Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Керівництво діяльністю дитячих та молодіжних суспільних організацій

Керівництво діяльністю дитячих та молодіжних суспільних організацій

Сторінка1/4
  1   2   3   4
План роботи

директора Маломихайлівської

середньої загальноосвітньої школи

Соломахи Валентини Федорівни

/files/images/novini_14/12345images (1).jpg

2015 рік

У Законі України «Про загальну середню освіту» (розділ IV ст. 19) визначено, що одним з учасників навчально-виховного процесу є керівник загальноосвітнього навчального закладу. У статті 39 пункту 1 зазначається дещо інша назва посади керівника ЗНЗ: «Керівництво ЗНЗ здійснює директор», що підтверджено також пунктом 57 Положення про загальноосвітній навчальній заклад і Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 .d:\2015\грамоти, подяки, фони\111111111\images (67).jpg

Керівник — це менеджер, який організує, координує діяльність людей для досягнення професійних успіхів, результатів. Сучасний характер суспільного розвитку висуває до керівника більш значущі вимоги. Всі нові тенденції громадського життя зробили його роботу незрівнянно більш складною і відповідальною. Підвищилися і вимоги, запропоновані до цієї посади.

Згідно з нормативними документами висуваються завдання управлінської діяльності, які повинен вирішувати директор школи:

 • організація та керівництво навчальним процесом;

 • організація та удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;

 • підбір та розстановка педагогічних кадрів та допоміжного персоналу, відповідальність за рівень їх кваліфікації;

 • розробка та затвердження навчальних програм та навчальних планів;

 • матеріально-технічне забезпечення та оснащення навчального процесу;

 • створення у закладі необхідних умов для роботи підрозділів громадського харчування та медичних закладів, контроль за їх роботою з метою охорони та укріплення здоров'я учнів та працівників закладу;

 • сприяння діяльності педагогічних колективів та методичних об'єднань;

 • керівництво діяльністю дитячих та молодіжних суспільних організацій.

Рішення вище означених завдань потребує від директора школи наступних професійних якостей:

 • управлінська компетентність;

 • досвід педагогічної роботи в школі;

 • широкий кругозір;

 • знання психології та педагогіки;

 • організаторські здібності;

Ідея компетентнісно орієнтованої освіти — одна із відповідей системи освіти на соціальне замовлення.

Проблема визначення рівня професійної компетентності керівника системи загальної середньої освіти, його співвідношення з рівнем професійної кваліфікації та вдосконалення професіоналізму.

Професіоналізм — це показник якості професіонала, що визначається рівнем оволодіння ним змістом праці і засобами вирішення професійних завдань.

Поняття «професійна компетентність» у педагогічній науці, розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають:

 • результативність праці;

 • обсяг навичок виконання завдань професійної діяльності;

 • комплекс знань і професійно значущих якостей особистості;

 • напрям професіоналізації;

 • єдність теоретичної і практичної готовності до праці .

Компонентами професійної компетентності є ЗНАННЯ:

 • державного законодавства про освіту і виховання молоді;

 • трудового законодавства;

 • з педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності;

 • змісту навчальних програм і підручників навчального закладу;

ОБІЗНАНІСТЬ

 • з наказами та інструкціями Міністерства освіти України;

УМІННЯ

 • виділяти головні проблеми та концентрувати зусилля колективу на їх розв'язання;

 • заохочувати педагогів опановувати мистецтво навчання і виховання, передовий педагогічний досвід;

 • створювати доброзичливий психологічний клімат у педагогічному і учнівському колективах;

ДОСКОНАЛЕ ВОЛОДІННЯ

 • мистецтвом управління і керівництва.

Керівник сучасного освітнього закладу — центральна фігура всього освітнього процесу. Він повинен уміти розв'язувати різноманітні управлінські проблеми, уміти не тільки керувати освітнім закладом з усталеними традиціями та укладом, але і перевести його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знань теорії та практики управління, певних особистісних якостей. Дуже важливі особистісні якості керівника навчального закладу, які забезпечують мотиваційне управління. Керівник освітнього закладу — це не тільки посада, але і професія.

Особа керівника, його професійні та моральні якості можуть служити основою для згуртування педагогічного колективу, успішного рішення в сучасних умовах складних задач навчання та виховання нових поколінь громадян країни. Негативні сторони в характері та стилі керівництва директора можуть привести до зниження ефективності роботи освітнього закладу, дискомфортності педагогічного колективу.

На відміну від технічної системи, де роль керівника може успішно виконувати комп’ютер , школа - складна соціальна система, у якій працюють люди , а головним «товаром» є найголовніше з усього , оскільки від «якості» цього «товару» залежить майбутнє певного народу , нації , усього людства. Кожна соціальна система потребує управління , яке створить ефективні умови для діяльності педколективі та функціонування закладу освіти загалом . Тож стратегічною метою діяльності керівника , всього управлінського процесу є створення умов для реалізації остаточної мети функціонування організації.

У практиці кращих директорів все більш поширюється науковий, психолого-педагогічний підхід до управління колективом.

Творчий підхід до керівництва школою передбачає, у першу чергу, уміння керівника знайти, виділити з безлічі справ і питань головне, найважливіше і найпотрібніше на даному етапі, своєчасно визначити, в чому сила і слабкість того чи іншого явища, сконцентрувати увагу колективу і вжити ефективних заходів з тим, щоб дати розвиток кращому.

Цьому сприяє чітко спланована діяльність керівника . Основний документ , яким керується вчитель при плануванні своєї роботи , це річний план роботи закладу який є результатом роботи усього колективу .

Діяльність школи має певну циклічність і повторюваність. Ті самі за формою заходи повторюються з певною періодичністю протягом навчального року. Але зміст цих заходів істотно різниться .
Зазначені заходи фіксуються в основному документі , розроблюваному директором школи - циклограмі роботи школи:


тиждень

день

І

ІІ

ІІІ

ІV

Понеділок

Наради Загальношкільні лінійки

Інструктивно – методичні

Семінари

Педради

Наради при директорові

Вівторок

Творча робота вчителів

Засідання методичної ради, творчої групи, методичних об’єднань


Середа

Навчання шкільного активу

Засідання органів шкільного самоврядування

Години спілкування

Світ і людина

Енциклопедичні години

Пізнай себе

Етична година

Четвер

Батьківські збори

Робота батьківського всеобучу

Індивідуальні консультації , зустрічі

Засідання ради школи

Профорієнтаційна р обота

П’ятниця

Масові суспільні заходи, вечори

Адміністративні наради
Санітарний день

Трудові десанти
d:\2015\грамоти, подяки, фони\111111111\images (76).jpg

Власна циклограма роботи директора школи на місяцьз/п

Зміст роботи

Термін проведення
Підготовка школи до нового навчального року
1.

Контроль підготовки школи до нового навчального року
2.

Оперативна нарада :

Готовність навчально-матеріальної бази школи. (Завгосп школи)

Про організацію гарячого харчування та підвіз учнів. (Директор школи)

Організація навчально-виховного процесу в новому навчальному році.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу . (ЗНВР)

Забезпеченість учнів підручниками. (Бібліотекар)
3.

Бесіди з вчителями :

- вимоги Стандарту освіти;

- знання навчальних програм ;

- наявність навчально-методичного забезпечення
4.

Коригування заявки на курси підвищення кваліфікації.
5.


Перевірка матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу :

- акти на готовність школи, харчоблоку, вентиляційного, холодильного, електричного обладнання, на каналізацію та водогін, протоколи електровимірів, договір на харчування.

 • Виконання норм ТБ та санітарно-гігієнічних вимог.

 • Плани роботи кабінетів, внутрішня документація кабінетів.

 • Перевірка проходження вчителями медичного огляду , наявність медичних книжок.

 • Облаштування території школи.
6.

Підготовка до педагогічної ради :

- підготовка проекту рішення ;

- збір інформації щодо аналізу роботи школи.
7.

Коригування річного плану роботи.
8.

Нарада з головами структурних підрозділів про першочергові завдання.
9.

Забезпечення участі колективу у серпневих нарадах.
10.

Співбесіда з молодими фахівцями та новоприбулими вчителями.
11.

Підготовка наказів :

- Про призначення вчителів.

- Про призначення тарифікаційної комісії.
12.

Оформлення особових справ новопризначених вчителів , учнів.
13.

Засідання педагогічної ради.
14.

Підготовка тарифікаційних матеріалів
15.

Підготовка розпоряджень щодо підготовки школи до нового навчального року.
16.

Обмін інформацією із заступниками директора :

Організація свят.

Матеріально-технічне забезпечення.
ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ ЧАСУ

НА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ


Зміст діяльності

Кількість годин на тиждень

Уроки і підготовка до них

12 – 15

Робота з учителями

10 - 14

Робота з учнями

7 – 8

Робота з батьками

2 – 4

Господарські справи

8 – 10

поточні справи

6 – 7

наради

3

виїзди , виклики

2 - 6

час перебування в школі

8 - 9


ЩОДЕННІ ТУРБОТИ ДИРЕКТОРА


 1. Перевірка готовності школи до занять (огляд приміщень, перевірка явки вчителів , техперсоналу, вирішення невідкладних питань охорони праці і техніки безпеки),

 2. Робота чергового адміністратора (журнал санітарно-гігієнічного стану, охорони праці і техніки безпеки).d:\2015\грамоти, подяки, фони\111111111\загруженное (2).jpg

 3. Контроль за виконанням наказів, розпоряджень по школі, районних , обласних , Міністерства освіти України.

 4. Підведення підсумків дня. Коригування плану роботи.

 5. Оперативна інформація і контроль.

 6. Організація прийому і передачі чергування по школі.

 7. Обмін інформацією з заступниками.


ЩОТИЖНЕВІ ТУРБОТИ ДИРЕКТОРА


 1. Підсумки чергування по школі. Аналіз трудової дисципліни, дотримання вимог Статуту, правил внутрішньо-шкільного трудового розпорядку.

 2. Апаратна нарада, аналіз виконання управлінських рішень.

 3. Чергування по школі.

 4. Виконання всеобучу.

 5. Огляд навчально-матеріальної бази школи спільно з заступниками.

 6. Контроль за виконанням наказів, рішень педагогічної ради, нарад при директорові, розпоряджень.

 7. Проведення загально шкільних заходів.d:\2015\грамоти, подяки, фони\111111111\загруженное (6).jpg

 8. Батьківський день.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник
Шеремет Л. П. доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук Білоцерківського інституту економіки та управління вмуроЛ...

Закон України від 03. 02. 1993 р. №2974-xii
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...

Урок з екології Тема: “Вплив людини на довкілля
Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю І сьогодні турбують не лише український...

Керівництво Малої академії наук учнівської молоді повідомляє про...
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Упродовж звітного періоду керівництво університету особливу увагу...
Мон україни та дак, зокрема за наслідками перевірок університету цими органами влади, питання організації навчального процесу, його...

Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного...
Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного каталогу для вікових груп 8-9 та 10-15 роківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка