Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Кабiнет мiнiстрiв україни постанова київ

Кабiнет мiнiстрiв україни постанова київ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ


вiд 14 травня 2008 р.

N 446


Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України


     Вiдповiдно до статтi 18 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Державному комiтетовi з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики забезпечити:

     ведення Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї в режимi реального часу;

     подання в електронному виглядi Державнiй митнiй службi на постiйнiй безоплатнiй основi iнформацiї з Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 45 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2008 р. N 446

ПОРЯДОК
митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi


     1. Цей Порядок визначає механiзм митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi (далi - контрольованi товари).

     Дiя цього Порядку поширюється на суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб (у випадках, установлених законами), якi є власниками або одержувачами контрольованих товарiв.

     2. До контрольованих не належать товари, що ввозяться на митну територiю України:

     1) у митному режимi:

     тимчасового ввезення;

     реiмпорту;

     магазину безмитної торгiвлi;

     знищення або руйнування;

     переробки на митнiй територiї України;

     спецiальної митної зони, якщо iнше не передбачено законом;

     вiдмови на користь держави (крiм транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, - тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТЗЕД);

     митного складу;

     2) з подальшим розмiщенням на тимчасове зберiгання пiд митним контролем на складах тимчасового зберiгання;

     3) як зразки, що будуть розповсюдженi на безоплатнiй основi одним учасником виставки, ярмарку:

     посуду столового та кухонного фарфорового, фаянсового, керамiчного, скляного загальною кiлькiстю не бiльш як 50 штук (елементiв набору) за кодами товарних позицiй 6911, 6912 00 i 7013 згiдно з УКТЗЕД;

     харчової продукцiї та продовольчої сировини (не бiльш як 7 кiлограмiв або 2 лiтри для кожного найменування товару);

     4) як гуманiтарна та технiчна допомога (крiм транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, - тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТЗЕД);

     5) як дослiднi зразки сортiв рослин для проведення експертизи на придатнiсть на їх поширення на пiдставi документального пiдтвердження Держсортслужби;

     6) як еталоннi (монiторинговi) чи тестовi зразки спирту етилового, коньячного i плодового, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, якi не призначенi для продажу вроздрiб i ввозяться на митну територiю України акредитованими державними випробувальними лабораторiями та/або суб'єктами господарювання, що мають лiцензiї на право виробництва вiдповiдної продукцiї i володiють акредитованими випробувальними лабораторiями, для проведення дослiджень чи випробувань (калiбрування лабораторного обладнання, проведення дегустацiй, вивчення фiзико-хiмiчних показникiв, дизайну тощо).

     До контрольованих не належать також товари, визнанi такими вiдповiдно до рiшення уповноваженого Держспоживстандартом органу iз сертифiкацiї (далi - орган iз сертифiкацiї), яке приймається за додатком 1 стосовно тих товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД, наведеними в перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi.

     3. Митне оформлення контрольованих товарiв з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України без сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) може здiйснюватися на пiдставi вiдповiдного рiшення органу iз сертифiкацiї за формою згiдно з додатком 1 у разi:

     ввезення товарiв в кiлькостi, яка є недостатньою для проведення сертифiкацiї;

     коли пiд час проведення випробувань руйнiвними методами товари будуть повнiстю знищено або зруйновано до рiвня неможливостi застосування за призначенням;

     ввезення як дослiднi зразки для проведення дослiджень чи випробувань з метою визначення вiдповiдностi продукцiї обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв з питань пiдтвердження вiдповiдностi (за винятком таких, що зазначенi в пiдпунктi 5 пункту 2 цього Порядку);

     коли за результатами дослiджень проб, зразкiв та/або розгляду технiко-технологiчних або товаросупровiдних документiв проведення сертифiкацiї товарiв (за винятком транспортних засобiв) потребує виконання iнженерно-технiчних робiт (установка, монтаж, налагодження тощо) на мiсцi експлуатацiї пiсля завершення митного оформлення;

     ввезення вузлiв, агрегатiв та частин, призначених для промислового складання пiдприємствами з виробництва транспортних засобiв, - тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702 - 8705 згiдно з УКТЗЕД, сертифiкацiя яких проводиться пiсля завершення митного оформлення;

     ввезення кузовiв та шасi транспортних засобiв (нових i таких, що були у користуваннi) за кодами товарних позицiй 8706 00, 8707 згiдно з УКТЗЕД, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї як зiбранi транспортнi засоби та сертифiкацiя яких проводиться пiсля завершення митного оформлення.

     4. Митне оформлення контрольованих товарiв з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України завершується в разi подання сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) та наявностi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби iнформацiї про те, що контрольованi товари включено до Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї.

     5. Дiя сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) поширюється на:

     усi партiї контрольованого товару, що надходять (надсилаються) на адресу одного власника або одержувача протягом строку дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi), якщо в ньому зазначено, що контрольований товар випускається серiйно та його назва, тип, вид, марка та виробник, зазначенi у сертифiкатi вiдповiдностi (свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi), вiдповiдають назвi, типу, виду, марцi та виробнику, зазначеним у товарно-транспортних документах на перевезення та документах, якi використовуються для визначення вартостi товару;

     певну партiю контрольованого товару, якщо в сертифiкатi вiдповiдностi (свiдоцтвi про визнання вiдповiдностi), виданому на iм'я одного власника або одержувача, наведено iнформацiю про цю партiю контрольованого товару iз зазначенням виробника, назви, типу, виду, марки, розмiру i товарно-транспортних документiв та документiв, якi використовуються для визначення вартостi товару;

     контрольований товар, що постачається трубопровiдним транспортом за одним актом приймання-передачi протягом строку, необхiдного для перемiщення контрольованого товару в обсязi, зазначеному в актi.

     6. Митне оформлення контрольованих товарiв з метою вiльного обiгу на митнiй територiї України не може бути завершене в разi, коли:

     в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi Держмитслужби вiдсутня iнформацiя про включення контрольованого товару до Єдиного реєстру сертифiкованої в Українi продукцiї або мiститься iнформацiя про скасування, анулювання чи призупинення дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) на зазначений товар;

     строк дiї сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) закiнчився;

     органом iз сертифiкацiї прийнято рiшення про вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) у зв'язку з невiдповiднiстю контрольованого товару обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв України з питань пiдтвердження вiдповiдностi.

     У разi наявностi рiшення органу iз сертифiкацiї (за формою згiдно з додатком 1) про вiдмову у видачi сертифiката вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання вiдповiдностi) у зв'язку з невiдповiднiстю контрольованого товару обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв України з питань пiдтвердження вiдповiдностi власник або одержувач контрольованого товару протягом 60 днiв з дня прийняття такого рiшення повинен вивезти за межi митної територiї України контрольований товар пiд митним контролем митного органу, у зонi дiяльностi якого цей товар перебуває, або заявити контрольований товар у митний режим знищення або руйнування в установленому законодавством порядку.

     7. Для проведення сертифiкацiї контрольованого товару, який перебуває пiд митним контролем, може проводитися вiдбiр проб або зразкiв товару в установленому законодавством порядку. Для цього власник або одержувач контрольованого товару звертається до митного органу з письмовою заявою довiльної форми про надання дозволу на видачу проб або зразкiв на пiдставi довiдки органу iз сертифiкацiї про укладення договору на проведення робiт iз сертифiкацiї контрольованого товару мiж його власником або одержувачем та органом iз сертифiкацiї (додаток 2).

     У разi знищення вiдiбраних проб або зразкiв контрольованого товару чи їх руйнування до рiвня неможливостi застосування за призначенням пiд час проведення робiт iз сертифiкацiї власник або одержувач контрольованого товару письмово повiдомляє про це митний орган i подає акт про знищення (руйнування), складений органом iз сертифiкацiї. При цьому кiлькiсть контрольованого товару у вантажнiй митнiй декларацiї зазначається з урахуванням виданих проб або зразкiв.

 
Додаток 1
до Порядку
Для цiлей митного оформлення

РIШЕННЯ

N _____

вiд ___ ____________ 20__ р.

 

повiдомляє, що

(повне найменування органу iз сертифiкацiї)товар

 

,
(опис товару)ввезений в Україну

 
(повне найменування власника або одержувача товару)
за документами

 
 

(номер, дата зовнiшньоекономiчного контракту; номери, дати товарно-транспортних документiв на перевезення; документiв, якi використовуються для визначення вартостi товару)1) не пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї (позначити "х"):

 
через недостатню кiлькiсть для проведення сертифiкацiї;

 
через те, що пiд час проведення випробувань руйнiвними методами товар буде повнiстю знищено або зруйновано до рiвня неможливостi застосування за призначенням;

 
як дослiднi зразки з метою проведення дослiджень чи випробувань;

 
через те, що товар класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД, наведеним в перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, але не належить до контрольованих товарiв;

 
2) сертифiкацiя буде проведена пiсля завершення митного оформлення товару з метою вiльного обiгу;

 
3) не вiдповiдає обов'язковим вимогам нормативних документiв та нормативно-правових актiв України з питань пiдтвердження вiдповiдностi.
Рiшення прийнято на пiдставi

 
(зазначається пiдстава з посиланням на нормативнi
 

документи та нормативно-правовi акти України, результати випробувань та дослiджень проб або зразкiв товару, результати розгляду технiко-технологiчної документацiї тощо)
Керiвник органу iз сертифiкацiї

____________
(пiдпис)

_________________________
(iнiцiали та прiзвище)

М. П. 
Додаток 2
до Порядку
Для цiлей митного оформлення

ДОВIДКА

N _____

вiд ___ ____________ 20__ р.
 

повiдомляє, що

(повне найменування органу iз сертифiкацiї)мiж ним та

 
(повне найменування власника або одержувача товару)

укладено договiр N ___ вiд ___ ____________ 20__ р. на проведення робiт iз сертифiкацiї
товар

 

.
(опис товару)
Строк дiї договору до ___ ____________ 20__ р.
Для проведення робiт iз сертифiкацiї орган iз сертифiкацiї просить видати (позначити "х"):
 
проби або зразки товару в кiлькостi:

 

(

 

)


(цифрами i словами)(

 

);
(одиницi вимiру) 
технiко-технологiчну документацiю:

 

(

 

)


(цифрами i словами)
аркушiв/примiрникiв.Керiвник органу iз сертифiкацiї

____________
(пiдпис)

_________________________
(iнiцiали та прiзвище)

М. П. 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 травня 2008 р. N 446

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть


     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 1997 р. N 1211 "Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 60).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1672 "Про внесення змiн до пункту 3 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 45, ст. 1946).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1671 "Про внесення змiн до пункту 3 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 50, ст. 2237).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 191 "Про внесення змiни до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 9, ст. 364).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2003 р. N 1361 "Про внесення змiн до пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 35, ст. 1899).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 2004 р. N 1464 "Про внесення змiн до Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 44, ст. 2903).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2005 р. N 1277 "Про доповнення пункту 2 Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3315).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 27 серпня 2010 р. №787
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих

Методичні рекомендації з хіммотології методи відбирання проб №56...
Під загальною редакцією начальника 10 Хіммотологічного центру Міністерства оборони України Пивовара В. П

Иттєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях рекомендовано Міністерством...
Панкратов О. М., Міляєв О. К. Безпека життєдіяльності людини у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник.− К.: Кнеу. – 2005.– 286...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

Конференції, семінару
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

3 1 Орендарі офісної нерухомості м. Київ
Сукупна частка цих компаній у загальному обсязі офісних примищень, орендованих у 2011 році, склала приблизно 51%

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Рентгенофлуоресцентний метод визначення мікроелементного складу питної води
Радіофізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, проспект Глушкова 2, Україна

Уроки з біології для 11 класів
Підручник – Біологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас. Балан П. Г., Вервес Ю. Г., Поліщук В. П. Київ. Генеза. 2011База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка