Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 9

3. Основні відомості про емітента

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

коди

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Бром" за ЄДРПОУ05444552

Територія м. Красноперекопськ за КОАТУУ0111300000

Орган державного управління за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ230

Вид економічної діяльності Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної продукції за КВЕД24.13.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про власний капітал
За 2011 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний Пайовий капітал Додатковий Інший Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений Разом

капітал вкладений додатковий капітал прибуток капітал капітал

капітал капітал (непокритий

збиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 17780 22402 4428 (21471) 23139

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0

Виправлення помилок 030 0

Інші зміни 040 0

Скоригований залишок на 050 17780 0 0 22402 4428 (21471) 0 0 23139

початок року

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0

Уцінка основних засобів 070 0

Дооцінка незавершеного 080 0

будівництва

Уцінка незавершеного 090 0

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів 100 0

Уцінка нематеріальних активів 110 0

120 0

Чистий прибуток (збиток) за 130 16712 16712

звітній період

Розподіл прибутку:


Виплати власникам (дивіденди) 140 0

Спрямування прибутку до 150 0

статутного капіталу

Відрахування до резервного 160 0

капіталу

170 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0

Погашення заборгованості з 190 0

капіталу

200 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0

Перепродаж викуплених акцій 220 0

(часток)

Анулювання викуплених акцій 230 0

(часток)

Вилучення частки в капіталі 240 0

Зменшення номінальної вартості 250 0

акції

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 260 (119) 119 0

збитків

Безкоштовно отримані активи 270 0

280 0

Разом зміни в капіталі 290 0 0 0 (119) 0 16831 0 0 16712

Залишок на кінець року 300 17780 0 0 22283 4428 (4640) 0 0 39851

Керівник Дідич Тетяна Петрівн
Головний бухгалтер Бут Станіслав Миколайовичкоди

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Бром" за ЄДРПОУ05444552

Територія м. Красноперекопськ за КОАТУУ0111300000

Орган державного управління за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ230

Вид економічної діяльності Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної продукції за КВЕД24.13.0

Одиниця виміру: тис. грн.
Примітки до річної фінансової звітності
За 2011 р.

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008


I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів Код Залишок на початок Надійшло Переоцінка (дооцінка + Вибуло за рік Нарахован Втрати від Інші зміни за рік Залишок на кінець

рядка року за рік , уцінка -) первісна (пнакопиченаа о зменшення первісної ( накопичен року

первісна (пнакопиченаа первісної ( накопичен ереоцінена) мортизація амортизаціїкорисності переоцінен ої первісна (пнакопиченаа

ереоцінена) мортизація переоцінен ої вартість за рік за рік ої вартості)амортизаціїереоцінена) мортизація

вартість ої вартості)амортизації вартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними 010 1 1 1 1 0 0

ресурсами

Права користування майном 020 0 0

Права на комерційні позначення 030 0 0

Права на об’єкти промислової 040 0 0

власності

Авторське право та сумісні з ним 050 0 0

права

060 0 0

Інші нематеріальні активи 070 159 134 3 8 162 142

Разом 080 160 135 3 0 0 1 1 8 0 0 0 162 142

Гудвіл 090 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 081

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 082

вартість створених підприємством нематеріальних активів 083

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 084

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 085

права власності

II. Основні засоби

Група основних засобів Код р Залишок на Надійшл Переоцінка Вибуло за рік Нарахов Втрати Інші зміни за рік Залишок на кінець у тому числі

ядка початок року о за рік (дооцінка +, первісна ( знос ано амор від зменпервісної( зносу року одержані за передані в

первісна ( знос уцінка -) переоцін тизації шення ко переоцін первісна ( знос фінансовою оперативну

переоцін первісної( зносу ена) за рік рисності еної переоцін орендою оренду

ена) переоцін вартість вартості) ена) первісна ( знос первісна ( знос

вартість еної вартість переоцін переоцін

вартості) ена) ена)

вартість вартість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 954 316 6 -96 -27 858 295 858 295

Капітальні витрати на 110 0 0

поліпшення земель

Будинки, споруди та 120 73824 34705 2458 13310 27 87134 37190

передавальні пристрої


Машини та обладнання 130 42089 19582 1868 1206 1206 3268 1669 44420 21644

Транспортні засоби 140 3407 2045 8 8 183 3399 2220

Інструменти, прилади, 150 1603 1202 240 93 93 55 9 1759 1164

інвентар (меблі)

Тварини 160 0 0

Багаторічні насадження 170 1 1 1 1

Інші основні засоби 180 0 0

Бібліотечні фонди 190 45 45 45 45

Малоцінні необоротні 200 544 544 147 46 46 147 645 645

матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) 210 0 0

споруди

Природні ресурси 220 0 0

Інвентарна тара 230 41 41 6 5 5 6 42 42

Предмети прокату 240 0 0

Інші необоротні матеріальні 250 0 0

активи

Разом 260 122508 58481 2261 0 0 1358 1358 6123 0 14892 0 138303 63246 0 0 858 295
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 261

законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів 262 121182

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 263

(консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 264 15650

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 2641

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу 265

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 2651

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 266

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 267 4944

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 268

З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю 269 858

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 13858 17370

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 259 112

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 154 116

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 3 60

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320

Інші 330

Разом 340 14274 17658
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість 341

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій 342

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства 350

дочірні підприємства 360

спільну діяльність 370

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380

акції 390

облігації 400

інші 410 575 275

Разом(розд.А+розд.Б) 420 575 275 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 421 275

за справедливою вартістю 422

за амортизованою собівартістю 423

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 424

за справедливою вартістю 425

за амортизованою собівартістю 426

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 36

Операційна курсова різниця 450 163 65

Реалізація інших оборотних активів 460 4725 697

Штрафи, пені, неустойки 470 496

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 167

Інші операційні доходи і витрати 490 130 5381

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x

непродуктивні витрати і втрати 492 x

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства 500


дочірні підприємства 510

спільну діяльність 520

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди 530 x

Проценти 540 x 3012

Фінансова оренда активів 550

Інші фінансові доходи і витрати 560

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій 570 25

Доходи від об'єднання підприємств 580

Результат оцінки корисності 590

Неопераційна курсова різниця 600 1048 1084

Безоплатно одержані активи 610 x

Списання необоротних активів 620 x

Інші доходи і витрати 630 1506 1352
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, 631

роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 632

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними

сторонами (%)

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до 633

собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640

Поточний рахунок у банку 650 301

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660

Грошові кошти в дорозі 670

Еквіваленти грошових коштів 680

Разом 690 301
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код Залишок на Збільшення за звітний рік Використано у Сторновано Сума очікуваного відшкодування Залишок на

рядка початок року нараховано додаткові звітному році невикористану суму у витрат іншою стороною, що кінець року

(створено) відрахування звітному році врахована при оцінці

забезпечення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 710 0

працівникам


Забезпечення наступних витрат на 720 0

додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на 730 0

виконання гарантійних зобов’язань

Забезпечення наступних витрат на 740 0

реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на 750 0

виконання зобов’язань щодо обтяжливих

контрактів

760 0

770 0

Резерв сумнівних боргів 775 0

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець Переоцінка за рік

року збільшення чистої реалізаційної уцінка

вартості*

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 1665

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810

Паливо 820 18

Тара і тарні матеріали 830 467

Будівельні матеріали 840 5454

Запасні частини 850 931

Матеріали сільськогосподарського призначення 860

Поточні біологічні активи 870

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 61

Незавершене виробництво 890 6051

Готова продукція 900 22871

Товари 910

Разом 920 37518 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації 921

переданих у переробку 922

оформлених в заставу 923 3299

переданих на комісію 924

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 925

02)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу 926

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка