Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО - Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"

Сторінка3/4
1   2   3   4

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (далі – Положення), у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" (далі – Академії) регламентує систему організаційних заходів, спрямованих на реалізацію адаптивної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яким за результатами атестації присвоєно педагогічні звання.

  1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України в системі освіти та Статуту Академії, з урахуванням Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (затвердженого Міністерством освіти і науки України (наказ № 930 від 06 жовтня 2010 року, із змінами, внесеними згідно з наказом МОНмолодьспорт № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів у Академії (затвердженим наказом ректора Академії № 251-о від 01.09.2015р.) та з метою реалізації Концепції підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які мають педагогічні звання: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "старший вихователь", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка-методист", схваленої рішенням колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (протокол № 4 від 29.04.2004р.), із змінами щодо розподілу годин обліку методичної роботи педагогічних працівників у залікових книжках, схваленими науково-методичною радою КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів" (протокол № 8 від 11.12.2014р).

  2. Положення поширюється на педагогічних працівників із такими педагогічними званнями: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "старший вихователь", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог - методист", "керівник гуртка-методист" (далі – педагогів-методистів).

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

  1. Метою адаптивної моделі підвищення кваліфікації педагогів-методистів є створення гнучкої технології підвищення їхньої професійної кваліфікації, максимально зорієнтованої на спільну роботу з молодими спеціалістами, забезпечення її релевантності, мобільності, ефективності та результативності.

  2. Досягнення визначеної мети передбачає реалізацію таких завдань:

   1. розроблення, апробація й упровадження в практику роботи альтернативних форм підвищення кваліфікація педагогічних працівників, які мають педагогічні звання;

   2. залучення педагогів-методистів до навчання молодих спеціалістів, надання їм практичної допомоги у формуванні педагогічної майстерності, освоєнні й використанні перспективного педагогічного досвіду, вироблення умінь пошукової та дослідно-експериментальної діяльності;

   3. забезпечення функціонування та координацію діяльності єдиного науково-методичного простору підвищення кваліфікації цієї категорії педагогічних працівників за вертикаллю: шкільна методична служба – районна(міська) методична служба – заклад післядипломної педагогічної освіти;

   4. створення сприятливих умов для професійно-особистісного розвитку педагогічних працівників, здатних до свідомого осмислення та оцінювання власного досвіду, усвідомлення своєї місії у професійній адаптації та становленні молодих учителів;

   5. стимулювання прагнення педагога до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації, уміння прогнозувати й змінювати свою діяльність на предметному, рефлексивному та особистісному рівнях;

   6. задоволення соціального попиту на науково-методичні, технологічні та проектно-дослідницькі послуги на основі маркетингових досліджень і консалтингу;

   7. вивчення, узагальнення та поширення кращих педагогічних практик.

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  1. Педагоги-методисти можуть проходити підвищення кваліфікації в Академії за індивідуальним планом, години якого розподіляються відповідно до пролонгованої форми навчання за накопичувальною системою, що включає такі заходи:

 • участь у настановних заняттях, відвідування навчальних занять соціально-гуманітарного, професійного і фахового (на запити педагогів) модулів, участь у заходах діагностико-аналітичного модуля (науково-практична конференція, презентація і захист авторських проектів, вихідне діагностування);

 • проведення навчальних занять фахового модуля (майстри-класи, тренінгові заняття, круглі столи тощо);

 • підготовка і проведення авторських курсів;

 • керована самостійна робота (підготовка аудиторних занять для слухачів курсів підвищення кваліфікації, розроблення авторських проектів: методичних рекомендацій і матеріалів, конспектів навчальних занять, сценаріїв виховних справ, наочних посібників, електронних освітніх ресурсів, навчальних видань і програм, статей і матеріалів до опублікування тощо);

 • науково-методична, методична робота, що включає різні види діяльності й обліковується у Заліковій книжці педагога-методиста (додаток 1).

  1. Термін навчання та етапи курсового підвищення кваліфікації встановлені Положенням про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у Академії.

ІV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ

  1. Зміст і результати навчальної, науково-методичної, методичної роботи у міжатестаційний період педагог-методист облікує, укладаючи методичне портфоліо, а в рік атестації – заповнює залікову книжку.

  2. Записи у заліковій книжці здійснюються відповідальними особами на підставі документів з методичного портфоліо.

  3. Облік і фіксація у заліковій книжці відпрацьованих педагогом-методистом годин за видами діяльності на рівні закладу освіти проводиться адміністрацією закладу, участь у заходах районного (міського) рівнів обліковується працівниками районних (міських) методичних служб, облік годин за видами діяльності на обласному, всеукраїнському рівнях здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів Академії або особами, відповідальними за проведення всеукраїнських (міжнародних) заходів.

  4. Розподіл годин обліку методичної роботи педагогів-методистів включає види діяльності за п'ятьма розділами: І. Навчаюся. Навчаю. ІІ. Створюю. Публікую. ІІІ. Оцінюю. Рецензую. ІV. Презентую. Популяризую. V. Досягаю. Пишаюся; кількість годин, що відповідає змісту роботи за певним видом діяльності; зазначенням документу, що підтверджує виконану роботу.

  5. Норми кількості годин залікової книжки та розподіл їх відповідно до видів діяльності затверджується рішенням науково-методичної ради Академії за результатами обговорення з педагогічними працівниками Київської області.

  6. Норма кількості набраних годин за видами діяльності становить:

для педагогічних працівників з педагогічними званнями: "викладач-методист", "учитель-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка-методист", "педагог-організатор-методист" – не менше 600 год.;

для педагогічних працівників із педагогічними званнями: "старший вихователь", "вихователь-методист" – не менше 400 год.

  1. Заповнену залікову книжку в рік атестації педагог-методист (районна, міська методична служба) передає у навчальний відділ Академії для реєстрації.

  2. Після реєстрації залікова книжка подається декану факультету підвищення кваліфікації, який підтверджує (підписом) об'єктивність набраних годин відповідно до пролонгованої форми навчання за накопичувальною системою.

  3. Зареєстрована й підписана деканом залікова книжка виноситься на розгляд науково-методичною ради Академії.

  4. Рішення науково-методичної ради фіксується у протоколі засідання, підтверджується підписом голови науково-методичної ради – ректора Академії – на заліковій книжці.

  5. Витяги з протоколу засідання науково-методичної ради Академії разом із заліковими книжками передаються у методичні служби місцевих органів управління освіти.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ

  1. Загальну координацію та науково-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів-методистів здійснює Академія.

  2. Організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації педагогів-методистів здійснюють методичні служби місцевих органів управління освіти.

Розглянуто

науково-методичною радою

КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти"
Протокол №____ від „____” ________________ 20____ р.Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”

Залікова книжка № ______
____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(посада)

____________________________________________________________________

(повна назва закладу освіти)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(педагогічне звання)
М.П.

Ректор академії

______________ 20___ р.

(дата реєстрації книжки)


Дата

К-ть годин


Вид діяльності


Документ, що підтверджує

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка підтверджує виконання

Підпис


Дата

К-ть годин

Вид діяльності

Документ, що підтверджує

Прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка підтверджує виконання

Підпис
1   2   3   4

Схожі:

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Засідання методичної ради школи №1
Затверджений на засіданні педагогічної ради школи Начальник управління освіти І науки

Засідання навчально-методичної ради
Доповідач: начальник навчально-наукового центру післядипломної освіти Л. Ю. Матвійчук

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири...
Департамента науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамента освіти Харківської міської ради, управління...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка