Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту олександрійської міської ради на 2012 – 2017 навчальні роки

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту олександрійської міської ради на 2012 – 2017 навчальні роки

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти, Директор науково-методичного

молоді та спорту центру управління освіти,

Олександрійської міської ради молоді та спорту

____________ Л.Димкова Олександрійської міської ради

“ ” вересня 2012р. _________О.Аннікова

“ ” вересня 2012 р.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ

ПЛАН РОБОТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2012 – 2017 НАВЧАЛЬНІ РОКИ
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від « » вересня 2012р. № )


Олександрія – 2012


Зміст

 1. Концепція діяльності науково-методичного центру

 2. Аналіз науково-методичної роботи в місті за 2008-2012рр.

 3. Експериментально-дослідна робота

 4. Графік проведення державної атестації дошкільних,

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

 1. План атестації педагогічних працівників міста

 2. План підвищення кваліфікації методистів НМЦ

 3. План атестації методистів НМЦ

 4. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста

 5. Графік моніторингу стану викладання предметів

 6. Тематика питань, що виносяться на колегію управління освіти,

молоді та спорту

 1. Тематика питань, що виносяться на раду науково-методичного

центру

13. Графік вивчення й узагальнення педагогічного досвіду


 1. Концепція діяльності науково-методичного центру


Стратегічний розвиток освіти є найбільш надійним гарантом розвитку держави. Проблеми підготовки спеціалістів, підвищення їх кваліфікації сьогодні в усіх розвинутих країнах світу визначають як пріоритетні, що безпосередньо пов’язані з економічним і культурним розвитком, соціальною стабільністю будь-якої держави.

Тому особливого значення набуває зараз робота з кадрами: підвищення якості їх підготовки, створення реальних можливостей для подальшого професійного й особистісного зростання, стимулювання особистих освітніх потреб, насамперед потреб у постійному саморозвитку. Сьогодні вся система післядипломної освіти складається з закладів післядипломної освіти, наукових, науково-методичних, навчально-методичних і методичних установ.

Сьогодення потребує іншої ролі вчителя в процесі навчання, де головним є не передача інформації, а закріплення механізмів її цільового пошуку, вміння трансформувати інформацію у вирішення практичних, нестандартних завдань, працювати в команді й активно знаходити правильні рішення щодо розв’язання проблем різного характеру, презентувати результати своєї діяльності, що можливо за умов партнерства вчителя й учня з метою творчого розвитку особистості при використані сучасних педагогічних технологій і методик, інформаційного простору ХХІ століття в навчальному процесі.

За цих умов темпи соціалізації вчителя до нових умов діяльності значно випереджають можливості курсової підготовки, яку вчителі, відповідно до нормативних документів, проходять один раз на 5 років. Тому сьогодні дуже важливим є організація методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період.

Методична робота реалізує принципи безперервної освіти педагогів, вона є засобом наукового впливу на практичну діяльність вчителя і, отже, на якість навчально-виховного процесу в школі.

Із уведенням нового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом МОН України №1119 від 08.12.2008 року, значно розширилися можливості забезпечення наукового супроводу системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Створення науково-методичного центру (далі – НМЦ) сприяє науково-методичному супроводу всіх інноваційних процесів і безперервного фахового удосконалення педагогів на більш високому науковому рівні.

Законодавчою базою роботи НМЦ є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) №1119 від 08.12.2008 року та інші нормативно-правові документи в галузі освіти; накази, розпорядження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування; власне Положення, розроблене на основі типового Положення про методичний кабінет (центр).

Мета діяльності НМЦ: забезпечення науково-методичного супроводу розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. На основі узгоджених дій із Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського продовжити подальшу розбудову системи післядипломної педагогічної освіти, покликаної забезпечити високий освітньо-кваліфікаційний рівень професійної зрілості та компетентності керівних, методичних і науково-методичних кадрів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, їх підвищення кваліфікації, стажування, спеціалізацію, поглиблення професійних компетентностей.

Функції:

1.Цільові:

прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, що постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.Організаційні:

трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна – координація діяльності методичних формувань педагогічних працівників міста, навчальних закладів;

соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення й розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

Діяльність центру здійснюється за такими основними напрямами:

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

Основними завданнями є:

1. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації.

2. Координація діяльності методичних кабінетів, методичних об’єднань при навчальних закладах, міських методичних формувань;

3. Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів.

4. Вивчення стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в дошкільних навчальних закладах.

5. Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Патронаж навчальних закладів, що мають статус експериментальних майданчиків, надання їм науково-методичної допомоги.

7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення управління освіти, молоді та спорту оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, які атестуються.

8. Організація та науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних закладів освіти міста.

9. Упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання.

10. Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.

11. Взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

12. Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів.

13. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.

14. Створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури та періодичних педагогічних видань.

15. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-дослідницької та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.

16. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

Планування науково-методичної діяльності й управління нею здійснюється на основі усвідомлення сучасних вимог до освіти, особливостей післядипломної педагогічної освіти, перспектив її розвитку та на діагностичній основі і спрямовується на реалізацію єдиної науково-методичної теми. Діагностування проводиться два рази на рік. Збір інформації здійснюється за блоками, матеріал піддається аналізу. На основі аналізу та Положення про науково-методичний центр визначаються мотив, мета, завдання, зміст, форми та методи роботи.

Директор і методисти центру вивчають і аналізують стан навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи в закладах освіти міста, надають науково-методичну допомогу вчителям і керівникам, спрямовують їхню самостійну роботу щодо підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності.

З метою покращення організації науково-методичної та освітньої діяльності педагогів створюються предметні й інтегровані методичні об'єднання, творчі та динамічні групи, школи молодого вчителя, керівника, майстер-класи. Їх підсумки роботи підбиваються на засіданнях ради науково-методичного центру.

Координуюча діяльність методистів відповідає вимогам сьогодення, забезпечує надійне й об'єктивне вивчення рівня досягнення встановлених норм щодо вивчення, апробації й оцінювання позитивного педагогічного досвіду, його індивідуальної інтерпретації відповідно до особистісних якостей, кваліфікації педагога.

Важливою умовою підвищення якості методичної роботи є правильно організований контроль, який пов'язаний з аналізом і оцінкою праці методистів, забезпечує зворотний зв'язок, є важливим джерелом інформації, необхідної для успішного функціонування системи контролю.

Серед дій, які є достатніми для визначення функцій керівництва методичною роботою з наявністю її специфічних особливостей, виділяємо інформаційно-аналітичну, мотиваційно-цільову, планово-виконавчу, контрольно-діагностичну, регулятивно-корекційну.

Цілісна система інформаційно-аналітичної діяльності полягає, перш за все, у виявленні її змісту, обсягу, джерел, формуванні напрямків інформації та виведення її на відповідні рівні керування. Потім визначається, в якій формі й де ця інформація буде зберігатися та використовуватися. Директор, методисти зібрану інформацію обробляють, систематизують, аналізують, підбивають підсумки, приймають рішення.

Мотиваційно-цільова функція:

 • визначає місце і роль методиста, керівника закладу, педагога;

 • забезпечує їх взаємодію в процесі досягнення мети, створює систему необхідних стосунків у ланках методист-керівник закладу - педагогічний працівник;

 • визначає мету, виявляє та підтримує мотиви діяльності педагогічних працівників.

Планування і прогнозування – діяльність, спрямована на оптимальний вибір
ідеальних і реальних цілей, розробку програм їх досягнень. Систематичний підхід до планування і прогнозування забезпечує єдність перспективного прогнозування та поточного планування, узгодженість прогнозів на всіх рівнях керування (єдність цілей, чіткість настанов, поетапність впровадження).

Організаційно-виконавча функція об'єктивно належить кожному циклу керування, організаційні стосунки визначаються як зв'язки, що виникають із розподілу обов'язків методистів.

Контрольно-діагностична функція займає особливе місце як фактор стимуляції
діяльності з контролем адміністрації, але на перший план виходить самоаналіз,
самоконтроль, самооцінка діяльності методистом. Упровадження педагогічної діагностики дає змогу розглядати всі явища крізь призму педагогічного аналізу, що спонукає до модернізації методичної роботи.

Регулятивно-корекційна функція – це діяльність по внесенню коректив, впливу за допомогою оперативних засобів, дій на функціонування на позапрограмовому рівні. Корекція не можлива без виявлення причин, які викликають відхилення від очікуваних прогнозованих підсумків.

Усі функції керування взаємопов'язані та послідовно змінюють одна одну. Недооцінка будь-якого з функціональних елементів призводить до зміни всього процесу керування та зниження його кінцевих результатів.

Правильно спланований контроль за управлінням науково-методичною роботою позитивно впливає на підвищення ефективності методичних заходів і створює умови для творчого росту вчителя й учня.

У кінцевому підсумку науково-методичної діяльності в рамках даної Концепції колектив НМЦ очікує на такі результати:

- реалізація засад особистісно орієнтованого, індивідуально-діяльнісного підходу в
процесі методичної роботи з педагогічними кадрами;

- створення оптимальної системи науково-методичної інформації, раціональне
використання всіх організаційних форм пропаганди психолого-педагогічних знань,
інноваційних технологій, перспективного досвіду та здійснення ефективних заходів
щодо її творчого впровадження в практику реформування освіти;

- створення консультативних центрів з проблем організації педагогічних досліджень
та вдосконалення роботи з обдарованими дітьми;

- моделювання керівниками закладів оптимальної структури внутрішкільної
методичної роботи, діагностичного підходу до визначення її змісту та форм
організації на основі особистісно орієнтованого підходу, врахування кількісного й
якісного складу творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • усвідомлена потреба методистів НМЦ в науково-дослідній діяльності, творча здатність генерувати та продукувати нові ідеї, практикувати та моделювати їх у практичних формах діяльності;

 • позитивні зміни в ціннісних орієнтирах і духовних пріоритетах особи вчителя та методиста.

Система науково-методичної роботи в місті та її зміст підпорядковані реалізації науково-методичної теми: «Підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів шляхом формування у них навичок науково-дослідницької роботи». Відповідно до цього формується діяльність науково-методичної служби міста, яка складається з методичної ради, міських методичних об'єднань, семінарів-практикумів, творчих, динамічних і проблемних груп, шкіл молодого вчителя, майстер-класів, шкіл позитивного педагогічного досвіду й опорних шкіл.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири...
Департамента науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамента освіти Харківської міської ради, управління...

Наказ
«Обдарована молодь», а також заходів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради щодо виконання комплексного...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Календарно-тематичне планування з основ здоров’я у 6 класі на 2014...
Програма «Основи здоров’я», затвердженаМіністерством освіти І науки, молоді та спорту України (наказ монмолодьспорту України від...

Методичний кабінет відділу освіти Олександрійської районної державної...
Тищенко Г. О формування життєвої компетентності учнів задачами прикладного характеру. Олександрія: Видавництво методичного кабінету...

Дніпропетровської області
Завідувач сектору підготовки керівного складу та оповіщення населення управління з питань нс та у цзн департаменту взаємодії з правоохоронними...

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка