10Бкл), який зайняв ІІІ місце в міських олімпіадах з правознавства (вч.Ковальчук О.М.), з біології (вч.Рябцева І.В.); Лопухіну Альону (11Бкл)-ІІІ місце у міській олімпіаді з педагогіки, психології (підг.Грознова Є.О), Афанасенко Вячеслава (11Бкл)- ІІІ місце у міській олімпіаді з англійської мови (вч. Дем’янова Ю.С). Переможцями тестування обласного відділення МАН, а зараз слухачами МАН стали учні 9-А класу, класу з поглибленим вивченням української мови, в секції «Журналістика» Мисик Ірина, Ракоєд Марина, Тонконогова Дар’я. Учень 10Б класу, класу універсального профілю, Міліщук Костянтин став переможцем міського, обласного ХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, у номінації « Історія України і державотворення» (вч. Кучеренко Т.О). Зараз Костянтин – учасник всеукраїнського етапу. Зараз триває підготовка учнів-слухачів МАН щодо результатів їх власної пошуково-дослідницької діяльності. За результатами співбесід, з’ясувалося, що учениці 9-А класу до сіх пір не обрали тему своєї роботи, не говорячи про її розробку, що вказує на несистематичну роботу їх наставника Криницької С.Й. .

Слід зауважити, що протягом 2011-2012н.р.(це перший рік роботи) брали участь у роботі шкільного відділення МАН учні 11Б класу (суспільно-гуманітарного профілю, вч. Кучеренко Т.О.), 10Б класу ( біолого-хімічного профілю, вч. Рябцева І.В,); у 2012-2013н.р.- учні 10Б класу ( універсальний профіль, вч. Литовченко О.Г.), 11Б класу ( біолого-хімічного профілю, вч. Рябцева І.В), учні 8Б( поглиблення історії, вч.Литвиненко О.І, ), 9Б ( поглиблення фізики, вч. Могилевець О.В,), 9А ( поглиблення математики, вч. Кучеренко Л.М.),

Нажаль, учні 8-А (2012-2013нр, вчитель Криницька С.Й.), класу з поглибленим вивченням української мови, не брали участі в роботі шкільного відділення МАН в минулому навчальному році, сподіваємося, що в цьому році ми побачимо їх роботу. Також зараз готують свої роботи учні 8В (класу, з поглибленим вивченням біології, вч.Рябцева І.В), 10Б (універсальний профіль, вч.Кучеренко Л.М). На початку ІV чверті відбудеться захист їх робіт.

Якщо взяти рейтинг шкіл Корабельного району за підсумками ЗНО-2013 , то наша школа на 4 місці після гімназії № 3, ліцея № 1, школи №1 ( серед 13 шкіл району). Найвищий бал за предметами-з української мови, літератури ( вчителі, які вчили 11класників - Литовченко О.Г, Криницька С.Й.), з математики (вч. Яблонська О.Г.), історії України ( вч. Кучеренко Т.О.). Але слід нагадати, що більшість випускників минулого року займалися додатково з вчителями, які

готували їх до ЗНО. І не завжди це були вчителі, які викладали в них. Висновок: робота вчителів по підготовці учнів до ЗНО недостатня, якщо учні звертаються за допомогою до інших);
- cтворення кабінетів – творчих лабораторій, відповідно Положенню про навчальні кабінети ( в школі паспортизованих кабінетів, в яких ведеться навчання профільних класів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів – 6 ( каб.географії (вч. Мойсеєнко І.В., Бородаєва Л.А.), світової л-ри ( вч. Бишовець В.М.), історії (вч. Кучеренко Т.О), біології (вч. Рябцева І.В.), фізики (вч. Сігеєва Н.П.), це всього 17% від усіх кабінетів, в яких ведеться вказане вище навчання. Іншим кабінетам не вистачає матеріально-технічної бази, а іноді- тільки відповідного оформлення, щоб стати паспортизованими. Тому вчителям-предметникам, які викладають і викладатимуть в профільних класах, класах з поглибленням, за літо слід привести кабінет у відповідність з вимогами і подати заявку на паспортизованість. Пропоную це зробити….. . та іншим вчителям за власним бажанням.

За результатами відвідування адміністрацією школи уроків, позакласних заходів, співбесід з вчителями слід зазначити, що 63% вчителів, які працюють в профільних класах, відповідають цим вимогам.
Теоретична підготовка вчителів, які викладають у профільних класах, здійснювалася через такі методи, прийоми, заходи:

- педагогічні читання « Професійна мобільність педагога в контексті загальноєвропейського освітнього простору»,

- робота із самоосвіти із створенням бібліографічного каталогу «Все про профільне навчання»

- психолого-педагогічні семінари «Розвиток профорієнтаційних знань старшокласників».

- круглі столи « Стан ефективності роботи вчителів школи по впровадженню профільного навчання», « Моделі, методи і технології навчання»

- інформаційні години « Характеристика профільного навчання у системі загальної середньої освіти», « Особистісна готовність школяра до профільного навчання: структура, психодіагностика, розвиток», « Інтелектуальна готовність юної особистості до профільного навчання», « Вимоги з боку профільного навчання до особистості старшокласника»

- психолого -педагогічний консиліум «Адаптація учнів 10 класів до нових умов навчання;

- методичні оперативки « Нетрадиційний урок за проектною технологією»,

« Технологія розвитку критичного мислення»

Але нажаль, ніколи відвідування вчителями профільних класів цих заходів не було 100%. А якщо і були присутніми на цих семінарах, круглих столах, то займалися сторонніми справами, хоча деяким вчителям варто послухати саме теоретичний матеріал з даного питання, перейняти досвід більш досвідчених вчителів.

Питання профільного навчання постійно знаходиться на внутрішкільному контролі. Аналіз відвіданих уроків в профільних класах, в класах з поглибленим вивченням окремих предметів свідчить, що 41% вчителів проводять свої уроки традиційно (…..), 46% вчителів – з елементами новітніх технологій (….) і 13% вчителів, працюючих в профільних класах, систематично використовують сучасні технології навчання (…..).

І тому слід пам’ятати, що профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури. Вчитель вже не є єдиним і головним джерелом інформації, а, насамперед, організатором самостійної роботи учнів та консультантом.

З метою усвідомленого визначення профілю навчання психолог школи Грознова Є.О. проводить випереджувальні діагностики та тестування, співбесіди з учнями 7-9 класів, здійснює моніторинг індивідуальних освітніх досягнень учнів 7-9 класів, знайомить батьків з результатами діагностування учнів( разом із класними керівниками). За висновками підсумкового діагностування (за попередніми методиками) визначаються бажання учнів щодо вибору профілів навчання. Так, за підсумками нещодавнього тестування, з’ясувалося, що у 7А класі найбільший інтерес викликає математика як наука ( 28%), у 7Б класі- мистецтво ( 45%), 7В класі- математика ( 32%). За результатами співбесід класних керівників з учнями з’ясувалося, що учні 7А класу бажають навчатися в класі з поглибленим вивченням математики, 7Б класу-історії, 7В класі- фізики. Результати діагностики з результатами опитування співпадають тільки у 7А класі. В чому ж проблема ? Про це трохи пізніше розповість психолог школи Грознова Є.О.

За результатами тестування учні 9А класу обрали такі типи професійної діяльності: найбільше ( 22%) обрали артистичний тип діяльності, який передбачає наявність художнього смаку, уяви; по 18% наявні конвенційний тип ( математичні здібності) та соціальний тип ( робота з дітьми).

Учні 9Б класу найбільше обрали соціальний та артистичний ( по 26%) типи діяльності.

25% учнів 9В класу обрали змішаний тип діяльності, при якому потрібні різносторонні здібності.
Про проблеми, які з’ясувалися при тестуванні, та про шляхи їх подолання –психолог школи Грознова Є.О.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Засідання методичної ради школи №1
Затверджений на засіданні педагогічної ради школи Начальник управління освіти І науки

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Засідання навчально-методичної ради
Доповідач: начальник навчально-наукового центру післядипломної освіти Л. Ю. Матвійчук

Рішенням педагогічної ради
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Позаурочний захід з хімії та біології
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №29 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради»

Додаток 1 до ухвали засідання виконкому Ради Західного наукового...
Нан україни та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р а. Львівської області у 2016 р

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №1 імені Т. Г. Шевченка» Укладач Шевченко С. В
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації




h.ocvita.com.ua
Головна сторінка