Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Засідання педагогічної ради

Засідання педагогічної ради

Протокол № 3

засідання педагогічної ради

Новопідкрязького НВК

від 30 січня 2014 року

Присутні: всі члени педагогічної ради

Порядок денний:

1. Моніторинг якості знань учнів за І семестр.

2. Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Компетентнісний підхід класного керівника до створення системи превентивного виховання школярів.

4. Робота педагогічного колективу по забезпеченню гігієни праці як основи створення оптимальних умов навчально-виховного процесу.

СЛУХАЛИ:

1. Пилипенко Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

Зробила аналіз якості знань учнів за І семестр 2013-2014 навчального року.

В 1-4 класах навчається 31 учень, 9 з них учні 1 класу, які не оцінюються. На високому рівні навчається 4 учні, що становить 18 % від загальної кількості учнів початкової школи, які оцінюються. На достатньому рівні – 9 учнів (41 %), на середньому рівні – 9 (41%).

В 5-9 класах навчається 46 учнів. На високому рівні навчається 6 учнів (13%), на достатньому – 16 (35%),на середньому – 24 (52 %).

В 10-11 класах навчається 17 учнів. На достатньому рівні навчається 4 учні (24 %), на середньому – 15 (76 %).

В навчальному закладі навчається всього 85 учнів. Із них на високому рівні – 10 учнів (12 %), на достатньому – 29 (34 %), на середньому – 46 (54 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Результати успішності обговорити на засіданнях шкільних предметних об’єднаннях ( протягом тижня, керівники ШМО ).

2. Активізувати роботу з учнівськими щоденниками ( постійно, класні керівники ).

3. Домагатися покращення надання освітніх послуг учням ( постійно, вчителі-предметники ).

4. Урізноманітнювати форми і методи організації навчальної діяльності школярів ( постійно, вчителі-предметники ).

СЛУХАЛИ:

1. Пилипенко Л.І., заступник директора з навчально-виховної роботи.

Говорила про особливості організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Наголосила, що Державний стандарт впроваджений з 01 вересня 2012 року. Учні 2 класу працюють другий рік за новим Державним стандартом, учні 1 класу з 01 вересня 2013 року. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

З метою реалізації Державного стандарту в освітній галузі «Мови і літератури» в 1, 2 класах навчальний процес спрямований на формування комунікативної компетентності з урахуванням інтересів та вікових можливостей школярів. Із іноземних мов викладається англійська мова, викладає вчитель І категорії вчитель-методист Бахмат Є.К., яка навчальний процес спрямовує на оволодіння уміннями і навичками спілкуватися в усній і письмовій формі. Вчитель навчає дітей правильно вимовляти і розрізняти на слух звуки,слова, словосполучення і речення, навчає діалогічному спілкуванню, правильному написанню слів, словосполучень, речень і текстів.

Відзначила, що з 01 вересня 2014 року в 2 класі ведеться викладання інформатики, яке спрямоване на формування інформаційно-комунікаційної компетентності та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями. Викладає інформатику класовод 4 класу Єзерська С.А.

Вказала на відсутність комп’ютера в класній кімнаті 2 класу та на епізодичне проведення уроків інформатики в комп’ютерному класі.

Підсумувала, що процес реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 1,2 класі проходить на належному рівні, вчителями-класоводами дотримуються державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей.

УХВАЛИЛИ:

1. Організацію навчально-виховного процесу учнів 1,2 класу в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти вважати задовільною.

2. Заслуховувати хід впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти на засіданнях шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів ( керівник ШМО, згідно графіка засідань ).

3. Продовжувати моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класі в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти ( заступник директора з навчально-виховної роботи, постійно ).

4. Підтримувати тісні зв’язки з батьками учнів 1,2 класів в питанні організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації Державного стандарту ( класоводи 1,2 класів, постійно ).

5. Удосконалити систему навчання учнів 2 класу на уроках інформатики, використовуючи інноваційні технології навчання ( Єзерська С.А.).

6. Додатково опрацювати державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти ( класоводи 1,2 класів, терміново ).

СЛУХАЛИ:

1. Коломоєць В.В., заступник директора з виховної роботи.

Відзначила, що першочерговим завданням класного керівника з огляду на інтереси і вікові потреби дитини є захистити, створити умови для вільного розвитку її духовних і фізичних сил.

Говорила про фактори впливу на загальний фізичний та психічний стан дитини. Погіршення харчування, поширення стресів, забруднення довкілля, обмеження доступності кваліфікованої медичної допомоги помітно і негативно впливають на фізичне здоров’я підростаючого покоління. За даними офіційної статистики, лише 5-7% учнів закінчують школу практично здоровими. Як наслідок, погіршення стану фізичного здоров’я. У дітей розвивається агресивність, невдоволеність, заниження самооцінки, що нерідко спричиняє конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.

Додала, що за результатами дослідження лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН України, половина дітей, які мають проблеми з фізичним і психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки; кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал.

Підкреслила, що однією із складних проблем сучасної школи є проблема антисоціальної поведінки дітей і підлітків.

Визначила основні причини відхилень у поведінці учнів:

- втрата інтересу до школи

- надзвичайно ускладнена життєва ситуація ( діти з особливими потребами, сироти, напівсироти )

- несприятливе мікросоціальне середовище

- психопатія або інші патології мозку

- труднощі адаптації до шкільного життя

- особливі освітні потреби

- генетичні особливості школяра.

Ознайомила з типологією дитячих груп в класних колективах. які впливають на особистість школяра за Л.Уманським:

- антиколектив – група, для якої характерна внутрішньогрупова агресивність

- дифузна група – група, яка зібралася випадково, різнорідна, нестабільна

- номінальна група – формальне об’єднання

- асоціація – група, в якій спільна життєдіяльність

- кооперація – група, для якої характерні успішне співробітництво, внутрішньогрупове спілкування

- автономія – відокремлення і згуртування учнів

- колектив – вищий тип групи.

Зазначила, що негативний вплив на особистість школяра має група анти колектив, виховний вплив мають асоціація, кооперація, колектив, автономія.

Зазначила, що важливу роль у превентивному вихованні має особистість класного керівника, його компетентнісний підхід до створення системи превентивного виховання.

Дала оцінку виховної діяльності класних керівників по превентивному вихованню школярів. Класні керівники навчального закладу на початку навчального року вивчають рівень розвитку класного колективу шляхом анкетування та створення соціометричної матриці. Дані досліджень дають змогу визначити особливості взаємин учнів між собою, з учителями і батьками. В кожному класному колективі склалися певні традиції: святкування дня народження, привітання батьків зі святами, відвідування хворих учнів удома, привітання хлопців, дівчат із їхніми святами тощо.

Відзначила, що ефективною формою роботи по створенню системи превентивного виховання є проведення класних зборів, на яких обговорюються питання порушення поведінки, виясняються причини пропусків занять, спізнень тощо. Важливе місце в системі првевентивного виховання займають виховні години, спрямовані на формування в учнів рис загальнолюдської моралі: «Хто мій друг» ( Захорольська Г.М., 3 клас ), «Дівоча честь» ( Нестеренко Т.П., 10 клас ), «Дружба між хлопчиками і дівчатками» ( Овод Л.В.. 6 клас ), «Ким я хочу бути» ( Єзерська С.А., 4 клас ) тощо.

Говорила про роль учнівського самоврядування класних колективів у системі превентивного виховання. Класні керівники, включаючи учнів у цікаву діяльність. Створюючи ситуацію успіху, надають учням можливість відчути особисту відповідальність за свої дії, сприяють їх самоствердженню. Це дозволяє учням звести до мінімуму помилки у власних реакціях, діях,вчинках, сформувати адекватний тип поведінки з однолітками, дорослими.

Учнівське самоврядування має оптимальну структуру, функціонує за підтримки класного керівника, який забезпечує відкритий характер роботи всіх органів, інформування про прийняті рішення щодо превентивного виховання.

Відзначила чітку організацію роботи учнівського самоврядування та ефективність його діяльності в системі превентивного виховання в класних колективах 3 класу ( Захорольська Г.М. ), 4 класу (Єзерська С.А. ), 5 класу ( Метлін О.Г. ), 6 класу ( Овод Л.В. ), 10 класу ( Нестеренко Т.П. ).

Вказала на малоефективну діяльність учнівського самоврядування у 8 класі ( Пилипенко В.М. ), 9 класі ( Огарко С.Г. ). Класними керівниками не сформовані почуття відповідальності органів самоврядування та персональної відповідальності їх членів. Рішення приймаються формально, без подальшого контролю за їх виконанням. Органи учнівського самоврядування мало впливають на життя колективу.

Підкреслила, що в системі превентивного виховання найефективнішою є організація індивідуальної роботи з учнями. Класні керівники налаштовують класний колектив на правильне ставлення до учня як до учня, так і учня налаштовує на правильне ставлення до колективу. Допомагають учням знайти своє місце серед товаришів, знаходять для нього цікаву справу, постійне доручення.

Говорила про важливість взаємодії класного керівника із сім’єю у створенні системи превентивного виховання. Класний керівник є першим, хто встановлює контакт із сім’єю учня, тому йому необхідно заручатися довірою з боку батьків.

Наголосила, що в навчальному закладі налагоджена гурткова робота, яка сприяє превентивному вихованню учнів. Завдання класного керівника – залучати школярів до роботи в гуртках. Створена рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка контролює дотримання учнями режиму дня в навчальному закладі та правил для учнів.

Зазначила, що класні керівники співпрацюють із соціальним працівником Новопідкрязької сільської ради, особливо в питаннях навчання та виховання дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. З початку нового навчального року спільно із соціальним працівником класними керівниками відвідані сім’ї Погорілого Костянтина, Кольби Максима, Овода Сергія ( 6 клас, класний керівник Овод Л.В. ), Довгої Ганни ( 7 клас, класний керівник Алєксєєнко Є.М. ), Чоботенка Олега, Овода Олександра ( 8 клас, класний керівник Пилипенко В.М. ), Левченко Євгенії ( 9 клас, Огарко С.Г. ), Міятова Романа ( 10 клас, класний керівник Нестеренко Т.П. ). Це учні, які зробили багато пропусків занять. Метою відвідування було обстеження матеріально-побутових умов проживання та умов організації навчання та виховання дітей в сім’ї.

Додала, що важливе значення в організації превентивного виховання має залучення учнів до участі в акціях, позакласних виховних заходах.

Поставила завдання перед педагогічним колективом навчального закладу:

- формування в батьків необхідності поповнювати педагогічні знання шляхом проведення з ними консультацій

- сприяння пробудженню потреби батьків до самоосвіти

- зацікавити батьків духовним світом підлітка

- включати батьків у виховну роботу класу.

Підсумувала, що компетентнісний підхід класного керівника до створення системи превентивного виховання полягає у вивченні колективу учнів, їх індивідуальних нахилів, запитів, інтересів, можливостей, у виробленні спільних цінностей, організації спільної різновидової діяльності, започаткуванні традицій, організації самоврядування, створення ситуації успіху, організації індивідуальної роботи з дітьми.

Вказала на проблеми навчального закладу у створенні системи превентивного виховання. Які полягають у відсутності шкільного психолога. Епізодичними є форми роботи по превентивному вихованню із залученням працівників районних соціальних служб , які сприяли б підвищенню ефективності право виховної роботи та превенції правопорушень.

ВИСТУПИЛИ:

1.Нестеренко Т.П., класний керівник 10 класу.

Наголосила, що суть поведінки підлітка – це морально-емоційна атмосфера, що склалася в сім’ї. Процес перевиховання, спрямований на подолання негативних якостей особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання, необхідно починати в сім’ї, класному керівнику необхідно відшукувати можливості щодо пошуку можливостей для корекції сімейного виховання, захисту дитини від негативного впливу неблагополучної сім’ї.

2. Метлін О.Г., класний керівник 5 класу.

Визначила основні причини девіацій:

- помилки сімейного виховання

- педагогічні помилки: безтактність, завищені вимоги, незнання дитячої психології, суб’єктивізм в оцінюванні дитини

- негативний вплив середовища

- біологічні фактори: здоров’я, вік, індивідуальні особливості та можливості, неадекватна самооцінка.

УХВАЛИЛИ:

1. Відзначити ефективну діяльність по створенню системи превентивного виховання класних керівників Захорольської Г.М. ( 3 клас ), Овод Л.В. ( 6 клас ), Метлін О.Г. ( 5 клас ), Нестеренко Т.П. ( 10 клас ).

2. Продовжувати роботу педагогічного колективу навчального закладу по створенню системи превентивного виховання школярів.

3. Налагодити тісні співпрацю класних керівників з батьками по створенню системи превентивного виховання.

4. Активізувати роботу ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх ( ЗВР Коломоєць В.В., постійно ).

5. Забезпечити психолого-педагогічний супровід роботи по створенню системи превентивного виховання в навчальному закладі ( ЗВР Коломоєць В.В., постійно ).

5. Посилити роботу класних керівників із дітьми із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах ( постійно ).

6. Активізувати діяльність шкільного методичного об’єднання класних керівників по створенню системи превентивного виховання школярів ( ЗВР Коломоєць В.В., постійно ).

7. Налагодити тісну співпрацю педагогічного колективу із соціальним працівником Новопідкрязької сільської ради по питанню створення системи превентивного виховання школярів ( дирекція НВК, постійно ).

8. Вказати на послаблену діяльність по створенню системи првеевнтивного виховання класним керівникам Пилипенко В.М. ( 8 клас ), Огарко С.Г. ( 9 клас ), Василенко Т.Г. ( 2 клас ).

СЛУХАЛИ:

1. Загній Л.П., директор НВК.

Наголосила, що на сьогодні в державі практично здоровими є 14% дітей, 50% мають відхилення в здоров’ї, 35 % страждають на хронічні захворювання. Стійкі неврози спостерігаються у 29% учнів. Фізичне здоров’я або нездоров’я впливає на працездатність учня, його пізнавальну активність.

Додала, що за визначенням ВОЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, стан організму, за якого нормально функціонують усі органи, самопочуття людини. Здоров’я буває духовне, соціальне, інтелектуальне, емоційне, професійне, психологічне,екологічне.

Підкреслила, що забезпечення гігієни праці в навчальному закладі має стати першорядним за значущістю, одним із найбільш ефективних шляхів поліпшення стану здоров’я молоді, оскільки більшу частину доби учні проводять у стінах навчального закладу. Здоров’я залежить від таких основних чинників:

- спадковості – 20%

- рівня медицини – 10 %

- екології – 20 %

- способу життя – 50 %.

Визначила основні фактори, що сприяють забезпеченню гігієни праці:

- медичне обслуговування щодня та проведення щорічної диспансеризації учнів і педагогів

- урахування санітарно-гігієнічних вимог при складанні розкладу урочної та позаурочної роботи

- обов’язкові фізкультхвилинки на уроках у початкових класах

- нормування навчального навантаження

- організація гарячого харчування

- уведення в розклад додаткової третьої години фізичної культури

- психологічний фон занять ( доброзичливість, мудрість педагогів, використання здоров’язберігаючих технологій навчальному процесі ).

Наголосила, що з метою поліпшення роботи щодо профілактики захворювань класними керівниками та медичною сестрою ведеться моніторинг наявності в дітей хронічних захворювань і необхідності диспансерного обстеження учнів. Ведеться зошит обліку причин відсутності учнів, який допомагає простежити причини відсутності та частоту захворювань. У кожному класному журналі є листок здоров’я, який дає змогу всім вчителям, що викладають предмети в класі, ознайомитися з показниками здоров’я учнів, добирати індивідуальні форми роботи.

Підкреслила, що на санітарно-гігієнічний аспект уроку впливають не лише безпосередньо фактори уроку, його зміст і методики навчання, але й зовнішні фактори:

- гігієна навчальних приміщень, праці вчителя і учнів

- фізіолого-гігієнічні передумови організації процесу навчання

- організація та зміст гігієнічного навчання і виховання учнів.

Зазначила, що відповідно з нормативами шкільне приміщення має чотири виходи та три виходи з приміщення дитячого садка на земельну ділянку, яка представлена добре озелененим та упорядкованим двором. Це забезпечує максимальну можливість учнів перебувати на свіжому повітрі.

Додала, що приміщення навчального закладу розраховане на 306 учнів, а навчається 95 в ЗНЗ та 21 в ДНЗ, тому в класних кімнатах площа на одного учня відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам. Освітлення достатнє і рівномірне, сприятливе завдяки лівосторонньому розміщенню вікон. Навчальні приміщення забезпечені сонцезахисними шторами.

Відзначила, що в навчальних приміщеннях створений оптимальний мікроклімат, що має сприятливий вплив на зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, ефективності навчання та виховання. Хоча бувають випадки, коли температура повітря нижча норми.

Говорила про обладнання навчальних кабінетів. Обладнання навчальних кабінетів відбувається з урахуванням правил техніки безпеки. Навчальне обладнання розміщене відповідно до санітарно-гігієнічних норм, які передбачають відстань парт від класної дошки не менше 3 м, відстань між рядами парт, вікнами та рядом парт біля них теж відповідають нормам. Розмір парт відповідає віку дітей та їх зросту.

Довела до відома, що інтенсивність розумової праці вчителя і учнів залежить від їх емоційного стану. Гігієна праці передбачає раціональне чергування розумової і фізичної діяльності. Враховані гігієнічні вимоги до режиму навчання в школі, які передбачають забезпечення оптимального розкладу уроків і перерв ( звичайні – 10 хвилин, великі – 20 хвилин ), організацію підготовки домашнього завдання в групі продовженого дня.

Дала оцінку стану організації гігієнічного виховання учнів, яке здійснюється переважно у процесі викладання навчальних предметів ( читання, правознавство, біологія, хімія ). Важливу роль у гігієнічному вихованні відіграє предмет «Основи здоров’я», та курс «Медико-санітарна підготовка» ( вчитель Нестеренко Т.П. ), де вагоме місце надається практичним заняттям: надання першої медичної допомоги потерпілому, відновлення дихання, складання харчового раціону, зупинка кровотечі, допомога людині, яка знепритомніла, яка тонула тощо.

Підкреслила, що предметом гігієнічного навчання та виховання є людина, а змістом є гігієна житла, класних приміщень, одягу та взуття, догляд за шкірою, ротовою порожниною, гігієна харчування, гігієна зору, слуху, психогігієна учнів. Основні форми роботи, що сприяють забезпеченню гігієни праці є:

- реалізація програми по формуванню здорового способу життя

- формування навичок особистої гігієни та самообслуговування

- профілактика шкідливих звичок

- залучення учнів до спортивних секцій

- позакласні фізично-оздоровчі заходи, екскурсії на природу.

УХВАЛИЛИ:

1. Продовжувати роботу педагогічного колективу по забезпеченню гігієни праці як основи створення оптимальних умов навально-виховного процесу ( педагогічний колектив, постійно ).

2. Активізувати діяльність педагогічного колективу по формуванню здорового способу життя школярів ( педагогічний колектив, постійно ).

3. Поновити матеріали по профілактиці захворювань та по формуванню здорового способу життя ( класні керівники, до 10.02.2014 )

4. Розробити план заходів по поліпшенню медичного обслуговування школярів у навчальному закладі ( директор НВК, медична сестра, до 10.02.2014)

Голова педагогічної ради Л.П. Загній

Секретар педагогічної ради Т.Г. Василенко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання методичної ради школи №1
Затверджений на засіданні педагогічної ради школи Начальник управління освіти І науки

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Засідання навчально-методичної ради
Доповідач: начальник навчально-наукового центру післядипломної освіти Л. Ю. Матвійчук

Рішенням педагогічної ради
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Додаток 1 до ухвали засідання виконкому Ради Західного наукового...
Нан україни та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р а. Львівської області у 2016 р

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Управління охороною праці
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка