Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3. Основні відомості про емітента - Сторінка 10

3. Основні відомості про емітента

Сторінка10/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 9505 9381 30 94

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 50 50
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 951 17

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними 952

сторонами

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 13

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 1

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 980

072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120

валова замовникам 1130

з авансів отриманих 1140

Сума затриманих коштів на кінець року 1150

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 486

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220

на кінець звітного року 1225 1359

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 3044

на кінець звітного року 1235

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -3917

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 486

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -1359

збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -3044

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250

у тому числі: поточний податок на прибуток 1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 6131

Використано за рік - усього 1310 6126

у тому числі на: будівництво об'єктів 1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 6123

з них машини та обладнання 1313 3622

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 3

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315

1316

1317

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код р Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

ядка залишок на початок надійшло вибуло за рік нарахованвтрати відз вигоди залишок на кінець залишок надійшло зміни вибуло за залишок

року за рік первісна накопиче о амортизменшенняквід відновроку на за рік вартості рік на кінець

первісна накопиче вартість на аморти ації за рік орисності лення кор первісна накопиче початок за рік року

вартість на аморти зація исності вартість на аморти року

зація зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

активи - усього

в тому числі:

робоча худоба 1411 0 0 0

продуктивна худоба 1412 0 0 0

багаторічні насадження 1413 0 0 0

1414 0 0 0

інші довгострокові біологічні 1415 0 0 0

активи

Поточні біологічні активи - 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

усього

в тому числі:

тварини на вирощуванні та 1421 X X X 0 X 0

відгодівлі

біологічні активи в стані 1422 X X X 0 X 0

біологічних перетворень (крім

тварин на вирощуванні та

відгодівлі)

1423 X X X 0 X 0

інші поточні біологічні активи 1424 X X X 0 X 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 1431


З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість 1432

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені 1433

законодавством обмеження права власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код Вартість Витрати, Результат від первісного Уцінка Виручка від Собівартість Фінансовий результат

рядка первісного пов'язані з визнання реалізації реалізації (прибуток +, збиток -) від

визнання біологічними п дохід витрати реалізації первісного

еретвореннями визнання та

реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

рослинництва - усього

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 0 0

з них:

пшениця 1511 0 0

соя 1512 0 0
соняшник 1513 0 0

ріпак 1514 0 0

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0

картопля 1516 0 0

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0

інша продукція рослинництва 1518 0 0

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0

Продукція та додаткові біологічні активи 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

тваринництва - усього

у тому числі:

приріст живої маси - усього 1530 0 0

з нього:

великої рогатої худоби 1531 0 0

свиней 1532 0 0

молоко 1533 0 0

вовна 1534 0 0

яйця 1535 0 0

інша продукція тваринництва 1536 0 0

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0

продукція рибництва 1538 0 0

1539 0 0


Сільськогосподарська продукція та додаткові 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

біологічні активи - разом

Керівник Дідич Тетяна Петрівн
Головний бухгалтер Бут Станіслав Миколайович
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення...
Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Тема уроку
Хімія – природнича наука. Хімія в навколишньому середовищі. Короткі відомості з історії розвитку хімічних знань

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Тема. Особливості організації одноклітинних І колоніальних одноклітинних еукаріотів мета
Сформувати знання про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинамБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка