Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 3

3. Основні відомості про емітента

Сторінка3/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Опис Укладено договір з депозитарієм, який обслуговує випуск

акцій


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації Номер свідоцтва Найменування Міжнародний іде Тип цінного Форма існування Номінальна Кількість акцій Загальна Частка у

випуску про реєстрацію органу, що нтифікаційний папера та форма вартість (грн.) (штук) номінальна статутному

випуску зареєстрував номер випуску вартість (грн.) капіталі (у

випуск відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.04.201116/01/1/11 ТУ ДКЦПФР в UA4000119606 Іменні прості Бездокументарна 0,25 71119072 17779768,00 100,000000

АР Крим , іменні

Опис В 2011 році було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в зв'язку з переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму.

Підприємство не входить до будь-яких об'єднань. Цінні папери ПАТ "Бром" включені до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового реєстру.
Торгiвля цiнними паперами ємiтента на внутрiшнiх та зовнiшних ринках, а також лiстiнг/делiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржаж не здiйснювались.


12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "Бром" (Перекопський бромний завод перетворено в Красноперекопське ВАТ "Бром" 15.08.1996р, ВАТ

"Бром" перереєстровано в ПАТ "Бром" 28.02.2011р. .) - одне з провідних хімічних підприємств України, було

засновано у 1932році. Розташоване у північній частині Автономної республіки Крим на перешийку між Азовським
та Чорним морями на площі в 61га. Завод використовує, як правило, невичерпне джерело сировини -
концентровану морську воду - багату цінними компонентами ропу Сивашських озер. З ропи Сиваша добувають
бром, магній та на їхній основі виробляють бромисті солі, бром органічні продукти, оксид магнію різних
кваліфікацій.

Вигідне географічне розташування на перехресті традиційних торгівельних шляхів міста, яке налічує 20500

мешканців, розвинута мережа автомобільних та залізничних шляхів, близькість чорноморських портів, налагоджені
ділові зв'язки з транспортними організаціями, наявність власного парку ліцензованих для перевезення хімічної
продукції автомобілів - усе це дозволяє нам встановити гнучкі та прийнятні ціни, організувати чітку роботу з
покупцями.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
До складу ПАТ "Бром" належить 3 цехи:

Цех №1 - виробництво брому та бромистих сполук; Цех№2 - виробництво неорганічних сполук брому; Цех №3 - заготівлі ропи та нейтралізації стічних вод. Допоміжні цехи призначені:

Ремонтний - для ремонту обладнання, вузлів та деталей, виготовлення нестандартного обладнання, запасних

частин, виконання антикорозійних робіт, забезпечення киснем та стиснутим повітрям;

Електропостачання - для якісного та безперервного забезпечення постачання електроенергії, для зв'язку пожежної та охоронної сигналізації цехів та служб підприємства.

Котельний цех - для забезпечення технологічних цехів паром та гарячою водою відповідних параметрів,

опалювання об'єктів ПАТ"Бром", а також питною, технічною та оборотною водою, та відведення господарчих та побутових стоків цехів та служб підприємства.

Автотранспортний- для організації експлуатації рухомого складу та вантажно-розвантажувальних робіт, виконання,
перевезення з метою ритмічної та безперебійної роботи основних та допоміжних цехів, служб та відділів ПАТ
"Бром".

КВПіА - для виконання усіх видів ремонту та експлуатації контрольно-вимірювальних приладів та автоматики ПАТ "Бром", перевірки засобів виміру та автоматичного управління, перевірки працездатності та правильності роботи приладів у робочому стані.

Господарський участок - для виконання робіт з благоустрою, озеленення території підприємства, з прання та ремонту холодильників, здача металолому, втор сировини.

Служби:

-w центральнзаводська лабораторія;

-w віддітехнічного контролю;

-w санітарнлабораторія;

-w окремкоманда воєнізованої охорони;

-w єднаний взвод воєнізованої газорятувальної служби та пожежної охорони;

-w заводоуправліннз основними функціональними відділами, які групуються у п'ять основних служб: технічну, економічну, виробничу, комерційну, обслуговування.

Управління Публічним акціонерним товариством "Бром" є системним, охоплює усі сторони його виробничої,
економічної, науково-технічної, соціальної та екологічної діяльності та регламентується нормативними
документами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Підприємству на протязі 2011р. ніяких пропозицій відносно проведення додаткової реорганізації діючого виробництва та його розширення з боку третіх осіб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)


Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності з вимогами національних стандартів

бухгалтерського обліку (НСБО). На виконання вимог Закону України від 16.07.99р. за №996-XIV "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на підприємстві створено наказ про облікову політику підприємства № 384 від 30.12.2010року

Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку,

спорудження і виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексацій, проведених за рішенням

Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляційними процесами, починаючи з 1992р.

Основні засоби враховуються по первісній вартості, збільшеної на суму поліпшень, та зменшеної на суму зносу. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються на підприємстві за групами:

0.Інвестиційна нерухомість

1.Будівлі, споруди та передавальні пристрої.

2.Машини та обладнання.

3.Транспортні засоби.

4.Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

5.Багаторічні насадження.

6.Інші засоби.

Інші необоротні матеріальні активи:

1.Бібліотечні фонди.

2.Малоцінні необоротні активи.

3.Тимчасові споруди.

4.Природні ресурси.

5.Інвентарна тара

6. Інші необоротні матеріальні активи.

Нарахування амортизації проводиться у відповідності з НСБУ №7 "Основні засоби" прямолінійним способом. Нематеріальні активи враховуються на балансі підприємства по первісній вартості. Термін використання
нематеріального активу права користування землею становить 10 років. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці використання у розмірі 100% їх вартості. Амортизація нараховується прямолінійним способом.

Виробничі запаси відображаються згідно НСБУ "Запаси". Готова продукція та незавершене будівництво - по

собівартості прямих витрат на сировину, зарплату та інші витрати і виробничі накладні витрати. Собівартість

запасів включає усі витрати на придбання, на переробку та інші витрати, які виникають під час їх доставки.

Дебіторська заборгованість відображається по чистій первісній реалізаційній вартості, яка дорівнює первісній

вартості без урахування сумнівної дебіторської заборгованості, на підставі аналізу усіх непогашених сум на кінець
року.

Витрати податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України.

Оплата праці нараховується згідно з колективним договором. Резерв відпусток не нараховується.
Текст аудиторського висновку

Вступний параграф:

Основні відомості про емітента:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Бром" Скорочена найменування: ПАТ "Бром"

Код за ЄДРПОУ: 05444552

Місцезнаходження: 96000, Автономна Республіка Крим,

м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1 КОАТУУ: 0111300000

Юридична та фактична адреса: 96000, Автономна Республіка Крим,

м. Красноперекопськ, вул. Північна, буд. 1

Дата реєстрації: 15.08.1996 року.

Дата внесення змін до установчих документів: 28.02.2011 року.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та вимог
до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.

12.2006 р. № 1528, та вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р.
№1360.

Ми провели аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства "Бром", які включають баланс станом на

31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Облікова політика відповідає вимогам Національних стандартів фінансової звітності. Річна
фінансова звітність за 2011 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку

Оцінка статей активів, зобов'язань, власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством відповідно до принципів, встановлених Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У фінансовій звітності підприємством не розкрита інформація про пов'язані сторони відповідно до П(С)БО № 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". Не проводиться переоцінка активів основних засобів згідно
П(С)БО № 7 "Основні засоби". Не нараховується забезпечення виплат персоналу П(С)БО 11 "Зобов'язання". Не нараховується резерв сумнівних боргів,що не відповідає П (С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-

позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства "Бром" на 31 грудня 2011 р. та його фінансові результати і рух грошових

коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

В ході перевірки ми не отримали доказів щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
:

На нашу думку вартість чистих активів на звітну дату 31.12.11 р. більше вартості статутного капітал, що відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих

невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається

емітентом згідно Рішення від 19.12.2006 р. № 1591 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У

відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" суттєвої невідповідності, ідентифікованої в іншій інформації, отриманій до дати аудиторського звіту не виявлено.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка