Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Управлінська діяльність - Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що...

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Сторінка18/18
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Управлінська діяльність:

 • реалізація основних положень нормативних документів про освіту;

 • оптимізація управління навчально-виховним процесом, удосконалення адаптивної системи управління;

 • забезпечення психолого-педагогічного супроводження навчально-виховного процесу;

 • формування та розвиток системи ключових (надпредметних) компетентностей учнів;

 • виховання активної свідомої соціально адаптованої особистості, здатної приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

 • удосконалення моніторингової системи з метою вивчення педагогічних результатів діяльності школи шляхом отримання регулярної інформації про якість загальноосвітньої та спеціальної підготовки школярів, виявлення тенденцій та факторів, які впливають на зміну якості підготовки школярів через підвищення управлінської культури адміністрації;

 • створення умов щодо здійснення спеціалізації школи та профільного навчання шляхом розширення навчально-методичної бази викладання іноземних мов, мережі спецкурсів, зв’язків з англомовними школами міста, країни, міжнародних стосунків, залучення кваліфікованих кадрів, обміну досвідом;

 • вдосконалення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації з метою отримання інформації, забезпечення зворотнього зв’язку в управлінській діяльності, перевірки ефективності командної інформації, вираженої у формі управлінського рішення;

 • створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на отримання загальної середньої освіти: своєчасна організація індивідуального навчання; вдосконалення форм і методів роботи з обдарованими учнями і з учнями, які потребують допомоги в навчанні на основі інноваційних технологій, що впроваджуються в школі; покращення роботи ГПД;

 • впровадження інноваційних технологій, вивчення впливу їх на результативність навчально-виховного процесу, їх кореляція;

 • використання технології КЗЗ, квадрант-аналізу, методики Симонова з метою з’ясування рейтингу вчителів, які атестуються, та з’ясування рівнів знань учнів;

 • удосконалення системи оцінювання знань учнів, розробка форм і методів проведення тематичних атестацій;

 • впровадження дослідницьких методів, які базуються на пріоритетному використанні методичної системи для забезпечення наступності, перспективності і оптимальності у визначенні мети, змісту і форм інноваційної діяльності вчителів;

 • активізація та конкретизація роботи з молодими вчителями;

 • проведення систематичних психолого-діагностичних досліджень утруднень вчителів, визначення шляхів їх усунення;

 • стимулювання педагогічного пошуку та творчості вчителів через роботу НОВ, творчих груп, ШМО, семінарів, тематичних педрад, наукових конференцій, методичної ради, участь в районних, міських, Всеукраїнських педагогічних проектах, у виставках-презентаціях педагогічних ідей, конкурсах, шляхом втілення авторських програм, наукових публікацій, написання посібників, рецензування збірників самоосвіти, індивідуальних співбесід, встановлення ефективних зв’язків з ВНЗ;

 • удосконалення системи роботи та посилення контролю за учнями, що схильні до невмотивованих пропусків занять;

 • удосконалення роботи з учнями, що схильні до правопорушень, залучення їх до роботи гуртків та секцій;

 • підвищення ефективності роботи з попередження дитячого травматизму;

 • забезпечення результативності діяльності шкільних організацій: ”Ділова дитина”, НОУ, ЮІР, ЮП;

 • всебічний розвиток та пропагування здорового мислення серед учнів та педагогів: забезпечення ефективної роботи шкільної організації “Здоров’я через освіту”, здійснення моніторингу стану здоров’я учнів закладу;

 • здійснення систематичного контролю за організацією роботи з охоплення учнів харчуванням в школі;

 • залучення до санітарно-просвітницької діяльності робітників медичних закладів;

 • покращення спільної роботи школи і сім’ї ;

 • більш широке залучення громадськості до вирішення проблем шкільного життя через роботу Ради школи, загальношкільних конференцій, спільних заходів;

 • удосконалення системи роботи з охорони праці;

 • систематичне кадрове забезпечення школи;

 • удосконаленням системи роботи з фізичного виховання;

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу; реалізація програми інформатизації.

Підвищення педагогічного і науково-методичного потенціалу:

 • продовження роботи з системного впровадження інноваційних технологій навчання, визначених у школі: технології контролю залишкових знань (КЗЗ), технології критичного мислення при вивченні української мови та літератури, іноземних мов, комунікативної технології при вивченні іноземних мов, технології творчості ТРВЗ та ігрової технології в початкових класах, проектної технології при вивченні предметів природничо-математичного циклу, інформаційно-комунікаційної технології;

 • - продовження педагогічних експериментів по пошуку нових технологій, форм і методів навчання, проведення моніторингу їх впливу на результативність навчально-виховної діяльності;

 • - формування творчих груп з розробки методичних рекомендацій щодо запровадження елементів інноваційних технологій навчання в навчально-виховний процес;

 • - введення факультативів для учнів 5-8 класів з вивчення китайської мови за рахунок додатково залучених коштів;

 • підвищення якості проведення навчальних занять засобами впровадження нових форм і методів навчання;

 • якісна підготовка і проведення засідань Методичної Ради, педрад, конференцій, предметних методичних об’єднань, предметних та методичних тижнів, підвищення їх ролі для удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

 • організація роботи ШМУ з метою професійного становлення молодих (починаючих) вчителів;

 • проведення аналітичних досліджень, застосування нових форм роботи з вчителями для оптимізації процесу атестації в школі;

 • наукова організація праці вчителів та учнів;

 • виявлення, вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду;

 • розробка авторських програм, навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

 • організація спільної діяльності з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими закладами з метою обміну педагогічним досвідом;

 • - інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки, психології;

 • створення умов для самостійної роботи вчителів з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

 • моніторинг успішності знань, умінь, навичок учнів.

Вдосконалення матеріально-технічної бази:

 • оформлення коридору початкової школи;

 • економія бюджетних коштів, пошук і залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу;

 • подальше зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази школи: заміна вікон ІІІ поверху;

 • оформлення стендів коридорів І поверху.

Загальні відомості про учнів, склад педкадрів, матеріально-технічну базу.


Науково-методична та матеріально-технічна база закладу:

 • кількість комп’ютерних класів -1

 • кількість одиниць періодичних видань для вчителів та учнів – 24

 • кількість музеїв – 3 (історії школи, Великої Вітчизняної війни, народознавства)

 • бібліотечний фонд – художня література – 12612, навчальна література – 19645.Навчальний план школи було складено з урахуванням статусу школи - поглиблене вивчення англійської мови з першого класу.

Розподіл годин варіативної складової навчального плану був обґрунтований: ретельно вивченні потреби макро - та мікросоціумів (дані анкетування), методичне та кадрове забезпечення школи. Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними, регіональними та авторськими програмами.

Для ефективної реалізації в повному обсязі навчального плану були розроблені і виконані заходи, які включали в себе контрольно-аналітичну діяльність адміністрації щодо викладання всіх предметів українською мовою, дотримання режиму роботи школи, структури навчального року, організації навчального процесу, проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, забезпечення поділу класів на групи при вивченні окремих предметів; забезпечення кадрового складу вчителів тощо.

Протягом 2012/2013 навчального року адміністрацією здійснювався моніторинг виконання вчителями державних програм з навчальних предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану. Питання, що відстежувались:

 • відповідність календарного планування державним програмам;

 • виконання практичної частини програми;

 • своєчасність проведення тематичних оцінювань;

 • виконання графіка проведення контрольних, практичних та лабораторних робіт;

 • відповідність змісту календарних планів записам в журналах

Проводилися співбесіди з молодими вчителями щодо виконання програм, інструктаж з ведення документації, надавалась необхідна допомога щодо календарного планування. Було в основному якісно організовано заміну уроків вчителів, що хворіли, знаходилися на курсах підвищення кваліфікації або в навчальних відпустках. Для додаткових занять складено окремий розклад, затверджений відповідно до нормативних вимог.

Усі вчителі працювали за календарними планами, складеними на підставі Державних програм, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України, використовували різні форми і методи роботи для забезпечення ефективного виконання навчальних програм в повному обсязі: бінарні уроки, самостійне вивчення учнями окремих питань, інтенсивне використання годин варіативної складової навчального плану, об’єднання окремих тем тощо.

На кінець року програми з усіх предметів виконані в повному обсязі.
Робота з інформацією та зі зверненнями громадян

Робота зі зверненнями громадян в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області проводиться відповідно до Закону України від 02.10.1996 р. № 393/96 "Про звернення громадян", інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

З 01.01.2012 по 28.12.2012 до адміністрації Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16 Харківської міської ради Харківської області надійшло 5 письмових звернень, що на 10 звернень меньше, ніж за 2012 рік, що свідчить як, з одного боку, про поліпшення роботи вчителів та класних керівників з забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу, так, з другого боку, про зменьшення звернень від громадян з питань замовлення на виготовлення дублікатів втрачених документів. З них запитів на надання характеристик на учнів школи -2 (Коломоєць В.В. від 17.09.2012), Донець Є.Л. від 02.11.2012 3 заяви на виготовлення дубліката атестата про повну загальну середню освіту (Подзікун О.В. від 22.03.2012, Єрофеєв О.В. від 02.08.2012, Александрова Н.О. від 20.08.2012). На кожне звернення оформлено справу, присвоєно реєстраційні номери та надано письмові або усні відповіді у порядку, визначеному законодавством. Результати узагальнені наказом по школі № 551 від 29.12.2012.

Систематично проводиться робота з профорієнтації учнів. За 2012/2013 навчальний рік школу відвідали та провели з учнями бесіди з профорієнтації представники 14 навчальних закладів міста Харкова.

Укладено та підписано договори про співпрацю з Харківським національним авіаційним університетом, Харківським національним економічним університетом, Харківським політехнічним університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди, Харківським національним університетом імені В.Каразіна.

Викладачі цих вузів брали участь в шкільній науковій конференції „Мій внесок у наукову скарбницю країни”.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка