Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 4

3. Основні відомості про емітента

Сторінка4/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

На нашу думку суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не виявлено. Виконання значних правочинів

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом,

становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймалось Наглядовою радою Товариства.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину передбачено приймати загальними зборами за поданням Наглядової ради.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

На нашу думку виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Публічного акціонерного товариства "Бром".

Виконання значних правочинів

Ми виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2011 році

відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".
Товариством створено Управління корпоративних прав. Згідно Статуту органами управління та контролю Товариства є:

-w Загальнзібори Товариства;

-w Наглядоврада;

-w Виконавчи орган - Генеральний директор;

-w Ревізійнкомісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

Ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Публічного акціонерного товариства "Бром".

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок,

забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".
Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")


Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта

господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315

"Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його

середовища", ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками Публічного акціонерного товариства "Бром", визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Бром" внаслідок шахрайства низький.

Розкриття інформації за видами активів

На нашу думку інформація за видами активів Публічного акціонерного товариства "Бром", розкрита відповідно до П(С)БО.

Розкриття інформації про зобов'язання

На нашу думку визнання, облік та оцінка поточних зобов'язань, відображених в балансі здійснюється відповідно до П(С)БО .

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам. Формування та сплата статутного капіталу

Сума статутного капіталу Товариства становить 17 780 тис. грн., що відповідає Установчим документам. Змін у розмірі та складі Статутного капіталу за звітний період не відбувалося.

На нашу думку статутний капітал сформовано повністю у встановлений законодавством термін. Розкриття інформації про власний капітал

Власний капітал Товариства складає 39 851 тис. грн.

На нашу думку інформація про власний капітал розкрита в фінансовій звітності достовірно і відповідно до
П(С)БО.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

На нашу думку інформація про чистий прибуток в цілому розкрита у фінансовій звітності Товариства достовірно і відповідно до П(С)БО.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Економіст - Аудит", Свідоцтво Аудиторської палати України про
внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 3440 від 30 вересня 2004 року, що знаходиться за
адресою: вул. Лебедєва - Кумача, буд. 51, м. Дніпропетровськ, 49125. Телефон (факс) 056 789-29-77, 0672940825.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність

виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про

основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту
й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в
загальному об'ємі постачання

Основні види діяльності (за Статутом) - виробництво брому технічного, бром заліза, хлорного заліза, натрію
броміду.

За 2011 рік було вироблено хлорного заліза 497,34тн.,брому технічного 636,192тн., натрію броміду (чистого і фармакопійного) 3163,8тн. , кальцію броміду технічного(розчин) -660,783тн.

Основними конкурентними перевагами ПАТ "Бром" є:

- Наявність природної сировинної бази - ропи затоки Сиваш, яка є само відновлюваною, багатою коштовними компонентами, на відміну від не відновлюваних джерел сировини у конкурентів;

- Вигідне географічне розташування - на перехресті традиційних торгівельних шляхів у безпосередній близькості від чорноморських портів, розвинутій мережі автомобільних та залізничних доріг;

- Високий рівень технології виробництва - дозволяє одержувати продукцію, що відповідає світовим стандартам
якості;


- Технічний потенціал підприємства - дозволяє розробляти нові перспективні продукти на основі брому для розширення асортименту продукції і збільшення обсягів продажу.

Основні ринки збуту:

"Тригон", ОАЕ - бром, "Біоларс", Латвія - натрію бромід "чистий" , "Нижньокамськнафтохім", Росія - натрію бромід чистий, "Нафтогазхімкомплект", Росія - натрій бромід, бром, хлорне залізо, "Ярхімснаб", Росія - бром, хлорне залізо, "Юніхем", Румунія - хлорне залізо.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Відчуження основних фондів внаслідок продажу, а також в результаті списування повністю зношених і не
придатних до подальшої експлуатації основних фондів характеризується наступними даними:

2007 рік - списано на суму 326,5 тис.грн.

- реалізовано 0,0 тис.грн.

2008 рік - списано на суму 253,0 тис.грн.

- реалізовано 185,0 тис.грн.

За 2009 рік відбулася передача у комунальну власність основних фондів на суму 1345,0 тис.грн., а також продаж майна, яке належить Фонду Держмайна Криму на суму 17252,0 тис.грн.

За 2010 рік відчуження основних фондів внаслідок продажу, а також в результаті списання повністю зношених і не придатних до подальшої експлуатації на підприємстві не проводилось.

2011 рік - списано на суму 1358,2тис.грн.

- реалізовано 0,0тис.грн

Відновлення основних фондів проводилось за рахунок придбання, а також проведення модернізації і капітальних ремонтів в тому числі в розрізі по роках:

2007 рік - придбано на суму 699,8 тис. грн.

- модернізовано і введено з капітального ремонту - 21653,1тис.грн. 2008 рік - придбано на суму 1219,0 тис. грн.

- модернізовано і введено з капітального ремонту - 2581,0тис.грн. 2009 рік - придбано на суму 1583,00 тис. грн.

- модернізовано і введено з капітального ремонту - 7021,0тис.грн. 2010 рік - придбано на суму 6878,0 тис. грн.

- модернізовано і введено з капітального ремонту - 7781,0тис.грн. 2011 рік - придбано на суму 2261,0 тис. грн.

- модернізовано і введено з капітального ремонту - 14892,0тис.грн

Нарахування амортизації проводиться прямолінійним методом. Строк корисного використання основних засобів:

- будівлі і споруди - 49 років

- передаточні пристрої - 36 років

- машини, обладнання - 16 років

- транспортні засоби -14 років

Нараховані суми амортизації направлені підприємством на придбання основних засобів та проведення ремонтів, в тому числі

-w2007 рік -3361,5 тис.грн.

-w2008 рік -3891,0 тис.грн.

-w2009 рік -4308,0 тис.грн.

-w2010 рік -5438,0 тис.грн.

-w2011 рік -6123,0 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Термін використання основних засобів: будівлі, споруди, передавальні пристрої - 36-49р., машини та обладнання -
16р., транспортні засоби - 14р., інші - 20років. Знос основних засобів дорівнює 48%. Нарахована амортизація за
2011р. складає 6123,0тис.грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. складає 138303,0тис.грн.

з врахуванням малоцінних необоротних матеріальних активів.


В перелік капіталовкладень на 2011рік включені:

- виконати ремонт баштової системи №2 и №5, монтаж ретурної схеми по повітрі, що приведе до покращення отдувки, збільшенню виходу бром заліза на 4-6%, дозволить збільшити навантаження по ропі на башту і завдяки чому збільшити продуктивність брому;

- продовжити роботи по переносу виробництва брому із збільшенням потужності;

- розпочати будівництво нової котельної;

- виконати капітальний ремонт ропопроводу від оз. Янгул до Північно - Кримського каналу.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Однією з основних проблем ПАТ "Бром" являється зношеність основних виробничих фондів. Також на

стабільність розвитку підприємства значною мірою впливають інфляційні процеси, що мають місце в Україні і які прямо пропорційно впливаю на вартість продукції промислового призначення, що використовує ПАТ "Бром" для випуску власної продукції (газ природний, електроенергія, хлор рідкий, соляна кислота, сірчана кислота, кокс, сода кальцинована, залізничний тариф за транспортування від постачальника ).

Враховуючи те, що за 2011р. загалом 35% хімічної продукції власного виробництва експортувалася, неможливо змінювати цінові параметри по раніше укладеним довгостроковим Угодам з нерезидентами при майже
щоквартальному перегляді собівартості випущеної продукції. Як наслідок - підприємство втрачає значну частину обігових коштів та прибутку.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

ПАТ "Бром" на протязі 2011 року були сплачені штрафні санкції та пені за порушення чинного законодавства:

- по господарчим угодам - 235,3 тис.грн.

- за енергопостачання - 3,4 тис.грн.;

- за збиток з екології - 1,8 тис.грн.;

- з податку на прибуток - 245,6 тис.грн.;

- штраф з податку на доходи фізичних осіб -0,8 тис.грн.;

- штраф по ПДВ - 0,7 тис.грн;

- за порушення ведення касових

операцій - 4,7тис.грн.;

- за порушення розрахунків в ЗЕД - 0,7тис.грн.;

- по радіочастотам - 3,1тис.грн.

- з податку на транспорт - 0,3тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

З метою реалізації енергозберігаючого інвестиційного проекту була одержана позика від Північної Екологічної Фінансової корпорації (NEFCO) в розмірі 299 642 EUR/
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Контрактів укладених, але не виконаних станом на 31.12.2011 року немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

З метою збільшення об'ємів виробництва, розширення асортименту готової продукції і зменшення затрат на її
виробництво на ПАТ "Бром" розроблена Стратегія розвитку бізнесу на період до 2016 року, яка передбачає:

- Проведеня енергоаудиту.

- Впровадження проектів по енергозбереженню.

- Розробку та впровадження проекту по використанню нетрадиційних методів отримання додаткової електроенергії - сонячної енергії для потреб промислового виробництва.

- Збільшення потужностей на виробництві натрию броміду.

- Розрахунки ТЕО виробництва хлор-каустику.

- Маркетинг нових продуктів.

- Проектування виробництва нових продуктів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка