Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рогатинський державний аграрний коледж

Рогатинський державний аграрний коледж

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

РОГАТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ПОСІБНИК

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОПІДГОТОВКИ

УКЛАДАЧІ:

Лукаш Мирослава Олександрівна −

викладач Рогатинського державного аграрного коледжу

Блага Оксана Юріївна −

викладач Рогатинського державного аграрного коледжу

РЕЦЕНЗЕНТ:

Рутило Олександр Іванович –

викладач Рогатинського державного аграрного коледжу

Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни “Неорганічна хімія”. Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії. Зібрані рекомендації по підготовці до лекційних, лабораторно-практичних занять, самостійного вивчення дисципліни, тести для самоконтролю.

Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання з спеціальності 5.05170109 “Зберігання, консервування та переробка м’яса”.

Розглянуто і затверджено на засіданні

циклової комісії природничо-математичних

дисциплін.

Протокол №____ від _______ 2010р.

Голова комісії __________ М.О. Лукаш

Студент повинен знати:

 • найважливіші закони та теорії хімії;

 • фізичні властивості та характерні зовнішні ознаки вивчених речовин;

 • зв’язок між складом, будовою, фізичними та хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

 • якісні та основні хімічні реакції, що характеризують катіони, аніони, що містяться в розчині;

 • індикаторні реакції на різні середовища розчину;

 • періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд електрохімічної активності металів, таблицю розчинності, передбачати властивості речовин;

 • стандартні та специфічні способи одержання класів неорганічних сполук;

 • визначення понять “ступінь окислення” , “окисник”, “відновник” та розуміти, які зміни відбуваються під час окислювально-відновних реакцій;

 • основні положення теорії електролітичної дисоціації; розуміти суть процесів, які відбуваються в розчині;

 • якісні реакції на вивчені речовини;

 • хімічну суть генетичного зв’язку між різними класами неорганічних сполук;

 • бути обізнаними з деякими екологічними проблемами, пов’язаними з хімією; розуміти роль хімії у розв’язанні глобальних проблем людства.

Студент повинен вміти:

 • володіти хімічною мовою, користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих та складних речовин;

 • складати хімічні формули, рівняння хімічних реакцій;

 • розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі;

 • порівнювати властивості елементів та речовин;

 • узагальнювати знання про хімічні властивості та способи добування для встановлення генетичних зв’язків між металами, неметалами та різними класами неорганічних сполук;

 • здійснювати хімічні реакції з метою взаємних перетворень неметалів і сполук неметалічних елементів та спостереження за наслідками цих перетворень;

 • прогнозувати послідовність реакцій, що дозволяють ілюструвати генетичний зв’язок та взаємоперетворення класів неорганічних сполук;

 • поводитися з хімічним посудом, обладнанням, реактивами;

 • проводити хімічні операції розчинення, нагрівання, фільтрування, випарювання, розділення;

 • складати з готових деталей прилади для одержання газів;

 • експериментально визначати гази;

 • розпізнавати розчини кислот, лугів, солей;

 • спостерігати за хімічними явищами;

 • дотримуватись правил техніки безпеки, чистоти й порядку на робочому місці;

 • оформляти роботу.

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ПРОГРАМА

із спеціальностей 5.05170111 “Зберігання, консервування та переробка молока”, 5.05170109 “Зберігання, консервування та переробка м’яса” для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації

ВСТУП

Предмет, завдання та методи хімії. Роль хімії в розвитку галузей промисловості та сільського господарства. Роль вітчизняних вчених у розвитку хімічної науки.

Значення атомно-молекулярного вчення як фундаменту сучасної хімії.

Основні закони хімії: закон збереження маси речовин, закон кратних відношень, закон еквівалентів, закон сталості складу сполук. Закон Авогадро.

Розрахунки за хімічними формулами та рівняннями.

 1. БУДОВА АТОМА ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА

Будова атома.

Енергетичний стан електрона в атомі. Головне квантове число. Форми та просторова орієнтація електронних хмар. Магнітне і спінове квантові числа. Багато електронні атоми. Електронні формули. Принцип Паулі. Правило Гунда. Перше і друге правила Клечковського. Електронні структури атомів.

Періодичний закон, періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Характеристика елементів за положенням у періодичній системі та у світлі вчення про будову атома.

 1. ТИПИ ХІМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Типи хімічних зв’язків, їх утворення. Ковалентний зв’язок (полярний і неполярний). Донорно-акцепторний зв’язок. Метод валентних зв’язків. Механізм утворення ковалентного зв’язку. Йонний зв’язок. Металічний зв’язок.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Речовини прості та складні.

Оксиди, їх номенклатура, класифікація, способи добування, властивості.

Кислоти, їх номенклатура, класифікація, способи добування, властивості.

Основи, їх номенклатура, класифікація, способи добування, властивості.

Амфотерні оксиди та гідроксиди.

Солі, їх класифікація, номенклатура, способи добування, властивості.

 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас. Вплив температури на швидкість реакції. Правило Вант-Гоффа. Каталіз.

Незворотні та зворотні реакції. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги при зміні концентрації реагуючих реагуючих речовин, температури, тиску. Принцип Ле-Шательє.

 1. РОЗЧИНИ

Розчини. Природа розчинів. Гідратна теорія розчинів Д.І.Менделєєва. розчини в природі. Класифікація розчинів.

Концентрація розчинів: масова частка (у відсотках), молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента (нормальна концентрація). Перехід від однієї форми виразу концентрації до іншої.

 1. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

Механізм розчинення у воді речовин з різним характером зв’язків.

Теорія електролітичної дисоціації. Дисоціація основ, кислот, солей. Ступінчата дисоціація.

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Константа дисоціації. Реакції обміну між електролітами.

Гідроліз солей. Поняття про ступінь гідролізу. Роль гідролізу в харчовій промисловості.

 1. ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Окислювально-відновні реакції, їх класифікація. Складання рівнянь окислювально-відновних реакцій методом електронного балансу.

Найважливіші окисники та відновники, їх використання. Використання окислювально-відновних процесів у харчовій промисловості.

 1. НЕМЕТАЛИ

8.1. НЕМЕТАЛИ СЬОМОЇ ГРУПИ

Загальна характеристика галогенів, їх властивості, добування та застосування.

Сполуки галогенів з гідрогеном, їх добування, властивості та застосування.

Загальна характеристика оксигеновмісних сполук Хлору.

  1. НЕМЕТАЛИ ШОСТОЇ ГРУПИ

Загальна характеристика властивостей неметалів шостої групи на основі їх положення в періодичній системі елементів та будови електронних оболонок атома. Ступінь окислення.

Сульфур, його властивості, застосування.

Сірководень, добування, властивості, застосування. Відновні властивості сірководню. Сульфіди, їх властивості.

Сульфур (ІV) оксид, його добування, властивості, застосування.

Сульфітна кислота. Відновні та окисні властивості сульфітної кислоти.

Сульфатна кислота, її фізичні та хімічні властивості, добування. Солі сульфатної кислоти, їх властивості, застосування.

  1. НЕМЕТАЛИ П’ЯТОЇ ГРУПИ

Загальна характеристика властивостей елементів головної підгрупи V групи на основі положення в періодичній системі та будови їх атомів.

Нітроген, азот. Властивості, добування та застосування азоту в промисловості.

Амоніак, його добування, властивості, застосування. Амоній гідроксид. Солі амонію, їх властивості, застосування.

Коротка характеристика оксидів Нітрогену.

Нітритна кислота, її окисні та відновні властивості. Солі нітритної кислоти.

Нітратна кислота, її добування, властивості, добування, застосування. Солі нітратної кислоти, їх властивості, застосування. Вплив нітратів та нітритів на якість харчових продуктів.

Фосфор. Алотропні видозміни фосфору, їх властивості. Хімічні властивості фосфору: взаємодія з металами, киснем, галогенами. Добування та застосування фосфору.

Фосфор (V) оксид та фосфорні кислоти. Ортофосфатна кислота, її солі. Застосування солей ортофосфатної кислоти

  1. НЕМЕТАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ

Загальна характеристика елементів головної підгрупи четвертої групи на основі положення в періодичній системі та будови електронних оболонок їх атомів.

Карбон, знаходження в природі. Фізичні та хімічні властивості алотропних видозмін Карбону.

Карбон (ІІ) оксид та карбон (ІV) оксид, їх властивості, добування, застосування.

Карбонатна кислота, її солі. Застосування солей карбонатної кислоти.

Силіцій. Добування та властивості силіцію. Силіцій (ІV) оксид та силікатні кислоти.

 1. МЕТАЛИ

9.1. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Загальні відомості про метали. Розміщення металів в періодичній системі.

Будова електронних оболонок атомів металів малих і великих періодів.

Фізичні та хімічні властивості металів. Ряд напруг металів. Форми існування та поширення металів у природі. Найважливіші способи добування металів.

  1. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

Метали головної підгрупи І групи. Загальна характеристика властивостей металів головної підгрупи І групи на основі положення в періодичній системі та будови електронних оболонок їх атомів. Лужні метали в природі. Фізичні та хімічні властивості лужних металів (натрію, калію), їх добування, застосування.

Метали головної підгрупи ІІ групи, їх характеристика на основі положення в періодичній системі та будови електронних оболонок атомів.

Магній і кальцій. Природні сполуки. Хімічні властивості, добування, застосування. Твердість води та методи їх усунення.

Загальна характеристика властивостей металів головної підгрупи ІІІ групи на основі будови електронної оболонки їх атомів та положення в періодичній системі. Алюміній, фізичні та хімічні властивості, застосування. Амфотерність оксиду та гідроксиду алюмінію.

  1. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

Метали побічних підгруп на основі будови їх атомів та положення в періодичній системі.

Метали побічної підгрупи VІ групи. Загальна характеристика та властивості металів підгрупи Хрому на основі будови їх атомів та положення в періодичній системі.

Хром, фізичні та хімічні, добування хрому, застосування. Сполуки хрому. Амфотерний характер оксиду і гідроксиду хрому (ІІІ). Хром (VІ) оксид. Хроматна і дихромат на кислоти. Хромати і дихромати, їх застосування.

Метали побічної підгрупи VІІ групи, їх загальна характеристика на основі положення в періодичній системі та будови їх атомів.

Манган, добування, фізичні та хімічні властивості. Сполуки Мангану. Окисні властивості перманганатів, їх застосування.

Метали побічної підгрупи VІІІ групи, їх загальна характеристика на основі положення в періодичній системі та будови їх атомів.

Ферум, фізичні та хімічні властивості. Сполуки феруму (ІІ) і феруму (ІІІ). Використання сполук феруму.

Метали побічної підгрупи І групи, їх загальна характеристика на основі положення в періодичній системі та будови їх атомів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Басов В.П., Юрченко О.Г. Хімія. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001.

 2. Глінка М.Л. Загальна хімія /За ред.. В.А. Рабиновича/. – К.: Вища школа, 1982.

 3. Загальна та неорганічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з елементами неорганічного синтезу, теми семінарів та контрольні завдання для студентів напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія” для денної форми навч. /Упор.: Осадчий В.Д. та ін../ - К.: КНУТД, 2004.

 4. Котур Б.Я. Хімія. Практикум: навч. Посібник. Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.

 5. Луцевич Д.Д. Задачі та їх розв’язок: Навчальний посібник для студентів фарм. факультетів. – Вінниця, 2003.

 6. Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П. Теоретичні розділи загальної хімії. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2003.

 7. Романова Н.В. загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988.

 8. Середа І.П. Хімія: Методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій. – К.: Либідь – Партнер, 1999.

 9. Скопенко В.В., Григооєва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 1996.

 10. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовський В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Ч.1. – К.: Педагогічна преса, 2002.

 11. Цвєткова Л.Б. неорганічна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник – 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: Магнолія плюс; видавець СПД ФО В.М. Піча, 2006. 1. БУДОВА АТОМА ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д.І. МЕНДЕЛЄЄВА

Будова атома.

Енергетичний стан електрона в атомі. Головне квантове число. Форми та просторова орієнтація електронних хмар. Магнітне і спінове квантові числа. Багато електронні атоми. Електронні формули. Принцип Паулі. Правило Гунда. Перше і друге правила Клечковського. Електронні структури атомів.

Періодичний закон, періодична система елементів Д.І. Менделєєва. Характеристика елементів за положенням у періодичній системі та у світлі вчення про будову атома.

Література

Л-1, с. 101-149 , Л-2, с. 52-59 , Л-5, с. 17-37.

Методичні вказівки
Студент повинен засвоїти будову періодичної системи Д.І. Менделєєва, зміни властивостей залежно від положення в періодичній системі.

Уміти описати чотири квантові числа, розуміти принцип Паулі, правило Гунда. Уміти побудувати електронні формули елементів малих періодів, знати особливості будови атомів елементів великих періодів, порядок заповнення електронних орбіталей.

Знати , де розміщені в періодичній системі S – елементи , Р – елементи, d – елементи і f – елементи; визначати кількість електронів, протонів, нейтронів в атомі. Щоб визначити кількість нейтронів в ядрі атома певного елемента, необхідно від атомної маси цього елемента відняти кількість протонів. Кількість протонів дорівнює номеру елемента , тобто заряду ядра.

Питання для самоперевірки

 1. Яка будова періодичної системи ?

 2. Де розташовані в періодичній системі метали, неметали ?

 3. Побудувати електронну формулу атома скандію +21 Sc.

 4. Назвати квантові числа. Що вони характеризують ?

 5. Де розміщені d – елементи в періодичній системі, який елемент має

формулу 3d6 ?

 1. Наукове і філософське значення періодичного закону Д.І. Менделєєва  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доповідь на науково-теоретичну конференцію з фізики «сучасні технології викладання астрономії»
Державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Черкаський державний бізнес-коледж
Крім того, в посібнику приведений експериментальний варіант рейтингової оцінки навчальних досягнень студентів при виконанні лабораторних...

Черкаський державний бізнес-коледж
Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил, охарактеризовано основні господарсько-промислові...

Державний комітет україни по стандартизації, метрології та сертифікації
Державний класифікатор України Класифікація видів науково-технічної діяльності дк 015-97

Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет
Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти І науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Іі курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014
Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології днз «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія,викладач...

3. Закони ідеальних газів. Їх математичний вираз. Наслідки
Нгулецький коледж державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»

Н. В. Братенші історія науки І техніки
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с

Інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт...
Нгулецький коледж державного вищого навчального закладу «криворізький національний університет»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка