Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 7

3. Основні відомості про емітента

Сторінка7/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Затвердження договорів, щодо яких Так Ні Ні Ні

існує конфлікт інтересів

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного

товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею

осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*) Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?

Інформація роз Публікується у Документи Копії Інформація

повсюджується пресі, оприлюд надаються для документів розміщується

на загальних нюється в загал ознайомлення надаються на на власній

зборах ьнодоступній безпосередньо в запит акціонера інтернет-

інформаційній акціонерному сторінці

базі даних товаристві акціонерного

ДКЦПФР про товариства

ринок цінних
паперів

Фінансова звітність, результати Так Так Так Так Так

діяльності

Інформація про акціонерів, які Ні Так Ні Ні Так

володіють 10 відсотків та більше

статутного капіталу

Інформація про склад органів Так Так Так Так Так

управління товариства

Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів Так Так Так Так Так

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових Ні Ні Ні Ні Ні

осіб акціонерного товариства

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім

аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*) Ні (*)

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*) Ні (*)

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови угоди з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?

Так (*) Ні (*)

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так (*) Ні (*)

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у

сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом

наступних трьох років?

Так (*) Ні (*)

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Х

Не визначились

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі

України (далі - особа)?

Так (*) Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи X

Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) В зв'язку з

дематеріалізацією

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу

(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть

дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,

правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/в

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою)
(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу
за рік.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.коди


Підприємство Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників

(1)

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число) 11 12 31

Публічне акціонерне товариство "Бром" за ЄДРПОУ 05444552

м. Красноперекопськ за КОАТУУ 0111300000

Акціонерне товариство за КОПФГ 230
за СПОДУ

Виробництво iншої основної неорганiчної хімічної продукції за КВЕД 24.13.0

603

Адреса: 96000, м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс


На 31.12.2011

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код На початок звітного На кінець звітного

рядка періоду періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 25 20

Первісна вартість 011 160 162

Накопичена амортизація 012 (135) (142)

Незавершені капітальні інвестиції 020 20540 17658

Основні засоби:

Залишкова вартість 030 63389 74494

Первісна вартість 031 121554 137445

Знос 032 (58165) (62951)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035

первісна вартість 036

накопичена амортизація 037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

Інші фінансові інвестиції 045 275

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 638 563

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 954 858

Знос інвестиційної нерухомості 057 (316) (295)

Відстрочені податкові активи 060 1359

Гудвіл 065

Інші необоротні активи 070 126 126

Гудвіл при консолідації 075

Усього за розділом I 080 84993 94220

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 8198 8596

Поточні біологічні активи 110

Незавершене виробництво 120 1779 6051

Готова продукція 130 2067 22871

Товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1332 9505

первісна вартість 161 1332 9505

резерв сумнівних боргів 162


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка