Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на 2011–2015 роки

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
ГАЛУЗЕВА УГОДА

між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

на 2011–2015 роки

 1. Загальні положення

  1. Галузеву Угоду на 2011–2015 роки (далі – Угода) між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – центральним органом виконавчої влади та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Генеральної угоди, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

  2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників (уповноважених ними органів).

  3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

  4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, науки та осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

  5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною та цією угодами. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

  6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

  7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів, інших закладів освіти, науки.

  2. Комітети (ради) Профспілки працівників освіти і науки України забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.

 1. Термін дії Угоди

  1. Угода укладена на 2011–2015 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

  2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

  3. Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

  4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань Угоди, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.

 2. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України:

   1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

   2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

   3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного виконання норм законів у галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття законів про Державний бюджет України на відповідні роки.

   4. Вживатиме заходів для спрощення процедури погодження, розгляду та затвердження кошторису доходів і видатків підвідомчих установ і змін до нього.

   5. Забезпечить розробку Національної рамки кваліфікацій, адаптованої до загальної рамки кваліфікацій у Європейському просторі вищої освіти.

   6. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

   7. Вживатиме заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою.

   8. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.

   9. Визначить нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти.

   10. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів освіти і науки, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.

   11. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність закладів освіти і науки, що фінансуються з бюджету і належать до сфери управління міністерства.

   12. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів- та учнів-інвалідів, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   13. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту”, в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

   14. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки.

   15. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

  2. Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, необхідність покращання становища працівників, домовилися:

   1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

   2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

   3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

   4. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

   5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- ліквідації мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст.14 Закону України “Про загальну середню освіту”, ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” та ст.18 Закону України “Про позашкільну освіту”, а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації, введення таких нормативів у навчальних закладах I–II рівнів акредитації;

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України “Про загальну середню освіту” та ст. 22 Закону України “Про позашкільну освіту”;

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних працівників;

- скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

   1. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

   2. Домагатися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.

   3. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вживуть заходи для недопущення:

   1. Встановлення обмежень виплати стипендії студентам та учням, які мають середній бал успішності 4 і вище при 5-бальній системі оцінювання знань та 7 і вище – при 12-бальній системі оцінювання знань.

   2. Звуження гарантій на пільговий проїзд студентів та учнів у транспорті, передбачених ст. 9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

   3. Запровадження норм про відшкодування вартості навчання студентами у разі порушення ними угоди про працевлаштування.

  2. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

   1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

   2. Утримуватися від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 1. Зайнятість

  1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зобов’язується:

   1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

   2. Удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, розробити систему державних гарантій щодо надання таким випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих гарантій.

   3. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

   4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з ЦК Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

   5. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотки чисельності працівників упродовж календарного року).

   6. З урахуванням регіональних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педагогічних інститутів, коледжів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитних педагогічних спеціальностей.

   7. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогіч­них працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

  2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

   1. Проводити спільні консультації з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

   2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

   3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

   4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

   5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

   6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

   7. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

  1. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується сприяти роботі молодіжних центрів праці вищих навчальних закладів, розвитку їх взаємодії з державною службою зайнятості.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17....

Наказ
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17....

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Міністерство освіти І науки україни
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Тема: Фотоелектричний ефект. Досліди О. Г. Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефектаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка