Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 6

3. Основні відомості про емітента

Сторінка6/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.

засобів грн.) (тис. грн.) грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1 3 4 5 6 7 8

1. Виробничого 63176 74219 0 0 63176 74219

призначення:

будівлі та споруди 38926 49681 38926 49681

машини та обладнання 22489 22765 22489 22765

транспортні засоби 1362 1179 1362 1179

інші 399 594 399 594

2. Невиробничого 851 838 0 0 851 838

призначення:

будівлі та споруди 829 824 829 824

машини та обладнання 20 13 20 13

транспортні засоби 0 0

інші 2 1 2 1

Усього 64027 75057 0 0 64027 75057

Опис Облік основних засобів ведеться згідно з НСБО №7.

Термін використання основних засобів: будівлі, споруди,
передавальні пристрої - 36-49р., машини та обладнання -
16р., транспортні засоби - 14р., інші - 20років. Знос
основних засобів дорівнює 48%. Нарахована амортизація
за 2011р. складає 6123,0тис.грн. Первісна вартість

основних засобів станом на 31.12.2011р. складає 137571,
8тис.грн., з них виробничого призначення - 136330,0тис.
грн.(будівлі, споруди -86809,0тис.грн., машини та
обладнання -44376,0тис.грн., транспортні засоби -3399,
0тис.грн., інші -1746,0тис.грн..) невиробничого
призначення - 1241,0тисгрн.( будівлі, споруди -1125,0тис.
грн., машини та обладнання -100,0тис.грн., транспортні
засоби -0тис.грн., інші -тис.грн.) Основні засоби
виробничого призначення використовуються у
виробництві хімічної продукції.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 39851 23139

Статутний капітал (тис. грн.) 17780 17780

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 17780 17780

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній

періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями
щодо визначення вартості чистих активів акціонерного
товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004

р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу:
розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків
280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300;
скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360
та 370.

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує

статутний капітал на 22071 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 22071 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата Непогашена Відсоток за Дата погашення

виникнення частина боргу користування

(тис. грн.) коштами

(відсоток
річних)

Кредити банку X 76533,00 X X

у тому числі:

Довгостроковий кредит 012/02-5/230-06 від 23. 10.11.2006 5563,80 11,000000 22.10.2009

10.2006

Довгостроковий кредит 012/02-5/232-06 від 23. 16.11.2006 12,00 12,000000 22.10.2009

10.2006

Довгостроковий кредит 012/02-5/90-07 від 27.06. 10.07.2007 31986,50 11,250000 24.06.2012

2007

Довгостроковий кредит 010/42-28-11 04.10.2007 12349,30 4,000000 15.09.2010

Довгостроковий кредит 012/02-5/119-07 від 17. 29.10.2007 12,00 11,250000 15.10.2010

10.2007

Довгострокоий кредит 012/02-5/14-08 від 27.02. 02.04.2008 8932,60 11,750000 22.02.2013

2008

Короткостроковий кредит 010/02-5/85-08 від 05. 13.05.2008 5536,90 11,750000 20.02.2009

05.2008

Короткостроковий кредит 010/02-5/96-08 від 11. 11.06.2008 3939,00 11,750000 05.06.2009

06.2008

Короткостроковий кредит 010/02-5/131-08 від 13. 18.08.2008 1864,90 12,000000 05.06.2009

08.2008

Короткостроковий кредит 010/06-1/09-09 від 11. 16.02.2009 6336,00 13,750000 05.02.2010

02.2009

Зобов'язання за цінними паперами X 7295,00 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0,00 X X

власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X X X

випуском):

за векселями (всього) X 7295,00 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі за X 0,00 X X

похідними цінними паперами) (за кожним

видом):

за фінансовими інвестиціями в корпоративні X 0,00 X X

права (за кожним видом):

Податкові зобов'язання X 164,00 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X

Інші зобов'язання X 32544,00 X X

Усього зобов'язань X 116536,00 X X

Опис


13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

продукції* у натуральній формі у грошовій формі у відсотках до всієї у натуральній формі у грошовій формі у відсотках до всієї

(фізична од. вим.**) (тис. грн.) виробленої продукції (фізична од. вим.**) (тис. грн.) реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1Бром технічний 636,192 тонн 17346,30 13,200000610,038 тонн 17041,90 12,900000

марки Б

2Натрія бромід 3163,00 тонн 97893,80 74,5000002466,80 тонн 78998,30 60,100000

"чистий"

3Кальцію бромід 660,783 тонн 10888,90 8,300000416,50 тонн 7610,60 5,800000

технічний (розчин)

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. ** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості

реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1Сировина 8,300000

2Напівфабрикати 51,800000

3Допоміжні матеріали 1,800000

4Паливо та енергетика 12,000000

5Заробітна плата з відрахуваннями 16,600000

6Загальновиробничі витрати 5,300000

7Загальнозаводські витрати 4,200000
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення Вид інформації

у стрічці новин

1 2 3

25.02.2011 28.02.2011Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.03.2011 14.03.2011Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.12.2011 21.12.2011Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаІнформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2009 1 0

2 2010 1 0

3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так (*) Ні (*)

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так (*) Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього

разу?

Так (*) Ні (*)

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так (*) Ні (*)

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх X

повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове X

припинення їх повноважень

Інше (запишіть) Позачергові збори не

відбувались

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/

ні) ні
Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 7

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх

трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*) Ні (*)

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інше (запишіть) В складі Наглядової

ради ніяких комітетів не створено

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?

(так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*) Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?

Так (*) Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?

Так (*) Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного X

управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового X

члена

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так


Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх

трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних

зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

Загальні збори Засідання наглядової Засідання правління

акціонерів ради

Члени правління (директор) Так Ні Так

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової Ні Так Ні

ради)

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Ні

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за Ні Ні Ні

роботу з акціонерами

Інше (запишіть) Ні Ні Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

(*)

Загальні збори Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до

акціонерів компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів Так Ні Ні Ні

діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності Ні Ні Так Ні

(бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового Так Ні Ні Ні

звіту або балансу чи бюджету

Обрання та відкликання голови Ні Так Ні Ні

правління

Обрання та відкликання членів Ні Так Ні Ні

правління

Обрання та відкликання голови Так Ні Ні Ні

наглядової ради

Обрання та відкликання членів Так Ні Ні Ні

наглядової ради

Обрання та відкликання голови та Так Ні Ні Ні

членів ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для Ні Так Ні Ні

голови та членів правління

Визначення розміру винагороди для Ні Ні Ні Так

голови та членів наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення Ні Так Ні Ні

до майнової відповідальності членів правління

Прийняття рішення про додатковий Так Ні Ні Ні

випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, Так Ні Ні Ні

реалізацію та розміщення власних
акцій

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка