Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

З конкурсних торгів

З конкурсних торгів

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету

з конкурсних торгів

ПАТ „Укргазвидобування”

Протокол №15Т-211 з від 03.06.2015 р.

______________ Дмух А.А.
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


 1. Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська 26/28.
 1. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: управління закупівель, тел.(044) 461-27-11, Чемезова І.Б. тел. (044) 461-29-22.
 1. Предмет закупівлі: 20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення (побутова хімія в асортименті).
 1. Строк та місце надання послуг (виконання робіт): червень-липень 2015р.,
  вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ

5. Подання цінових пропозицій:

5.1. Місце - 04053, м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28

5.2. Строк – до 10.06.2015, до 09 год. 30 хв.
6. Розкриття цінових пропозицій:

6.1. Місце - 04053, м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28, конференц-зал;

6.2. Дата і час – 10.06.2015р., 11 год 20 хв.
7. Процедура зменшення ціни:

7.1. Крок зменшення ціни пропозиції: довільний

7.2. Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо серед Учасників, пропозиції яких не були відхилені виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, торги припиняються.

Кінцеві ціни вносяться до протоколу розкриття.

У протоколі розкриття зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій Учасника.

8. Строк дії цінової пропозиції: цінова пропозиція повинна бути дійсною протягом 50 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.

9. Валюта та ціна пропозиції: валюта пропозиції – національна валюта України (гривня). Ціна пропозиції розраховується відповідно до додатків до договору.
10. Форма цінової пропозиції: цінова пропозиція Учасника має бути складена згідно форми (п.15), яка підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою Учасника.
11. Вимоги до оформлення цінової пропозиції:

 • пропозиція подається у запечатаному конверті не пізніше встановленого строку в запиті цінових пропозицій;

 • на конверті повинно бути зазначено: адресу та назву замовника:
  ПАТ "Укргазвидобування", 04053, м. Київ, вул.Кудрявська,26/28, назву, юридичну адресу та код ЄДРПОУ Учасника, написи: 20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для чищення (побутова хімія в асортименті)

Не розкривати до 11 год 20 хв. 10.06.2015 року.

 • цінова пропозиція” повинна бути прошита, пронумерована та скріплена на зворотньому боці печаткою та підписом уповноваженої особи Учасника та складатися з:

 • цінової пропозиції складеної згідно форми (п. 15);

 • завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія свідоцтва платника ПДВ або єдиного податку;

 • нотаріально завірена копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення, засновницький/установчий договір);

 • копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

 • оригінал витягу з Єдиного державного реєстру:

Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

дані про постановку на облік (зняття з обліку);

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію;

місце проведення реєстрації;

форма власності;

вищий орган управління;

дата закінчення формування статутного капіталу;

розмір внеску до статутного капіталу;

керівник;

засновники;

підрозділи ;

особи що мають право підпису без довіреності;

види діяльності;

телефон

Для фізичної особи - підприємця:

дані про постановку на облік (зняття з обліку);

серія і номер свідоцтва;

місце реєстрації;

особи що мають право підпису без довіреності;

види діяльності;

телефон.

- копію протоколу рішення засновників про призначення керівника;

- копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду;

- копію паспорту керівника.

12. Визначення переможця:

Переможець визначається рішенням Замовника за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків Учасників або (без ПДВ) при різному статусі платника податків Учасників.


13. Проект договору:
ДОГОВІР ПОСТАВКИ

(закупівля товару за власні кошти)
м. ________ _________ 20____ р.
__________________________________, далі – Постачальник, в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування", далі – Покупець, в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний договір поставки, далі – Договір про наступне:
I. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в специфікації/-ях (далі –Товар), що додається до Договору і є його невід'ємною/-ими частиною/-ами (далі – Специфікація/-ії), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації/-ях.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
II. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цим Договором, якість якого підтверджується наявністю сертифіката якості або паспортом виробника та відповідає Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду.

Постачальник_____________________ Покупець____________________
2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника. Гарантійний строк на Товар встановлюється в Специфікації/-ях до цього Договору.
III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору вказується в Специфікації/-ях в гривнях та включаючи ПДВ (для резидента) або в іноземній валюті (для нерезидента).

3.2. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару, вказаного в Специфікації/-ях до цього Договору.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, з урахуванням ПДВ, на умовах, зазначених у Специфікації/-ях.

4.2. До рахунка додаються: підписаний уповноваженими представниками Сторін акт приймання-передачі Товару або видаткова накладна.

V. Поставка Товару

5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, інформація про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в Специфікації/-ях до цього Договору.

5.2. Обсяг поставки кожної окремої партії Товару визначається в рознарядках Покупця (узгоджена до поставки партія Товару).

5.3 Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної.

5.4. Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження Товару шляхом направлення листа.

5.4.1. Відвантаження Товару проводиться тільки після отримання рознарядки Покупця. Відвантаження Товару без рознарядки недопускається.

5.4.2. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності уповноважних представників Покупця.

5.5. Протягом 48 годин після закінчення відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

5.6. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи:

 • товаросупровідні документи (товарно - транспортна накладна);

 • сертифікат якості та/або паспорт виробника (на вибір Покупця);

 • відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист;


Постачальник_____________________ Покупець____________________


 • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

 • сертифікат відповідності (за вимогою Покупця).

5.7. При здійсненні перевезення Товару залізничним транспортом Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару та копію залізничної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та залізничної накладної.

При здійсненні перевезення Товару автотранспортом, Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару або видаткової накладної, другий примірник товарно-транспортної накладної (ф.№1-ТН) та копію товарно-транспортної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та міжнародної автомобільної накладної (СМR).

При здійсненні перевезення Товару авіатранспортом Постачальник зобов’язаний надати Покупцю:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару та авіаційної вантажної накладної.

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі Товару та авіаційної вантажної накладної (Air Waybill).

Якщо Постачальник відповідно до умов поставки самостійно здійснює митне оформлення Товару, він зобов’язаний надати разом з вищевказаними документами (для нерезидента), які надаються в копіях, оформлену згідно з законодавством України митну декларацію (МД).

Товарно-транспортна накладна при перевезенні Товару автотранспортом повинна бути оформлена відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні чинних на день складання товарно-транспортної накладної.

Відправлення вказаних документів здійснюється Постачальником протягом 2-х (двох) робочих днів з дати поставки, нарочним або рекомендованим листом кур’єрською поштою, але у будь-якому разі не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

5.8. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його приймання проводиться безпосередньо вантажоотримувачем.

5.9. Передача та отримання Товару (за виключенням передачі або отримання Товару на підставі актів приймання-передачі товару) проводиться за довіреністю, відповідно до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом ПАТ «Укргазвидобування».

5.10. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного

призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу № П-7 від 25.04.1966р., та Постачальник_____________________ Покупець____________________

сертифікатом якості та/або паспортом заводу-виробника. У разі виявлення невідповідності в якості або нестачі Товару, виклик представників Постачальника - обов'язковий, а представників заводу-виробника - за вимогою Покупця.

5.11. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов'язані із затримками при постачанні Товару, приймає на себе Постачальник.

5.12. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) здійснюються Постачальником.

5.13. Вантажовідправником Товару за цим Договором є Постачальник або завод-виробник, або уповноважена (залучена) ними особа, про що зазначається у Специфікації/-ях.

5.14. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

5.15. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

5.16. Порядок і строки повернення тари, умови розрахунків за тару обумовлюються у Специфікації/-ях.
VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі Товару або видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Не здійснювати оплату Постачальнику у разі неналежного оформлення документів, необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором та Специфікацією/-ях.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Надати Покупцю податкову накладну в електронній формі в строки, встановлені чинним законодавством України.

6.4. Постачальник має право:

Постачальник_____________________ Покупець____________________

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«04» серпня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

З конкурсних торгів
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” 04053, м. Київ, Шевченківський р-н,...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зно (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у...
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у2013 році, або сертифікати чи їх дублікати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка