Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Профіль програми бакалавра зі спеціальності «Підприємництво, торгівля І біржова діяльність» 1 Загальна інформація Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Профіль програми бакалавра зі спеціальності «Підприємництво, торгівля І біржова діяльність» 1 Загальна інформація Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Профіль програми бакалавра зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»


1 – Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Національний університет «Львівська політехніка»

Повна назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Bachelor of Entrepreneurship, Commercial and Exchange activities

Офіційна назва освітньої програми

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Entrepreneurship, Commercial and Exchange activities

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Наявність акредитації


Акредитована Національним агентство з забезпечення якості вищої освіти

Цикл/рівень

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень

Передумови

Повна загальна середня освіта

Мова(и) викладання

Українська мова

Основні поняття та їх визначення

У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

2 – Мета освітньої програми
Надати  теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність)

Електрична інженерія: електроенергетика, електротехніка, електромеханіка (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки : цикл математичної та природничо-наукової підготовки : цикл професійно-орієнтованої підготовки : дисципліни за вільним вибором студента (6:13:55:11)

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма. Базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів; Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність.

Особливості та відмінності


4 – Придатність випускників освітньої програми

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності наступну професійну роботу: товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, інспектор-товарознавець, інспектор торговельний, брокер торговий, дилер (торговий), агент комерційний, агент торговельний, інспектор з безпеки руку, охорони праці та якості, інспектор з контролю якості продукції.

Подальше навчання

Усі магістерські програми спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів та послуг», «Управління безпечністю та якістю товарів», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» галузі «Економіка та підприємництво».

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи.

Оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації,

поточний контроль, захист бакалаврської роботи.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі підприємництва, торгівлі і біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 1. базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

 2. базові знання в галузі економіки та підприємництва, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;

 3. базові уявлення про основи філософії, політології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання економіки, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

 1. здатність до аналізу та синтезу;

 2. здатність до застосування знань на практиці;

 3. здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;

 4. мати дослідницькі навички;

 5. мати навички розроблення та управління проектами;

 6. уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення

 1. здатність до письмової та усної комунікації українською мовою;

 2. знання іншої мови(мов);

 3. уміння працювати як індивідуально, так і в команді;

 4. уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях;

 1. креативність, здатність до системного мислення;

 2. потенціал до подальшого навчання;

 3. відповідальність за якість виконуваної роботи.
Спеціальні (фахові) компетентності

 1. базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів підприємницької, торговельної та біржовій діяльності;

 2. базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій, офіційних класифікаторів товарів та інших нормативно-розпорядчих документів у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності;

 3. базові знання технічних характеристик, і правил експлуатації комунікаційних мереж і технічних засобів у сфері електронної торгівлі та Інтернет-банкінгу;

 4. знання з обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності;

 5. знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням;

 6. знання сучасних технологічних процесів та систем технологічної підготовки виробництва;

 7. уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших галузей економіки;

 8. здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь у товарознавчій та митній експертизі;

 9. здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування підприємницьких рішень;

 10. здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації сучасних аналізаторів та приладів у сфері експертизи товарів;

 11. здатність використовувати знання й уміння для розрахунку економічної ефективності, дослідження, вибору та проектування підприємницьких рішень;

 12. уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;

 13. уміння досліджувати проблему та визначати обмеження, у тому числі зумовлені проблемами сталого розвитку, впливу на навколишнє середовище та безпеку життєдіяльності;

 14. уміння проектувати системи експертизи товарів;

 15. уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

7 – Програмні результати навчання

Знання

- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах;

- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області підприємницьва, торгівлі та біржової діяльності;

- здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності;

- здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експертизи якості товарів та послуг;

- здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;

- здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі товарознавства та митної експертизи товарів;

- здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;

- здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Уміння

- застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

- застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації;

- системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

- застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

- розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання;

- здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

- ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

- ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових;

- поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

- виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

- оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Комунікація

- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

- здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Автономія і відповідальність

- здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

- здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

- здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

- здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 70% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного програмного забезпечення MS Office.

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

9 – Основні компоненти освітньої програми

Перелік освітніх компонентів (дисциплін, практик, курсових і кваліфікаційних робіт)

Матрицю відповідності програмних компетентностей навчальним дисциплінам та структуру навчальної програми наведено в Додатках

10 – Академічна мобільність

(регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року)

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх  договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Повна назва програми Коли І ким затверджена Кількість годин за програ мою
Каталог навчальних програм варіативної складової робочих навчальних планів на 2012-2013

Програма фахових випробувань зі спеціальності «Екологія, охорона...
Окументом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою екології на основі освітньо-професійної програми...

Річний план комунального закладу освіти
Ленінської районної комунального закладу освіти у місті ради «Середня загальноосвітня школа №94»

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо кваліфікаційного...
...

Інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт...
Нгулецький коледж державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»

Про затвердження переліку галузей знань І спеціальностей, за якими...
Затвердити перелік галузей знань І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму 050503...

Програма співбесіди з хімії орієнтується на досягнення державних...

Програма співбесіди з хімії орієнтується на досягнення державних...

Програма співбесіди з хімії орієнтується на досягнення державних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка