Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 8

3. Основні відомості про емітента

Сторінка8/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 21250 11379

за виданими авансами 180 7386 2664

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 29 50

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 212 92

у тому числі в касі 231

в іноземній валюті 240 1 209

Інші оборотні активи 250 3076 652

Усього за розділом II 260 45330 62069

III. Витрати майбутніх періодів 270 39 98

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275

Баланс 280 130362 156387

Пасив Код На початок звітного На кінець звітного

рядка періоду періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 17780 17780

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 22402 22283

Резервний капітал 340 4428 4428

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (21471) (4640)

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Накопичена курсова різниця 375

Усього за розділом I 380 23139 39851

Частка меншості 385

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 416

резерва

Цільове фінансування (2) 420

Усього за розділом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов`язання

Довгострокові кредити банків 440 49535 76533

Інші довгострокові фінансові зобов`язання 450 4526

Відстрочені податкові зобов`язання 460 3044

Інші довгострокові зобов`язання 470

Усього за розділом III 480 52579 81059

IV. Поточні зобов`язання

Короткострокові кредити банків 500 17881

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

Векселі видані 520 11295 7295

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4440 25254

Поточні зобов`язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 3397 334

з бюджетом 550 230 164

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570 178 281

з оплати праці 580 642 559

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 605

вибуття, утримуваними для продажу

Інші поточні зобов`язання 610 16581 1590

Усього за розділом IV 620 54644 35477


V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 130362 156387
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі

статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник Дідич Тетяна Петрівн
Головний бухгалтер Бут Станіслав Миколайович


коди


Підприємство Територія

Орган державного управління Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Публічне акціонерне товариство "Бром" за ЄДРПОУ 05444552

м. Красноперекопськ за КОАТУУ 0111300000

за СПОДУ

Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної продукції за КВЕД 24.13.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про фінансові результати
За 2011 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати

Стаття Код За звітній період За попередній період

рядка

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 124815 99204

Податок на додану вартість 015 (13514) (2008)

Акцизний збір 020

025

Інші вирахування з доходу 030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 035 111301 97196

послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (80016) (75274)

Валовий:

прибуток 050 31285 21922

збиток 055

Інші операційні доходи 060 5054 1150

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 061

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати 070 (7552) (3492)

Витрати за збут 080 (6267) (5866)

Інші операційні витрати 090 (6806) (3755)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 091

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 15714 9959

збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120 15

Інші доходи (1) 130 2554 1711

Фінансові витрати 140 (3012) (7091)

Втрати від участі в капіталі 150

Інші витрати 160 (2461) (1284)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 170 12795 3310

збиток 175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 176

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок

припинення діяльності

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення

діяльностіПодаток на прибуток від звичайної діяльності 180 (827)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 3917

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 16712 2483

збиток 195

Надзвичайні:

доходи 200

витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Частка меншості 215

Чистий:

прибуток 220 16712 2483

збиток 225

Забезпечення матеріального заохочення 226
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0
II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код За звітній період За попередній період

рядка

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 67315 50193

Витрати на оплату праці 240 14553 11784

Відрахування на соціальні заходи 250 5541 4460

Амортизація 260 6131 5454

Інші операційні витрати 270 36138 11462

Разом 280 129678 83353

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття Код За звітній період За попередній період

рядка

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 71119,07200 71119,07200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 71119,07200 71119,07200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,00024 0,00035

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,00024 0,00035

Дивіденди на одну просту акцію 340 0,00000 0,00000
Коментарі:

Середньорічна кількість простих акцій та скоригована середньорічна кількість простих акцій за звітний та попередній періоди наведені в тис. штук. Треба було вказати в стр. 300 та 310 гр. 3 - 71119072 штук, в стр. 300 та 310 гр. 4 - 71119072 штук.
Причина - несприйняття такої кількості акцій даним форматом програми.

Керівник Дідич Тетяна Петрівн
Головний бухгалтер Бут Станіслав Миколайович


коди


Підприємство Територія

Орган державного управління Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Публічне акціонерне товариство "Бром" за ЄДРПОУ 05444552

м. Красноперекопськ за КОАТУУ 0111300000

за СПОДУ

Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної продукції за КВЕД 24.13.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2011 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 41935 10500

Погашення векселів одержаних 015 1468

Покупців і замовників авансів 020 76212 99055

Повернення авансів 030 2093 2964

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 25 8

Бюджету податку на додану вартість 040 12444

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 3

Отримання субсидій, дотацій 050 7

Цільового фінансування 060 1

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 2

Інші надходження 080 47704 90130

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 (13110) (8004)

Авансів 095 (78153) (71320)

Повернення авансів 100 (145) (7689)

Працівникам 105 (12673) (10341)

Витрат на відрядження 110 (291) (289)

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( ) ( )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 (484) ( )

Відрахувань на соціальні заходи 125 (6206) (7281)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (5407) (2196)

Цільових внесків 140 (17) ( )

Інші витрачання 145 (54417) (89477)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 10982 6069

Рух коштів від надзвичайних подій 160

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 10982 6069

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій 180 290

необоротних активів 190

майнових комплексів 200

Отримані:

відсотки 210

дивіденди 220

Інші надходження 230 3905

Придбання:

фінансових інвестицій 240 ( ) (560)

необоротних активів 250 (2755) (2346)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIмайнових комплексів 260 ( ) ( )

Інші платежі 270 (10224) (2334)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (9074) (4950)

Рух коштів від надзвичайних подій 290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (9074) (4950)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310

Отримані позики 320 17080

Інші надходження 330 6696

Погашення позик 340 (3408) (82)

Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )

Інші платежі 360 (22256) (849)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (1888) (931)

Рух коштів від надзвичайних подій 380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (1888) (931)

Чистий рух коштів за звітний період 400 20 188

Залишок коштів на початок року 410 213 12

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 68 13

Залишок коштів на кінець року 430 301 213

Керівник Дідич Тетяна Петрівн
Головний бухгалтер Бут Станіслав Миколайович

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка