Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
ЗАВДАННЯ НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього процесу, що вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як життєво необхідної умови забезпечення необхідних складових будівництва держави Україна, розвитку економічної, суспільної, культурно-духовної, технологічної, інформаційної сфер та забезпечення реального права громадян України на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, здобуття професії, а також формування конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках праці.


Протягом 2012/2013 навчального року робота педагогічного колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту»; Державної програми «Освіта» (Україна, ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти, постанов Верховної Ради України «Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні», «Про підсумки парламентських слухань «Про виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти в Україні», указів Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 – 2012 роках», наказів Департамента науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамента освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, інших державних документів.

Навчально-виховний процес у школі у 2012/2013 навчальному році організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

МЕТА розвитку школи – формування фізично та психічно здорової, гармонійної, компетентної людини адаптованої до сучасних умов життєдіяльності суспільства, як особистості та найвищої цінності української нації, суспільства в умовах розширення і зміцнення міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення із світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширення ділових і особистих контактів в умовах реалізації парадигми соціально-орієнтованого підходу в освіті.

Відповідно до мети педагогічний колектив працював над другим етапом реалізації визначених ТЕМ:

Навчальна тема – «Соціально-орієнтований підхід організації навчально-виховного процесу в умовах інформатизації освіти для підвищення мотивації пізнавальної діяльності учнів»;

Виховна тема – «Формування соціально активної особистості через роботу шкільних органів самоврядування».

У 2012/2013 навчальному році була продовжена робота щодо оптимізації системи управління шляхом реалізації інтегрованого підходу до управління, в основу якого покладено теорію мотиваційного програмно-цільового управління, яка поєднує програмно-цільовий та мотиваційний підходи.

Головними завданнями школи відповідно до мети і тем є:

1) Загальні завдання:

1.Виховання морально і фізично здорового покоління.

2.Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.

3.Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.

4.Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов з метою оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідним рівнем професійної орієнтації.

5.Поглиблене вивчення іноземних мов, економічних наук.

6.Створення сприятливих умов для гуманізації освіти.

7.Становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння майбутньою професією.

8.Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

9.Навчити учнів самостійно оволодівати новими знаннями та інформацією, використовувати отриманні знання у своїй практичній діяльності, виробити потребу в навчанні впродовж життя.

10.Створити умови для формування розвиненої, самодостатньої, комунікативної особистості, яка в умовах глобалізації отримує нескінченну множину інформаційних впливів, вступає у відносини з мікро- та макросоціумом.

11.Максимально наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, здібностей та особливостей через реалізацію програми «Система роботи з обдарованими учнями».

2) Спеціальні завдання:

1.Виховувати позитивне ставлення до вивчення іноземних мов через створення реальних можливостей для духовного розвитку та емоційного самовираження, через почуття власного успіху, морального комфорту.

2.Забезпечувати постійне стимулювання інтелекту, розвиток процесу мислення: аналізу, умовиводів, осмислення, що підвищить рівень вивчення іноземних мов та інших предметів, поліпшить комунікативну спроможність та культуру спілкування учнів.

3.Навчити методам та прийомам самостійного вивчення іноземної мови, сформувати достатню основу для набуття навичок, знань і світогляду, які необхідні для досягнення незалежності в організації навчання, роботи і відпочинку.

4. Розвивати розуміння структури мови і сприяти її засвоєнню і використанню в типових комунікативних контекстах і основних видах мовленнєвої діяльності (компонентах спілкування): слухання, говоріння, читання, письма. Зміст вивчення іноземних мов у практичному плані – оволодіння чотирма компонентами спілкування в межах комунікативних цілей.

5. Формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок використання сучасних комп’ютерно-інформаційних (інформативних) технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформативно - комунікативної компетентності.

З 1997 року школа працює як спеціалізована з поглибленим вивченням англійської мови. З 2002 –2003 навчального року школа повністю перейшла на україномовне навчання. На початок 2012/2013 навчального року - 528. За рік прибуло 4 (2011/2012-6, у 2010-2011-9, у 2009-2010 – 6 учнів), вибуло – 15 ( 14 учнів у 2011/2012, 14 учнів у 2010-2011, 22 учні в 2009-2010) . Випущено з 9,11-х класів – 72. На кінець року - 445 учнів.

Аналіз даних кількості учнів за районами проживання свідчить, що в школі навчаються в основному учні, які проживають в Київському районі, мікрорайоні школи. Слід звернути увагу на залучення до школи учнів з інших районів, мікрорайонів шляхом розвитку інформаційної роботи, поширення даних про досягнення школи.

Кількість учнів за районами проживання


Ступінь

Усього

Київський район

Московський район

Дзержинський район
1 класи

57

57

-

-
2 класи

64

64

-

-
3 класи

35

35

-

-
4 класи

61

61

-

-
І

217

217

-

-
5 класи

51

51

-

-
6 класи

46

46

-

-
7 класи

51

51

-

-
8 класи

46

46

-

-
9 класи

42

42

-

-
ІІ

236

236

-

-
10 класи

34

34

-

-
11 класи

30

30

-

-
ІІІ

64

64

-

-
І-ІІІ

517

517

-

-


Кількість учнів за мікрорайонами реєстрації


Ступінь

Усього

Мікрорайон ХСШ № 16

Мікрорайон ЗОШ № 37

Мікрорайони

інших шкіл

району

Інші райони

міста

Харківська область

1 класи

57

33

22

1

1
2 класи

64

48

9

3

4
3 класи

35

23

8

3

1
4 класи

61

24

23

12

2
І

217

128

62

19

8
5 класи

51

21

25

2

3
6 класи

46

24

13

6

3
7 класи

51

26

20

3

2
8 класи

46

24

20

-

2
9 класи

42

25

14

1

-

2

ІІ

236

120

92

12

10

2

10 класи

34

23

9

2

-
11 класи

30

12

10

3

5
ІІІ

64

35

19

5

5
І-ІІІ

517

283

173

36

23

2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Програма українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів...
Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. №1392, який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Сокальська державна адміністрація відділ освіти сокальський районний методичний кабінет
Освіта Сокальщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Сокаль, 2012.– 64 с

Викладання хімії в умовах переходу до нового Державного стандарту...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка