Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 2

3. Основні відомості про емітента

Сторінка2/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис


6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Юрисконсульт ЗАТ "Гільдія"
Нікітченко О.В. було обрано членом Наглядової ради
згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №

1 від 25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки
визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Знаходиться в декретній
відпустці.

член Наглядової рдаи

Мар'яненко Марина Вікторівна
АЕ, 334020, 21.05.1996, Амур-Нижньодніпровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1960

вища
15

Начальник відділу кадрів ТПК "Ольвія".
Мар'яненко М.В. було обрано членом Наглядової ради
згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №

1 від 25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює заступником директора по управлінню персоналом ТОВ "ТД "БАЗАЛЬТ".
член Наглядової ради
Лесс Любов Георгіївна
ЕА, 133488, 08.08.1996, Олександрійський МВ УМВС України в Кіровоградській області
1966

вища
21

Генеральний директор ТПК "Ольвія"
Лесс Л.Г. було обрано членом Наглядової ради згідно
рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від

25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки визначені
Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Працює Генеральним директоромТПК "Ольвія".
Виконуючий обов'язки головного бухгалтера Бут Станіслав Миколайович
СЕ, 679958, 27.06.2002, Жовтневим РВ МВС України в Запорізькій області
6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

1969

вища
18

Фінансовий директор ТОВ "ГК "СКВОРЦОВО".
Бута С.М. було призначено на посаду виконуючого
обов'язки головного бухгалтера без звільнення від

основної посади на період вакансії (наказ № 72-к від 20.

12.2011 р.) Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює фінансовим директором ПАТ "Бром"
Член Наглядової ради
Недибалюк Ігор Леонідович
АН, 206106, 24.12.2003, Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
1966

вища
12

ТОВ "Квалитет", директор
Недибалюка І.Л. було обрано членом Наглядової ради
згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол №

1 від 25.02.2011 року). Повноваження та обов'язки визначені Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

фізичної особи або повне особи (серія, номер, дата внесення до акцій загальної прості прості на привілейов привілейов

найменування юридичної видачі, орган, який видав)* реєстру (штук) кількості іменні пред'явника ані іменні ані на

особи або ідентифікаційний код за акцій (у пред'явника

ЄДРПОУ юридичної особи відсотках)

Генеральний директор Дідич Тетяна Петрівна МЕ, 374374, 09.03.2004, 0 0,000000 0 0 0 0

Жовтневий РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області

Голова Наглядової ради Кіптик Валерій Антонович АН, 719041, 18.07.2008, 19.05.2011 3000 0,004218 3000 0 0 0

Жовтневий РВ ДМУ УМВС

України в Дніпропетровській

області

Член Наглядової ради Чернишова Тетяна Олексіївна АМ, 274451, 23.01.2001, 0 0,000000 0 0 0 0

Ленінський РВ УМВС

України в Дніпропетровській

області

Член Наглядової ради Грузинська Яна МВ, 201151, 16.10.2003, 0 0,000000 0 0 0 0

Володимирівна Індустріальний РВ ДМУ

УМВС України в

Дніпропетровській області

Голова Ревізійної комісії Шевцова Людмила АЕ, 318726, 11.09.1996, 0 0,000000 0 0 0 0

Олександрівна Нiкопольский МВУ МВС

України в Днiпропетровський

областi

член Наглядової ради Нікітченко Ольга Василівна АН, 906154, 25.10.2010, 0 0,000000 0 0 0 0

Самарський РВ ДМУ УМВС

України в Дніпропетровській

області

член Наглядової рдаи Мар'яненко Марина АЕ, 334020, 21.05.1996, 0 0,000000 0 0 0 0

Вікторівна Амур-Нижньодніпровський

РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області

член Наглядової ради Лесс Любов Георгіївна ЕА, 133488, 08.08.1996, 0 0,000000 0 0 0 0

Олександрійський МВ УМВС
України в Кіровоградській
області

Виконуючий обов'язки Бут Станіслав Миколайович СЕ, 679958, 27.06.2002, 0 0,000000 0 0 0 0

головного бухгалтера Жовтневим РВ МВС України

в Запорізькій області

Член Наглядової ради Недибалюк Ігор Леонідович АН, 206106, 24.12.2003, 0 0,000000 0 0 0 0

Жовтневий РВ ДМУ УМВС
України в Дніпропетровській
області

Усього 3000 0,004218 3000 0 0 0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаці Місцезнаходження Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

йний код за внесення до акцій (штук) кількості прості іменні прості на привілейованпривілейован

ЄДРПОУ реєстру акцій (у пред'явника і іменні і на

відсотках) пред'явника

Товариство з обмеженою 32835552 49010, Дніпропетровська, м. 19.05.2011 56079724 78,853284 56079724 0 0 0

вiдповiдальнiстю "Квалитет" Дніпропетровськ, вул.

Лабораторна, буд. 45

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

фізичної особи* найменування органу, який видав паспорт** внесення до акцій (штук) кількості прості іменні прості на привілейованпривілейован

реєстру акцій (у пред'явника і іменні і на

відсотках) пред'явника

Усього 56079724 78,853284 56079724 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

(*) X

Дата проведення 25.02.2011

Кворум зборів ** 83,800312

Опис Порядок денний загальних зборів:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Затвердження звіту Правління про роботу Товариства за 2010 рік.

3.Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2010
рік.

4.Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту, балансу та висновків Ревізійної комісії по результатам перевірок фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2010 рік.

5.Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік.

6.Про визначення типу та зміну найменування

Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у

відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

7.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження
його в новій редакції у зв'язку з приведенням у
відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства".

8.Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження в новій редакції.

9.Прийняття рішення про дематеріалізацію (переведення у бездокументарну форму існування) випуску іменних цінних паперів.

10.Затвердження обраного депозитарію та зберігача
цінних паперів Красноперекопського ВАТ "Бром".

11.Про припинення дії договору з реєстратором та визначення дати його припинення.

12.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

13.Відзив та вибори Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

14. Про зміну юридичної адреси Товариства.

15. Про ліквідацію філії Товариства.

16. Про укладення правочинів.

17. Про схвалення правочинів.

Питання порядку денного ухвалені, рiшення прийняті та затвержені протоколом загальних зборiв.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія

та по батькові фізичної особи "ВАШ ВИБІР"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22229861

Місцезнаходження Україна, 95017, Автономна Республіка Крим, м.

Сімферополь, вул. Скрипніченка, буд. 30/13

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид Серія АГ № 572186

діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.02.2011

Міжміський код та телефон (0652) 54-66-13

Факс (0652) 54-66-13

Вид діяльності Депозитарна діяльність зберігача ціннихпаперів

Опис Заключено договір зі зберігачем, у якого емітент відкрив

рахунки в цінних паперах власникам акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Приватне підприємство"Аудиторська фірма "Економіст-

та по батькові фізичної особи Аудит"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33075963

Місцезнаходження Україна, 49125, Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ,

вул. Лебедєва-Кумача, буд. 51

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид № 3440

діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Аудиторська палата України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.09.2001

Міжміський код та телефон (056) 789-29-77

Факс (056) 789-29-77

Вид діяльності Аудито (аудиторська фірма), яка надає аудиторські

послуги емітенту

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Публічне акцінерне товариство "Національний

та по батькові фізичної особи депозитарний України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, 01001, Київська, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.

3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АВ № 581322

діяльності

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 279-12-13

Факс (044) 377-70-16

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка